Islams pelare

Islam är ingen ny religion. Dess budskap och vägledning är detsamma som Gud uppenbarat för alla sina profeter. Vi läser
i Koranen: Säg: Vi tror på Gud och på det Han uppenbarat för Abraham och Ismael och Isak och Jakob och Stammarna och på
det som blev givet Moses och Jesus och alla andra profeter av deras Herre. Vi gör ingen skillnad på dem och vi underkastar
oss Honom.
(Koranen 3:85)

Islams fem pelare

Varje handling som vi utför i avsikt och vetskap för att uppfylla Guds vilja betraktar Islam som gudsdyrkan. De fem
pelarna utgör ramen för det andliga livet.

Trosbekännelsen:

”Jag vittnar att det inte finns någon gudom utom Gud och jag vittnar att Muhammed är Guds sändebud.” Muhammeds profetskap
förpliktigar alla muslimer att följa hans exempel.

Bönen

Bönerna skall utföras fem gånger om dagen. De stärker och fördjupar tron på Gud och inspirerar människan, att eftersträva
en högre moral och pliktuppfyllelse som muslim, i enlighet med Guds uppenbarelse i Koranen och profeten Muhammeds exempel.
Bönen renar också hjärtat och hjälper oss att kontrollera begär och frestelser till synd.

Fastan

Fastan under månaden Ramadan innebär att vi, från soluppgång till solnedgång, avstår från mat, dryck och sexuell aktivitet.
Vi ska också anstränga oss extra mycket att inte hysa onda önskningar eller tankar. Fastan lär oss att praktisera
gudsfruktan, äkthet och kärlek. Den utvecklar också ett sunt socialt medvetande, medlidande, tålamod, oegennytta och
viljestyrka.

Zakat

Ett årligt belopp som dras från tillgångar och bland annat delas ut bland behövande.

Hajj

Pilgrimsfärd till Mecka ska företas en gång i livet, om man kan få råd till det.