Ett Halal Liv

Vetenskap och Islam – Depression och Alzheimer – Del 1

 

Ismain Perera – Verislam


Vi skall helt visst låta er utstå prövningar genom fruktan, hungersnöd, förlust av egendom och liv och frukten [av ert arbete]. Förkunna
för de tålmodiga och uthålliga ett glatt budskap – för dem som när de drabbas av olycka och motgång säger: ”Vi tillhör Gud och till Honom
skall vi återvända”
(2:155–156)

Alzheimer är en progressiv störning som får hjärnceller att degenerera (brännas ut) och dö. Alzheimers sjukdom är den vanligaste orsaken
till demens, en kontinuerlig minskning av tankeförmågan, beteende och sociala färdigheter som förändrar en persons förmåga att fungera
självständigt.

De första tecknen på sjukdomen är oftast glömskan över något som ar hänt nyligen eller konversationer man har haft. När sjukdomen
fortskrider kommer en person med Alzheimers sjukdom att utveckla allvarlig minnesnedsättning och förlora förmågan att utföra vardagliga
uppgifter.

De mediciner för Alzheimer vi har idag kan tillfälligt förbättra symtomen eller sänka hastigheten för minskad förmåga. Ibland kan dessa
behandlingar hjälpa människor med Alzheimer att maximera funktionen och upprätthålla sin självständighet under en tid. Olika program och
tjänster kan hjälpa människor med Alzheimer och de personer som ansvarar för deras vård.

Det finns ingen behandling som botar Alzheimer eller förändrar sjukdomsprocessen i hjärnan. I de avancerade stadierna av sjukdomen orsakar
allvarlig förlust av hjärnfunktion komplikationer såsom uttorkning, undernäring, infektion och dödsfall.

Att dekonstruera hjärnarkitektur

Orsaken (eller orsakerna) till Alzheimer är för närvarande okänd, det finns tre huvudsakliga hypoteser för att förklara fenomenet: brist
på acetylkolin (neurotransmittor eller signalsubstans), ackumulering av beta-amyloid, tilltrasslade tau-proteiner och metaboliska
störningar. Dessutom finns det ett antal riskfaktorer, både genetiska och miljömässiga, som genom att störa varandra ger upphov till en
serie händelser som resulterar i sjukdomens början. Tillsammans med dessa typiska lesioner som orsakas Alzheimer kan vaskulära lesioner
ses i hjärnan hos många patienter, vilket mycket troligt också bidrar till demensens kliniska symtom.

Beta-amyloid protein

Proteinet denatureras och mattas och bildar olösliga blandningar mellan hjärnceller som hindrar kommunikationen mellan neuronerna.

Denna denatureringsprocess liknar den som inträffar när man äter ett ägg. Äggvitan består i princip av ett protein som kallas albumin.
Under naturliga förhållanden är det lösligt i vatten och vi kan enkelt separera det. När vi värmer upp den stelnar den, byter färg, vi kan
inte separera den, denatureringsprocessen är irreversibel, även om äggvitan svalnar ser den inte ut som när vi öppnade ägget.

Tau protein

Tau proteinet genomgår en patologisk process som får det att samlas i form av knutar inuti neuronerna, vilket innebär att de inte kan ta
emot nödvändiga näringsämnen och dör.

Forskarna anser att vare sig tau eller beta-amyloid är de enda och oberoende orsakerna, men båda är nödvändiga för att Alzheimer ska bli
symptomatisk. Kroppen tål en viss mängd tau avlagringar i Hippo campus, relaterad till minne, liksom produktion och reglering av
känslomässiga tillstånd, men när dessa giftiga avlagringar av båda proteinerna börjar spridas till andra delar av hjärnan, sjukdomen blir
symptomatisk.

Kort sagt, överskottet av plack och tilltrasslade proteiner stör de tre processerna som håller nervcellerna friska: kommunikation,
ämnesomsättning och reparation. Denna störning får vissa neuroner att sluta fungera, tappa sina anslutningar till andra nervceller och så
småningom dö. Denna förstörelse av nervceller är just det som orsakar minnesproblem.

De viktigaste riskfaktorerna för Alzheimer är:

Ålder

Det påverkar vanligtvis personer över 60 eller 65, men det har också förekommit fall bland personer under 40 år. Medelåldern för diagnos
är 80 år, eftersom Alzheimer anses vara en sjukdom som främjas av ålder.

Kön

Allt fler studier visar att en persons kön påverkar olika aspekter av psykiska störningar beroende på de olika koncentrationerna av
manliga och kvinnliga hormoner som finns i kroppen. I Alzheimers sjukdom visar studier att kvinnor är mer benägna att drabbas av det än
män eftersom deras livslängd är längre i allmänhet än männens.

Genetisk faktor

Olika mutationer i genen för amyloid prekursor protein (APP) eller i presenilin 1 och 2, spelar en viktig roll i omvandlingen av en typ av
signal eller energi till en annan av en annan karaktär och det föreslås ingriper i apoptosprocessen (programmerad celldöd). Det kan också
vara förknippat med mutationer i APO lipoprotein E (APOE) gen, detta protein är involverat i transport och eliminering av kolesterol.

Näring

En diet baserad på högkaloriprodukter, med höga nivåer av mättade fettsyror och / eller omega-6-fettsyror och en minskning av omega-3, är
relaterad till en ökad risk för Alzheimers.

”Diabetes Typ 3” ett nytt begrepp för Alzheimer.

Det finns ett växande antal bevis som stöder idén att Alzheimer kan betraktas som en metabolisk sjukdom främjat av brist och resistens mot
insulin och IGF-1 (insulinliknande tillväxtfaktor typ 1) i hjärnan, denna brist hindrar regleringen av cellutveckling och tillväxt,
speciellt i nervceller, såväl som cellulär DNA-syntes och är en potent hämmare av programmerad celldöd.

Fetma

Förhållandet mellan fetma och demens kan motiveras med olika patogena mekanismer. Kardiovaskulära sjukdomar och diabetes, ofta förknippad
med eller orsakad av fetma, kan vara orsaker till den ökade risken för demens på grund av fettet (överflödigt fett i kroppen). Fettet är
en av komponenterna i det metaboliska syndromet som också kan ge kognitiv försämring, särskilt hos personer med en hög inflammations nivå.
Cytokiner, proteiner som reglerar cellfunktionen och som produceras i fettceller kan motivera hjärnatrofi och hyperintensitet hos vit
substans hos äldre och överviktiga personer.

Höga homocysteinnivåer

Detta ämne är en organisk aminosyra som ingriper i kroppens grundläggande processer men som i höga koncentrationer är nära besläktad med
uppkomsten av hjärt- och nervsjukdomar.

Andra

Tobak och stillasittande livsstil.

Men vilken likhet finner vi mellan depression och Alzheimer?

Sorgen är en av människans grundläggande känslor och som är en psykisk smärta. Depression är en sjukdom som är relaterad till denna
känsla, men det går naturligtvis mycket längre. Vid depressionsstörning är sorg inte nödvändigtvis relaterad till en yttre orsak, och om
det finns en faktor som sätter den igång är sorgen tydligt oproportionerligt för den och sjunker inte när den lättar.

Det är vanligt att en person som har diagnostiserats med Alzheimer har symtom på ångest och depression, förmodligen beror detta på att de
två sjukdomarna hos en person med hög ålder, delar neurala kretsar och förändringar i neurotransmission.

Vi kommer tillbaka i nästa artikel med myntets två sidor. Till nästa gång med lite mer vetenskap.

Assalamu alaykum wa rahmatullahu wa barakatuhu.