En muslims guide under månaden Ramadan

Kamal Mustafa – Sohail Islamisk Kulturcenter

Införandet av fasta i Islams historia går tillbaka till den 10 Shaban i det andra året av Hijrah som motsvarar
december år 623 e Kr.

Fastans förtjänst

Profeten sade: ”För den som fastar en dag för Guds skull, hindrar Han (Helvetets) eld från hans ansikte på ett avstånd
som en resa som varar i sjuttio år.” (Al-Bukhari och Muslim).

Hur en muslim bör ta emot månaden Ramadan

1. Med bot

Muslimen bör ha fast avsikt att inte synda, att avstå från att göra misstag och komma bort från snålhet och
laster.

Med profetens ord: ”Vid Gud (jag svär) att jag ber Gud om förlåtelse och har för avsikt att ångra mina handlingar
mer än sjuttio gånger om dagen.” (Al-Bukhari)

I enlighet med Gud den Allsmäktiges ord i den heliga Koranen. ”Den som ångrar sig, har han tro och gör en god
gärning, han finns bland dem vars synder kommer att förvandlas till dygder. Gud är förlåtande och barmhärtig.”

2. Reparera skadorna man orsakat andra

Om de är materiella genom ersättning och om de är moraliska genom att be om förlåtelse till dem vi har skadat på
något sätt. I händelse av att någon av oss inte kan be om ursäkt då ska man be om Guds nåd för den personen eller
man kan också istället ge allmosor och be Gud att belöningen för dessa ska vara till gagn för den person som vi
har skadat.

Profeten sade. ”Den som har en obetald skuld till sin granne som är relaterad till hans heder eller något annat,
bör infria det i dag innan Domedagen kommer då pengar har inget värde. Om det är en god handling, ska den betalas
i enlighet med fordrans värde. Om man saknar goda gärningar, bör man ta på sig dennes förseelser.” (Bukhari)

3. Avstå helt från kränkande och förolämpande ord, förtal, bedrägeri och olaglig vinst

Profeten sade om detta: ”Att förolämpa en muslim är omoralisk och man kan säga att det är ogudaktig.” (Bukhari).

”När en man anklagar någon för att vara omoralisk eller ogudaktig, vänder sig denna anklagelse mot honom om den
anklagade är inte det”. (Bukhari).

”Om någon av er fastar en dag bör ni inte uttala obsceniteter eller höja rösten. Om någon förolämpar er eller
angriper bör ni säga, Jag fastar.” (Bukhari och Muslim)

”Den som inte slutar med att ljuga och lura, behöver inte sluta äta och dricka.” (Bukhari)

4. Bli van med disciplin och inte bli arg.

Så sade den Allsmäktige, och som lägger band på sin vrede och förlåter sina medmänniskor – Gud älskar dem som gör
det goda och det rätta…
(3:134)

Det sägs att Abu Jafar al-Mansurs tjänarinna kom till honom för att hälla vatten på hans händer och han sade, ta
det lugnt!

Pigan blev rädd och tappade kannan som gick sönder. Det var då ilskan dök upp på al-Mansurs ansikte. Gud
inspirerade pigan att säga:

De som undertrycker sin ilska…

Han sade: Du har stoppat min ilska.

Och de som förlåter människor, svarade pigan.

Till vilket han svarade, Du är förlåten.

Gud älskar välgöraren, sade hon.

Försvinn, du är fri genom Guds kraft.

Profeten sade en gång: ”De som undertrycker sin ilska och är kapabla att tillintetgöra det, kommer att kallas av
Gud i spetsen för alla vid Domedagen för att låta dem välja bland al-hur al-Ain (Paradisets kvinnor)”. (Abu Daud
och al-Tarmidhi)

5. Respektera din familj och dina barns rättigheter och se till att månaden Ramadan lämnar välsignade fotspår i
hemmet.

Gud sade: Uppmana ditt folk att förrätta bönen och förrätta den du [Muhammad] utan att förtröttas. (20:132)

Profeten sade: ”Var och en av er är en herde och ansvarig för sin flock.” (Muslim)

”Beordra barnet att be när han blir sju år.” (Abu Daud och Tarmidhi)

6. Be och gör det ordentligt och alltid i tid.

Gud sade: FÖRRÄTTA regelbundet [de dagliga] bönerna och [särskilt] den bön som har en central plats och res er i
from ödmjukhet inför Gud.
(2:238)

Bönen är alla troendes plikt, knuten till bestämda tider. (4:103)

När man frågade profeten efter en god handling svarade han: ”Gör bönen i tid.” (Muslim)

7. Öka dina frivilliga böner eftersom under Ramadan en av dem är likvärdig en obligatorisk i en annan månad.

Enligt al-Bukhari sade profeten följande: ”Det finns inget mer tilltalande min tjänare kan närma sig med till Mig
än det jag inte gör tvingande. Min tjänare kommer att fortsätta närmar sig till Mig så att jag älskar denne och då
blir Jag öronen med vilka han hör, ögonen med vilka han ser och hans händer och fötter för att gå. Om han ber Mig
om något, kommer Jag att ge honom det. Om han söker tillflykt i mig Jag kommer att hjälpa honom.”

8. Det är nödvändigt att fördjupa behandlingen av Koranen och följa det i sökandet efter Gud.

För att ge människorna vägledning [inleddes] i månaden Ramadan uppenbarelsen av Koranen i vilken vägledningen
klargörs och en måttstock ges med vilken rätt kan mätas och skiljas från orätt.
(2:185)

Och bevara Mig i minnet, så skall Jag minnas er; var Mig tacksam och förneka Mig inte! (2:152) Gabriel besökte
Guds budbärare varje natt av Ramadan och studerade med honom Koranen.

Det berättas enligt Tarmidhi att en gång sade en man till profeten: ”Oh, Guds sändebud, Islams lagar är för många
för mig. Ge mig något jag kan hålla fast vid.” Han svarade: ”Låt din tunga leda dig alltid till minnet av Gud.”

9. Ge allmosor enligt dina möjligheter och hjälp de fattiga och behövande.

Gud den Allsmäktig sade om det:

[TROENDE!] Ni kommer inte att uppnå sann fromhet, förrän ni ger åt andra av det som ni [själva] värdesätter…
(3:92)

Guds budbärare sade enligt Bukhari och Muslim: ”Ni kan fly från elden genom en halv dadel.”

Guds sändebud är den mest generösa av män. När Ramadan kommer är han mer generös än vinden.

10. Bönerna bör öka särskilt vid gryning och tiden för att bryta fastan.

SÄG, [Muhammad, till dem som inte vill tro]: ”Min Herre bekymrar sig inte om er och den bön som ni försummar [att
rikta till Honom].
(25:77)

ER HERRE säger: ”Be till Mig, så skall Jag besvara er [bön]. (40:60)

… de som ger av sitt åt andra och som i den tidiga gryningen ber om Guds förlåtelse för sina synder. (3:17)

Eller som Guds budbärare sade enligt Abu Daud: ”Bönen är dyrkan”

Man frågade Guds sändebud, enligt Tarmidhi, om vilken var den mest hörda bön och han svarade: ”Bönerna vid nattens
sista timmar och de efter de obligatoriska bönerna.”

När Guds budbärare tittade på den nya månen brukade han säga, ”Min Gud, gör så att vi får lugn, tro, säkerhet och
Islam. Min Herre och din är Gud. En nymåne av förnuft och välfärd. (Tarmidhi).

Fastan under dagen och natten

1. Man bör väcka alla i huset för att äta måltiden före gryningen. Bukhari och Muslim berättade att Guds budbärare
sade. ”Ta måltiden innan gryningen, den är en välsignelse.” Det är inte bra att väcka familjen och barnen för att
enbart äta och dricka, snarare bör barn lära sig att göra tvagning och göra två prostrationer på natten och sedan
äta måltiden före gryningen (Suhoor) i enlighet med Guds budbärares tradition, som är en välsignelse.

Tidpunkten för Suhoor bör vara nära tiden för gryningens bön för att underlätta för familjemedlemmarna att göra
denna bön i tid. På samma sätt, säger Zaid Bin Zahit, som berättades av Bukhari och Muslim: ”Vi åt suhoor med
sändebud Guds och sedan började be, Hur kan vi värdera det? Som ungefär femtio verser. Om det finns en moské i
närheten bör männen be där, men om den är långt borta, ska bönen göras i gemenskap.”

Muslim refererar också Guds budbärares ord: ”När folk samlas för att åkalla och be till Gud, svävar änglarna
omkring dem, nåden täcker dem, den gudomliga närvaron sänks over dem och Gud placerar dem bland de som finns
bredvid Honom.”

Abu Daud sade: ”När en man väcker sin fru och ber eller gör två prostrationer tillsammans, skrivs de i listan
över dem som ber till Gud.”

2. Det är nödvändigt att lära barnen att läsa något från Koranen efter Fajr bönen, även om det är en rad för att
fylla huset med bön i Guds namn, driva ut onda andar och sänka ner den gudomliga närvaron över husets invånare.
Det är bra om barnen lära sig något från Koranen och de gudomliga uttrycken.

Guds budbärare sade enligt Muslim: ”Exemplet av huset där man ber och ber till Gud och huset där det inte sker, är
som skillnaden mellan de levande och de döda”.

3. Under dagen ska man närma sig Gud, samtidigt som man ber ska man hälsa den bästa av Hans skapelser, Muhammed
(frid vare med honom).

I Koranen står följande: TROENDE! Åkalla Gud – och ha Honom alltid i era tankar! Och prisa Hans namn morgon och
afton!
(33:41-42)

Gud och Hans änglar välsignar Profeten; be Gud välsigna honom, ni troende, och hälsa honom med en vördnadsfull
hälsning!
(33:56)

”Det finns två välsignelser som ibland människor inte värdesätter tillräckligt. Hälsa och fritid.” (Bukhari)

4. Att samla familjen före solnedgången för att be till Gud.

Detta är en möjlighet för muslimerna att samlas med sina barn i en hög andlig miljö. Gud sade: Och lova och prisa
din Herre morgon och afton.
(40:55)

Guds budbärare brukade lära folk att be och vända sig till Gud morgon och kväll. Till exempel sade han, enligt Abu
Daud och al-Tarmidhi: ”Läs och säg att Gud är en och reciterar Koranens sista två suror på natten och på morgonen,
tre gånger vid varje tillfälle, och det kommer att vara tillräckligt för att bevara dig från faran.”

När en tjänare upprepar tre gånger varje morgon och varje kväll, ”I Guds namn, som gör oss fri från skador i
himlen och jorden, Gud hör oss och är vise”; kommer denne att vara fri från skada.

5. Att bryta fastan med något sparsam som dadlar, till exempel, och utföra bönen om möjligt i grupp. Det är vid
detta välsignade tillfälle som muezzins röst bör höras hemma och barn kommer sedan att lära sig anropet till bön.

Enligt Bukhari och Muslim sade Guds budbärare, ”Folket kommer att må bra när de lär sig att bryta fastan”.

Abu Daud och Tarmidhi berättade att Guds budbärare brukade bryta fastan före bönen med några färska dadlar och om
inte det fanns, med torkade dadlar eller lite vatten att dricka. Profeten sade, enligt Abu Daud, ”När det finns
tre personer i en by och inte ber tillsammans, tar djävulen tag i dem. Så be i grupp.”

6. Vi måste följa och respektera näringsreglerna.

Börja med bismillah och sluta med al hamdullilah.

Hudhayfah sade enligt Muslim: ”När vi deltog i en måltid i sällskap med Guds budbärare, satte vi inte våra händer
på maten innan han började. Vid ett tillfälle gick vi med honom till en måltid och där kom en piga som försökte
röra maten med sina händer som om något drev henne att göra det, men profeten stoppade henne. Enligt honom försökte
djävulen att förstöra maten för att avvärja bönen till Gud och för det hade djävulen använt denna tjänarinna och
också en beduin. Men för att undvika det, svor han att han stoppade båda genom att lägga sin hand med deras
tillsammans med djävulens hand. Sedan fortsatte profeten med att minnas Guds namn och fortsatte sin måltid.”
(Muslim)

Jag önskar att var och en av oss brukade bjuda en fattig person att dela sin måltid dagligen eller åtminstone en
eller två gånger i veckan och sitta ner med denne vid bordet.

Enligt Bukhari och Muslim sa profeten: ”Maten som äts när man bjuder in endast de rika och undviker de fattiga,
måste förbannas.”

Guds budbärare sade: ”Den som uppfyller nattbönen i grupp är som om denne bad halva natten. Den som gör den
kollektiva bönen på morgonen är som om denne bad hela natten.” (Muslim)

Den som utför Ramadan med tro och goda gärningar, kommer alla hans synder att förlåtas. (Bukhari och Muslim).

Enligt Bukhari och Muslim sade profeten: ”Be ibland i era hus annars kommer de att se ut som gravar.”

Ett exempel på det är också Aisha, som hade en person som reciterade Koranen men också brukade läsa från den
heliga boken (trots förbudet). (Malik)

8. Avstå så mycket som det går från bullriga kvällar som inte är värdig den mest Välsignade, eftersom under denna
månad kommer de goda gärningar att bättre belönas och de dåliga gärningarna får strängare straff. ”

Gud sade: Men det finns människor som betalar [historieberättarna för deras] historier för att [med deras hjälp],
utan egen kunskap, locka [andra att avvika] från Guds väg, och som [försöker] göra narr av [dem som följer] den.
De skall få utstå ett förödmjukande straff.
(31:6)

Det är inte tillrådligt att distrahera sig från Koranen under den månad då den uppenbarades, eftersom det skulle
vara en fråga om frivolitet.

Den Högste sade: För att ge människorna vägledning [inleddes] i månaden Ramadan uppenbarelsen av Koranen i vilken
vägledningen klargörs och en måttstock ges med vilken rätt kan mätas och skiljas från orätt.
(2:185)

Den som är vaken under natten under Ramadan månad utan att utöva fromma handlingar, som Umar Ibn Al-Khattab sade:
”Drömmen har förstört oss. Nej, det som har förstört oss är att vara vaken.” Det vill säga att slösa den vakna
tiden med lättsinniga saker och spel. Därför skulle drömmen vara mer positiv än de dåliga verken.

9. Att minnas Gud innan man lägger sig och utför ablutionen (tvagning)

Även när man är i ett tillstånd av rituell orenhet (al-Yanabah) måste man tvätta sig och sedan gå och lägga sig.

Profeten, när han skulle gå och lägga sig sade: ”Vi tackar Gud för att ge oss mat och dryck och många andra
fördelar när det finns så många människor utan tak över huvudet eller tillräcklig näring.” (Muslim)

Profeten sade: ”Den som går och lägger sig i rent tillstånd och minns Gud tills han somnar, kommer att stiga när
som helst på natten och be Gud någonting i det eviga livet eller detta, och Gud kommer att bevilja det”. (Ibn
al-Sunni)

Profeten sade också enligt Ibn al-Sunni: ”När en man går till sin säng och möter en ängel och en djävul, ängeln
säger min Gud, ge honom det goda medan djävulen önskar honom det onda. Om denna person minns Gud innan han gick
till sängs kommer han att bli skyddad av ängeln från allt ont.”

”Renlighet är grundläggande för tron.”

”När du är redo att gå till sängen, bör du göra dina ablutioner som om du skulle be.”

10. Den andliga reträtten.

Muslimen ska försöka delta i en andlig reträtt tillägnad Gud, särskilt under de senaste tio dagarna i månaden
Ramadan och om man inte kan på grund av arbete eller annat, åtminstone en natt varje en vecka under vilken han
ägnar sig åt att recitera Koranen, be till den Barmhärtige, be om förlåtelse och be med fokuserad uppmärksamhet.

Detta är något som kan bli svårt att genomföra i år på grund av pandemin men vi bör istället öka våra böner och tid med Koranen
hemma under denna period.

Ord och lysande attityder

Vad är meningen med ett liv där timmarna löper utan något syfte och en hälsa som bara förväntar sig olyckor? Jag
är förvånad över den troende som hatar döden när det leder till den belöning som upplevs under natten och får
honom att törsta under dagen. (dvs att vaka på natten och fasta under dagen).

I en predika sade Salim Bin Abdullah: ”Adam begick en synd som ledde till att han uteslöts ur paradiset. Ni begår
synder och vill med det komma in i Paradiset. Den som inte avviker från lustar, kommer att ledas till undergång.”

Säljare, er försäljning följs av heliga löfte. Täck dem med allmosor och rena dem på så sätt. Ni får inte, när
ersättningen försenas, söka den med olydnad mot Gud, för att man inte kan få det man har rätt till med avskyvärda
medel. Frukta Gud och behåll anständigheten när du söker. Ta det som är lagligt och lämna det förbjudna.

När en av er be om något till Gud, måste denne överväga att när man frågar Gud ger Han det lovliga och det
förbjudna. Man måste säga: ”Min Gud, ge mig vad som gagnar mig och inte det som skadar mig.”

Abu Bakr tillade: ”Gud accepterar inte något icke-obligatoriskt handling utan att man har uppfyllt sina
skyldigheter”.

Umar sa också: ”Observera det som är rätt och det kommer att placera dig där rättvisa människor bor”.

Och Ali sade: ”De som kom före er misslyckades. De hindrade rätten tills det bleknade och införde falskhet tills
man följd det. Den barmhärtige är det bästa exemplet att följa, hans goda beteende är det bästa meriten. Ensamhet
är att föredra framför dåligt sällskap. Den goda sällskap är bättre än ensamhet.”

Händelser kring månaden Ramadan

1. Uppenbarelsen av alla gudomliga böcker under månaden Ramadan.

2. Slaget vid Badr den 17 Ramadan i Hijras andra år, vilket motsvarar år 623 e.Kr.

3. Meckas erövring den 19: e Ramadan i Hijras åttonde år, vilket motsvarar år 630 e.Kr.

4. Ali Bin Abi Tabib skickas till Jemen under Ramadan i Hijras tionde år, vilket motsvarar året 631 e.Kr.

5. Starten av al-Andalus erövring under ledningen av Musa bin Nusayr under Ramadan år 91 efter Hijra (e.H.)
vilket motsvarar år 710 e.Kr.

6. Tariq bin Ziyah seger och erövring av al-Andalus under Ramadan år 92 e.H. vilket motsvarar år 711 e.Kr.

7. Etablering av det Abbasidiska Kalifatet under Ramadan år 134 e.H. vilket motsvarar år 752 e.Kr.

8. Ain Jaluz slaget och sultanens seger över de otrogna under Ramadan år 658 e.H. vilket motsvarar år 1260 e.Kr.

9. Den tionde Ramadans krig år 1393 e.H. vilket motsvarar år 1973 e.Kr.