Ett Halal Liv

EU-rapport om konsumentinformation om bedövning av djur

Redaktion – Halal Focus

I februari 2015 publicerades en 111-sidig rapport som lagts fram av konsortiet för utvärdering av livsmedelskedjan
(FCEC – Mat Consortium – Chain Evaluation) som tillhör Europeiska kommissionens generaldirektorat för hälsa och
livsmedelssäkerhet under rubriken ”Studie om konsumentinformation om bedövning av djur.”

Med totalt 13 500 respondenter (500 personer från vart och ett av de 27 medlemsländerna i EU)var rapportens syfte
att fastställa huruvida märkningen av köttprodukter måste innehålla även information om metoden för slakt, i
synnerhet om det har förekommit bedövning eller inte.

Rapporten avslutas med följande text: ”De intresserad parter är överens med resultatet av undersökningen som tyder
på att det finns lite missnöje med den nuvarande märkningen i förhållande till kött och köttprodukter samt en
spontan och låg efterfrågan på relaterad information om djurskydd vid slakt. Men de berörda parterna sade att detta
är en viktig fråga för en proaktiv relativt litet antal konsumenter.”

Den viktigaste frågan, enligt studien, är att kött som slaktats utan bedövning kommer in i den sekulära
livsmedelskedjan och därmed finns det kunder som omedvetet köper kött från djur som inte har bedövats vid tidpunkten
för slakten när de kanske föredrar att inte köpa det.

Respondenterna sade inte frivilligt att denna metod för djuroffer var ett viktigt kriterium när man köper kött, men
när man frågade direkt om de ville veta mer om slaktmetoder uttryckte 72 % olika grader av intresse, medan 45 %
anser att det bör finnas större klarhet vid märkning av kött.

Rapportens slutsatser fortsätter med följande: ”Vår slutsats är att för de flesta konsumenter informationen om
föregående bedövning vid slakt är inte en fråga av intresse om man inte presenterar det som relevant att notera.
Dock är det avgörande för en viss andel av konsumenterna. Det råder ingen tvekan om att dessa konsumenter verkligen
skulle styras av denna information om det var tillgängligt. Vår tydliga och definitiv slutsats är att konsumenten
har liten korrekt förståelse av slaktprocessen”.

”Om denna information skulle införas på märkningen, skulle det leda till högre priser för dessa konsumenter
(förmodligen, religiösa grupper), som kräver kött från djur som slaktats utan bedövning. Det skulle också innebära
en risk om att dessa religiösa grupper skulle stigmatiseras”.