Begreppet dyrkan i islam

Alí Alejandro Badrán – Lavoz.com

I Islam menas med dyrkan utförandet av vissa handlingar såsom bön, fasta och betalning av den sociala allmosa.

Denna snäva begrep utgör endast en del av dyrkans verkliga mening, där den traditionella definitionen är mycket bredare och
inbegriper mer eller mindre människans alla aktiviteter, med andra ord, dyrkan innefattar människornas alla handlingar och
uttalande i deras strävan att behaga Gud.

Naturligtvis inbegriper det ritualer, tro, sociala aktiviteter och individens personliga bidrag till sina medmänniskors
välfärd eftersom islam anser att individen är samhällets kärna och denne ska underkasta sig helt till Gud.

Ett sätt att leva

Från denna underkastelse följer att varje individs handlingar bör ske i enlighet med de instruktioner man får från den man
underkastar sig till eftersom vi vet att islam är en livsstil och som sådant uppmuntrar det sina trogna att forma alla
aspekter av deras liv efter de islamiska föreskrifterna.

Detta kan tyckas märkligt för de som anser att religion är ingenting annat än en intim och sentimental relation mellan
individen och Gud, utan något inflytande över individens handlingar utanför det rituella som har en stor inverkan på både
individens inre liv och samhället.

Profeten Muhammed talade om tron som religionens grund, han sa att ”tro består av mer än 60 steg, där högsta graden är tron
på Guds enhet och de minsta av dessa steg är att undanröja de hinder som finns i varje människas väg. Arbetet är också en
form av Guds dyrka.”

Sökandet efter vishet är också en av de viktigaste formerna av dyrkan. Profeten Muhammed (fvmh)
sade till sina kompanjoner: ”En timme tillägnad att söka visdom är bättre än att be i 70 år.”

Artighet och att hjälpa andra är också andra former av dyrka eftersom de utövas av kärleken för Gud.

Det är viktigt att veta att uppfyllande av sina skyldigheter betraktas som en form av dyrkan och har även en gudomlig
belöning.

Vi kan också säga att handlingar genom vilka vi får glädje och tillfredställelse, förutsatt att de utförs i enlighet med de
islamiska anvisningarna, är också dyrkan.

Av det ovanstående följer att ”dyrkan i Islam” är ett omfattande begrepp, som omfattar individens alla positiva handlingar,
eftersom detta är överens med det faktum att Islam bidrar till ett förbättra människornas liv på alla områden, industriella,
sociala, ekonomiska, politiska och andliga.

Varje person finner uppmuntrande att veta att deras handlingar betraktas av Gud som dyrkan. Detta leder människor till att
försöka glädja vår Skapare genom sina handlingar, en önskan att bli bättre på det man gör, oavsett om detta uppmärksammas
av andra eller inte eftersom Gud är alltid närvarande och är allvetande.