Fastan – as-Siyaam

IIF

TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er – kanske skall ni frukta
Gud.
(2:183)

Fastans definition och dess grunder i den islamiska lagen

Att fasta innebär att avstå från mat och/eller dryck under en viss period. För muslimerna innebär fastan att avstå inte
bara från både mat och dryck utom även sexuell umgänge. Avsikten är också en viktig del samt att man fastar från
gryningen till solnedgången.

Allah gjorde fastan obligatorisk under Ramadan det andra året efter hidjra, den andra dagen i den islamiska månaden
Sha’baan.

Fastans bestämmelser klargjordes i tre perioder.

Under den första perioden var fastan frivillig, man kunde avstå från att fasta även om man var kapabel till att fasta.
Villkoret för att inte fasta var att man skulle föda en fattig. Denna bestämmelse var enligt Allahs ord: [Fastan skall
vara] ett begränsat antal dagar. Men den av er som är sjuk eller på resa [skall fasta senare] under motsvarande antal dagar
och de som har möjlighet skall som offer ge en nödställd att äta. Och den som självmant gör gott utöver vad plikten bjuder,
[skall finna att] detta kommer honom själv till godo. Och fastan är för ert väl – om ni visste [hur mycket gott den tillför
er]!
(2:184)

I den andra perioden, blev fastan under Ramadan obligatorisk och man kunde inte längre välja att avstå. Dock behövde inte
den sjuke eller den resande fasta, men de skulle kompensera detta med att ta igen de dagar de inte fastat vid en annan
tidpunkt. Denna bestämmelse var enligt Allahs ord: För att ge människorna vägledning [inleddes] i månaden Ramadan
uppenbarelsen av Koranen i vilken vägledningen klargörs och en måttstock ges med vilken rätt kan mätas och skiljas från
orätt. Den av er som ser månens nytändning skall fasta månaden ut. Men den som är sjuk eller [stadd] på resa [skall fasta
därefter] under motsvarande antal dagar. Gud vill göra det lätt – inte tungt – för er. Håll [fastan under den föreskrivna]
perioden och prisa Gud som har väglett er – kanske skall ni visa [Honom] tacksamhet.
(2:185)

I den tredje perioden utökades bestämmelserna till att Allah tillät mat, dryck och sexuellt umgänge efter solnedgången,
fram till gryningen. Under de tidigare perioderna fick man inte äta, dricka eller ha sexuellt umgänge ifall man hade somnat
efter solnedgången och brytandet av fastan, fram till nästa solnedgång, men detta blev mycket hårt för muslimerna. Då kom
Allahs uppenbarelse: NATTETID under fastan är det tillåtet för er att komma nära era hustrur. De är en klädnad för er
och ni är en klädnad för dem. Gud vet att ni här misstog er och Han vänder Sig till er i Sin barmhärtighet och befriar er
från denna börda. Det är rätt om ni ligger hos dem och söker det som Gud har anvisat åt er; och ni får äta och dricka till
dess den vita strimman av gryningsljuset kan urskiljas mot nattens mörker. Återuppta då fastan och håll den tills natten
faller på.
(2:187)

De muslimska lärda är överens om att fastan under Ramadan är obligatorisk och att den är en av Islams pelare. Den som
förnekar fastan under Ramadan är inte muslim och avfälling.

Fastans villkor och för vilka fastan är obligatorisk

De första villkoren fastställer vilka krav en individ måste uppfylla för att fastan skall vara obligatorisk för denne. Dessa
är att man ska vara muslim, mogen, samt vara fysiskt och psykiskt kapabel att fasta.

Fastan är inte giltig om man inte uppfyller dessa krav. Vid fysiska hinder får man kompensera de förlorade fastedagarna med
att fasta senare eller med att föda en fattig för varje missad fastedag. Små barn ska uppmuntras till att fasta för att
vänja sig vid detta.

Fastan är obligatorisk för såväl män som kvinnor. Detta gäller även kvinnor som genomgår sin menstruation eller barnafödsel.
För att de ska kunna fasta bör de befinna sig i rent tillstånd, dvs. att de har slutat blöda och tvättat (duschat) hela
kroppen. Därefter kan de ta igen de dagar de missat, genom att fasta dessa på några andra dagar under året.

Fastans obligatoriska element

Fastan innefattar två obligatoriska element, dessa är:

 1. Avsikt

  Avsikten är obligatorisk, eftersom det är avsikten som skiljer dyrkanshandlingar från vardagshandlingar. Det krävs inte att
  man skall uttala avsikten högt, eftersom dess plats är i hjärtat. Detta betyder att den som intar måltiden innan gryningen,
  al-tassahur, för att klara fastan resten av dagen har då redan utfört avsikten. Den som har bestämt sig för att avstå från
  allt som bryter fastan, al-mofattiraat, har då bestämt sig med den avsikt som krävs.

  Tiden för att bestämma sig för avsikten är hela natten fram till gryningen och detta gäller under månaden Ramadan, samt de
  dagar som man kompenserar med för de dagar man inte kunnat fasta under Ramadan. Detta gäller även, al-nathr, den fasta man
  självmant, lovat Allah att göra, samt al-kaffaraat, den fasta man gör för att kompensera någon handling som Allah kräver
  att man fastar för.

  Den som inte har uppfyllt avsikten för fastan, innan gryningen, dennes fasta är inte giltig. Denna slutsats har dragits
  utifrån den rapportering, hadith, som Profetens (fvmh)
  fru, Hafsa, berättat om att Profeten (fvmh) sade: ”Den som inte bestämt sig för att fasta innan gryningen, den personen har
  ingen fasta.”

  Angående den frivilliga fastan, så är bestämmandet av avsikten accepterat ända fram till förmiddagsbönen, zuhr, hos de
  hanafitiska och malikitiska rättsskolorna. Denna bestämmelse dras ut från en rapportering gjord av Aisha, en av Profetens
  fruar, enligt följande:

  ”En dag så kom Profeten (fvmh) in till mig och sade, ’Finns det något (att äta)?’ jag sade, ’nej’, varpå han sade, ’då
  fastar jag.'”

 2. Avståndstagande från det som bryter fastan

  Avståndstagandet från det som bryter fastan måste ske då gryningen inträtt och det blivit dags för bön, fram till
  solnedgången.

  Fyra olika saker bryter fastan:

  1. Allt som kommer in till strupen genom munnen, vare sig det är mat eller dryck eller något annat som påverkar kroppen,
   vare sig det är närande eller icke närande. Detta gäller även det som tillförs kroppen genom munnen. Däremot bryter inte en
   medicinsk injektion fastan, vare sig den ges in i kroppen eller ådrorna.
  2. Att kräkas avsiktligt bryter fastan, däremot bryts inte fastan om man inte kräks avsiktligt. Angående detta sade
   Profeten, Allahs frid och välsignelser vare med honom, ”Den som kräks oavsiktligt behöver inte kompensera, men den som
   kastar upp (alltså kräks avsiktligt) måste kompensera.”
  3. Utlösning om man avsiktligt avsöndrar sädesvätska, vare sig det är resultatet av en makes fysiska kontakt med sin hustru
   eller att man använt sig av handen, så bryter detta fastan. Kommer sädesvätskan däremot till följd av vad man sett eller
   tänkt på, så bryter detta inte fastan. Sädesslem som kan komma utan orsak bryter inte heller fastan.
  4. Samlag bryter fastan, eftersom Allah har förbjudit sexuellt umgänge under Ramadan, förutom under nattetid. Detta enligt
   Hans egna ord: NATTETID under fastan är det tillåtet för er att komma nära era hustrur. De är en klädnad för er och ni
   är en klädnad för dem. Gud vet att ni här misstog er och Han vänder Sig till er i Sin barmhärtighet och befriar er från
   denna börda. Det är rätt om ni ligger hos dem och söker det som Gud har anvisat åt er; och ni får äta och dricka till dess
   den vita strimman av gryningsljuset kan urskiljas mot nattens mörker. Återuppta då fastan och håll den tills natten faller
   på.
   (2:187)

  Det krävs att alla dessa handlingar görs med avsikt för att fastan skall anses vara bruten. Därför ifall en person har
  ätit, druckit, kräkts, fått utlösning eller haft sexuellt umgänge som ett resultat av glömska, då gäller fortfarande
  hans/hennes fasta. Detta gäller vare sig det är under Ramadan eller någon annan tid, eller om fastan är frivillig eller
  obligatorisk. Denna bestämmelse har dragits utifrån följande uttalande av Profeten (fvmh): ”Den som glömde och åt eller
  drack, kan fortsätta sin fasta, för denne har Allah bespisat och vattnat.”

Bestämmelserna för brytandet av fastan under Ramadan.

Brytandet av fastan under Ramadan kan göras med anledning av sex orsaker:

 1. Kvinnor som börjar menstruera eller föd barn ska avbryta fastan. Det är förbjudet för dessa att fasta. De måste sedan
  komplettera de missade dagarna av fastan. Aisha sade: ”När vi fick vår menstruations period under Allahs Sändebuds (fvmh)
  tid blev vi beordrad att komplettera de förlorade fastedagar, men vi blev inte beordrade att ta igen bönen.”
 2. Det är tillåtet för den sjuke eller resande att bryta fastan men de missade dagar ska kompletteras vid ett senare
  tillfälle. Det är bättre att fasta för den resande om denne inte skadas utav detta, annars är det bättre att bryta fastan.
  Denna bestämmelse kommer från följande rapportering av Abu Said al-Khudrii: ”När vi gick ut i strid med Profeten, (fvmh)
  under Ramadan, fanns bland oss både de som fastade och de som inte fastade. Den som fastade gjorde inte några kommentarer
  över den som inte fastade och tvärtom. Därpå ansåg de att den som hade styrka och fastade, så var det rätt och den som
  kände sig svag åt, så var det också rätt.”
 3. Det är tillåtet för den ålderstigne och den sjuke som inte har något hopp om att tillfriskna att äta och behöver inte ta
  igen fastedagarna. Dessa ska istället föda en fattig för varje dag de inte kan fasta, enligt den rapportering som gavs av
  Ibn Abbas: ”Det blev tillåtet för den ålderstigne gamlingen att inte fasta, men att istället föda en fattig varje dag utan
  att komplettera fastedagarna.”
 4. Den som bryter fastan avsiktligt med någon annan anledning än sexuellt samlag, som t ex. att äta, dricka, kräkas, få
  utlösning av sädesvätska, samt den som bryter fastan av misstag, (exempelvis en person som tror att gryningen ännu inte
  infallit eller tro att solen gått ned) alla dessa personer måste komplettera med att fasta dagen de missat, men behöver
  inte kompensera med något annat utöver detta. Däremot behöver den som brutit fastan av glömska varken komplettera med att
  fasta dagen han missat, eller föda någon fattig. Den som bryter fastan av misstag bär ingen synd för detta, men den som
  bryter fastan avsiktligt har begått en stor synd. Enligt Profeten (fvmh), ”Den som äter en dag ur Ramadan, kan inte
  kompensera detta med att ens fasta hela livet (dahr).”
 5. Den man som avsiktligt bryter fastan genom sexuellt umgänge, måste fortsätta fasta resten av dagen och både ta igen den
  dagen han missat genom att fasta den någon annan dag och betala kaffara. Den hanafitiska skolan anser att samma regler
  gäller för kvinnan, medan den shafi’ itiska skolan anser att kvinnan inte behöver göra något utav detta.
 6. Sinnesförvirrade, små barn eller icke troende behöver inte kompensera dagarna de missat genom att fasta eller genom att
  föda fattiga.

Kaffara innebär att man befriar en slav. Ifall denna möjlighet inte finns måste man fasta två månader i sträck. Klarar man
inte detta måste man föda 60 fattiga precis som man föder sin egen familj.

Denna ordning är obligatorisk enligt majoriteten av de skriftlärda. Man får inte ta det nästa alternativet förrän man inte
klarar av det föregående. Denna slutsats dras ur om en känd hadith om en man som sa till Profeten (fvmh):

– ”Det är ute med mig, O, Allahs Sändebud”
– Profeten frågade: ”Och vad har orsakat detta?”
– Mannen svarade: ”Jag har haft samlag med min fru under Ramadan.”
– Profeten frågade: ”Har du medel att befria en slav?”
– Mannen svarade: ”Nej”
– Profeten frågade: ”Kan du fasta två månader i sträck?”
– Mannen svarade: ”Nej”
– Profeten frågade än en gång: ”Har du medel att föda 60 fattiga?”
– Mannen svarade ”Nej”, och så satte han sig ner.

Då kom Profeten med en hink med dadlar och sade, ”skänk ur denna.”
– Mannen sade: ”Finns det någon fattigare än jag? Det finns ingen familj i området som behöver detta mer än min familj”

Då skrattade Profeten tills hans bakre tänder syntes och sade, ”Gå och mata din familj med dem.”

Den som upprepar och har samlag under samma dag, behöver bara kompensera med endast en kaffara. Skulle man däremot ha
samlag vid olika dagar, måste en kaffara utgå för varje dag man har samlag.

Hur man skall fasta de dagar man har missat?

Enligt konsensus bland de skriftlärda ska man fasta de dagar man har missat i Ramadan, utan att ha brådska i detta, fram
till Ramadan året därpå. Man behöver endast ta igen de dagar man har missat, missar man tre dagar, tar man igen tre dagar.
Det finns inget krav på att man skall fasta dessa dagar i sträck efter varandra. Det är tillåtet att fasta de tre dagarna
spridda över hela året, dock är det bättre att fasta dem efter varandra i sträck. Skulle nästa Ramadan infalla innan man
hunnit ta igen de dagar man missat, måste man ta igen de dagar man har missat med att fasta dem samt kompensera med att
föda en fattig för varje av dessa dagar. Om man inte kunde fasta dessa dagar på grund av någon stark anledning, som sjukdom
eller något liknande, behöver man endast ta igen de dagar man missat genom att fasta dem.

Om en muslim dör och han inte har kompletterat de fastedagar han missat, så är det bra ifall någon av dennes familj skulle
fasta dessa dagar åt denne. Denna slutsats dras ur följande hadith enligt vilket Profeten (fvmh) sa: ”Den som dör och har
fasta att ta igen, kan en av hans familj fasta åt honom”. Majoriteten av de skriftlärda anser att det räcker med att man
föder en fattig för varje dag, enligt följande rapportering: ”Den som dör och har fasta att ta igen, för hans räkning ska
man föda en fattig för varje dag.”

Det tillåtna under fastan

Följande är tillåtet för den fastande:

 1. Att sänka sig själv ner i vatten, då man tvättar sig, enligt hadithen om att Profeten (fvmh) brukade hälla vatten över
  sig, medan han fastade. Ifall vattnet skulle råka passera genom den fastandes hals, utan avsikt, är hans fasta fortfarande
  giltig. Detta påminner också om den rapportering som handlar om den som drack av glömska.
 2. Att använda kohl eller ögondroppar, även om detta skulle ge en smak i halsen. Detta gäller även örondroppar.
 3. Att skölja munnen utan att överdriva. Skulle man råka svälja något vatten av misstag då man gör detta är fastan
  fortfarande giltig.
 4. Att kyssa sin partner, för den som kan behärska sig (och inte går vidare). Denna slutsats dras från rapporteringen om
  att Profeten brukade kyssa sin fru medan han fastade. Omar Ibnu al-Khattab kysste en dag sin fru medan han fastade och kom
  till Profeten (fvmh) och sade:

  – ”Idag har jag gjort något förfärligt, jag kysste min fru medan jag fastade.”

  – Då sade Profeten: ”Vad skulle du säga om du sköljde din mun medan du fastade?”

  – Då sade Omar, ”Det är väl inget fel med det.”

  – Profeten svarade: ”Än sen då?”

 5. Åderlåtning och blodtappning. Denna bestämmelse har gjorts eftersom Profeten brukade göra detta medan han fastade.
 6. Medicininjektion som tas genom spruta eller liknande.
 7. Det är tillåtet allt som den fastande inte kan undvika som att svälja saliv, lukta på goda dofter. Det är också tillåtet
  att smaka av mat, dock får man absolut inte svälja något utav det man smakar.
 8. Det är tillåtet att påbörja fastan medan man fortfarande befinner sig i det orena tillståndet efter utlösning. Detta
  gäller vare sig man har fått utlösning efter ett samlag eller om detta tillstånd har uppstått under sömnen. Denna slutsats
  har dragits ur rapporteringen av Aisha samt Umm Salama, om att Profeten (fvmh) vaknade i orent tillstånd efter samlag,
  varefter han tvättade sig och fortsatte fasta.
 9. Det är tillåtet att äta, dricka samt umgås med sin partner ända tills strax före gryningen.

Fastans etik

 1. Gryningsmålet – suhoor. Profeten (fvmh) sade: ”Ät gryningsmålet, för i gryningsmålet finns det välsignelse”
  Gryningsmålets tid är från och med mitten av natten fram till gryningen. Dock är det att föredra att äta målet så sent som
  möjligt innan gryningen.
 2. Att skynda sig med att bryta fastan, då man är säker på att solen gått ned. Detta enligt Profeten (fvmh): ”Människor
  kommer att fortsätta att befinna sig i det goda, medan de skyndar sig till att bryta fastan.” Det är bra om man kan bryta
  fastan med dadlar, helst i udda antal. Har man inte dadlar kan man bryta fastan med att dricka vatten. Efter detta kan man
  äta som man vill, helst utan överdrift.
 3. Att göra en förbön innan man bryter fastan. Det berättas att Profeten (fvmh) brukade be: ”thahaba – a – thama, wa
  btallati’orooq, wa thabata al-ajdr, insha’ ata’ ala”
  , vilket betyder, ”Törsten har försvunnit och ådrorna har blivit
  bevattnade och belöningen har säkrats med Guds vilja, Den Upphöjde.” Sedan kan man också tillägga, ”Allahoma barik lanaa
  fi ma a ’taitanaa, wa kinaa ’adaaba- naar”
  vilket betyder, ”O, Allah, Välsigna det som du har försörjt oss med och skydda
  oss från Eldens kval.”
 4. Speciellt under Ramadan är det viktigt att anstränga sig ännu mer för att inte förstöra sin fasta med någon dålig
  gärning.

  Profeten (fvmh) sade: ”Fastan angår inte bara mat och dryck, fastan angår också förtal och oförskämt prat och om någon
  skulle svära åt dig eller förolämpa dig så säg, jag är fastande, jag är fastande”

  Profeten (fvmh) sade också: ”Den som inte lägger av med falskt tal och att tillämpa detta, så har inte Allah inte någon
  nytta i att han (den som för falskt tal) avstår från mat och dryck.”

 5. Att utöka de goda handlingarna. Detta gäller särskilt studerandet av Koranen och att spendera tid för Allahs skull.
  Enligt Bukhari och Muslim så var Profeten (fvmh) den mest generöse bland människor och han var mest generös under Ramadan.
 6. Att utöka sin dyrkan och sina goda handlingar. Ett bra sätt är att vara med på salat al taraawih, de frivilliga
  kvällsbönerna under Ramadan. Profeten sade: ”Den som står upp (och ber) med stark tro och för Allahs skull, blir förlåten
  för alla synder han har begått”
 7. Att regelbundet borsta tänderna. Detta enligt rapporteringen av ’ Amir ibnu Rabi’ a, som sade: ”Jag såg Profeten,
  Allahs frid och välsignelser vare med honom, (utan att kunna räkna antalet tillfällen) borsta tänderna, medan han fastade.”