Fastan – Dyrkans natur

Dr. Jafar Shaikh Idris

Gud skapade oss så att vi kan dyrka Honom. För att hjälpa oss att uppnå detta syfte, ingöt Hans dyrkan i vår natur
och gjorde det till kärna i vår mänsklighet, så mycket så att vi kan vara riktigt mänskliga bara om vi dyrkar Honom, annars
lever vi ett alienerat liv. Han lärde oss sedan, via sin mänskliga budbärare, hur man bäst kan tjäna honom.

Dyrkan är huvudsakligen ett tillstånd av hjärtat, men förhållandet mellan våra kroppar och våra sinnen är så stark att
tillståndet i den ena har en effekt på tillståndet i den andra.

Gud som skapade oss och som vet bäst naturen av detta förhållande, förklarade för oss inte bara hur man ska dyrka Honom i
våra hjärtan, men också hur vi ska hantera våra kroppar på ett sätt som överensstämmer väl med och kan förbättra dyrkans
mentala tillstånd. Profeten Muhammed (fvmh), som Gud satte som ett exempel för oss att följa i frågan om att dyrka Honom,
sade: ”Be som ni ser mig be” (Bukhari) och även ”Ta er pilgrimsfärd ritualer efter mig” (Muslim).

Därför envisheten hos våra forskare om vikten av externa handlingar, en envishet som kan verka vid första anblicken vara en
otillbörlig påpekande av formaliteter som inte gör någon verklig skillnad för dyrkans essens. Människor som på så sätt
förringar dyrkans externa aspekt lägger inte tillräcklig uppmärksamhet åt vikten av denna starka ömsesidiga relation mellan
våra kroppar och våra sinnen Naturligtvis får dessa yttre gärningar bara ett värde om de åtföljs och drivs av en uppriktig
känsla av dyrkan i hjärtat, annars blir ihåliga rörelser som även en hycklare kan utföra.

Men den som har utfört dem med en uppriktig känsla av underkastelse och tacksamhet till Gud vet deras stora värde. Han vet
sitt värde, eftersom han upplever i sitt hjärta den skillnad de gör där. Våra känslor av kärlek och fruktan för Gud, av
tacksamhet och underkastelse till Honom föregår på ett naturligt sätt vår väg till att be till honom (stående, knäböjande,
nedfallande, och reciterande Koranen), vår fasta (när vi avstår mat, dryck och sex under de angivna tiderna) och vår
utförande av pilgrimsfärd ritualer. Varje uppriktig dyrkare kan tala om hur tacksamhet och underkastelse känslor till Gud
fördjupas och förbättras efter genomförandet av den yttre dyrkan.

Det gudomliga budskapet ger oss vägledning inte bara om hur man ska dyrka Gud utan också om när och var ska vi göra det.
Den valda eller föredragen skapelse omfattar inte bara de levande och de döda, men även tider och platser. Eftersom vi har
skapats för att tjäna Gud, varje av våra korrekta handlingar, även samlag med våra fruar, kan bli en handling av dyrkan,
men det finns vissa specifika handlingar som Gud har föreskrivit som dyrkan. Dessa handlingar är vår tros livskraft och
näring, utan dem kommer tro att blekna och till slut dö bort. Det är för dessa speciella handlingar som Gud har specificerat
formen, tider och platser eftersom Han vet det som är mest lämpliga för dem.

Varför fasta?

Fastan är en av dessa speciella handlingar vi har precis nämnt om, det är i själva verket en av de fem viktiga handlingar
av dyrkan som kallas pelarna i islam. De andra fyra är trosbekännelse (det finns ingen gud (värd att dyrka) förutom Allah
(den ende sanne Guden) och Muhammed är hans budbärare), de fem dagliga bönerna, att betala de fattigas rätt (Zakat) och
pilgrimsfärden (Hajj). Dessa olika handlingar av dyrkan är för själen som mat är för kroppen. Alla typer av mat, som
proteiner, fetter och kolhydrater, tjänar till att göra kroppen frisk, men var och en bidrar till ens hälsa på ett speciellt
sätt, och spelar en roll som inte helt kan spelas av andra för att uppnå detta syfte. Likaså alla handlingar av dyrkan
hjälper till att hålla våra själar sunda och friska genom att ingjuta Taqwa (i allmänhet betyder det ”Guds medvetande”,
”Guds medvetenhet”, ”gudsfruktan” och så vidare) i dem, men alla har en särskild roll att spela i denna process, och de som
utför dessa handlingar känner i sina hjärtan den särskilda karaktären av de känslor de framkallar.

När vi fastar, på det islamiska sättet, vi avstår från mat, dryck och sexuellt umgänge från gryningen till solnedgången. Vi
gör detta för Guds skull och av lydnad till Honom. Vi, gör alltså en tydlig utfästelse om vår verkliga underkastelse till
Gud och inte till våra kroppars frestelser hur starka de än må vara. Och för detta ger Gud oss en särskild belöning.
Profeten (fvmh) sade: ”I paradiset finns det åtta grindar bland vilka finns en grind som kallas al-Rayyan, som endast de
som fastar kommer in i.” (Bukhari och Muslim). Och varje god gärning kommer att belönas tio gånger under fastan, som Allah
sade, ”Gör det enbart för min skull och jag skall belöna det.” (Bukhari och Muslim.)

Fastan är bra inte bara för våra själar, men också för våra kroppar. Det hjälper att göra oss friskare. Dessutom
avhållsamhet från mat och dryck under ett antal dagar ökar viljestyrka och försvagar sexuell lust. Därför rekommenderas det
särskilt för unga män som inte är gifta.

Typer av fasta

Fastan, liksom de andra särskilda handlingarna av dyrkan, är en av två slag, en obligatorisk och de andra rekommenderade.
Fastans form är den samma, det är bara de dagar för fasta som skiljer sig. Fastan görs alltid under dagtid. Den börjar på
morgon och slutar vid solnedgången. Under denna period av dagen avstår man helt från att äta, dricka och samlag.

Men detta i sig är inte tillräckligt. Man måste också avstå från alla slags synder, såsom ovårdat språk, förtal, drickande,
att lyssna på förbjudna saker och handel med olagliga varor som droger, vin och fläsk.

Fastan som är en grundpelare i islam är den fasta man utför varje dag under månaden Ramadan, den nionde månaden i den
islamiska månkalendern. Varför under denna månad? Eftersom det är en speciell månad. Det är i själva verket den bästa av
alla månader under året och en av dess nätter, Qadr natten, den bästa av alla nätter på året. Detta på grund av Koranen
nedsändes på denna natt. Så när Gud uppmanade de troende att fasta under månaden Ramadan, gjorde Han det för att påminna
dem om att det var denna månad då Koranen sändes ner, som vägledning för människor, en bok som innehåller tydliga bevis för
sanningen av denna vägledning, och ett kriterium för att skilja mellan sanning och lögn. (2:185)

De som är undantagna från fastande

Ramadans fasta är obligatorisk för alla vuxna och förnuftiga muslimer, utom för de för vilka det är för svårt eller
skadligt att fasta. Det omfattar följande kategorier av personer:

 1. Personer som reser och de sjuka vars sjukdom kan förvärras av fasta. Det rekommenderas inte för sådana människor att
  fasta, men om de gör det, kommer Gud att acceptera det. Om de väljer att lyssna till rekommendationen och inte fasta, måste
  de fasta senare ett likt antal dagar efter Ramadan för att kompensera för de dagar som de missade.

 2. menstruerande kvinnor och kvinnor med blödningar efter barnafödande är inte tillåtna att fasta och det kommer inte anses
  vara giltig om de gör det. Men de måste också ta igen de dagar som de inte fastade.

 3. Gravida och ammande kvinnor behöver inte fasta, om de befarar att fastan kan vara skadligt för deras barn eller de
  själva. Om de inte fastar måste de kompensera för de dagar då de bröt fastan. Dessutom måste man ge mat till en fattig
  person för varje dag som man bröt sin fasta, om de bröt det eftersom de fruktade för sin och sitt barns hälsa.

 4. Människor som inte kan fasta, antingen på grund av hög ålder eller obotliga sjukdomar, behöver inte göra det. Det räcker
  för dem att föda en fattig person för varje dag som de inte fastar. Ju fler människor de ger mat till desto bättre.

Saker som gör fastan ogiltig

Bland de viktigaste handlingar som upphäver fastan finns följande:

 1. Samlag under dagtid bryter fastan och är en allvarlig synd. Den som utför denna handling måste sona för det genom att
  befria en slav, om han har råd att göra det, annars bör han fasta i två månader i följd, om han kan. Om inte, då måste han
  ge mat till sextio fattiga personer om han kan.

 2. Att avsiktligt äta eller dricka gör också fastan ogiltig. Om detta görs oavsiktligt, skadar det inte fastan.
 3. Menstruation eller blödning efter barnafödande bryter omedelbart fastan. När detta händer, även om det bara är några
  minuter före solnedgången, upphävs fastan och dagen måste tas om vid ett senare tillfälle.

 4. Utlösning, om den kommer som en följd av en avsiktlig handling, bryter den fastan.
 5. Provocerade kräkningar gör också fastan ogiltig.
 6. Blodtransfusion eller intagande av någon annan närande vätska i kroppen upphäver fastan.
 7. Att lämna Islam bryter givetvis fastan. Om en fastande muslim säger eller gör något som bedöms vara en kränkning mot
  hans tro, upphäver han därmed sin fasta och bör därför göra om den dagen eller dagarna som hans kränkning har gör ogiltiga,
  om han ångrar sig och återvänder till tron.

Rekommenderade handlingar

En fastande muslim rekommenderas följa profetens sunna och utföra följande handlingar:

 1. Att äta innan gryningen rekommenderas. Detta gör fastan lättare och därför rekommenderas att göra det så sent som
  möjligt, exempelvis precis innan uppmaningen till gryningsbön.

 2. Det är också rekommenderat att bryta fastan omedelbart efter solnedgången.
 3. Det är också viktig att vara mer aktiv i att göra alla typer av goda gärningar, bland de främsta finns det att utföra
  de fem dagliga bönerna vid deras rätta tid i församlingen med andra muslimer och att betala till de fattiga det som vi har
  blivit påbudet (Zakat). Förutom de obligatoriska bönerna och Zakat, bör man försöka göra så mycket som man kan att de
  icke-obligatoriska men rekommenderade böner, speciellt Tarawih böner under kvällen och i synnerhet Qadr natt. Det är också
  viktigt att inte glömma att vara mer generös och att hjälpa de fattiga och på alla sätt främja islams sak. Man bör också
  ägna mer tid åt att recitera Koranen och fundera över betydelsen av dess verser och vända sig så ofta som möjligt till Gud
  och be honom att skänka hans frid och välsignelser över profeten och be om Hans förlåtelse och förlåtelse för sina muslimska
  bröder.

 4. Man bör inte heller svara tillbaka de som förolämpar en, utan bara svara, ”Jag fastar.”
 5. Det rekommenderas också att göra vissa böner vid tiden för att bryta fastan. Det har rapporterats att Profeten (fvmh)
  sa, ”O Herre, det är för dig jag har fastat och det är med dina gåvor jag bryter fastan. Acceptera därför (denna fasta) från
  mig, du är den Allhörande, den Allvetande.” Eller man kan också säga, som profeten gjorde: ”Törsten har gått, artärerna är
  fuktiga och belöningen är säker, om Gud vill.” (Al-Daraqutni.)

 6. Att bryta fastan med några färska dadlar om de finns tillgängliga, annars med alla tillgängliga söta frukter som
  druvor, anses vara en rekommenderad handling. ”Profetens sunna var att äta, bära och rida allt som fanns tillgänglig i hans
  land, av allt Allah gjorde tillåtet. Därför alla som använder det som finns i deras egna land följer sunna.” (Ibn Taimiya)

 7. Man bör försöka bjuda in andra, särskilt de fattiga, att dela måltid med vilken man bryter fastan.
 8. Slutligen, det är rekommendabel att tillbringa de sista tio dagarna av Ramadan i avskildhet i en moské. Detta kallas
  för Itikaf, ett tillstånd av total hängivenhet åt dyrkan. Personer som gör detta får inte lämna moskén med undantag för
  personliga förnödenheter. Likaså är de inte tillåtet att ha sex med sina makar.

Tillåtna handlingar

Det finns ett antal saker som inte skadar eller påverkar på något sätt fastan. Dessa kallas för tillåtna handlingar. Nedan
finns några exempel.

 1. Det är tillåtet att bära parfym under fastan. Men kvinnor får inte använda det om de ska gå ut. Faktum är att detta
  inte får göras varken under ramadan eller vid andra tidpunkter.

 2. Det finns inget ont i att borsta sina tänder med en siwak eller en borste. Man ska försöka undvika tandkräm under
  fastan eftersom om man sväljer något av det, även oavsiktligt, kommer detta att påverka fastan.

 3. Att äta eller dricka oavsiktligt bryter inte fastan, i själva verket Profeten (fvmh) beskrev det som ”en bestämmelse
  som Gud har fört över er.”

 4. Det är också tillåtet att kyssa sin make/maka, om man kan kontrollera sig själv och inte låta detta leda till
  ytterligare, förbjudna handlingar.