Ett Halal Liv

Vikten av amning i islam

Maria Hussain – Vida Halal

 

För den nyfödda muslimen är amning en rättighet.

Modern skall ge sina barn di under två hela år, om [föräldrarna] önskar en full amningsperiod. Och barnets fader är skyldig att svara för moderns uppehälle och kläder enligt skick och sed. På ingen skall läggas en tyngre börda än han kan bära… Och om ni beslutar lämna era barn till en fostermor skall ni inte klandras för detta, förutsatt att ni sörjer som sig bör för barnets säkerhet och välfärd. Och frukta Gud och tänk på att Gud ser vad ni gör. (2:233)

VI HAR förmanat människan att visa godhet mot sina föräldrar. [Den blivande] modern bär sin börda med möda och med smärta föder hon – ja, [hennes möda] varar trettio månader, amningstiden [inbegripen] (46:15)

Låt [den hustru som inväntar skilsmässa] leva under samma villkor som ni själva inom ramen för era möjligheter, och gör inte livet svårt för henne med inskränkningar [av olika slag]. Om hon är havande, sörj då för hennes uppehälle tills barnet har fötts, och ge henne skälig ersättning om hon ammar ert [barn]; och samråd med henne i godo [om barnets bästa] på brukligt sätt. Men uppstår svårigheter, anställ då någon som ammar [barnet] åt er. (65:6)

Och Vi ingav Moses moder: ”Amma honom…” (28:7)

Trots vikten av amning i islam, är den inte vanlig förekommande bland muslimska invandrarkvinnor i väst, vilket är alarmerande. Även om inga formella studier har utförts, verkar det som om amning bland muslimska kvinnor är faktiskt lägre än den allmänna. Det finns säkert välinformerade och medvetna muslimer om det ansvar som moderskapet innebär, och i länder som USA dessa förmodade ”fundamentalister” ammar sina barn under sjalen, och även tenderar att födda hemma. Dock de mammor som ammar sina barn efter det första året är ett undantag. Det verkar som det finns en positiv och mottaglig inställning bland muslimer i allmänhet gentemot införlivandet av flaskan hos nyfödda. Det inte bara att man inte ogillar det, men sällan ifrågasätts det. Detta är på grund av bristen på information om fördelarna med amning i kombination med avsaknaden av ett stödjande nätverk för att hjälpa nyblivna mödrar. Kanske även inbegriper missförstånd om innebörden av avvänjningen.

I en allmän mening innebär avvänjning den successiva steg att sluta mata barnet med enbart modersmjölk. Detta inträffar oftast mellan barnets första och tredje år av sitt liv. Att ge barnet grönsaker och kött innan det ens har tänder var inte en praxis bland de tidiga muslimerna. Den vanliga alternativ som rekommenderas i Koranen om en mamma inte vill (eller kan inte) amma sitt barn är användningen av en annan kvinna som ersätter henne. För den nyfödda muslimen är amning en rättighet. Det är ostridigt att två hela år med amning ger barnet långsiktiga hälsofördelar, till exempel förebyggande av öroninflammationer och allergier samt lägger den grunden för förtroendet mellan mor och son.

I Koraniska termer är avvänjning en process som ska tillämpas efter överenskommelse mellan d båda föräldrarna och som har beslutat att detta är bäst för familjen. Men i mina samtal med systrar som hade gett upp amning till förmån för flaskmatning, är känslan av hjälplöshet om situationen som dominerar. Dessa mammor ville ofta amma sina barn, men på något sätt förlorar de sin chans.

Denna tragedi orsakas främst av en hälso- och sjukvårdssystem som gör lite för att främja exklusiv amning av nyfödda. I de flesta sjukhus får nyblivna mammor gratis prover av modersmjölksersättning att ta hem. Detta är resultatet av mångmiljon erbjudanden mellan sjukhus och läkemedelsföretag som betalar läkarna för att marknadsföra deras produkter. Denna praxis är högst oetiskt eftersom det finns lite eller ingen information om farorna med flaskmatning.

Många muslimska mödrar, särskilt de som inte talar språket från det land de lever i och därför inte kan fråga sjuksköterskorna, kommer hem med sina barn redan beroende av flaskan. Även om på denna punkt allt är inte förlorat, att få en nyfödd att välja brösten igen efter att den börjat med flaskan, även om det är bara en eller två gånger, är en stor kamp. Man kan inte lyckas utan hjälp av en amnings kurator. Därför är sannolikheten att man använder flaskan mycket hög bland invandrarkvinnor.

Hur många kvinnor har gett upp amning efter en känsla av maktlöshet med att få barnet att suga bra, på grund av bristen på tillräckligt stöd? Därför kan vi inte finna oss att i denna situation, helt enkelt, ”finns det inte någon skyldig”. Något är fruktansvärt fel när muslimska kvinnor föder sina barn med en flaska på grund av bristande information, råd och stöd.

Detta visar också en kränkning av de muslimska kvinnornas rätt att efter förlossningen ha en 40 dagars viloperiod. Det pekar också på en grundläggande brist på självkänsla hos mödrarna, som redan när barnen har fyra dagar accepterar viktiga beslut som kommer att skada barnet, i stället för att behärska situationen och ta kommando över det. Om barnet avvisar bröstet, är den vanligaste reaktionen att försöka ett tag till och sedan ge upp och ta till nappflaskan, något som kommer att störa freden som alltid behövs mellan mor och barn under de första 40 dagar.

Många muslimska kvinnor lyckas göra det under de svåraste dagar, i början, och sedan ger upp amningen efter det att barnet inte ens blivit 6 månader. Den vanligaste orsaken är rädsla för att inte producera tillräckligt med mjölk. Vid denna punkt kan en amnings konsult förklara hur man ökar sitt kaloriintag och få tillräcklig vila. Men det är sällsynt att muslimska kvinnor i väst söker råd hos någon annan än sin läkare, som ofta inte bara inte ger tillräckligt med hjälp, men ibland är det läkaren själv som rekommenderar att börja mata barn med fast mast när de är 3 månader gamla.

Hur kan vi hjälpa muslimska kvinnor idag att förstå att Allah har gjort det möjligt för oss att mata våra barn med mjölk som kommer från deras kropp? Det behövs mer information, fler böcker om amning, fler predikan (khotba) i moskéer för att få faddrarna att bli medvetna och förstå den åtagandet dessa mödrar har framför sig. De måste också fråga om (och hitta) hjälp från stödgrupper för amning nära deras hem. Hjälp finns tillgänglig. Kvinnor som får adekvat rådgivning brukar kunna förlänga amning även om de arbetar utanför hemmet. Tidigt födda barn kan och bör ammas för att få bästa chanser att överleva.

Även kvinnor som aldrig varit gravida kan faktiskt stimulera produktionen av bröstmjölk för ett fosterbarn med hjälp av en särskild anordning. Möjligheten att mata sitt barn på bästa möjliga finns till hands.

I bröstet, förutom mat, söker och finner barnet kärlek, komfort, värme, trygghet och vård. Det är inte bara mat, om barnet vill ha bröst är det för att han/hon vill ha värme från sin mor, den som barnet känner bäst. Därför det som är viktig med amning är inte bara att räkna timmar och minuter eller milliliter mjölk, men den band som utvecklas mellan de två och som är ett slags fortsättning på navelsträngen.

Amning är en del av den kvinnliga sexuella cykeln, för många mammor är en tid av fred, djup tillfredsställelse, av vetskap om att de är viktiga och älskade. Det är en gåva, även om det är svårt att veta vem ger och vem får.