Det vi vet om Institutet för främjande av utbildning om islam i Belgien

Imane Youssfi – Saphirnews

”Utbildningen av imamer är först och främst en muslimsk kult. Det är en svår balans, vi är alltid på gränsen
till separationen mellan kyrka och stat. Vägen är lång och vi kommer inte att lösa allt här” säger
högskoleminister Jean-Claude Marcourt. Institutet för främjande av utbildning om islam i Wallonia-Bryssel
förbundet, den fransktalande Belgien, är äntligen på väg. Dess grundande överlevde många konfrontationer till
och med under dess lansering, den 16 oktober, utan ett slut för kritiken.

Institutionen kommer att ledas av Françoise Tulkens, tidigare vice ordförande för Europeiska domstolen för de
mänskliga rättigheterna (ECHR) och Andrea Rea, professor i sociologi vid fria universitetet i Bryssel och
författare i 2016 av en rapport där förslaget ”Belgiens Islam” presenterades. ”Islam är första universell” säger
Salah Echallaoui, president för organisationen Belgiens Muslimer (EMB). Men ”om vi menar med ’Belgiens Islam’
att muslimer lever sin religion som ett andligt bidrag (..) inom ramen för respekten för lagar och strukturer i
vårt land, vi kan kalla det så, även om jag finner det här namnet ’Belgiens islam’ lite restriktivt.”

Med ”Belgiens Islam” förstår kommittén en Islam ”anpassad till den belgiska och europeiska demokratiska
sammanhang som respekterar dess lagar och värderingar, inklusive separation kyrka/stat, manligt/kvinnlig
jämlikhet, yttrandefrihet, avslag på alla former av våldsam radikalism.”

Beläget i lokalerna för Akademin för forskning och högre utbildning (ARES) i Bryssel, kommer institutet att ha
en budget på 470 000 euro per år. Salah Echallaoui berättar om hu det kommer att disponeras, ”400 000 kommer att
användas för alla kostnader för institutet och de utbildningar den kommer att finansiera och 70 000 euro kommer
att användas för att finansiera ett interuniversitets studie om Islam.”

”Detta institut anordnar inte utbildning”

Institutet kommer inte att erbjuda utbildning för imamer och religiösa ledare, dess roll kommer att vara att
”identifiera, främja, finansiera och stödja utbildning som erbjuds. Den kan organisera konferenser, men det är
inte ett institut där man registrerar sig för att följa studier” säger Salah Echallaoui.

Institutet kommer också att arbeta med att skapa en BA i religiösa och samhällsvetenskap och en Master i
islamisk teologi och fortsätta diskussioner om skapandet av en fakultet av islamisk teologi, i samarbete med de
flamländska myndigheterna om möjligt.

EMB:s ordförande beklagar att det ännu inte finns i Belgien en särskild Islamisk fakultet som det katolska
universitetet i Louvain-la-Neuve, fakulteten för protestantisk teologi i Bryssel och Institutet för
Judaismstudien, som är belägna vid det fria universitetet i Bryssel.

”Förutom CDER Islam (certifikat i undervisning av den islamiska religionen vid Université Catholique de
Louvain), det finns ingen akademisk utbildning om islam i Vallonien-Bryssel. Så antingen organiserar vi själva
(akademisk) utbildning eller blir det fortfarande privata korta utbildningar, vilket redan är fallet i alla
institutioner som utbildar i islam i Frankrike, Belgien eller någon annanstans. Och vi säger att islam är en del
av de kulturer som är erkända i vårt land, i vår konstitution och har en plats i den akademiska världen” berättar
han.

Institutet blockerades i april

Dekretet föreskriver att ledningsnämnden ska ha 13 ledamöter, ”officiellt utnämnd genom ett dekret om de olika
myndigheternas förslag”. Således kommer, förutom de två medordförandena, att närvara tre företrädare för
universitet och högskolor, två för ARES, två andra som representanter Högre Utbildning och Forsknings ministeriet
och en som representant för ministeriet för den Franska gemenskapens President. EMB har tre platser.

Inrättandet av institutet har inte varit så enkelt. Efter motsättningar i april beslutade EMB att blockera
processen eftersom man trodde att deras representativitet inte var tillräckligt. ”Dekretet föreskrev precis i
artikel 7 att besluten inom detta institut fattas med absolut majoritet. Vi såg i den här artikeln att den
muslimska religionen har en symbolisk närvaro, en närvaro vid namn och att vi (EMB) egentligen bara finns för
att legitimera något vi inte har något möjlighet att påverka. Så vi blockerade och bad regeringen om garantier.
Vi inledde förhandlingar med myndigheterna, särskilt med högre utbildningsminister (Jean-Claude Marcourt, ed),
och vi kom fram till ett samförståndsavtal, säger Salah Echallaoui.

I juli undertecknade ministerns kontor och EMB ett samförståndsavtal som garanterar att beslut i verkställande
utskottet kommer att fattas med enighet och därigenom tillåta institutets start i början av läsåret 2017, Salah
Echallaoui anser att avtalet ”ger oss garantier, markerar tydligt den statliga, offentliga och politiska
myndigheternas inblandning i muslimskulten. Vi kommer att fortsätta arbeta på grundval av detta protokoll medan
vi väntar på att dekretet som ska ändras av parlamentet, säger Salah Echallaoui.

För tillfället tar dekretet inte hänsyn till avtalsmemorandumet. ”De problematiska objekten måste ändras (…).
Men under tiden arbetar vi med ett samförståndsavtal som undertecknades av EMB, minister Jean-Claude Marcourt
och institutionens två medordförande.”

Vem blir institutets chef?

Namnet på institutets framtida ledare kommer att göras offentligt vid nästa styrelse i december, EMB har redan
tänkt på profilen för den person som kommer att uppta positionen: ”den måste vara öppen för de värderingar som
den muslimska religionen förmedlar och känna det muslimska samhället i sina olika aspekter”.

Han/hon måste också, enligt Salah Echallaoui, ”känna till den muslimska världen i allmänhet, inklusive dess
språkliga dimension. Kunskapen om det arabiska språket, vilket är språket för Koranen och lingua franca av
kulturen och islamens skriftliga texter, är nödvändigt såväl som religiös och islamisk litteratur i synnerhet.”

Rädsla för inblandning

Regeringens beslut att skapa genom dekret ett institut för att främja utbildning om islam har lett till en viss
rädsla bland muslimer för statlig inblandning i religiösa angelägenheter.

”Det är inte bara inblandning, oavsett det ädla motivet som åberopas för att legitimera det, men dessutom finns
diskriminering, eftersom den islamiska religionen är föremål för särskild behandling. Faktum är att staten inte
blandar sig i med utbildningen av rabbiner, präster eller pastorer. (…) De offentliga myndigheterna begränsar
sig inte till att enbart stödja initiativ som har funnits i åratal och bärs av muslimer. Genom dekret kommer in
de offentliga myndigheterna direkt i organisationen och främjar en version av dogmen. Vi står faktiskt inför ett
fall av kränkning av principen om icke-inblandning och det måste sägas tydligt”, sade Mehmet Alparslan Saygin,
advokaten i offentlig rätt, under kvällens diskussion.

Salah Echallaoui vill vara mer lugnande. ”Vår roll är viktigast, för allt som berör kulten kan inget beslut
fattas utan godkännande av EMB” om teologiska och religiösa problem, säger han.

Dessutom vill vi arbeta inom ramen för ett verkligt partnerskap, i ömsesidig respekt för vår dyrkan och vår
autonomi och i enlighet med vår konstitution som garanterar separation mellan religion och staten, vi är
angelägna om det. Jag utesluter inte att det säkert kommer att finnas några försök att störa muslimernas
angelägenheter, men det är upp till det muslimska samfundet att vara vaksam och den institution som
representerar den att vara närvarande för att ställa ordningen och ringa varnings klockorna när övertramp sker”
säger han.

Kritiken har inte minskat, men institutet måste först hantera sina första projekt, utnämning av en vetenskaplig
kommitté och utnämning av dess framtida direktör senast i december 2017.