Finns det en islamisk regeringsform?

Nadirsiyah Hosen

Forskare som antog en saklig inställning till sharia, såsom Muhammad Abduh, Ali Abdur Raziq och M. Husayn Haykal, drog slutsatsen att Islams
universalitet inte ligger i dess politiska struktur, utan i dess tro och övertygelse, deras religiösa riktlinjer.

Enligt Abduh, ”Det är inte den islamiska doktrinen som bestämmer den politiska organisationen, utan det allmänna samrådet som hålls då och då
och beroende på omständigheterna inom samhället.”

Raziq hävdade på liknande sätt att kalifatet var en produkt av historien, en institution av mänskligt snarare än gudomligt ursprung, en
tillfällig bekvämlighet och därför ett politiskt ämbete utan religiös funktion eller mening. De strikta regler som profeten fastställde gällde
bara frågor som bön och fasta och var i själva verket lämpliga regler för hans egen kultur och för människor som lever i ett enkelt tillstånd
med en naturlig regering.

Jämlikhet mellan medborgarna

Enligt Haykal finns det inget standardsystem för regering inom islam. Det islamiska samfundet är fritt att implementera alla regeringssystem
som garanterar jämlikhet mellan sina medborgare (både när det gäller rättigheter och skyldigheter) och i lagens ögon, som hanterar statens
angelägenheter baserat på samråd och följer Islams moraliska och etiska värderingar.

Det är värt att betona att den existerande litteraturen om både Koranen och Sunna inte ger företräde åt ett ultimat politiskt system framför
ett annat. Tvärtom, båda ursprungliga källorna till islamisk lag har etablerat en rad principer eller etiska värderingar och politiska seder
som muslimer måste följa när de utvecklar samexistens i en stat. Därför är påståendet om khilafa (kalifatet) som den enda modellen för islamisk
regering något tveksamt.

Anteckningar:

Nadirsiyah Hosen är professor vid Monash University School of Law, Australien. Hans andra doktorsexamen, som hölls vid University of Singapore,
handlade om islamisk lag. Hans specialområden är sharia och indonesisk lag.