Innebörden av La ilaha illa-Allah

Tegucigalpas moské – Islam i Honduras

Detta är ett vittnesmål om tro och betyder ”Ingen har rätt att dyrkas utom Allah.” I denna fras finner vi en tydlig
negation till att dyrka något annat än Allah och Honom enbart.

Beträffande La ilaha illa Allah, finner vi följande texter i Koranen och Hadith:

1. Allah den Allsmäktige och Upphöjde sade: Håll fast vid din kunskap att det inte finns någon gud utom Gud; be Honom
om förlåtelse för dina synder och [be om förlåtelse] för alla troende män och kvinnor! Gud vet vad ni dagligen
bekymrar er om och målet där ni [till sist] får vila. (47:19)

2. Profeten (fvmh) sade: ”Den som säger La
ilaha illa Allah med uppriktigt hjärta kommer att träda in i Paradiset.” (Rapporterad av Bazzar och definieras som
autentisk av al-Albani i Sahih al-Jami)

Det är viktig att anmärka att betydelsen av vittnesbörd om tron förstås av en uppriktig person, som agerar i enlighet
med det som är etablerad, bjuder in andra att tro och dyrka Allah, och prioriterar detta framför allt annat, eftersom
Tawhid (islamisk monoteism) är orsaken för vilka människan djinn skapades.

3. Allahs budbärare (fvmh) sade till sin farbror Abu Talib, när han var på sin dödsbädd: ”Oh farbror säg: La ilaha
illa-Allah, en förklaring som jag kan be om på era vägnar till Allah. Men hans farbror vägrade att säga La ilaha
illa-Allah.” (Bukhari och Muslim)

4. Profeten (fvmh) predikade i Mecka i 13 år där han kallade till Islam polyteisterna, han vittnade om att ingen har
rätt att dyrkas utom Allah, men deras svar står i Koranen: De förvånas över att [en man] ur deras egen krets kommer
till dem för att varna dem, och förnekarna av sanningen säger: ”Hans vältalighet bländar oss, men det är bara lögn.
Han gör ju alla gudar till en gud? Det är högst märkligt!” Och deras ledare sade till varandra när de bröt upp [från
en överläggning:] ”Låt oss hålla fast vid våra gudar! Här ligger helt säkert något bakom! Något liknande har vi inte
hört från [de kristna]. Nej, detta är bara [hans eget] påfund. (38:4-7)

Men de arabiska hedningar som helt förstod innebörden av vittnesmålet, att den som med övertygelsen uttalade det inte
kunde åberopa, be eller vända sig till någon annan än Allah, avstod och vägrade att uttala det. Med hänvisning till
detta, Allah den Allsmäktige och Upphöjde sade: Varje gång de fick höra orden ”det finns ingen gud utom Gud”, kände
de hur högmodet steg dem åt huvudet [tills] de sade: ”Skall vi överge våra gudar för en galen poets skull?” Nej, han
[är varken galen eller poet! Han är Vårt sändebud som] har kommit till dem med sanningen och med bekräftelse av [de
tidigare] budbärarnas [budskap]. (37:35-37)

Betydelsen av trosbekännelsen är sådan att Profeten (fvmh) sade: ”Den som säger La ilaha illa-Allah och avvisar allt
som dyrkas förutom Allah, kommer sitt blod och sin egendom att bli helig, och hans dom tillhör enbart Allah Mäktig
och Upphöjd.” (Muslim)

Denna Hadith lär oss att uttalandet av trosbekännelsen kräver förkastande av all dyrkan till något annat än Allah,
till exempel att be de döda.

I själva verket är det konstigt att en del muslimer säger La ilaha illa-Allah och motsäger sin mening genom sina
handlingar när de ber till något annat än Allah.

5. Som vi ser, är La ilaha illa-Allah grunden för Tawheed (islamisk monoteism) och islam. Det är ett komplett
livssystem genom vilket går alla former av dyrkan till Allah, med andra ord, när en muslim underkastar sig Allah och
ber Honom, hänvisar alla problem till Hans lag, och inte till andra lagstiftnings system.

6. För att komplettera det sade Ibn Rajab: Ordet ”ilaha” (gudom) är den man lyder och som inte ifrågasatts, av
fruktan, vördnad, kärlek och hopp, man anförtro sig och ber bara till Allah. Den som ber till något annat än Honom
och om han är en skapad varelse har minskat sin uppriktighet i sitt uttalande La ilaha illa-Allah och denna minskning
kommer att bero på omfattningen av hur mycket denne dyrkade det som inte var Allah.

7. Betydelsen av uttalandet av trosbekännelse är så stor att det kan komma att rädda en persons själ på sin dödsbädd,
även om denne under hela sitt liv inte var muslim. Profeten (fvmh) sade om det: ”Uppmana (att säga) La ilaha illa
Allah till dem som är på dödsbädden, eftersom den som säger i sina sista ord La ilaha illa-Allah, finner paradis i
framtiden, vad som än kommer att plåga honom (som straff för att rena sina synder).” (Berättat av Ibn Hibban i Sahih
och förklarades autentisk av al-Albani i Sahih al-Jami).

Det bör dock klargöras att ”uppmana” som nämns i Hadith, är inte enbart en upprepning av Shahada i närvaro av den
döende, som vissa människor har tolkat det, men att uppmana den döende att säga det. Beviset för denna bekräftelse
finns i en hadith från Anas Ibn Malik:

Allahs Sändebud (fvmh) besökte en (döende) människa från Ansar och sade, ”Farbror, säg La ilaha illa-Allah”. Ansari
mannen frågade, ”betraktar du mig som en farbror eller morbror?” Profeten (fvmh) sade, ”morbror”. Mannen sade, ”Då är
det bättre för mig att säga La ilaha illa-Allah”. Profeten (fvmh) sade, ”Ja.” (Berättad av Ahamad 3/152 med autentisk
kedja av berättare enligt kriterierna i Imam Muslim, se ahkam-ul-Janaiz (Begravnings domar) av Albani s.11)

8. Att säga La ilaha illa-Allah kommer att gynna den som säger det om denne handlar i enlighet med dess mening i alla
frågor i sitt liv, och om han inte upphäver det genom att associera andra med Allah, som att be de döda eller de
saknade. Detta kan jämföras med wudu, d.v.s. ablution, vilket lämnar personen i ett tillstånd av renhet som
ogiltigförklaras genom att gå till toaletten bland annat.

I denna mening sade Profeten (fvmh): Den som säger La ilaha illa-Allah, kommer det att vara hans frälsning en dag,
oavsett vad som händer innan dess. (Berättad av Baihaqi och förklarades autentisk av al-Albani i Ahadith-as-Sahiha
nummer 1932)