Järnets mirakel

www.islamreligion.com

 

Järn är ett av de mest namngivna mineraler i Koranen. I suran Al-Hadid, som betyder ”Järnet”, läser vi:

Vi sände Våra profeter med klara bevis [om sanningen] och med dem sände Vi Skriften och en Våg för att [hjälpa] människorna att handla rättvist. Och järnet, som har fruktansvärd styrka och som är människan till nytta, har Vi satt i era [händer]. Låt därför dem ge sig till känna som vill stödja och försvara Guds och Hans Sändebuds sak, fastän [Gud] inte kan ses eller förnimmas. All styrka och all makt ligger hos Gud! (57:25)

Ordet ”anzalna” som översätts som ”skickades ner” och används i samband med järnen i denna vers, skulle kunna tillskrivas en metaforisk mening som förklarar att järn har getts till människor för att användas. Men när vi tänker på den bokstavliga betydelsen av ordet, dvs. att den skickades ner fysiskt från himlen, eftersom detta ord används i Koranen endast i bokstavlig bemärkelse, som när Gud hänvisar till regnet eller uppenbarelse, förstår vi att denna vers innebär en mycket betydande vetenskaplig mirakel. Eftersom astronomins senaste rön visar att järn som finns i vår värld kommer från en jättestjärna från yttre rymden.

Inte bara järnet i jorden, men också det som finns i hela solsystemet, kommer från yttre rymden eftersom temperaturen i solen är inte lämplig för bildandet av järn. Solen har en yttemperatur på 6000 grader Celsius och en kärntemperatur på cirka 20 miljoner grader. Järnet kan bara uppstå i mycket större stjärnor än solen, där temperaturen når ett par hundra miljoner grader. När mängden järn överstiger en viss nivå i en stjärna, kan stjärnan inte längre behålla det och så småningom exploderar i vad som kallas en ”nova” eller en ”supernova.” Dessa explosioner gör det möjligt för järn att spridas genom rymden.

En vetenskaplig källa ger följande information om detta ämne:

”Det finns också spår på vad som hände med äldre supernovor. De höga halterna av järn i sjöbotten bevisar att en supernova explosion inträffade för ca 5 miljoner år sedan på en plats som ligger högst 90 solljus år från jorden. Järn-60 är en radioaktiv isotop av järn, som bildas i supernovaexplosioner med en genomsnittlig livstid på 1,5 miljarder år. Den höga närvaro på havsbotten att denna isotop i ett visst geologiskt lager tyder på att ganska nyligen explosion i jordens närhet och dess efterföljande transport till jorden (kanske som stoftkorn).”

Allt detta visar att järn inte uppstod på jorden, men i supernovor, och att den kom hit (ner), vilket förklaras i en vers av Koranen. Naturligtvis kunde inte detta vara känt under 700-talet, då Koranen uppenbarades, men den finns med i Guds uppenbarade ord.

Det faktum att denna vers specifikt nämner att järn föll till jorden är förvånande med tanke på att dessa upptäckter gjordes i slutet av 2000-talet. Mikrobiologen Michael Denton, i sin bok ”Nature’s Destiny” betonar vikten av järnet:

”Av alla metaller finns det ingen viktigare än järn för livet. Det är ansamlingen av järn i centrum av en stjärna som utlöser en supernova explosion som sedan sprider de atomerna som är livsviktiga för livet i hela universum. Järn atomernas inträde, som orsakades av det primitiva jordens tyngdkraft, genererade värmen som satte igång en av de tidigaste kemiska upplösningar på jorden. Detta bildade den tidiga atmosfärens gaser och slutligen hydrosfären. Det är det smälta järnen i jordens medelpunkt som likt en gigantisk dynamo genererar jordens magnetiska fält vilket i sin tur skapar Van Allens radioaktiva bälten som skyddar planetens yta från den destruktiva kosmiska strålning och bevara ozonskiktet, som är avgörande för att filtrera skadliga strålar…”

”Utan järnatomen skulle det inte finnas någon kolbaserade liv i universum. Utan en supernova skulle inte den primitiva jorden ha blivit uppvärmd och ingen atmosfär eller hydrosfären hade bildats. Det skulle inte heller finnas något magnetfält som skyddar oss, inget ozonskikt, ingen metall som möjliggör hemoglobinet (i blodet) och ingen metall för att kontrollera syrens reaktivitet.”

”Det finns en intim relation mellan liv och järn, mellan den röda färgen av blod och den röda färgen på en avlägsen stjärna. Det bevisar inte bara metallernas relevans i biologin utan även ”universums livsbejakande interaktion…”

Denna förklaring visar tydligt järnatomens vikt. Det faktum att särskild uppmärksamhet läggs på järn i Koranen betonar vikten av detta element.

Dessutom järnoxid partiklar användes nyligen vid cancerbehandling med positiva resultat. En grupp ledd av Dr Andreas Jordan, på den världsberömda Charité-sjukhuset i Tyskland, har lyckats förstöra cancerceller med denna nya teknik som kallas ”hyperterm magnetisk vätska” (magnetisk vätska med hög temperatur). Inga nya cancerceller observerades efter tre månaders behandling hos en 26-åring patient vid namn Nikolaus H.

Denna behandlings metod kan sammanfattas enligt följande:

  1. Järnoxid partiklar som har upplösts i en vätska sprutas in i tumören med hjälp av en speciell spruta. Dessa partiklar sprids i tumörcellerna. Denna vätska består av tusentals miljoner partiklar som är 1000 gånger mindre än blodkroppar. En kubikcentimeter järnoxid kan flyta lätt genom blodkärlen.
  2. Patienten placeras sedan i en maskin med ett starkt magnetfält.
  3. Detta utestående magnetiska fält sätter järnpartiklarna i rörelse i tumören. Under denna tid, temperaturen i tumören där tillskott av järnoxid sprutades går upp till 45 grader.
  4. Under några minuter cancercellerna, oförmögna att skydda sig mot värmen försvagas eller förstörs. Tumören kan sedan utrotas helt med kemoterapi.

 

Det är bara cancercellerna som påverkas av magnetfältet under behandlingen eftersom endast de injiceras med järnoxid partiklar. Denna teknik innebär en enorm utveckling i behandlingen av denna dödliga sjukdom.

Järn har också visat sig vara ett botemedel för personer som lider av anemi. Vid behandling av dessa sjukdomar är Koranens ord särskilt anmärkningsvärda … Och järnet, som har fruktansvärd styrka och som är människan till nytta… (57:25). Faktum är att i denna vers hänvisar Koranen fördelarna med järn för människornas hälsa. Men Gud vet bäst.