Fördraget om salat – Del I

Imam Ahmad Ibn Hanbal – Musulmanes Andaluces

 

”Allahs sändebud, frid vare med honom, brukade stå medan vi fortfarande var i prostration.”

Denna lilla avhandling av Imam Ahmad Ibn Hanbal skrevs för flera hundra år sedan för invånarna i en by där imamen levde under en tid.

Fördraget innehåller en fullständig och tydlig beskrivning av salat och inkluderar detaljerade observationer av de misstag som imam Ahmad observerade under tiden för sin vistelse i villan. Det var och är fortfarande ett ovärderligt arbete för alla muslimer, i och med den klargör många av de fel som görs under salat, av vilka några är så allvarligt att de kan leda till dess ogiltighet.

O människor! Jag har utfört salat med er och jag har märkt att några av de som gjorde det i era moskéer föregick imamen i ruku rörelserna (stående bugning) i sujood (prostration) och när ni går upp och sedan gör den igen. Ni måste veta att salat inte är giltigt för den som föregår imamen. Beviset för detta finns i Profetens hadith och i följeslagarnas berättelser, vilket framgår i följande hadith där han sade:

”Är ni inte rädda för att den som höjer sitt huvud före imamen kommer Allah att förvandla hans huvud i en åsnas?” (Berättad av Bukhari och Muslim)

I en annan berättelse sa han: ”som en hunds form” (Ibn Hibban). Därför är detta ett fel utfört salat, och det är inte giltig för den som har gjort det, eftersom om det verkligen var giltig skulle han förvänta sig belöning och inte bestraffning enligt vilken Allah skulle förvandla hans huvud i en hunds eller åsnas.

Det har också berättats att han sade:

”Imamen ska göra ruku (stående buggning) innan er, göra prostrationen före er och stå upp före er.” (Berättad av Muslim)

Det har också rapporterats att Al-Barra ibn Azib sa:

”Vi brukade göra salat bakom profeten och när han föll i prostration, ingen av oss böjde ryggen tills Profeten hade placerat pannan på golvet. Sedan följde honom vi alla.” (Berättad av Bukhari och Muslim)

Och det har överförts från profetens följeslagarna att de sade:

”Allahs sändebud brukade stå medan vi fortfarande var i prostration.”

Och från Ibn Masud har överförts att han såg på en som gjorde rörelse före imamen och sade:

”Du har inte utfört bönen ensam och inte heller följt imamen (dvs. du har inte gjort salat i gemenskap). Den som inte gör salat ensam eller inte följer imamen, har inte gjort någon typ av salat.”

Det berättas från Ibn Umar att han såg en man som hade utfört rörelsen före imamen och han sade:

”Du har inte gjort bönen ensam och inte heller med imamen. Han tillrättavisade honom och beordrade honom att upprepa salat.” Självklart om i Abdullah ibn Umars åsikt hade hans salat varit korrekt, skulle han inte beordras att göra det igen.

Hittan ibn Abdullah Ar-Raqashi sade, ”Abu Musa Al-Ashari ledde oss i salat, och när han satt under salat, en man i folkhopen sade, ’har Salat kopplats till goda handlingar och Zakat?’ När Abu Musa avslutade sin talat, lämnade han moskén och sade, ’Vem av er har sagt dessa ord?’ Folket teg. Han upprepade frågan igen och igen folk sa ingenting. Mot bakgrund av detta sade han, ’Kanske var det du, Hittan?’ Och Hittan svarade: ’Vid Allah, det var inte jag som sa det, men jag fruktade att du skulle klandra mig för det.’

Då sade en av den närvarande, ’Jag sade det, men min avsikt var god när jag sade det.’ Abu Musa Al-Ashari sade: ’Vet du inte vad du ska säga under din salat? I sanningen förklarade Profeten vår sunna (dvs. salat) och vad vi skulle säga under det.’ Och han sade, ’När du utför Salat, måste ni ställa er i rader, då ska en av er leda resten i salat, och när han säger Allahu Akbar, då ska ni göra takbir (dvs. att uttala Allahu Akbar) efter honom, och när han reciterar, ska ni vara tysta, och när han säger Sirat al ladhina An amta alayhim gairi till magdubi alayhim wa ad-Dalin (sista aya av suran al-Fatiha), då ska ni säga Amin och Allah kommer att svara. Sedan när imamen gör takbir igen och bugar stående (ruku), då ska ni göra takbir efter honom och buga efter honom, för sannerligen, bör Imamen göra ruku (stående bugning) före er och återgå till stående position före er.’”

Allahs Sändebud sade: ”Detta följs av det (Det vill säga, imamens handling följs av de andras handling). Och när imamen höjer sitt huvud och säger: ’Sami Allahu liman hamidah’ (Allah hör den som vänder sig till Honom), lyft då upp era huvuden och säg, ’Allahumma rabbana wa laka al-hamd’ (O Allah, Du är vår Herre, till Dig vara allt beröm), för Allah hör era ord. Sedan när imamen säger: ’Allahu Akbar’ och bugar och sedan gör Takbir, bugar ni med efter honom. Och när han höjer sitt huvud och gör Takbir, lyft upp era huvuden och gör Takbir efter honom.”

Profeten sade:

”Detta följs av det.” Och när han sitter, det första man bör säga är: ”’At-Tahiyyatu lillahi, wa salatu wa tayyibatu…’ tills man avslutar tashahhud”.

Profeten sade:

”När imamen gör takbir, gör då takbir”. Vilket betyder: Vänta tills imamen har slutfört takbir och hans röst inte längre hörs, och sedan säg ”Allahu Akbar” (takbir) efter honom. Många människor inte fullt ut förstår innebörden av denna hadith och ignorerar dess sanna mening, och gör inte salat på ett korrekt sätt och är oaktsamma i utförandet av salat. Vid den tidpunkt när imamen säger Allahu Akbar, säger de också samma sak, och det är ett misstag eftersom det inte ska uttalas tills imamen är helt klar med att leverera sin takbir.

Och det är anledningen till att Profeten sade:

”När imamen har gjort Takbir, gör ni också takbir, och det kan inte anses att imamen har gjort takbir tills han är helt klar med det, eftersom om han säger: ”Allahu …” och sedan blir han tyst, kan man inte säga att han har gjort takbir tills han är klar genom att säga Allahu Akbar varefter folket kan följa honom och säga samma sak som honom. Att gör takbir tillsammans med imamen är fel och det innebär att överge Profetens lärdomar.

Likaså när Allahs Budbärare sade:

”När imamen gör takbir, gör ni också takbir.”

Om imamen inte har någon kunskap om fiqh, då kan han förlänga takbir på grund av sin okunnighet, så att de som gör salat med honom förkortar sin takbir, genom att börja med det innan imamen avslutar sin takbir, och den som säger Allah Akbar före imamen, kommer inte hans salat att accepteras.

Profetens uttalande: ”När imamen gör takbir och sedan prostration, då ska ni göra Takbir och sedan er prostration” innebär att andra måste vänta och förbli stående tills han har sagt Allah Akbar och hans röst inte längre hörs.”

Och Profetens (fvmh) uttalande: ”Och när han höjer sitt huvud och säger Sami Allahu liman hamidah, lyft då upp era huvuden och säg Allahumma rabbana wa laka al-hamd” innebär att andra måste vänta och stanna i lutande läge tills imamen har höjt sitt huvud och sagt: Sami Allahu liman hamidah.”

Och när han också säger: ”När imamen säger takbir och gör sin prostration…” innebär att andra måste förbli stående tills han säger Allah Akbar och gör sin prostration genom att placera pannan på marken, och sedan ska de andra göra detsamma. Detta har bekräftats av en berättelse från Barra Ibn Azib, och allt vi har sagt bekräftas av Profetens ord: ”Imamen måste böja sig före er och återgår till upprätt läge före er.”

Profetens uttalande: ”När imamen höjer sitt huvud och gör takbir, lyft då upp era huvuden och gör takbir, innebär att andra måste förbli i sujood (prostration) tills imamen höjer huvudet och har sagt Allahu Akbar, och hans röst inte längre hörs, då ska de andra lyfta upp sina huvuden också.”

”Detta följs av det”, detta talesätt av profeten hänvisar till alla förändringar i position, antingen att stå eller böja ner. Reflektera över detta! Observera detta och bemästra det och vet att de flesta salat som görs av människorna inte accepteras eftersom de föregår imamen både i böjning, prostration såsom att stå upp.