Hur man gör Hajj – Del 1

Redaktion

 

De första stegen i Hajj är att ta på sig Ihram kläderna och sedan tillkännage sin avsikt (Ihram) på miqat. Avsikten med Ihram varierar beroende på vilken sorts Hajj man ämnar göra. För detaljerad information om Ihram, dess regler, dess bestämda platser, tidsfrister och begränsningar, se artikeln ”Allt om Ihram.”

Vad man gör sedan beror också på vilket sorts Hajj enligt följande:

 

Tamattu

Om du har för avsikt att göra Omrah, bör du göra en fullständig Omra. Efter att ha avslutat det, lämnar du med automatik Ihrams tillstånd. Ihrams restriktioner gäller inte längre för dig förrän du går in i Ihrams tillstånd återigen den 8e Dhul-Hijjah, denna gång för att göra Hajj.

 

Ifrad

När du anländer till Mecka, gör du Tawaf vid ankomsten, den är inte obligatoriskt men rekommenderas. Det utförs på samma sätt som Tawaf för Omrah.

Efter att du har utför Tawaf vid ankomsten, kan du göra Sa`i för din Hajj. Detta Sa’i är obligatorisk och är en av pelarna i Hajj. Du kan göra det antingen efter Tawaf vid ankomsten eller efter andra Tawaf för Hajj (Tawaf Al Ifadah).

Du förblir i Ihrams tillstånd tills du är klar med de stora ritualen för Eid dagen (10:e Dhul-Hijjah). Det rekommenderas att upprepa Talbiyah då och då tills du kastar grus i Al Aqabah vid Eid dagen.

 

Qiran

Generellt sett, de pilgrimer som utför Qiran, utför samma ritualer som ifrad med ett undantag, de måste lämna ett offer, Hadi (ett djur som slaktas i Mecka och som lämnas som en gåva för fattiga människor.)

 

Ritualer den 8:e Dhul-Hijjah

Om du ska utföra tamattu ”Hajj, då ska du sätta på dig Ihram kläder igen och förklara din avsikt att göra Hajj med följande ord: ”Labbayka Allahuma Hajjan”(O Allah, jag svarar på din kallelse genom att utföra Hajj.) Nu är du redo att genomföra de Hajj ritualerna. Pilgrimerna som utför ifrad eller qiran Hajj är redan i Ihrams tillstånd och därför kan de hoppa över detta steg.

På morgonen den 8:e Dhul-Hijjah, rekommenderas alla pilgrimer att åka till Mina där de tillbringar resten av dagen och natten. Där utför man fem böner, nämligen Dhuhr, Asr, Maghreb, Isha och Fajr för den 9:e Dhul-Hijjah. Dhuhr, Asr och Isha böner förkortas till två raka.

 

Ritualer den 9:e Dhul-Hijjah

Efter soluppgången den 9:e Dhul-Hijjah ska pilgrimerna lämna Mina och bege sig till Arafah. Att vistas i Arafah är en hörnsten i Hajj. Profeten sade, ”Hajj är (att vistas i) Arafah.”

Tiden för vistelsen i Arafah börjar vid dhuhr bön den 9:e Dhul-Hijjah och slutar vid Fajr bön den 10:e Dhul-Hijjah. Det finns inga bestämmelser om hur lång tid man ska stanna i området så länge man gör det inom den tidigare nämna tidsperioden.

Profeten stannade i Arafah tills solen gick ner, därför vissa forskare har sagt att pilgrimerna inte bör lämna Arafah före solnedgången. Den dominerande uppfattningen är dock att detta inte är nödvändigt, särskilt om det finns ett behov av att lämna Arafah tidigare. I Arafah ber man Dhuhr och Asr tillsammans vid Dhuhr om möjligt, man ska förkorta var och en av dem till två rakaa.

När du är i Arafah bör du ägna dig åt dhikr, duaa, och be om Allahs förlåtelse. Arafahs dagen är en mycket välsignad dag. ”Aishah berättade att Profeten sa, ”Det finns ingen annan dag där Allah befriar så många av Hans tjänare från Helvetet än Arafahs dag. Allah kommer närmare Sina tjänare och berättar om dem för änglarna och frågar sedan (en retorisk fråga): ”Vad söker dessa tjänare?” (Muslim)

Profeten har också sagt: “Den bästa bön är den som görs i Arafah dagen, och det bästa duaa är den som jag och andra profeter före mig har gjort:

– La ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah, Lahu al-mulku Lahu wa al-hamdu wa huwa `ala kulli shai’in Qadeer.

– Det finns ingen gud utom Allah ensam. Han har ingen partner. Honom hör överhöghet och allt beröm. Han har makt över alla ting.

 

Misstag som ska undvikas i Arafah

Vissa pilgrimerna reciterar inte Talbiyah högt i sin väg från Mina till Arafah. Det är bevisat att Profeten fortsatte att recitera Talbiyah tills han kastade gruset från Al Aqabah vid Eid dagen.

Ett av de allvarligaste felen som vissa pilgrimer gör är att stanna utanför Arafah och vänta tills solen går ner och därefter fortsätta mot Muzdalifah. De som stannar på dessa platser har inte utfört Hajj. Det finns stora och tydliga skyltar som visar gränserna för Arafah.

Vissa människor tror att de måste gå till den plats där Allahs Sändebud stod, bredvid berget och stannar där. De anstränger sig hårt för att nå denna plats. Detta är fel. Det är bevisat att Profeten sa, ”Jag står här men hela Arafah är platsen där man kan stå.”

En del pilgrimer tror att berget där Profeten stannade är helig, så de går och klättrar runt sökande efter välsignelser från stenar och marken runt omkring. Detta är oacceptabelt bidah (innovationer i religionen).

Vissa människor tror att det är viktigt att be Dhuhr och Asr med imamen i moskén och de letar efter platsen från långt håll. Detta orsakar dem stora svårigheter och många av dem går vilse, vilket gör Hajj extremt svårt för dem, och de orsakar tumult och stör varandra.

 

Den 9:e Dhul-Hijjah kväll

Efter att man spenderat en tid i Arafah, företrädesvis mellan Dhuhr och Maghreb fortsätter man till Muzdalifah. På vägen från Arafah, ska man fortsätta med att komma ihåg Allah och söka Hans förlåtelse.

När man kommer fram till Muzdalifah, ska man be Maghreb och Isha samtidigt vid tidpunkten för Isha, tre rakaa för Maghreb och två för Isha.

Om man är rädd att missa dessa böner på grund av trängsel och alla som är på väg till Muzdalifah, så ska man utföra bönen på vägen dit. Sedan när man kommer till Muzdalifah, ska man sova till gryningen. Detta är Profetens sunna. Enligt vissa forskare kan man Muzdalifah efter midnatt. Enligt Maliki skolan ska man be Maghreb och Isha i Muzdalifah, ha en måltid, och sedan fortsätta mot Mina. Denna åsikt föredras av framstående akademiker som Dr Yusuf Al-Qaradawi på grund av det enorma antalet pilgrimer de senaste åren.

Notera detta, Muzdalifah är ett öppet område, där kommer du inte att hitta några tält. Så kom ihåg att fråga din researrangör om de kommer att förse dig med filtar och sovsäckar, de kommer att vara mycket användbart, speciellt om natten blir kallt.