Böner och dua som rekommenderas för varje dag under Ramadan

Islamweb


1. Dua när man observerar halvmånen

Al-lahu akbar, Al-lahumma ahil-lahu alainaa bil amni, wal imani, was salami wal islami, wat taufiqi limaa tuhibbu wa
tarda rabbunaa warabbuka Allah.

”Allah står över allt annat, Oh Herre, gör så att mannen kommer fram och vi är säkra, med tro, fred och islam. Bevilja
oss att göra det Du älskar och behagar Dig, vår Herre. Sannerligen är din Herre (vänd till månen) är Allah.”

2. Dua när man bryter fastan

Dhahaba Adh-Dhamaa, wa abtal-latil uruq, wa zabatal ayru in sha Al-lahu.

”Törsten har försvunnit och blodådrorna är mätta, och belöningen kommer att accepteras om Allah vill.”

3. Dua när man bryter fastan

Al-lahumma innii as-aaluka birahmatika al-lati wasiat kul-la shai an tagfira li.

Abdullah ibn Amr Ibn al-Aas, må Allah vara nöjd med honom, sade: ”Allahs Sändebud sade: ’Visst har den fastande
personen vid tidpunkten för att bryta fastan en innest som inte avvisas.’” Ibn Abi Muleikah sade: ”Jag hörde Abdullah
ibn Umar säga, må Allah vara nöjd med honom, när han bröt sin fasta: ’Oh Herre, jag ber om Din allomfattande nåd,
förlåt mig.’”

4. Dua innan man äter

Bismil Allah, Bismil-lahi fii auwalihi wa ajirihi.

”Säg när du äter: ’I Allahs namn.’ Men om du glömmer att säga det innan du äter, säg (när du kommer ihåg det), ‘I
Allahs namn i början och slut.’”

5. Dua innan man äter

Al-lahum-ma barik lana fihi wa at-imna jairan minhu. Al-lahumma barik lana fihi wa zidna minhu.

”Den som får mat av Allah ska säga: ’Oh Herre välsigna (denna mat) för oss och ge oss något bättre att äta (i
framtiden)’ och den som får av Allah mjölk att dricka ska säga: ’Herre välsigna det här för oss och ge oss mer av
det.’”

6. Dua när man har ätit klart

Alhamdulil-lahi al-ladhi atamani hadha wa razaqanihi min guaira haulin minni wa la quwatin.

”Lov och pris är till Allah, som har närt mig och stött mig med det utan någon styrka eller kraft från min sida.”

7. Dua när man har ätit klart

Alhamdulil-lahi hamdan kaziran taiiban mubarikan fihi guaira makfii wa la muwaddain wa la mustagna anhu rabbuna.

”Lov och pris till Allah, många goda och välsignade lovord som inte upphör, har ingen slut och som är oumbärliga (för
oss), vår Herre.”

8. Dua för den som bjuder på mat

Al-lahumma barik lahum fima razhaqtahum, wagfir lahum war hamhum.

”Oh Herre, välsigna det du har gett dem, förlåt dem och var barmhärtighet med dem.”

9. Dua för den som ger att dricka

Al-lahumma at-im man at-amani wa asqi man saqani.

”Oh Allah, ge mat till den som gav mig mat och ger att drycka till den som gav mig att drycka.”

10. Dua för som blir bjuden till frukost

Aftara indakum as-sai muna wa akala Tamakumul abraru, wa Sal-lat alaikumul malai katu.

”De fastande har ätit frukost med er och de fromma har ätit av er mat och änglarna har bett för er.”

11. Vad säger man när man vaknar och stiger upp?

Alhamdulil-lah al-ladhi ahiana baada maa amatana wa ilaihin-nushur.

”Prisad vare Allaah, som har givit mig tillbaka mitt liv (egentligen, för att väcka mig), efter att ha givit mig döden
(egentigen sömnen) och till Honom kommer vi att återvända”.

12. Dua när man klär sig

Alhamdulil-lahi al-ladhi kasani hadha (az-zaub) wa razaqanihi min gairi haulin minni wa laa quwah.

”Prisad vare Allah, som har försett mig med detta plagg och har gett mig allt utan ansträngning eller kraft från min
sida.”

13. När man lämnar huset

Bismil-lahi tawak-kaltu ala Al-lah wa haula wa la quwata illa la billah.

”I Allahs namn ställer jag mig under Allahs beskydd, det finns ingen styrka eller kraft utom i Allah.”

14. Dua när man kommer hem

Bismil-lahi walayna, wa bismil-lahi jarayna, wa ala Rabbina tawak-kalna.

”I Allahs namn återvänder vi och i Allahs namn går vi ut och ställer oss under vår Herres beskydd.”

15. Dua när man går till moskén

Al-lahumma ayal fi qalbi nuran, wa lisani nuran, wa ayal fi sami nuran, wa ayal fi basari nuran wa ayal min jalfii
nuran, wa min amami nuran, wa ayal min fauqi nuran, wa min tahti nuran. A-llahumma aatini nuran.

”Oh Allah, sätt ljus i mitt hjärta, ljus i mina ord, i mina öron, sätt ljus i mina ögon och bakom mig och framför mig,
ovanför och under mig. Oh Allah Ge mig ljus.”

16. Dua när man går in i moskén

Audhu bil-lahil adhim wa bi wayhihil karim wa sultanihil qadim mina ash-shaitan irrayim, Bismil-Lahi, wa as-salatu was
salamu ala rasulil-lah, Al-lahumma aftah li ab bwaba rahmatika.

”Jag tar min tillflykt till Allah, den Mjestättisk, i Hans generösa ansikte och i Hans eviga herravälde av den
förbannade demonen.” ”I Allahs namn.” ”Allahs frid och välsignelser vare hos hans budbärare.” ”O Allah, öppna för mig
Din nåds portar”.

17. Dua när man lämnar moskén

Bismil-lahi wa as salatu wa as-salaamu ala rasulil-lahi, Al-lahumma inni asaaluka min fadlika, Al-lahumma aasim-ni min
ash-shaytaan irrayim.

”I Allahs namn och Allahs fred och välsignelser vare hos Allahs Budbärare, min Herre, jag ber verkligen om din gunst,
Oh Herre, skydda mig från djävulen den förbannade.”

18. Dua under prostrationen under recitationen av Koranen

Sayyada wajhi wa lil-ladhi jalaqahu wa shaqqa samahu wa basarahu bi haulihi wa quwatihi fatabaaraka Al-lahu ahsanul
jaliqin.

”Mitt ansikte sänks inför Den som skapade det, gav form och tog fram förmågan att höra och se med Sin kraft och makt.
Välsignad vare Allah, det bästa av skapare.”

19. ”Dhikr” på morgonen och kvällen

”Al-lahumma bika asbahna wa bika amsaina, wa bika nahia wa bika namutu, wa ilaikal nushuru”

”Oh Allah, för dig vaknar vi upp och för dig kägger vi oss, med ditt tillstånd lever vi och dör och till Dig återvänder
vi.”

20. ”Dhikr” på morgonen och kvällen

”Al-lahumma Anta Rabbi la illaha illa Anta halaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wádika ma istatatu audhu bika
min sharri ma sanatu, abu-u laka binimatika alaia, wa abu-u bi dhanbi, fagfir li fa innahu la iagfir adh-dhunuuba il-laa Anta.”

”Oh Allah, Du är min Herre, det finns ingen Gud utom Dig, Du har skapat mig och jag är din tjänare. Jag håller mitt
förbund och löfte till Dig på det bästa möjliga sättet jag kan, till Dig tar jag min tillflykt från det onda jag kan ha
begått. Jag erkänner Din välignelser till mig och jag erkänner mina synder, förlåt mig för det är ingen annan än Du som
förlåter synderna.”