Allmaktens Natt

Sayyid Qutb


SE, VI har uppenbarat denna [heliga Skrift] under Allmaktens Natt. Och vad kan låta dig förstå vad Allmaktens
Natt betyder Allmaktens Natt är mera värd än tusen månader; då stiger änglarnas härskaror och Anden ned med sin
Herres tillstånd för [att utföra] alla [Hans] uppdrag. Den [Natten andas] fred till dess dagen gryr!
(97:1-5)

Denna sura talar om den utlovade stora kvällen i vilken hela universum präglas av glädje och bön. Det är natten
för den perfekta gemenskapen mellan denna värld och det Högsta väsendet. Den natten var början av uppenbarelsen av
Koranen till Muhammed (fvmh) en aldrig tidigare skådad händelse i mänsklighetens historia för sin prakt och
betydelse för mänsklighetens liv som helhet. Dess storhet går långt utöver den mänskliga perceptionen.

Koranens uttalanden som refererar till denna stora händelse strålar med Allahs klara och ljusa ljus. SE, VI har
uppenbarat denna [heliga Skrift] under Allmaktens Natt.
(97:1). Änglarna och Anden finns också i bakgrunden och rör
sig mellan jorden och det högsta väsendets sällskap. …då stiger änglarnas härskaror och Anden ned med sin Herres
tillstånd för [att utföra] alla [Hans] uppdrag.
(97:4)

Dessutom finns det också gryningsljuset som suran representerade som helt harmonisk med Koranen och änglarnas ljus
och freds anda, Den [Natten andas] fred till dess dagen gryr! (97:5)

Natten ifråga här är samma natt som suran Ad-Dukhan (Rök) talar om: Dess uppenbarelse [inleddes] under en
välsignad natt – Vi har aldrig upphört att varna [människorna] – [en natt] då varje fråga formulerades med fasthet
och precision enligt Vår befallning – Vi har aldrig upphört att sända Våra budbärare [med undervisning och
vägledning]. – Detta är en nåd från din Herre, Han som hör allt, vet allt, Herren över himlarna och jorden och allt
som finns däremellan; [detta vet ni] om ni [hör till dem som] strävar efter inre visshet!
(44:3-7)

Det anges tydligt att detta är en natt under månaden Ramadan, såsom anges i Sura al-Baqarah Kon): För att ge
människorna vägledning [inleddes] i månaden Ramadan uppenbarelsen av Koranen i vilken vägledningen klargörs och en
måttstock ges med vilken rätt kan mätas och skiljas från orätt.
(2:185)

Det innebär att Allmaktens natt markerade början av uppenbarelsen av Koranen till profeten och hans uppdrag att
överföra det till mänskligheten.

Ibn Ishaq berättade att den första uppenbarelsen, som innebär öppnandet av Sura Al-Alaq, ägde rum under månaden
Ramadan, då Allahs budbärare (fvmh) var i grottan Hira.

Vissa hadither säger att det sker den 27 Ramadan är 27, andra 21, vissa andra säger att det är en av de sista tio
dagarna och några bara säga att det är under Ramadan.

Dess namn, Laylat al-Qadr, eller Allmaktens Natt kan betyda avsiktlig planering, ledning och organisation, eller
det kan betyda värde, position och rang. Båda betydelserna är relevanta för den meningsfulla och universella händelse
som uppenbarelse av Koranen och uppenbarelsen av budskapet till profeten är. I själva verket är det den största
och viktigaste händelsen som universum någonsin bevittnat. Det är den händelse som på det mest tydliga sätt
förklarar hur det mänskliga livet får de bästa fördelar av Allahs planering, ledning och organisation.

Denna natt är bättre än tusen månader. Siffran här och på andra ställen i Koranen betyder inte ett exakt antal.
Helt enkelt betecknar något mycket hög. Många tusen månader och år har gått utan att avvika från de förändringar
och resultat som uppnåddes under den glada och välsignade natten.

Denna natt är för sublim för den mänskliga perception: Och vad kan låta dig förstå vad Allmaktens Natt betyder
(97:2)

Det finns ingen anledning att ge något värde till någon av de legender som cirkulerar om denna natt. Den är speciell
eftersom Allah valde den för Koranens uppenbarelse, för att dess ljus skulle spridas över hela universum, och den
gudomliga friden kunde förlängas i människors liv och medvetande.

Denna natt är stor på grund av vad Koranen säger: en tro, en grund för värderingar och normer samt en global kod för
moral och socialt beteende, som alla främjar fred i den mänskliga själen och världen i allmänhet.

Det är stort på grund av änglarnas nedkomst och Gabriel i synnerhet, med tillstånd av sin Herre, bar de budskapet i
Koranen. De fyllde hela utrymmet mellan himmel och jord i en vacker och universell fest vilket livfullt skildras i
denna sura.

När vi ser nu i efterhand, efter många generationer, på denna härliga och glada natt, kan vi tänka oss det otroliga
firandet som världen bevittnade då, och reflektera över essensen av uppenbarelsen och dess djupgående effekter på
liv och mänskliga värden, och på det sättet uppskatta storheten hos denna händelse. Då kan vi förstå till viss del
varför den koraniska hänvisning till denna kväll av ett särskilt tvetydigt sätt: Och vad kan låta dig förstå vad
Allmaktens Natt betyder.
(97:2)

Den natten alla frågor av betydelse gjordes klara och tydliga, nya värderingar och normer etablerades; staternas
öden bestämdes samt värderingar och normer fastställdes.

Mänskligheten, mellan okunnighet och olycka, kan ignorera värdet och betydelsen av Allmaktens Natt. När mänskligheten
ignorerar den, förlorar den lyckligaste och vackraste av alla tecken om nåd som Gud har gett dem. Man förlorar också
sann lycka och frid som levereras genom islam, det vill säga, samvetsfrid, familjen och samhället. Vad man vinner
dock är otillräcklig kompensation från den materiella civilisationen för deras andliga förlust.

Mänskligheten är olycklig, trots de höga produktionsnivåer och förbättrade försörjningsmöjligheter. Den fantastiska
ljus som en gång upplyste deras själ har släckts och den lycka som tog dem till toppen av den Högsta Väsens sällskap
har förstörts, Freden som svämmade över in i hjärtan och sinnen hos människorna är borta. Ingenting kan kompensera
lyckan hos den mänskliga själen, det himmelska ljuset och upphöjelse till de högsta graderna.

Vi, som tror på islam, har åtagit oss att inte glömma eller försumma denna händelse. Profeten har lärt oss ett enkelt
och roligt sätt att fira minnet av den, så att våra själar är alltid i intim gemenskap med Honom och med den
universella händelse han bevittnade. Han uppmanade oss att tillbringa denna natt varje år i hängivenhet och dhikr.
Profeten sade: ”Leta efter Allmaktens natt under de sista tio nätterna av Ramadan.” (Al-Bukhari och Muslim) Han sade
också: ”Den som spenderar Allmaktens Natt i dyrkan med ett rent motiv av tro och hängivenhet, kommer att få alla sina
tidigare synder förlåtna.” (Al-Bukhari och Muslim).

Islam är inte en ren formalitet. Därför anger profeten att dyrkan under den natten ska motiveras av tro och kärlek
till Allah.

Islamisk utbildning och de principer som det främjar, länkar tro och dyrkan och etablerar kärleken till sanningen i
våra hjärtan och samveten. Genom detta sätt är tillbedjan ett medel för att upprätthålla full medvetenhet om denna
sanning, full klarhet och fast grepp i våra sinnen, hjärtan och själar.

Denna väg har visat sig vara det bästa för återupplivandet av denna sanning och att den har en konstant inverkan på
individers beteende. Den teoretiska förståelsen av denna sanning kan inte vara ensam utan dyrkan, upprätta eller ge
tillräckliga impulser för att det ska fungera i en individs liv eller samhället. Denna länk mellan årsdagen av
Allmaktens Natt och dess invigning i tro och hängivenhet är en del av den framgångsrika och enkla tron på islam.

Utdrag med smärre ändringar från boken: I skuggan av Koranen.