Är det verkligen förbjudet för muslimer att fira jul?

Sami Bibi – Saphirnews

 

Under tiden för denna högtid finns det en fråga som plågar många muslimer i väst, om det är tillåtet eller förbjudet att delta i de olika firande som följer med julfesten. Dessutom uppstår samma fråga också om Mawlid, festivalen som firar födelsen av den siste budbäraren. Och det finns många som tycker att firandet av profeternas födelse, och ännu mer firandet av julens högtid, är ett heligt förbud (haram).

Innan jag går vidare med att svara på julfrågan, måste jag först påpeka att ett av islams heliga förbud (muharramet) är att förklara olagligt (haram) vad Gud inte uttryckligen har förbjudit i Koranen

TROENDE! Neka er inte de goda ting [i livet] som Gud har gett er rätt att njuta av, men gå inte utöver [de gränser som Gud har fastställt] – Gud är inte överträdarnas vän. (5:87)

Låt därför ingen osanning komma över era läppar då ni talar om [dessa ting och kallar] det ena lovligt och det andra förbjudet, så att ni lögnaktigt påbördar Gud era egna idéer. Det kommer inte att gå dem väl i händer som lögnaktigt påbördar Gud vad de själva finner på… (16:116)

Dessutom finns det ingen vers i Koranen som förbjuder firandet av födelsen av en älskad, än mindre en av Hans profeter. Alla heliga förbud beskrivs tydligt och explicit av följande verser: 2:275, 5:1-2 och 95-96, 6:151-153, 7:33, 16:90-91, 94 och 115, 17:23-39 och 24:3-4 och 23. Och ingenting är olagligt förutom vad dessa verser förbjuder.

 

Välgörenhet mot andra, en skyldighet

Alla är naturligtvis fria att inte fira jul, Mawlid eller andra högtider av religiöst ursprung. Men att hävda att firandet av julen är ett heligt förbud utgör, enligt verserna 87 i sura 5 och 116 i sura 16, en uppenbar synd.

Föga överraskande för fromma troende rekommenderar Koranen muslimerna att vara snälla mot andra, oavsett deras religiösa övertygelse. De enda till vilka välgörenhet inte rekommenderas är de orättvisa, även om de förklarar sig vara muslimer (vilket skulle vara en allvarlig form av schizofreni):

Gud förbjuder er inte att visa godhet mot dem som inte bekämpar er på grund av [er] tro och inte driver ut er ur era hem, och [Han förbjuder er inte] att bemöta dem med rättvisa och opartiskhet – Gud älskar de opartiska. Det är inga andra än de som bekämpar er på grund av [er] tro och som vill driva bort er från era hem eller hjälper [dem som vill] driva bort er, vilkas skydd och vänskap Gud förbjuder er att söka. De som söker deras vänskap och skydd har begått orätt mot sig själva! (60:8-9)

 

Jesus exceptionella betydelse i Koranen

Det finns berättelser där den sista budbärarens första följeslagare deltog i traditionella händelser för sitt folk inklusive polyteistisk (hednisk) kultur. Uppenbarligen förbjöd de sig själva från att delta i dyrkans dimensioner av deras firande när de stred mot Koranens monoteistiska principer.

Julen är ursprungligen en hednisk högtid. Det var för att fira vintersolståndet och solens födelse. Från det tredje århundradet blev det gradvis en kristen högtid, som firade Jesus födelse, även om hans exakta födelsedatum är okänt.

Ändå har den exceptionella betydelsen och inflytandet av Jesus karaktär korsat (och fortsätter att korsa) olika kulturer och civilisationer genom historien även bortom kristendomen. Jesus inspirerade till en viktig teologisk, litterär och konstnärlig produktion, även bland muslimer. Dess födelse tas som det konventionella ursprunget till den julianska (sedan 600-talet) och gregorianska (sedan 700-talet) kalendern. Mer så är söndagen vald som veckovilodag för att fira hans uppståndelse i de flesta länder i världen, inklusive den muslimska världen.

Ska vi också komma ihåg den exceptionella plats som Jesus ockuperade bland alla profeterna i Koranen? Jesus är en av de så kallade profeterna i ”Imrans familj” som Gud utvalde, med Adam, Noa och Abrahams familj över alla: GUD har utvalt Adam och Noa och Abrahams ätt och `Imrans ätt [och upphöjt dem] över världens alla människor… (3:33)

Koranen påminner om den mirakulösa karaktären av hans jungfrufödsel utan en känd far: Inför Gud är Jesus till sin natur att likna vid Adam. Han skapade honom av jord och sade till honom: ”Var!” och han är. (3:59)

Samtidigt som han förkastar hans gudomliga härkomst, skildrar Koranen Jesus som en profet utrustad med gudomliga egenskaper. Han är bemyndigad av den Helige Ande. Och med Guds tillåtelse helade han blinda och spetälska och uppväckte de döda: Då skall Gud säga: ”Jesus, son av Maria! Minns Mina välgärningar mot dig och din moder – hur Jag stärkte dig med helig ande [och lät dig] tala till människorna både i vaggan och i mogen ålder och hur Jag delgav dig uppenbarelsen och visdom och Tora och Evangeliet och hur du ville med Min tillåtelse forma något liknande en fågel i lera och andas på den för att den med Min tillåtelse skulle bli en fågel och hur du med Mitt tillstånd botade de blinda och de spetälska och hur du väckte de döda till liv med Mitt tillstånd … (5:110)

 

Endast mänskliga värderingar bör diktera vår relation med icke-muslimer

Slutligen är det värt att betona vad julen representerar idag. Denna högtid är inte längre bara en exklusivt religiös högtid. Och även om det fortfarande vore så har muslimer ingen anledning att ha en negativ bedömning av dem som firar det. Denna högtid firas idag av miljontals trogna av alla trosriktningar. Det firas till och med av miljontals ateister, deister och agnostiker runt om i världen. Visserligen lägger de trogna kristna en religiös dos till det. Men för de hundratals miljoner människor som firar denna högtid, symboliserar julen idag andan av delning, kärlek, välvilja, välgörenhet och att leva tillsammans.

Även om andra religiösa högtider, såsom offerfesten eller högtiden som firar slutet av fastemånaden, förmedlar samma mänskliga värderingar, är detta inte ett skäl för en muslim att avvisa julhelgen av det enda motivet om hedniskt eller kristet ursprung. Dessutom måste bara mänskliga värderingar diktera våra relationer med icke-muslimer eftersom bara Gud, inte ens hans budbärare, har monopolet att bedöma mänskliga övertygelser.

Vi hoppas att andan av delning, kärlek, välvilja, välgörenhet och att leva tillsammans fängslar alla läsare av dessa rader. Glad helg och gott nytt år!

 

Referenser:

Sami Bibi är ekonom. Innehavare av en magisterexamen i nationalekonomi från Laval University i Quebec och en doktorsexamen från University of Tunis, innehar han positionen som forskare i det internationella nätverket Economic Policy and Poverty (PEP) vid Laval University, i Kanada.