Dhikr, hågkomsten av Allah, ordet och anslutning

shejk Mohammad Abdullah – Webislam

Sedan tidernas begynnelse, i alla traditioner, har ordet spelat en viktig roll. Verbet i Nya testamentet, OM och de hinduiska yogiers
mantra, de buddhistiska ramsorna, dyrkan med Guds namn och bokstäverna i kabalisternas heliga hebreiska alfabet och många fler
exempel som kan hittas i alla delar av världen, inklusive shamanerna i det forntida Amerika. I Islam är ord också en integrerad del av
formell religion (sharia) och praxis.

Ordet dhikr (eller zikr) har flera betydelser, men det viktigaste är att minnas Gud. Det finns också olika varianter av det. Det dagliga
aktivitet som kallas dhikr är en form av meditation där utövaren reciterar Allahs namn med en radband (tasbih) man fingrar på. Dhikr
hänvisar också till den praxis som görs av engagerade troende genom att uttrycka verbalt och mentalt olika Koran fraser, Allahs namn
och böner många gånger under dagen. Några exempel är bismillah (i Guds namn) för att starta något, Inshallah (med Guds vilja) när
man lovar eller planerar något för framtiden, Alhamdulillah (prisa Gud) för att tacka Gud när något bra händer, när man uppfuller
något eller när man når sin destination säkert och många fler. Andra former av minnen av Allah kan eller inte omfatta användning av
ord, det handlar om att känna Gud och/eller bibehålla en gudomlig anslutning hela tiden.

Under Profetens (frid var med honom) tid, förstod hans följeslagare vad användingen av ord och hågkomsten av Allah innebar. Men
idag, har du försökt att läsa något på svenska (eller engelska) som skrevs för ett hundratal år sedan? Det är nästan oläslig och ändå
känner man igen orden, i de flesta fall, har de olika innebörd idag än på den tiden. Föreställ er något skrivet på arabiska för 1400 år
sedan och översatt till svenska eller något annat språk. Även om arabiska i Koranen har används i alla dessa år, har våra hjärnor
förändrats och på grund av livets påverkan som våra förfäders (som påverkar oss genom DNA) är förståelsen av vad Koranen säger
ofta ofullständig eller ytlig. Koranen är en vetenskapsbok, praktisk vetenskap. Koranen är en bok att användas inte bara för att
studera.

E = MC2 sade Albert Einstein, vad betyder det? Att materia och energi är utbytbara, eller helt enkelt, att allt energi. Allt är vetenskap,
allt fungerar enligt lagar. Fysikens lagar är förlängningar av de universella andliga lagarna. Ord av heliga språk, såsom klassisk
arabiska, låter ofta inom oss för att komma i samma frekvens med heliga energier, delar av Allahs kärna. Allahs 99 namn är de
grundläggande energier som utgör universum, energiformer inkapslade i kodord. Alla element (namn) finns inom oss på en eller
annan form, från latent till aktiv, beroende på vårt beteende och den praxis vi utför. Att åberopa Allahs namn ansluter oss till källan till
all energi och väcker dem på ett visst sätt. Allt detta förklaras i Koranen om man lär sig att läsa den på ett mer djupgående sätt.

NÄR MINA tjänare frågar dig om Mig då är Jag nära; Jag besvarar den bedjandes bön, när han ber till Mig. Och de uppmanas att
svara när Jag kallar och att tro på Mig – kanske skall de ledas på rätt väg.
(2:186)

GUDS är fullkomlighetens sköna namn; anropa Honom alltså med dessa [namn] och håll er på avstånd från dem som missbrukar
dem. De skall få den lön som deras handlingar [förtjänar].
(7:180)

ER HERRE säger: ”Be till Mig, så skall Jag besvara er [bön]. (40:60)

Han är Levande Gud; det finns ingen gud utom Han. Åkalla Honom med ren och uppriktig tro! Allt lov och pris tillkommer Gud,
världarnas Herre!
(40:65)

Säg: ”Anropa Gud eller anropa den Nåderike! Med vilket namn ni än anropar Honom [är Han En och Densamme] – fullkomlighetens
sköna namn är Hans.
(17:110)

Prisa då din Herres namn, omstrålat av makt och härlighet! (56:74)

Han är Gud, Skaparen, som är upphovet till allt och som ger allt dess slutliga form. Hans är fullkomlighetens sköna namn; allt och alla
i himlarna och på jorden prisar Honom – Han är den Allsmäktige, den Vise.
(59:24)

Prisa därför din Herres namn, omstrålat av makt och härlighet! (69:52)

Åkalla alltid din Herres namn och ge dig i din andakt hän åt Honom med hela din själ. (73:8)

Och åkalla din Herres namn när dagen gryr och när aftonen är nära. (76:25)

PRISA din Herres, den Högstes, namn! (87:1)

Koranen är inte som en roman som man läser och sedan glömmer man. De är inte bara trevliga idéer eller bara information för att
tänka över. Nej, Koranen är en manual, instruktioner.

Och bevara Mig i minnet, så skall Jag minnas er; var Mig tacksam och förneka Mig inte! (2:152)

När Allah säger, ”Förhärliga Mig”, tror du att Han behöver ditt lov? Allah behöver varken någon eller något. Vad betyder ”Åkalla Mig”?
Vad innebär att tacka Gud? De är instruktioner. De ord vi använder i salat, i dua (bön, böner) är nycklar eller lösenord, specifika
frekvens vibrationer som förbinder oss med olika aspekter av Allah själv. Vad betyder att minnas Allah? Dhikr betyder hågkomsten av
Allah men att minnas innebär att ansluta sig. Den förbinder, anslutar oss till Honom och det är inte alls metaforisk. Ju mer du minns
Allah desto mer kommer du att känna denna anslutning, du kommer att få mer vägledning, mer förståelse och livet blir lättare, lättare
att hantera livets problem och färre fel.

LÄS VAD som har uppenbarats för dig av denna Skrift och förrätta bönen. Bönen avhåller [den bedjande] från skamlösa handlingar
och allt som strider mot rimlighet och förnuft. Men först och störst är åkallandet av Guds namn. Och Gud vet vad ni gör.
(29:45)

Läs Koranen i små delar, försök att förstå vad som den instruerar dig att göra, gör det och analysera resultaten.