Fasta är en av livets vackraste skolor

Azzedine Gaci – Saphirnews

Muslimer runt om i världen välkomnar den välsignade månaden Ramadan. Under en månad, dag efter dag, berövade jordisk mat från soluppgång till
solnedgång, kommer de att bada i en atmosfär av tro och andlighet, mänsklighet och värdighet, värme och närhet.

Fasta är utan tvekan en av de bästa och vackraste skolorna i livet. Denna andliga praktik kräver av hjärtat och samvetet en djup känsla av
ansvar inför Gud och ett ständigt engagemang för rättvisa och värdighet, självgivenhet och solidaritet, förening och broderskap.

Tyvärr minns många muslimer från fastan i månaden Ramadan endast faktumet att beröva sig själva mat, dryck och sexuellt umgänge från gryning
till solnedgång. I själva verket tappar de förståelsen för värdet av fastan, vars andliga dimensioner därmed förpassas till bakgrunden, till
och med dolda. Men den grundläggande innebörden av denna månads fasta ligger i huvudsak i återupplivandet och återupplevandet av andlighetens
dimension i den troendes liv. Vi ombeds att dagligen ge en densitet som går från kroppens berövande till hjärtats höjd.

Ett mycket rikt program väntar muslimer under denna månad av ansträngning och inre betraktande: att försona sig med den Förlåtande, att söka
fred med Skaparen av fred och att leva i den Barmhärtiges närhet, värme och ljus.

TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er – kanske skall ni frukta Gud. (2:183)

Denna vers inskriver fastan i månaden Ramadan i profetians cykel från Adam, till profeten Muhammed, frid vare med dem, som gick genom Abraham,
Moses och Jesus. Denna praxis är därför inte unikt muslimsk. Islam delar den med alla andligheter och religioner som föregick den. Detta
visar existensen av en enhet av andlig relation, som förenar alla övertygelser och bär märket av mänskligt broderskap, vilket bekräftar
tanken att mänskligheten utgör en enda och stor familj.

Den andliga släktskapets enhet utesluter inte mångfald bland män när det gäller deras sätt att utöva och leva denna upplevelse. Fastan i
månaden Ramadan är alltså Islams fjärde pelare. Det är en skyldighet att bryta vanan, att frivilligt beröva sig själv njutningen av mat,
dryck och sex. Koranen ersätter fasta i alla andligheter och ger oss ett grundläggande budskap: om fastan korsar alla profetior är det för
att den döljer en gudomlig hemlighet. Det är till denna hemlighet som profetens hadith hänvisar, som säger: ”Varje handling av Adams son
tillhör honom med undantag för fastan, eftersom fastan är min och det är jag som definierar dess belöning.” (Muslim).

Det är därför det är nödvändigt att förstå fastan och att leva den som en bristning som väcker samvetet, renar hjärtan och för närmare Gud
och inte bara som en följd av nöd som hindrar. Att bryta vanan, ta ett steg tillbaka från den här lägre världens bekymmer, befria ditt hjärta
från tyngden av materiella saker och titta bort från dig själv, detta är den sanna innebörden av processen av introspektion som fastan
representerar. Och för att uppnå detta mål räcker det inte att avstå från att äta och dricka. Att uppleva Ramadans anda i intim närhet till
Gud är att ta den inre frihetens väg, att utveckla medvetenhet, att intensifiera andlighet och att upprätthålla närhet till den Barmhärtige.

Att leva i Ramadans anda innebär också att lära sig individuellt och kollektivt att ge, att lindra, att tjäna och att aldrig glömma: ”Han är
inte en troende den som bland er sover mätt, medan hans nästa är hungrig.” (Rapporterat av Tabarani). I denna ljusmånad består den i att
följa med de fattiga, i att mata de behövande, i att ge lite tröst till de sjuka och de som är kvar i vårt samhälle.

Muslimer kommer bara att nå den grad av fromhet som talas om i vers 183 i sura 2 till priset av långt inre arbete och krävande och konstant
fysisk ansträngning för att erhålla den andliga uppfyllelsen som är avsedd att dela detta ljus med sina systrar och deras bröder i
mänskligheten.