Den lärdom som pilgrimsfärden innebär

Tikhani El Boukhi

 

Allah den Högste, hyllning och ära till Honom, säger i sura Al-Baqarah (Kon):

Vallfärden [skall fullgöras under] de kända månaderna. Den som då beger sig i väg skall så länge vallfärden varar avhålla sig från intim samvaro med kvinnor, grovt tal samt trätor och tvister. Gud vet det goda ni gör. För med er det som ni kan ha behov av, men den bästa vägkosten är gudsfruktan. Och frukta Gud, ni som har förstånd! (2:197)

I dessa dagar börjar Allahs gäster sin resa till det heliga landet i Mecka, Saudiarabien. Denna resa av enhet, fred och ljus är en viktig pelare i islam. Genom att uppfylla det, minns pilgrimerna sin älskade och välsignade profet Muhammeds, frid vare med honom, ord och handlingar, och framförallt när han uppmanade den muslimska nationen (Ummah) att vara enade: ”O människor! Er Gud är en och era förfäder är en, ni alla är söner till Adam och Adam skapades av lera. Den ädlaste av er inför Allah är den som är mest medveten om Honom.”

Denna stora pelare innebär ett sätt att styra en muslims utbildning, det sätt på vilket man ska utföra pilgrimsfärden, leder till att man successivt förvärvar en intern ordning, en högre utbildnings nivå som uppmuntrar denne att fylla sina plikter gentemot Allah med större ansvar, såsom det har etablerats i Koranen och sunna, och bevara en god relation mellan honom och sin Skapare, sin familj, grannar och bekanta…

Imam Tirmidhi berättade att Profeten Mohammad sade: ”Din Herre har rättighet över dig, din själ har rättighet över dig och din familj har en rättighet över dig, ge till var och en av dem sin rätt.”

Vid en grund analys av pilgrimsfärdens olika delar, till exempel att de behöver utföras på särskilda angivna datum och platser med syftet att uppfylla dem på ett organiserat och fullständigt sätt, följer det att om de inte utförs på de bestämda sätt kommer pilgrimsfärden inte att vara giltig alternativ en kompensation måste ges till de fattiga i den heliga staden (Al Haram) för att den utförda färden ska accepteras som giltig.

Från detta förstår vi att den ordning, utbildning, efterlevnad och gott uppförande är kännetecknen för en god muslim, något som är positivt för samhället. Motsatsen till detta leder till att konflikter mellan människor, sjukdom och stora massakrer som de som händer i dag olika länder blir vanliga i samhället. Allah sade i sura Al-A’raf (Urskillning):

Och stör inte ordningen och sprid inte sedefördärv på jorden, sedan allt där har ställts till rätta. Åkalla Honom med bävan och hopp! Guds nåd är nära dem som gör det goda och det rätta. (7:56)

Dessutom, om man tittar på de kläder som bär pilgrimen, har de inga sömmar, täcker hela kroppen, om pilgrimen är man, och det är en kvinna, krävs det inte särskilda kläder under förutsättning att de inte är utmanande. Byte av kläder som krävs för att utföra pilgrimsfärden indirekt signalerar att om man önskar sig en förändring för en god utveckling av samhället, bör man börja med sig själv. Allah sade i sura Ar-Ra’d (Åskan):

Gud förändrar inte människornas villkor, förrän de ändrar sitt sinnelag. (13:11)

Likaså för att uppnå en intern förändring av oss själva måste vi vara uppmärksamma och bry oss om vad som händer runt omkring oss, för att utan tvekan finns det en kontinuitet mellan de två parterna. Detta är vad profeten Mohammad menade när han uppmanade oss att hålla raka rader bland tillbedjarna. Profeten Mohammad sade: ”Håll era rader raka annars kommer Allah att skapa skillnader mellan era hjärtan.” (Berättad av Abu Daud)

Slutligen kom ihåg att när den troende förstår fördelarna och hemligheten med pilgrimsfärden och dess relation till den förändring människan önskar, individuellt och kollektivt, upplever denne en ökad önskan att uppfylla den femte pelaren i islam.