Islams historia (I)

Loli Soler – Andalusiska Muslimer


Början (570–632) – Den pre-islamiska Arabien

Pre-islamiska Arabien

Den arabiska halvön ligger i sydvästra Asien. Det gränsar i norr med Jordanien och Irak, söderut med den indiska
oceanen, i öster med Persiska viken och västerut med Röda havet. Den täcker en yta på cirka tre miljoner
kvadratkilometer.

För deras studie delade Ptolemaios det in i tre zoner, den arabiska öknen, den steniga Arabien och den Lyckliga
Arabien. Många år senare indelades det i sex geografiska områden, Hijaz, längs Röda havet, Jemen, söder om Hijaz,
Hadramaut, söder, Oman, sydost, Ahsa, längs Persiska viken och Najd, i centrum.

I halvöns centrum finns det en stor platå och många öknar och stäpper. Bland höjdpunkterna finns den stora öknen
Nufud med röd sand, stäpperna i Najid och Jamama med bördiga oaser och den stora öknen i Rubi Al Hali, även
kallad Al-Dahna, den röda, på grund av sin rödfärgade sand.

Kustområdena bildar en bergig ram som börjar i Oman, ett land med bördiga dalar och säkra dykare, hemland till
vågade sjömän. Hadramauts höga berg finns vid sydkusten där monsuns moln släpper ut sitt vatten. Till väst,
parallellt med havet, finns bergen i Jemen och Hijaz. Det smala låglands område som skiljer den från Röda havet
kallas Tihama.

Klimatet är tempererat i söderns bergiga områden och varm i den nordvästra kusten.

Bland de grödorna som odlas i området finns kaffe, bomull, sockerrör, aromväxter och fruktträd.

Djurlivet består av leoparder, vargar, rävar, gaseller, åsnor, får, getter och framför allt, kameler och hästar.
(Arabiska hästar är de vackraste i världen).

När det gäller mineraler är guld dominerande.

Befolkning och det sociala livet

Detta väldiga land beboddes av beduiner, som ockuperade de centrala och norra regionerna. I söder, som har ett
mer fuktigt klimat som är gynnsamt för jordbruk, hade man grundat städer och etablerade små stater vars ekonomi
var beroende uteslutande på jordbruket.

Beduinerna var nomader som bodde på bete och karavanhandel. De grupperades i små stammar ledda av en shejk.
Medlemmarna i varje stam stödde varandra, de var liberal, gästvänliga och benägna till stora uppoffringar för
deras anhöriga och vänner. Detta ledde till strider mellan stammarna, eftersom de betraktade som en personlig
förödmjukelse alla skada tillfogade en medlem i deras stam.

De historiska händelser som gav upphov till islam utvecklades främst i Hijaz regionen, mellan Röda havet och
Najd platån. De viktigaste populationerna var Yathrib (senare kallad Medina), Mecka och al-Ta’if. Bland
befolkningen i oaser och kusten fanns Aviar, Tabuk och Tayma.

Det religiösa och politiska livet

Genom sitt sätt att leva och deras ständiga uppmärksamhet till himlen, dag och natt, kände araberna stjärnornas
lopp, soluppgång och solnedgång. På grund av detta var deras tidiga gudar stjärnorna. De dyrkade dem och varje
stam hade en skyddande stjärna. De dyrkade också betiler som var stenar där man trodde det gudomliga levde. De
besökte de mest kända kultplatser där vissa månader hade deklarerats heliga, och då höll man festivaler och
mässor.

Hanif stammen var araber, som även om de inte var kristna, dyrkade bara en gud och var asketer.

En av de städer där de samlades under de heliga månaderna, var Mecka, en stad som bildades nära Yathribs oas,
runt källan som kallas Zamzam. Denna stad växte i betydelse och där bosatte sig Quraysh stam (qabila).

Quraysh folk var ättlingar till Ismael, son till Abraham och var polyteister. De byggde ett tempel av kubisk
form som kallades ”Kaba” och efter ett uttryck mandat av Abraham, samlades de i templet en gång per år, för att
tillbe en enda gud.

Omkring två tusen år före den kristna eran, i landet Jemen, fanns det en lysande civilisation, Saba riket.

Århundraden senare under det Himyarite rike kom judarna och kristna som bildade grupper av viss betydelse och
kampen mellan dessa grupper satte stop för detta rike och ledde till abessiniernas invasion, som strax efter
drevs ut av perserna. Det persiska styret varade fram till början av islam.

I norra Arabien hade städerna Petra och Palmira stor framgång på grund av deras affärsverksamhet. År 106 (e.Kr.)
tog den romerske kejsare Trajanus Petra över och grundade den romerska provinsen Arabien.

Ungefär år 480 av vår tideräkning utvecklades i centrala Arabien Kinda riket.

Araberna lyckades undkomma Cyrus, Alexander och romarnas erövring och bevarade den patriarkaliska liv de lärt
sig av sina morföräldrar, som var ättlingar till Ismael.

De var utmärkta bågskyttar och skickliga med hanteringen av svärd och spjut och sålde sina tjänster till
kungarna i Egypten, Persien och Syrien. De var stolta över sitt ismailiska arv, sitt språk och sin patriarkala
frihet.

Muhammed, en biografi (570–632)

Få män i historien har lämnat en sådan ett stort intryck, som Muhammed, Allahs profet. Araberna, som omvandlades
till religionen han predikade, erövrade stora områden och besegrade arméer från de gamla imperierna. Det kom en ny
kultur där de gamla traditionerna smälte samman med de arabiska bidragen. En helig bok, Koranen, blev
vägledningen för miljontals anhängare och i dag, är den fortfarande gällande för miljontals människor.

Hans biografi har två huvudsakliga källor, Koranen och Ibn Ishaqs Sira. Al-Tabari och Al-Waqidi inkluderade
också i sina historiska verk, stora utdrag ur profetens liv.

Muhammed föddes i Mecka år 570. Hans föräldrar hade en mycket begränsad ekonomisk situation och han föddes två
månader efter sin fars, Abdullah, död. Han var inte ens sex år gammal när Amina, hans mor, dog. När han blev
föräldralös, tog hans farfar över ansvaret och senare hans farbror Abu-Talib.

Han ägnades åt boskap och följde med karavaner tills han, vid tjugo års ålder, gick in i tjänsten hos en
förmögen änka som heter Khadija. Tjugo fem år gammal gifte han sig med Khadija. Från detta äktenskap föddes fyra
döttrar och två söner, men överlevde endast en dotter som hette Fatima.

Muhammed brukade dra sig ofta till berg Hira, till religiösa meditationer. Vid fyrtio års ålder, när han var på
berget Hira och mediterade, fick han de första uppenbarelserna.

Det hände under månaden Ramadan, år 610 av den kristna eran. Ibn Ishaq, den äldsta av profetens levnadstecknare,
nämnde hur själva Muhammed berättade sin upplevelse av de den första uppenbarelsen: ”En natt, medan jag sov, kom
ängel Gabriel (Jibril) ängel med en brokad (tyg med mönster) där det var något skrivet och sade högt: ’Iqra!
(läs)’. Jag sa, ’Jag kan inte läsa’. Och då klämde han mig med tyget så, att jag tyckte att det var döden. Han
släppte sedan mig och sa: ’Läs’. Denna scen upprepades tre gånger och slutligen frågade jag: ’Vad ska jag läsa?’
Jibril släppte sedan mig och sa, ’Läser i din Herres namn, som skapade, som har skapat människan av ett dropp!
Läs, för din Herre är den mest generösa, Den som har undervisat med pennan, har lärt människan det hon inte
visste!’ Sedan gick ängeln bort och lämnade mig. Jag vaknade upp ur min dröm och det var som om det hade
graverats något i mitt hjärta. Jag gick ut och när jag var i mitten av berget, hörde jag en röst från himlen som
sade: ’O Muhammad, Du är Allahs budbärare och jag är Gabriel!’ Jag lyfte mitt huvud och tittade på himlen och
såg Gabriel med en människas form med båda fötterna på horisonten. Jag stannade för att titta på honom utan att
gå fram eller bak. Jag flyttade mina ögon ifrån honom över himlens horisont och det fanns ingen punkt på
horisonten där man inte kunde se honom på det sättet.”

Denna scen fastnade i Muhammed, och när han återvände hem, anförtrodde sig till hans fru och sina närmaste om
vad som hände.

Det var så hur Koranens uppenbarelse började. Muslimerna minns och firar det varje år, en viss natt i Ramadan.
Det är Ödesnatt (Lailat Al Qadr).

Detta var början på en religion, islam, som samlats i en bok, Koranen, som bildades med Allahs uppenbarelser som
genom Gabriel skickades till Muhammad i tjugo år.

Islam föddes i ett samhälle där det inte fanns någon stat. Muhammed predikade en religion som fastställer
människans skyldigheter mot Gud, mot sig själva och mot andra. En religion som gäller alla former av liv. Det
omfattar människan, både i sitt individuella liv och i deras samhällsliv.

Tre doktrinära punkter definierar denna religion: För det första, Allahs existens och enighet, det vill säga en
gudomlig, unik, perfekt och evig existens.

För det andra bekräftelse av själva skapelsen. Allah är skaparen av hela universum och alla varelser som finns i
den.

Den tredje principen gäller människans öde. Hela mänsklighetens historia kommer att sluta på Domedagen och vi
måste vara beredda på den dagen.

Utöver dessa doktrinära principer inkluderar Koranen fem rituella principer. För det första, den grundläggande
principen om islam, den islamiska trons vittnesmål, erkännandet av Allahs enighet och enhet och profet Muhammads
uppdrag. För det andra, dyrkan (salat) som är en handling av beröm till Allah som muslimer utför fem gånger om
dagen. Det tredje är välgörenhet (zakat) som är avsedd att hjälpa muslimer i nöd. Den fjärde skyldigheten är att
fasta under Ramadan och slutligen pilgrimsfärden minst en gång i livet, till den heliga staden Mecka.

Under de två åren efter den första uppenbarelsen förblev Muhammed tyst om sina erfarenheter. Han fick nya
uppenbarelser men han delade dem endast med sin hustru Khadija och sin kusin Waraq Ibn Nawfal. Så småningom
predikade han och vann konvertiter, bland dem fanns hans kusin Ali Ibn Abu Talib, hans vän Abu Bakr och den unga
köpmannen från Umayyad familjen, Othman Ibn Affan. Så småningom ökade antalet anhängare, som till största delen
kom från de fattigaste klaner och snart hade cirka 70 familjer konverterat till islam.

Till en början ignorerade de mäktigaste män i Mecka Muhammed, men lite i taget, blev de upprörda eftersom hans
predikningar var emot deras tro och deras affärsintressen och äventyrade deras ansträngningar att hamstra
rikedom.

Oppositionen växte, ledd av Abu Al-Hakam, Abu Sufyan, intelligent man och vän till Muhammed och den hedniska
Suhail ibn Amr, som fruktade att Muhammed konspirerade för att ta över ledarskapet i Mecka. Relationerna
försämrades i en sådan utsträckning att under två år förbjöds Quraysh, att gifta sig eller på annat sätt handla
med Muhammeds stam. Man tror att profetens hustru Khadijas död och den ekonomisk nedgång av vissa muslimer
orsakades av dessa förbud.

Situationen började bli ohållbar, så Muhammad visade sig villig att ta emot en delegation av stamhövdingar från
Yathrib, ett jordbrukssamhälle cirka 4 kilometer norr om Mecka. I denna stad hade många stammar problem med
samexistensen och de trodde att de idéerna som profeten predikade kunde vara lösningen.

Yathribs sändebud som träffade Muhammed, under Hajj (årsmöte i Mecka) 620, konverterade till islam och lovade
muslimerna att de inte skulle kämpa mot varandra och skulle försvara varandra mot gemensamma fiender.

Under år 622 av den kristna eran, lämnade muslimerna Mecka och gick till Yathrib. Muhammed, vars skyddare hade
nyligen dött, var i fara att dödas innan han lyckades fly tillsammans med sin vän Abu Bakr.

Emigration (Hijra) markerar början på den muslimska eran, eftersom det var då Muhammed lyckades sätta igång de
koraniska idealen. Staden Yathrib kallades sedan dess Madinat Al-Nabi.

Profetens stad

Strax efter Muhammeds ankomst till Medina, proklamerades påbudet som kallas ”Medinas konstitution” som i sin
andra artikel uppgav att ”de troende är en unik gemenskap, som skiljer sig från andra människors.” Det innebar
ett övervinnande av det nomadiska samhällets stam ordning i den förislamiska Arabien och etablerade grunderna i
den nya institutionen som uppstod från islam, Umma eller gemenskap av troende, med sin rättsordning.

Umma kompletterade de befintliga sociala sedvänjor i Arabia, behöll praxis i fråga om egendom, äktenskap och
relationer mellan medlemmar av samma stam. Det var i huvudsak ett politiskt organ med religiös betydelse. Därför
var denna gemenskap från början en stat som blev ett kejsardöme. Det var ett jämlikt och sekulär teokrati.
Teokrati eftersom den politiska makten utövades av Allah, i vilken fanns suveräniteten, och administrerades av
profeten, som hade fått Hans auktoritet och lag, den världsliga makten var beroende av den andliga makten. Jämlik
eftersom det erkände alla troendes jämlikhet, och sekulära, eftersom det inte fanns någon kyrka eller
prästadömet, bara kunniga i lagen, ulama, som rådfrågades i religiösa, sociala, rättsliga och politiska frågor,
som utövade en rättighet som tillhör alla muslimer som har kunskap för det, att döma en handlings
överensstämmelse eller inte med den fastställda lagen.

Muhammed byggde i Medina en enkel moské. Det var en rund och stram konstruktion. Tre stammar stödde taket, en
sten markerade qibla, eller al-Qibla (d.v.s. bönens riktning, som var då orienterade mot Jerusalem) och profeten
satt på en trädstam för att predika. Det fanns en innergård där muslimer samlades för att ta itu med alla Ummas
problem, både religiösa och sociala, politiska och militära. Muhammad och hans familj bodde i små hyddor runt
gården. Bland de fruar som Muhammed tog i Medina, var hans favorit Aisha, dotter till Abu Bakr.

Muhammed arbetade i nära samklang med de judiska stammarna och gjorde allt för att få Islam närmare judendomen,
och även införde några metoder som till exempel de gemensamma bönerna på fredagar eftermiddag. Men relationerna
försämrades, eftersom judarna i Medina vägrade att erkänna honom som en sann profet och sade att en profeternas
tid hade slutat. De var också upprörda över att Muhammad, lite i taget, blev en inflytelserik person. De kände
sig nedflyttade och bestämde sig för att bli av med honom.

Det var därför uppenbart för Muhammed, att de flesta av judarna i Medina, skulle aldrig någonsin förenas med
muslimer, så han bestämde sig för att han skulle göra salat orienterad mot Mecka och inte Jerusalem. Att ändra
al-Qibla innebar en självständighetsförklaring. Genom att titta bort från Jerusalem och titta mot Kaba som inte
hade någon något samband med kristendomen eller judendomen, blev muslimerna tydliga i sin avsikt att återgå till
Abrahams ursprungliga rena monoteism.

I Medina var resurser knappa och Muhammed och Meckas emigranterna som tvingats lämna sina hem och alla sina
ägodelar, hade inget jobb eller försörjning, så de bestämde sig för att anfalla de rika Mecka karavaner som gav
dem en bra inkomst. Muhammad ledde en grupp muslimer till kusten, för att ta en stor karavan från Mecka. Quraysh
skickade en armé för att försvara karavanen, men Muhammeds trupper som var bättre utbildade besegrade meckaborna
vid Badr brun. Denna muslimernas seger, så oväntat, imponerade på beduinstammar.

Efter denna triumf kom tider av förtvivlan för umma, eftersom de var tvungna att kämpa mot hedningarna i Medina
som ville utvisa dem från staden och mot Abu Sufyans armé som från Mecka hade lanserat stora offensiver mot
muslimerna med syftet att utplåna dem. Umman besegrades av Mecka i slaget vid Uhud, men två år senare, besegrade
muslimerna Mecka borna i Skyttegravsslaget, som kallades så eftersom Muhammad skyddade befolkningen genom att
gräva skyttegravar runt Medina. Den nya strategin förvirrade Quraysh och ledde till deras nederlag.

Nomadstammarna började beundra Muhammad och ville bli ummas allierade. Muhammad grundade en stam konfederation,
till vilken införlivades stammarna och svor att respektera varandra och slå mot den gemensamma fienden. Detta
gynnade ummas överlevnad.

Muhammad ville erövra Mecka, men han ville göra det fredligt, eftersom Koranen lärde att kriget inte var bra och
att muslimerna bör använda alla till buds stående medel för att återställa freden. Han meddelade att han och
tusen anhängare skulle gå till Mecka på pilgrimsfärd, de skulle gå utan vapen och med de traditionella vita
dräkterna.

Quraysh, som var Kabas väktare, var skyldiga att respektera pilgrimerna, men de skickade en armé för att
attackera dem innan de skulle nå staden.

De misslyckades i försöket och pilgrimerna kom i närheten av Kaba, de tältade i Hudaybiya och väntade på
händelsernas utveckling. I denna situation blev Quraysh tvungen att underteckna ett fördrag med umman. Denna
muslimernas fredliga triumf gjorde att deras antal anhängare ökade stor.

Under år 630 av den kristna eran bröt Quraysh mot fördraget och attackerade en allierad stam. Muhammed
utnyttjade tillfället och marscherade mot Mecka, tillsammans med en armé av tio tusen män. Quraysh blev rädd och
kapitulerade. Muhammed erövrade Mecka utan blodsutgjutelse. Han förstörde idoler runt Kaba och helgade det åt
Allah, den ende Guden och gav en islamisk mening åt de gamla hedniska riterna och förband dem till historien om
Abraham, Hagar och Ismael.

När Muhammad dog år 632, hade nästan alla stammar i Arabien anslutit sig till umma och eftersom ummas medlemmar
inte fick attackera varandra, gick stamkrigs tid mot sitt slut. Muhammad hade lyckats med att få freden regera i
Arabien.