Ett Halal Liv

Sunda matvanor

IIF:s Redaktion

 

Den största gåvan – Människokroppen

Kost spelar en mycket viktig roll i en troendes dagliga liv. Det finns många verser i Koranen som drar människans uppmärksamhet mot detta och som inbjuder henne att noggrant studera sin kropp och själ och arten av deras inbördes relation. Genom att göra så, kommer man att finna dels starka bevis för Allahs existens och att Allah inte har skapat människan och alla andra varelser i denna värld utan något syfte, något som nämns i Koranen:

”Herre! Du har inte skapat [allt] detta i blindo. (3:191)

 

Vikten av ett bra hälsotillstånd

Det är därför nödvändigt att säkerställa att den fysiska kroppen hålls frisk så att själen och anden också kan vara frisk vilket i sin tur hjälper den troende i sitt andliga och materiella förverkligande. Därför spelar kost en viktig roll för detta ändamål. Av denna anledning har islam förbjudit vissa livsmedel på grund av deras skadeverkningar och tillåt alla andra goda och rena livsmedel. Allah säger i Koranen:

Troende! Ät av de goda ting som Vi skänker er för ert uppehälle och tacka Gud, om det är Honom ni [vill] dyrka. (2:172)

Muslimer i allmänhet rekommenderas att äta goda och rena saker och inte hänge sig åt orena, dåliga och skadliga saker och följa därmed sin öppna fiende, Djävulen (Shaytan):

MÄNNISKOR! Ät av det som jorden ger och som är tillåtet och hälsosamt, och följ inte i Djävulens spår; han är sannerligen er svurne fiende. (2:168)

I de tidigare nämnda verserna har huvudregeln rörande tillåtna livsmedel etablerats. Den Heliga Koranen går längre in och specificera vilka typer av livsmedel är förbjudna i följande vers:

Vad Han har förbjudit er är kött av självdöda djur, blod och svinkött och sådant som offrats åt en annan än Gud. (2:173, 16:115)

De fyra objekt som har nämnts i ovanstående vers är absolut förbjudna i islam av skäl känd av Allah. Men genom forskning har vissa av dem som kadaver, blod och svin kött visade sig vara skadliga för människors hälsa. Medan svin kött är skadligt för moralisk hälsa, mat över vilket man har uttalat någon annans namn än Allah är skadligt för andlig hälsa.

Andra förbjudna medel har också nämnts i olika kapitel i den heliga Koranen. I Surah al Ma’idah följande medel har också nämnts tillsammans med de fyra tidigare nämnda. Djur som har avlivats genom att strypa den eller med ett våldsamt slag, djur som har fallit huvudstupa, djur som har stångats till döden och de som delvis har blivit uppätna av ett vilt djur och inte har slaktats innan döden, även de som har offrats i idolers namn.

 

Alkohol och Islam

Alkohol är också förbjudet i islam, dess skadeverkningar har visat sig större än nyttan. Detta har också fastställds av Allah i Koranen i sura al-Baqarah. Andra fysiska, moraliska, sociala och andliga rusmedel har nämnts i många verser i Koranen och i profetens traditioner. Många av dessa skadliga effekter kan också vara lätt att upptäcka i våra samhällen.

 

En balanserad kost – föreskriven i Koranen

Koranen har inte begränsat sig enbart att nämna de tillåtna och otillåtna livsmedel utan går så långt som att ge användbara tips om en balanserad kost, en kost som innehåller de flesta om inte alla nyttiga ingredienser som behövs för tillväxt, förstärkning och återhämtning av den mänskliga kroppen. Dessa inkluderar animaliskt protein, fett, kalcium, järn, salter, etc. Det mest balanserad kost består av kött, fisk, färsk mjölk, ost och frukt. Både direkta och indirekta hänvisningar har gjorts när det gäller dessa livsmedel. Hänvisningen om vikten av köttprotein i människans kost ges i följande vers:

Och Han har skapat boskapen vars [ull] ger er värme och som är er till annan nytta och som också tjänar er till föda; (16:5)

I denna vers särskild hänsyn har tagits till vikten av att äta trots att de har sagt: ”… annan nytta …”. Hänvisning till andra typer av kött har också gets, till exempel kött av höns i följande vers:

och köttet av den fågel som de har lust till. (56:21)

Fisk har alltid ansetts som ett livsmedel av mycket hög proteinhalt och är mycket viktigt för mänsklig konsumtion. Allah säger:

den enas [vatten] är sött, det släcker törsten och är angenämt att dricka, medan den andras är salt och bittert; men ni kan i båda [fånga fisk], vars färska kött ni äter, (35:12)

Färsk mjölks nytta betonas i dessa ord:

Och från boskapen kan ni hämta en [annan] lärdom: i deras buk, mellan det som kroppen stöter bort och blodet [som uppehåller livet], låter Vi ren mjölk [alstras] för er, en välsmakande [dryck]. (16:66)

Fördelarna med frukt som näringsrika kan härledas från denna vers:

Och ur frukterna av dadelpalmen och vinrankan utvinner ni både vin och hälsosam näring; (16:67)

På samma sätt finns det verser som täcker hela skalan av frukter, sallader och grönsaker, som också spelar en viktig roll i en näringsrik, balanserad kost:

Och det är Han som har låtit regn falla från skyn; med det har Vi skapat all växtlighet och därur frambringat ängarnas gräs. Ur detta låter Vi säd som bär ax uppstå och dadelpalmens blomkolvar bli till lättåtkomliga klasar av dadlar; och [Vi låter] vingårdar uppstå och olivlundar och granatäppelträd, [alla i grunden] lika varandra och ändå olika. Se på dessa frukter, hur de tar form och hur de mognar! (6:99)

Islam är en komplett religion, den undervisar också och ger råd till troende om vad den bästa metoden för att äta är. De troende uppmanas att vara måttliga i varje aspekt av livet. Direkt referens har gjorts i Koranen om måttlighet i mat och dryck.

och ät och drick [det som är gott och hälsosamt], men visa måtta [i allt]; Gud är inte vän av dem som går till överdrift. (7:31)

 

Måttlighet – Profetens lärdomar

Det bästa av lärare och världarnas barmhärtighet uppges ha klargjort innebörden och gränsen för måttlighet i en tradition (sunna) där han uppges ha sagt att den värsta svaghet är magen. Om du måste äta se till att du fyller en tredjedel av magen med mat, en tredjedel med vatten och låt en tredjedel för luften, dvs. lämna det tomt. I en annan berättelse, skälet till måttlighet har tydliggjorts. Profeten uppges ha sagt:

”Magen är kroppens tank och ådrorna gå ner till det. När magen är frisk kommer ådrorna tillbaka i en hälsosam kondition, men när den är i dåligt skick, de återvänder sjuka.”

Kort sagt, de troende uppmanas att alltid ta hand om sina magar och avstå från mat och metoder som kan förorena magen med olika sjukdomar. För att göra det har profeten gett de troende rådet att alltid sluta äta innan magen är helt full, dvs. sluta äta när suget att äta mer är kvar.

 

Slutsats – Mat och drycks etikett

Islam lär oss många andra sätt att äta och dricka. Profeten gjorde en poäng av att utveckla anmärkningsvärt rena och hälsosamma matvanor bland sina anhängare. Han frågade följeslagarna att tvätta händerna före och efter, att börja äta med en åkallelse till Gud, att äta med höger hand, att inte att äta tills de verkligen kände sig hungriga, att inte äta och dricka överdrivet.

Slutligen, från allt som har nämnts, kan betydelsen av sunda kostvanor, en balanserad kost och hygien förstås i ljuset av Koranen och Sunna. Islam har betonat vikten av dessa saker redan från början till skillnad från hälsomyndigheter, mm., som just nyligen börjat att betona dess betydelse. Detta skulle kunna räknas som bara ännu en av de pärlor som bevisar Islams perfektion.