Inför COP 27 behövs gröna predikningar för att öka muslimernas medvetenhet om utmaningarna med klimatförändringar

Lina Farelli – Saphirnews

I Rhône ville den stora moskén i Vaulx-en-Velin göra sina trogna besökare medvetna om de utmaningar som klimatförändringarna medför. Denna
uppmaning till moskéer att hålla ”gröna predikningar” innan Sharm el-Sheikh-konferensen om klimatförändringar, känd som COP 27, äger rum, kom
vid rätt tidpunkt för Chana Benaïssa. Imamen i Okba-moskén bestämde sig sedan för att fredagen den 21 oktober ägna sin khotba åt ”bevarandet
av miljön och dess roll i samhällsutvecklingen enligt den islamiska visionen”.

Islam, genom ”dess grunder, dess regler och dess principer”, vill att mänskligheten ska förverkliga ”den rätta relationen som bevarar planeten
och hjälper den att spela sin roll”, började med att förklara imamen för de bedjande, han sade också att den ”Allsmäktige Gud varnar människor
mot de handlingar och metoder de begår mot sin omgivning”.

”Den Allsmäktige Gud skapade människan och hedrade henne bland alla varelser genom att göra allt i universum och på jorden tillgängligt för
henne så att människan kunde leva där utan svårigheter och utan hinder. Många verser talar om denna välsignelse så att vi alla kommer ihåg vår
plikt mot honom och strävar efter att bevara den och befästa var och ens miljösamvete för att rädda de levande varelserna och människan från
lidande”, sade han när han refererade till Koranverser.

Ett incitament för de troende att öka goda gärningar

”Det finns kontroller och regler i Islam som definierar miljöbeteenden för att säkerställa att man uppnår en sund och balanserad relation
mellan människan och hennes omgivning så att livet kan fortsätta utan olägenheter eller problem”, fortsatte Chana Benaïssa, med hänvisning
till uppmaningen till måttfullhet, avvisande av slöseri eller förbud mot korruption, ”vilket är varje mänskligt beteende som korrumperar Guds
välsignelser och förvandlar dem från en källa till nytta och liv till en källa till fara”.

Den muslimska religionen, som ”kräver att muslimen behandlar miljöns komponenter med kärlek och samarbete (…) för att inte bli utsatt för
Guds vrede”, ”stannar inte vid rekommendationerna om bevarande utan bortom, mot utveckling och reform” eftersom ”Islam uppmuntrar handling,
kontemplation och sökandet efter universums hemligheter”.

”Eftersom vatten är grunden för livet och källan till allt”, är det också viktigt att bevara det: ”Växter, djur och människor är kopplade till
närvaron av vatten, och jakten på dem beror på vattentillgången. Det är därför nödvändigt att kämpa mot alla försök att slösa vatten eller
förorena det, eftersom föroreningar i sig stör vattnets funktion som livsgrund.”

Vikten av att använda bönen

På det religiösa planet uppmuntrar Chana Benaïssa slutligen sina trogna att be och åkalla Skaparen eftersom ”ju flera som ångrar sina
felaktiga handlingar och vänder tillbaka till Gud, desto mer ökar och utvecklas miljöns resurser, och det är en viktig faktor”. I Sura Noah,
verserna 10-12, säger Gud: och sagt dem: ’Be er Herre om förlåtelse för era synder! Han förlåter och förlåter på nytt; Han skall låta himlen
sända er rikligt regn och föröka er rikedom och era söners [antal] och skänka er trädgårdar, vattnade av bäckar.

”Lydnad, goda gärningar och fromhet är en väg till gott och välsignelse, och olydnad och dåliga gärningar är ett sätt att förstöra välsignelse
och (återlämna) trång försörjning”, avslutade han innan han startade bönen.

En predikan som skulle kunna inspirera andra? Efter COP 27 kommer uppropet som initierats av miljöaktivisten Zohra Abib-Boulif ändå att förbli
relevant eftersom klimatutmaningen är så aktuell, det är allas sak.