Fastan

Redaktion


Naturen i dyrkans handling

Gud skapade oss för att dyrka Honom. För att hjälpa oss att uppnå den uppgiften, ingöt Gud Sin dyrkan i vår natur och
gjorde det till essensen av vår mänsklighet, så mycket att vi kan bli verkligt mänskliga endast om vi dyrkar Honom. Han
lärde oss sedan genom Sitt sändebud hur man bäst tjänar Honom.

Dyrkan grundas på hjärtats tillstånd, men relationen mellan vår kropp och sinnen är så stark att tillståndet av den ena
påverkar tillståndet av den andra.

Gud som skapade oss och som bäst känner till naturen av denna relation, har förklarat för oss inte bara hur man dyrkar
Honom i våra hjärtan, men också hur vi gör det med våra kroppar.

Profeten Muhammed (fvmh) som Gud satte som ett exempel för oss för att följa sade: ”[…]be som ni har sett mig be…”
(Bukhari). Därav de lärdas påpekan av de externa handlingars vikt, ett insisterande som kan verka i första anblick ett
överdrivet betonande på formaliteter som inte gör någon egentlig skillnad på dyrkans essens. Folk som följaktligen
förringar de externa aspekterna av dyrkan ger inte tillräckligt uppmärksamhet till den starka inbördes relationen mellan
kropp och sinne. Självfallet har dessa externa handlingar endast ett värde ifall de är åtföljda och drivna av en
uppriktig avsikt i hjärtat, i annat fall blir de tomma gärningar som även en hycklare kan utföra. Men den som har utfört
dem med en ärlig avsikt i frågan om underkastelse och med tacksamhet till Gud vet om deras värde.

Man vet deras rätta värde eftersom man upplever i sitt hjärta den förändringen de orsakar i den. Vår kärlek och fruktan
till Gud, tacksamhet och underkastelse till Honom leder till att vi på ett naturligt sätt kommer och ber till Honom,
stående, knäböjande, och genom att recitera Koranen. Det leder till vår fasta, at vi berövar oss själva från mat, dryck
och samlag under de specificerade tiderna, och det leder till att vi utför ritualerna för vallfärden. Varje uppriktig
dyrkare kan tala om hur känslorna av tacksamhet och underkastelse intensifieras efter dessa externa gärningar av dyrkan.

Det gudomliga budskap ger oss inte bara vägledning i hur man dyrkar Allah, men också när och var man gör det. Koranen
säger: ”DIN Herre skapar vad Han vill och Han väljer för [människorna] det bästa. Stor är Gud i Sin härlighet, höjd högt
över allt vad de sätter vid Hans sida!” (28:68). Den valda eller föredragna skapelsen inkluderar inte bara det levande
eller livlösa, utan även tider och platser. Eftersom vi har blivit skapade för att tjäna Gud, kan varje legitim handling
vi utför, även samlag med vår make/maka, bli en handling av dyrkan, men det finns särskilda gärningar som har blivit
speciellt föreskrivna av Gud som dyrkan. Dessa gärningar blir vår livskraft och näring till vår tro; utan dem bleknar
tron för att slutligen dö. Det är för dessa särskilda gärningar som Allah har specificerat former, tider och platser som
Han vet är mest tillämpad för dem.

Varför fasta?

Fastan är en av dessa särskilda handlingar vi just refererade till, den är en av de fem viktigaste handlingar av dyrkan,
en av islams fem pelare. De andra fyra är erkännandet av tron (Det finns ingen gud förutom Gud och Muhammed är Hans
Sändebud), de fem dagliga bönerna, zakaat (allmoseskatten) och vallfärden. Dessa olika handlingar är för själen som mat
är för kroppen. Precis som all sorters näring som finns i maten, som proteiner, fetter och kolhydrater, förstärker
kroppen, och bidrar var och en på olika sätt, på liknande sätt alla olika sätt att dyrka Allah håller våra själar sunda
och hälsosamma genom att ingjuta taqwa (medvetenhet om Gud, gudsfruktan) i dem, men var och en av dem har en speciell
roll i denna process.

När vi fastar avstår vi från mat, dryck och samlag från soluppgång till solnedgång. Vi gör detta för Guds skull i lydnad
till Honom. Därmed blir det tydligt att vår underkastelse är till Allah och inte våra kroppars lustar hur starka de än må
vara. Och för detta, ger Allah oss en speciell belöning. Bukhari har återberättat Profeten (fvmh) sade: ”I Paradiset
finns det en dörr kallad al-Rayyaan, vilken genom de som brukade fasta kommer att stiga in i på Återuppväckelsedagen,
och ingen förutom dem kommer att stiga in genom den. Det kommer att frågas: ’Var är de som brukade fasta?’ De kommer att
gå upp, och ingen kommer att stiga in förutom dem. När de har stigit in genom den, kommer den att låsas och ingen annan
kommer att go genom den”. I en hadith qudsi återberättad av Muslim säger Profeten: ”Varje gärning av Adams söner kommer
att bli belönad och mångfaldigat. Och Allah sade: ’Förutom fastan, för den är för Mig och Jag ska belöna er för det.'”

Fastan är inte bara bra för våra själar, den är också bra för våra kroppar. Den hjälper att hålla oss hälsosammare, och
dessutom ökar viljestyrkan med avhållsamhet från mat och dryck samtidigt som det försvagar de sexuella begär. Därför är
fastan särskilt rekommenderat för unga män som inte kan gifta sig.

Olika sorter av fastan

Fastan, som andra särskilda handlingar av dyrkan, är av två sorter: obligatorisk och rekommenderad. Sättet att fasta är
densamma, det är bara dagarna som skiljer. Fastan är alltid under dagtid, den startar från soluppgång och slutar vid
solnedgång. Under denna tid avhåller man sig helt från förtäring och samlag.

Men bara detta i sig är inte nog. Man ska, som vid alla andra tider, hålla sig borta från alla sorters synder, som dåligt
språk, baktal, lögner, att lyssna på förbjudna ting och att arbeta med olagliga saker som droger, alkohol och förbjudet
kött.

Fastan som är en av islams pelare ska utföras varje dag under månkalenderns månad Ramadan, den nionde månaden i den
Islamiska kalendern.

Varför just denna månad? Eftersom det är en speciell månad. Faktum är att den är den bästa månaden av de alla, och en av
dess nätter, laylatul-qadr, är den bästa natten under det hela året. Anledningen är att det är denna natt när Koranen
blev nedsänt.

”För att ge människorna vägledning [inleddes] i månaden Ramadan uppenbarelsen av Koranen i vilken vägledningen klargörs
och en måttstock ges med vilken rätt kan mätas och skiljas från orätt. Den av er som ser månens nytändning skall fasta
månaden ut. Men den som är sjuk eller [stadd] på resa [skall fasta därefter] under motsvarande antal dagar. Gud vill göra
det lätt – inte tungt – för er. Håll [fastan under den föreskrivna] perioden och prisa Gud som har väglett er – kanske
skall ni visa [Honom] tacksamhet”. (2:185)

Vilka är undantagna av den obligatoriska fastan?

Att fasta är obligatoriskt för alla vuxna muslimer som är vid sina sinnens fulla bruk, förutom dem som har det svårt att
fasta. De kan delas in i sex kategorier:

 1. Sjukdom

  Om man är så sjuk att man inte klarar av att fasta, eller om man befarar att man kan bli sämre av att fasta, räknas det
  som en ursäkt. Om man klarar av att fasta då ska man göra det.

 2. På resande fot

  För att någon som befinner sig på resande fot ska inte fasta finns det tre krav:

  1. Resan måste vara lång nog för att man ska kunna förkorta bönerna.
  2. Den resande ska inte ha avsikt för att stanna dit han reser.
  3. Hans resa ska inte vara för någon syndig anledning, utom för ett tillåtet syfte, enligt majoriteten av de lärda.
 3. Gravida eller ammande

  Om man befarar att barnet eller en själv kan bli dålig av att fasta då ska man inte göra det. Men då ska det finnas
  anledning för att tro det. Även om man en sjuk och om man inte far illa av det, har man inte rätt att bryta sin fasta.

 4. Senilitet eller ålderdom

  Med senilitet och ålderdom refererar man till de som har förlorat sin styrka, eller närmar sig döden, och blir svagare
  för varje dag. Här kan också räknas de som har en sjukdom som man förlorat hoppet på att bli frisk från. Dessa får
  istället välja mellan att försöka fasta eller ge mat till en fattig för varje dag man missar.

 5. Intensiv hunger och törst

  Om en person blir övertagen av hunger eller outhärdlig törst kan då han/hon bryta sin fasta, men endast för att äta eller
  dricka så mycket så att man få bort hungern eller törsten. Sedan ska han hålla sig borta från förtäring resten av dagen,
  och dessutom fasta om den dagen.

  De lärda lade också till att ifall man ska möta en fiende, eller är rädd för eller förväntar sig en attack, och är rädd
  för att bli svag, då kan man bryta sin fasta.

 6. Tvång

  Med att bryta fastan med tvång menas då om någon hotar en till att göra något mot ens vilja.

  Alla de ovanstående ska sedan fasta igen de dagar man missat om man kan. Om man inte kan, ska man ge mat till någon som
  behöver det för varje dag man missat.

Vad är det som ogiltigförklarar fastan?

Det finns sju saker som ogiltigförklarar ens fasta:

 1. Samlag
 2. Onanering
 3. Medveten förtäring
 4. Vad som än kan komma under samma rubrik som förtäring som att t.ex. få näring genom dropp.
 5. Ta ut blod genom hijama eller liknande.
 6. Själv orsakad kräkning.
 7. Menstruation och nifaas.

Rekommenderade handlingar

Den fastande muslimen är rekommenderad att följa Profetens sunna i följande handlingar:

 1. Att äta innan soluppgången. Detta gör fastandet lättare och är därför rekommenderat att göras så sent som möjligt,
  som t.ex. just innan böneutropet. En del har använt en hadith då Profeten och hans kompanjoner åt ca fem minuter innan
  fajr, som bevis för att man ska sluta äta just fem minuter innan, vilket är felaktigt. Denna hadith visar just det
  motsatta, att man ska äta så sent som möjligt, och fastan börjar inte förrän soluppgången, därför är det tillåtet att
  äta just till soluppgången. I ett utdrag från vers nr 187 i sura Baqarah, står det: ”[…]och ni får äta och dricka till
  dess den vita strimman av gryningsljuset kan urskiljas mot nattens mörker”.

 2. Man ska skynda sig till att bryta fastan när dagen är slut.
 3. Man ska göra sitt bästa för att bli mer aktiv i att utföra alla sorters goda gärningar, inte minst att be de
  obligatoriska bönerna i församling med andra muslimer. Förutom de obligatoriska bönerna, borde man försöka be så mycket
  man kan de rekommenderade frivilliga bönerna, särskilt taraweeh bönerna under kvällarna, och att vara mer generösa med
  de fattiga och alla på alla sätt som främjar islams sak. Man borde också spendera mer tid med att recitera Koranen och
  att fundera på dess mening, och att vända sig åter till Allah så ofta som möjligt, och be om Hans välsignelser över
  Profeten och om förlåtelse för sina egna och sina bröders synder i Islam.

 4. Om någon förolämpar oss ska man inte ge igen utan svara med ett ”Jag fastar”.
 5. Det är också rekommenderat att be de specificerade dua som Profeten brukade innan han bröt fastan, en av dem är:
  Dhahaba al-zama’ wa abtalat al-‘urooq wa thabata al-ajr in sha’Allaah (Törsten är borta, venerna är fuktade och
  belöningen är säker om Allah vill).

 6. Att bryta fastan med färska dadlar, och om det inte finns, med torkade dadlar. Om varken den ena eller den andra
  fanns, brukade Profeten bryta fastan med vatten, vilket är rapporterat i en hadith hasan av al-Albani.

 7. Om man kan ska man bjuda andra för att bryta fastan, speciellt de fattiga.
 8. Slutligen, som vi skrev tidigare, är det sunna att spendera de sista tio dagarna i itikaaf.

Tillåtna handlingar

Det finns handlingar som för vissa kan vara oklara fall. Här kommer en liten lista av dem:

 • Att använda parfym – Det är tillåtet, dock är det förbjudet för kvinnor att använda det utanför hemmet.
 • Att borsta tänderna – Men man får vara försiktig så att tandkrämen inte når halsen, om det ändå händer oavsiktligt
  bryter det inte fastan.

 • Att äta oavsiktligt
 • Att kyssa sin make/maka – Om man kan kontrollera sig själv så att man inte går vidare till ett samlag eller får
  utlösning.