Islam har kapitulerat

David Livingstone, Sahib Mustaqim Bleher – surrenderingislam.com


Och de som förnekar sanningen säger: ”Vi kommer aldrig att tro på denna Koran eller på det som ännu består av äldre
tiders uppenbarelser!” Om du kunde se hur de orättfärdiga, när de [på Domens dag] förs inför sin Herre, kastar
skulden på varandra och de svagare säger till dem som ansåg sig stå över de andra: ”Om ni inte [hade vilselett oss]
skulle vi säkert ha blivit troende!”

Men de som ansåg sig stå över de svaga skall säga till dem: ”Var det vi som hindrade er [att följa] vägledningen när
den erbjöds er? Nej, ni bär [själva] skulden!”

Och de svaga skall säga till dem som ansåg sig stå över de andra: ”Nej, [det var tvärtom] ni som ständigt, dag och
natt, kom med listiga lögner och förmådde oss att förneka Gud och att sätta medhjälpare vid Hans sida!” [Alla]
kommer de att önska att de kunde finna ord för sin ånger när de ser straffet och Vi sätter kragar av järn omkring
förnekarnas halsar. Är inte detta den rätta lönen för deras handlingar…
(34:31-33)

Muslimer har kommit till väst i årtionden i hopp om att finna ett bättre liv. Men även om de lämnade kvar korruption
och fattigdom i sina hemländer, upplever de nu avdunstningen av dessa illusioner om det perfekta livet som de
förväntade hitta i väst. Istället för att se deras ”dawa” framgång och även om de ser ett ökande antal
västerlänningar som omfamnar islam, eller åtminstone har kommit att uppskatta dess skönhet, blir de marginaliserade
och kriminaliserade som ett mål av det kalla kriget, där den latenta ”islamofobi” gör deras liv allt svårare i
allmänhet.

Hur är det möjligt? Kunde de inte förutse det här? Borde de stannat i sina hemländer? Är det något fel med ”dawa”?
Eller är detta bara en tillfällig situation tills västerlänningar kan se skönheten i islam? Ska de fortsätta att
göra vad de gör eller bli kraftfullare?

Faktum är att muslimer lider många former av okunnighet som hindrar dem inte bara från att inse deras verkliga
roller som muslimer, men också från att förstå exakt vad som händer runt omkring dem.

I århundraden levde muslimer under ett gemensamt befäl, ledd av olika succesiva imperier, särskilt abbasiderna och
slutligen den turkisk-osmanska. Dessutom, under århundraden gjordes ansträngningar för att koda islams budskap till
en regelrätt rättsordning för att reglera de stora civilisationernas frågor. Detta system är känt som sharia, och
sunniislam är uppdelad i fyra kompatibla skolor kallade Mathhab.

Det islamiska rättssystemet var resultatet av en vaksamhet när det gäller den progressiva inflytande av korrupta
idéer som ibland resulterar i uppdelning i flera rörelser och sekter. Men det fanns då alltid en gällande politisk
makt, dessa oliktänkande grupper kunde hållas under kontroll, och den ortodoxa Islams helighet var den dominerande
synsätt.

Allt detta slutade i 1924, med den slutliga kollapsen av det ottomanska riket. Från den stunden, fanns det inte
längre någon i bräschen som skyddade ortodoxin i islam, och många av dessa oliktänkande grupper började blomstra.
Mest framträdande bland dem är Saudiarabiens wahabiter. En sekt som ursprungligen skapades av det brittiska väldet i
det sjuttonde århundradet, enligt sin strategi att ”söndra och härska” för att splittra och försvaga det ottomanska
imperiet.

Den ottomanska makten kunde inledningsvis kväsa denna rörelse. Dock överlevde rebellgruppen in i 1900-talet, och
efter nedläggningen av den osmanska staten, blev den officiellt installerad som Konungariket Saudiarabien med
brittisk hjälp 1932.

Wahhabiterna, även om de var bara en del av en brittisk våg sponsrad som islamisk ”väckelse”, är en del av samma
strategi som svepte över delar av arabvärlden och det indiska territoriet som kontrollerades av britterna och
Pakistan. De främjade wahabismen och uppmuntra deras relation till rörelser såsom Deonbandi och Barelvi (Indien och
Pakistan).

En annan viktig rörelse var Salafi, som uppstod i Egypten och som grundades av de brittiska agenter Jamal ud Din al
Afghani och Mohammed Abdu, vilket leder till skapandet av Hasan al Bannas muslimska brödraskapet.

Idag kan hela islamiska radikalismen spåras till dessa organisationer och rörelser. Syftet med skapelsen är klar. En
plan som togs fram under 1800-talet av den berömda Albert Pike för att hålla tre världskrig. De två första har vi
redan sett, medan den sista kommer att vara mot den muslimska världen.

Shaytans plan har gått framåt framgångsrikt i århundraden. Kristendomen har undergrävts av de gnostiska idéernas
korruption, och slutligen, var de stora revolutioner under 1700-talet framgångsrika i att ta bort kyrkans auktoritet
från staten. Den negativa propagandan har fortsatt sedan dess och lyckats sedan med att misskreditera kristendomen i
stort sätt i västerlänningarnas medvetande.

Slutligen, för att uppnå målet med att eliminera alla spår av Guds budskap på jorden, återstår det sista hindret,
Islam.

Men muslimer är oförmögna att mobilisera någon form av hot mot väst. I stället måste en konstgjord hot skapas. Detta
var orsaken bakom skapandet av många radikala ”islamiska” rörelser med ett dubbelt syfte.

Först, genom att skapa en falsk bild av islam, främjade man negativa attityder i västerlandets tänkande om Islams
verklighet, för att orsaka oro och misstänksamhet mot den. Slutligen användningen av inhyrda våldsamma agitatorer
för att utföra ”false flag” terrorist operationer, för att ge olika förevändningar för att inleda militära aktioner
i de islamiska länderna och främja genomförandet av polisiära åtgärder av dessa länders regeringar.

Som muslimsk Ummah, är vi förlorade. Igen och igen, upprepade Koranen varningar om hycklarna. Hittills har vi inte
kunnat uppskatta betydelsen av dessa varningar. Här, om Gud vill, kommer vi att försöka reda ut det här mysteriet
och avslöja de olika skändliga komplotter av dem som sade sig vara muslimer, men som har arbetat i maskopi med
fienderna för att orsaka vår undergång.

För det mesta, har de bedragit och följaktligen försämrat islams tolkning. För vårt eget bästa och resten av
mänskligheten, måste vi bekräfta islams sanna budskap, acceptera denna verklighet och återvända till vår
traditionella förståelse av islam i syfte att återuppliva sin forna prakt.

Såsom anges i föregående vers, på Domedagen, kommer massorna att peka på den konspiration som utfördes av eliten.
Men de ska skyllas själv för sin egen avvikelse. Likaså är syftet med denna information inte att skylla dagens
sammansvurna, utan snarare att erkänna våra egna misstag och återvända till det rätta vägen.

Som Gud säger i Koranen:

Gud förändrar inte människornas villkor, förrän de ändrar sitt sinnelag… (13:11)