Barnets tillväxt i livmodern och dess öde i relation till sitt livs goda och dåliga och handlingar

Sahih Muslim – Webislam

 

Boken om ödet

(6390) Abdullah (ibn Masud) rapporterade att Allahs budbärare, frid vare med honom, som är den sanningsenligaste och som har bekräftats i sin sanningshalt (genom Uppenbarelse) sade: ”I sanningen generna (1) av varje en av er samlades i era moders livmoder i fyrtio dagar, sedan under en liknande period som ett koagel (2), sedan var det ett embryo (3) under en lika lång period. Sedan sändes ängeln som blåser anden i det och har med sig fyra ord: listan med det som ha bestämts för honom (i denna världen), hans livslängd, hans verk och om han kommer att bli lycklig eller olycklig.

Och för Honom som inte finns någon gud utom Han! Säkerligen en av er handlar som människorna i Paradiset (som får honom närmare till det) tills det finns bara en arm (i avstånd) mellan honom och Paradiset, då det som skrivits når honom och då handlar han som folket i Helvetet och träder in i det. Och säkerligen en av er handlar som människorna i helvetet tills det finns bara en arm mellan honom och Helvetet, då det som skrivits når honom och då handlar han som människorna i Paradiset och han träder in i det.” (4)

(6391) Denna hadith har berättats av Al-Amash genom samma berättare kedja. I den version som har överförts av Waki står det: ”I sanningen generna för var och en av er, samlades i era mödrars livmoder i fyrtio nätter.” I versionen överförd av Shubah står det: ”Fyrtio nätter och fyrtio dagar”, och i Jarir och Isas version: ”Fyrtio dagar.”

(6392) Hudhayfah ibn Usayd rapporterade att Profeten sade: ”Ängeln kommer in i droppen (5) som har funnits i livmodern fyrtio eller fyrtiofem nätter och säger: ’Min Herre, är han en av de olyckliga eller lyckliga?’ Och båda delar blir skrivna. Och han frågar: ’Min Herre, kommer det att bli en man eller kvinna’ Och detta blir också skrivet. Hans handlingar, konsekvenser, hans livslängd och det som är bestämd för honom (i världen) registreras också. Detta dokument rullas sedan och inget tillförs eller tas bort.”

(6393) Abdullah ibn Masud rapporterade: ”Den eländiga stackare är (redan) en eländig stackare i sin mors livmoder och den lyckliga (den gode) är den som lär sig av andras öde.” En man bland Allahs sändebuds följeslagare kom, han hette Hudhayfah ibn Usayd al-Ghifari och berättade detta, baserat på vad ibn Masud hade sagt, ”Hur kan det komma sig att en man är olycklig utan att göra ingenting?” Och mannen sade: ”Är du förvånad över det? För sannerligen hörde jag Allahs budbärare säga: ’Efter att droppen (sperma) har tillbringat fyrtio nätter (i livmodern) Allah skickar en ängel som formar denne och skapar dess hörsel, syn, hud, kött och ben.’ Sedan frågar ängeln: ’Min Herre, blir det en man eller kvinna?’ Och din Herre bestämmer vad han vill och ängeln registrerar det. Han frågar igen: ’Min Herre, och dess livslängd?’ Din Herre dikterar vad han vill och ängeln registrerar det. Återigen frågar ängeln: ’Min Herre, och vad har bestämts för honom?’ Din Herre dikterar vad han vill och ängeln registrerar det. Då går ängeln med det skrivna i sin hand och ingenting läggs till eller tas bort.'”

(6394) Denna hadith berättades av Abdullah ibn Masud genom en annan kedja av berättare.

(6395) Abu Al-Tufail rapporterade: ”Jag besökte Abu Sarihah, Hudhayfah ibn Usayd Al-Ghifari, och han sa: ’Jag hörde Allahs budbärare, med dessa två öron, säga, ”I sanningen är droppen kvar i livmodern i fyrtio nätter, då ger ängeln den sin form.’” Zuhayr (en av berättare) sa: ”Jag tror att han sa: ’Och (ängeln) säger: ’Min Herre, man eller kvinna?’ Och Allah gör det manlig eller kvinnlig. Ängeln frågade sedan: ’Min Herre, fullständig eller ofullständig?’ Och Allah gör den fullständig eller ofullständig. Ängeln frågade sedan: ’Min Herre, hur är hans bestämmelse? Och hans livslängd? Och hans karaktär?’ Då avgör Allah om det kommer att vara olycklig eller lycklig.'”

(6396) Usayd Hudhayfah ibn al-Ghifari, en av profetens följeslagare, berättade direkt från Allahs sändebud en hadith som säger: ”I sanningen finns det ängeln som vaktar över magen, när Gud bestämmer sig för att skapa något efter att det har gått fyrtio nätter…” Resten av hadithen är densamma.

(6397) Anas ibn Malik rapporterade direkt från Allahs sändebud som sade: ”Sannerligen delegerar Allah, den Upphöjde, vårdnaden av livmodern till en ängel som säger: ’Min Herre, det är en droppe av sperma.’ ’Min Herre, det är ett koagel.’ ’Min Herre, det är ett embryo.’ Och när Allah vill slutföra en skapelse, frågar ängeln, ’Min Herre, man eller kvinna? Lycklig eller olycklig? Hans öde? Och livslängd?’ Allt detta registreras medan den är i livmodern.”

(6398) Ali rapporterade: ”Vi var på en begravning i Garqads kyrkogård (6) när Allahs budbärare kom, han satte sig ner och vi satt runt honom. Han hade en pinne. Han höll huvudet ner och började göra märken på marken med sin käpp och sade sedan, ’Det finns ingen bland er, och inte heller någon levande själ som inte har redan skrivet sin plats i paradiset eller i helvetet. Det är till och med skrivet om det kommer att bli olycklig eller lycklig.’ Då frågade en man, ’O Allahs sändebud, ska vi då förlita oss på det som redan har skrivits för oss (bestämd för oss) och lämna de goda handlingarna?’ Han sade: ’Den som tillhör den saliga (lyckliga) folk kommer att välja de saligas handlande, och den som tillhör olyckligas folk kommer att välja de olyckligas gärningar.’ Sedan sade han, ’Handla, för det kommer det att göras lättare för varje grupp. För de saligas folk kommer det att underlättas att göra de saligas verk. Och för de olyckligas folk kommer det att underlättas de olyckligas verk.’ Sedan reciterade han: För den som villigt ger [av sina ägodelar] och fruktar Gud och som tror på det högsta goda, skall Vi göra det lätt [att följa religionens bud]. Men den som håller hårt om penningpåsen och som [därför att han är rik] tror sig vara fri från allt beroende och som förnekar det högsta goda, [för honom] skall Vi göra det tungt och svårt.’(92:5-10)”

(6399) Denna hadith har berättats av Mansur genom samma kedja av berättare med en liten variation av ord.

(6400) Ali rapporterade: ”En dag satt Allahs sändebud med en pinne i handen och gjorde några märken på marken. Sedan höjde han sitt huvud och sa: ’Det finns ingen bland er som inte redan har sin bestämda plats i paradiset eller i helvetet.’ De frågade, ’O Allahs sändebud, varför ska vi då agera (rätt)? Varför inte överlämna sig med tillit (till sitt öde)?’ Han sa: ’Nej, gör det (rätta) eftersom var och en kommer att få stöd till det som man skapades för.’ Sedan reciterade han: För den som villigt ger [av sina ägodelar] och fruktar Gud och som tror på det högsta goda, skall Vi göra det lätt [att följa religionens bud]. Men den som håller hårt om penningpåsen och som [därför att han är rik] tror sig vara fri från allt beroende och som förnekar det högsta goda, [för honom] skall Vi göra det tungt och svårt. (92:5-10)

(6401) Denna hadith har berättats av Ali genom en annan kedja av berättare.

(6402) Jabir rapporterade att Suraqah ibn Malik Yushum sade: ”’O Allahs budbärare, förklara vår religion som om vi vore skapade just nu! Varifrån kommer de handlingar vi utförde i dag? Det är så för att pennan har torkat och ödet har börjat agera, eller det kommer bara att gälla i framtiden?’ Han svarade: ’Nej. Pennorna har torkat (7) och ödet har redan börjat inträffa.’ Han (Suraqah) sade: ’Men vad är våra handlingar till för?’ Zuhayr (en av berättarna) sade: ’Då Abu Zubayr (en annan berättare) sa något jag inte förstod, frågade jag: ’Vad sa han?’ Han sa: ’Handla, eftersom det kommer att underlättas för varje grupp (det som de har för avsikt).'”

(6403) Denna hadith har berättats av Jabir ibn Abdullah med samma betydelse, men den säger: ”Allahs budbärare sade ’Varje person som handlar kommer att få sin agerande underlättat.'”

(6404) Imran ibn Husayn rapporterade: ”De frågade, ’O Allahs sändebud, har man redan definierat Paradisets folk från Helvetets folk?’ Han svarade: ’Ja.’ De sa: ’Men vad människans verk till för?’ Han sa, ’Var och en kommer att få underlättat det som han skapades för.’”

(6405) Denna hadith har berättats genom andra kedjor av berättare med små förändringar i ord.

(6406) Abu al-Aswad rapporterade: ”Imran ibn Husayn frågade mig: ’Vad tycker du om vad människor gör idag och vad de strävar efter? Är det något som har påbjudits dem och kommer till dem som det ödet som föregår dem? Eller (bestäms deras öde) på grund av att de inte följde vad deras profeter förde till dem, trots bevisen de fick?’ Jag svarade, ’Det är verkligen något som påbjudits dem och kommer till dem som det ödet som föregår dem.’ Han frågade: ’Blir då inte en orättvisa (att straffa dem)?’ Detta störde mig en hel del så jag sade, ’Allt är skapat av Gud och är under Hans överhöghet. Han kommer inte att ifrågasättas för vad Han gör, men de kommer att ifrågasättas.’ Och han sa: ’Må Allah ha barmhärtighet med dig! Allt jag ville med mina frågor var att testa ditt intellekt.’

Två män från Muzayna stammen gick till Allahs sändebud och frågade: ’O Allahs sändebud! Vad är din åsikt om vad människan gör idag och det som de strävar efter? Är det något som redan har bestämts för dem och sker en del av det ödet som har bestämts för dem? Eller (är deras öde avgjort) på grund av att de inte följde vad deras profeter förde till dem och bevisat det?’ Han sa, ” Nej, det är något som redan har påbjudits dem och kommer över dem. Bekräftelse på detta finns i Allahs Bok, hyllning och ära till Honom: Vid människans väsen och Den som har format henne [med sikte på den uppgift som hon skall fylla], och nedlagt i henne både syndfullhet och gudsfruktan.” (91:7-8)

(6407) Abu Huraira rapporterade att Allahs sändebud sade: ”Sannerligen handlar en person under en lång tid som folket i Paradiset och sedan sluta med att bete sig som folket i Helvetet. Och sannerligen handlar en person under en lång tid som folk i Helvetet och sedan sluta med att agera som folk i Paradiset.”

(6408) Sahl ibn Sad Al – Saidi rapporterade att Allahs sändebud sade: ”Sannerligen en person agerar inför andra som folket i Paradiset och ändå hör den till folket i Helvetet, och sannerligen agerar en person inför andra som folket i Helvetet och ändå hör den till folket i Paradiset.”

 

Anteckningar:

  1. På arabiska khalq, infinitiv eller masdar av khalaqa, ”att skapa”. Detta ord betyder att skapa, skapande, produktion, och vi tror att det kan översättas som ”gen/gener” av analog semantisk ursprung. Även om på den tiden många av den moderna vetenskapa upptäckter var okända, profetens inspirerade visdom nämnde det genom att tillgripa det tillgängliga språket.
  2. På arabiska, alaq, något ”blodig” som ”hänger” som iglar, som betecknas av samma ord och sitter kvar på kroppen hängande, full av blod. Enligt vissa åsikter kan detta vara en hänvisning till moderkakan eller det befruktade ägget som ”hänger” från livmoderväggen efter att ha ansluta sig till det som en igel.
  3. På arabiska mudghah, en bit söndertuggat kött. Tanken är att hänvisa till något som har kommit till sitt rätta tillstånd (i form av förberedelser och syntes) för nästa steg. På senare tid betyder termen också ”embryo” även om utifrån dessa referenser från Koranen (22:05 och 23:14) och denna hadith.
  4. Detta betyder inte att människan är bara en marionett i händerna på ödet. Hadithen berättar att han kommer att träda in i Paradiset eller Helvetet genom sina handlingar. Orden ”då det som skrivits når honom” betyder inte att man dras till en annan väg än den har valt att gå i. Det är Allah som vet vilken riktning som kommer att vidtas vid varje tillfälle. Vad hadith hänvisar till att man inte kan förutsäga slutet för var och en eftersom den person som har handlat fel men som uppriktigt ångrar sig och ändrar sitt beteende får komma in i Paradiset, och den som handlar rätt kan komma till helvetet när den begår allvarliga brott i slutet av sitt liv.
  5. Här använder man en annan term, nutfah, droppe (av sperma), som en fas före al aalaq. Uttrycket finns i denna mening många gånger i den heliga Koranen (18:37, 22:5, 35:11, mm.)
  6. Det är kyrkogården i Medina som idag kallas Jannat al- Baqi.
  7. ”Pennan har torkat” betyder att Allahs plan är omfattande och därför inte kräver någon förändring eller tillägg. Planen tillhör bara Herren och människan kan inte ifrågasätta det eftersom den inte få ett rätt och fulltäckande perspektiv om hur den fungerar. Det största hindret för att få en rätt förståelse av Ödet i Islam är att vi ignorerar att Allahs perfekta kunskap inte tar bort från en person den begränsad autonomi som denne har fått för att utföra en viss handling och undvika en annan.