Islam är rationell

Muhammed Ali Alkhuli

Islam förespråkar rationalism och harmoni i tron. Det är på grund av Islams logik och rationalism som muslimernas fäster
sig vid sin religion. Islam skyddar en muslim från ideologisk förvirring eftersom Islam inte har ologiska eller
irrationella principer.

Klart koncept om Gud

Islam orsakar inte förvirring hos de troendes gudsuppfattning. I Islam är Gud en, Han har varken söner eller far, ingen
jämlike eller likvärdig. Enligt Islam är Jesus inte Guds son. Jesus (Guds frid och välsignelse vare med honom) är Guds
budbärare. Likaså Moses och Mohammed, må Gud vara med dem alla. Alltså är alla profeter. Gud har varken son eller söner.

Om en tro håller uppfattningen att Gud har en son, kan inte denna tro hålla sin trovärdighet inför logik eller rationalitet.
Man kan kanske ge vika till socialt tryck och följa en sådan tro, men set är ytterst svårt för en troende att fortsätta att
hålla en sådan trosuppfattning, eftersom en sådan tro inte tillfredsställer personens innersta uppfattning om Gud. Om Gud
har en son är han inte längre gud. Enligt Islam har Gud inga söner.

Islam får en muslim att känna trygghet i sin tro eftersom alla dess principer och detaljer är logiska, rationella och
överensstämmer med varandra. I kristendom påstås det att gud lät sin son dödas för att frälsa mänskligheten. Det är ytterst
svårt för någon att acceptera detta eftersom det går emot Guds rättvisa och makt. Varför skulle Gud döda för att frälsa?
Det är orättvist att döda en oskyldig person för att frälsa andra. Dessutom behöver inte Gud döda någon för att frälsa
andra. Dessutom är svårt att förstå vad dödade har att göra med frälsning. Det är ytterst svårt att övertyga en person om
hur andra människor frälses, om Gud dödar sin son. Det är svårt att övertyga människor om att Gud skall skydda dem,
samtidigt som han dödar sin son.

Gud har inga söner

I Islam är allting klart, logisk och rationellt. I Islam är gud en, Gud har inga söner. Gud dödar inte. En persons
frälsning ligger inte i Guds dödande av en annan person. Enligt Islam ligger din frälsning eller undergång i dina egna
gärningar. Gud visade oss den rätta vägen och varnade för den felaktiga vägen genom den Heliga Koranen; vårt ansvar är
att välja en väg. Var och en av oss frälses eller gå under efter sitt val och – följaktligen – genom sina gärningar.

Gud är en

I Islam finns inte begreppen treenighet eller tre i en. Det är väldigt svårt för den mänskliga hjärnan att förstå hur en
varelse kan var fadern, sonen och den heliga anden samtidigt. Den mänskliga hjärnan kan däremot förstå att Gud är Gud och
att Gud inte kan vara Gud, son och helig ande samtidigt. Gud har inga söner och inte heller något behov av söner, eftersom
han är Skaparen av allt i skapelsen och allting tillhör Honom.

Jesus (fvmh) sade aldrig att han var Gud. Däremot sade han: ”Jag gör inget av min egen förmåga”. Detta betyder att Jesus
(fvmh) mirakel var från Gud och att han utförde dem med Guds tillåtelse, som alla andra profeter och budbärare före och
efter honom. Han sade också: ”Jag har fortfarande inte gått upp till Fadern, men gå till mina bröder och säg till dem, Jag
går upp till min Fader och er Fader, till min Gud och er Gud”. Detta betyder att Jesus (fvmh) kallar Gud ”Fader”
metaforisk, därför att han säger att Gud är hans Fader och deras Fader.

Om Jesus (fvmh) är Gud, hur kunde Gud döda honom? Enligt Islam är Jesus en människa, en perfekt och helig man och en profet
som valdes av Gud för att vara en förebild för sitt folk.

Inget medlingsbehov mellan människan och gud

I Islam finns det ingen medling mellan människan och Gud. Du behöver inte gå till en präst för att bekänna eller ångra
dina synder. I Islam har varje muslim direkt kontakt med Gud, och det spelar ingen roll hur svag, fattig eller okunnig
han är. I Islam är gud den universella Guden, varje muslim bestämmer själv hur nära eller långt bort ifrån Gud han vill
vara, genom sitt val, fria vilja och gärningar. I Islam finns det ingen medling mellan människan och Gud.

Inget prästerskap

I Islam finns det inga religiösa titlar, som återfinns i andra religioner. I Islam är varje muslim ansvarig för sin egen
tro och för Islam. I Islam finns det mär och kvinnor som är lärda i religionen (ulama/alimat) men inget prästerskap.

Inget celibatliv

I Islam finns det inget celibatliv, därför att celibatliv går emot människan natur. Islam uppmanar muslimer att gifta sig,
därför att det är svårare får en människa att vara religiös och samtidigt vara ogift.

Balans mellan kropp och själ

Islam etablerar en underbar harmonisk balans mellansjälens och kroppens behov. Religion som anser celibatliv vara ett
villkor för renhet går emot mänsklig natur och sätter teoretiskt stopp för den mänskliga rasen. Profeten Mohammed (fvmh)
sade: ”Er Gud har rättigheter gentemot er. Er kropp har rättigheter gentemot er. Er själ har rättigheter gentemot er. Ge
var och en sina rättigheter.”

Ett komplett levnadssätt

Islam är mer än en religion i den västerländska bemärkelsen av ordet. Den västerländska betydelsen av termen ”religion” är
något mellan den troende och Gud. Islam är en religion som organiserar livets alla aspekter på både den individuella och
samhälleliga nivån. Islam organiserar ditt förhållande med Gud, med dig själv, med din far, din mor, dina barn, dina
släktingar, din granne, din gäst och dina medmänniskor. Islam slår klart fast dina förpliktelser och rättigheter i alla
dessa förhållande. Islam etablerar ett solklart system beträffande dyrkan, civila rättigheter, äktenskap, skilsmässa, arvs
och beteendet, det som skall ätas och det som inte skall ätas, det som skall drickas och det som inte skall drickas, hur
man skall klä sig och inte klä sig, när man ska förklara krig och när man skall sluta fred, ekonomiska lagar och lagar
beträffande köpande och säljande.

Islam är ett komplett levnadssätt. Islam är inte enbart för moskén utan även för det vardagliga livet. Islam är en guide i
livets alla aspekter: socialt, etiskt, ekonomiskt och politiskt. Islam är en komplett författning, Följaktligen skyddar
Islam muslimer från förvirring eftersom Islam är logisk och rationell. Gud är en, Gud har inga söner. Gud är inte treenig,
Gud dödar inte för att frälsa. Det finns inget medlingsbehov mellan människan och Gud. Islam ordnar mänsklig natur men går
inte emot den. Det finns ingen prästklass i Islam; inte heller finns det celibatliv, Islam är ett komplett levnadssätt.

Salaam Maj-Juni 1999 Sid 13-14