Al Sirat al mustaqim. Den rätta vägen. Del 1

Muhammad Leal Roel

Bismillah, ar-Rahman, ar-Rahim

FÖR DE män och de kvinnor som har underkastat sig Guds vilja, de troende männen och de troende kvinnorna, de män och de
kvinnor som visar sann fromhet, de män och de kvinnor som älskar sanningen, de män och de kvinnor som tåligt uthärdar
motgång, de män och de kvinnor som visar ödmjukhet, de män och de kvinnor som ger åt de fattiga, de män och de kvinnor som
fastar, de män och de kvinnor som lägger band på sin sinnlighet, de män och de kvinnor som alltid har Gud i tankarna – [för
dem alla] har Gud i beredskap förlåtelse för deras synder och en rik belöning.
(33:35)

Geometriskt sätt är linjen det kortaste avståndet mellan två punkter. Ur religiös, moralisk och social synpunkt är Sirat al
Mustaqim (den raka vägen) den kortaste, enklaste och snabbaste sträcka mellan den troende och Gud (HoäH).

Som ett resultat av att följa troget den rätta vägen, lovar Allah förlåtelse av våra synder och av allt, produkt av våra tankar,
ord och negativa handlingar, som får oss att leva i disharmoni, obalans och i mörker istället för ljus. ”Synd” definieras
som frivilliga överträdelse av religiösa föreskrifter, det som lämnar det som är rätt och rättvis eller som tar avstånd
från det som är korrekt samt överdrift eller felaktig handling.

De som följer den rätta vägen har också fått löftet om en stor och fantastisk belöning, som vi inte kan föreställa oss i
vårt begränsade förstånd, den nämns i Koranen:

[Då säger Gud till den rättfärdige:] ”Du själ, som har kommit till ro! Vänd tillbaka till din Herre, tillfredsställd
[med Hans gåvor och] omsluten av Hans välbehag! Stig in med skaran av Mina tjänare!
(89:27-29)

Med hänvisning till det som nämnts tidigare och som ett resultat, kommer vi att åtminstone i denna värld och i våra liv,
återfinna fred, harmoni och balans, med andra ord himmelriket på jorden, och enighet med helheten.

För att göra detta måste man följa tio regler eller punkter som beskrivs i Koran versen som citerades i början av denna
artikel och som kommer att tillåta oss – Insh’Allah att göra framsteg på denna raka väg tills vi uppnår ett tillstånd med
en fred och upplyst själ och sedan kan vi träda in i Al Tawheeds paradis (enighet, också tron på en Gud).

De tio reglerna

För det första är det viktig att påpeka att denna vers vänder sig till både män och kvinnor, utan skillnader på samma nivå
och jämställd. De riktas särskilt till:

1. Till de underkastade (muslimer, män och kvinnor)

Muslim är den ursprungliga naturliga människans tillstånd, den betyder en som underkastar sig Allah (Gud), ordet muslim
kommer från det arabiska ordet islam (den arabiska roten slm), vilket betyder fred, frälsning, underkastelse och utlämnande.
Det är därför utlämnandet, en fullständig kapitulation av vår existens, våra liv och våra handlingar till Allah. Det är
underkastelse av vår vilja under Hans vilja. Det är att kapitulera och bli bara Rabbi Al-alamin (Världen och universums
Herre och Upprätthållaren, både det synliga och osynliga). Det är att erkänna och vara säker på Hans absoluta suveränitet
(Al Malik) och Hans barmhärtighet (Ar Rahman). Det är att bekräfta med våra hjärtan, tankar och handlingar det som står i
den heliga Koranen, Sura Al Fatiha (Öppningen) ”iyyaka na” Budu wa-ka iyya nasta’in (Dig tillber vi; Dig anropar vi om
hjälp.). Det är den totala kapitulation utan villkor, det är att uppfylla hans befallningar och då menar jag inte bara den
religiösa lagen, men också de lagar som styr universum, jorden och livet.

2. För de troende (anhängare, både män och kvinnor)

Ordet tro definieras som att acceptera något som sant, att ge en stark tilltro till de sanningar som har uppenbarats av
Gud, att ha något för rimligt eller troligt. I Islam är mumin (troende) den som har Imam (tro) som är ett begrepp som
omfattar den absoluta tron på Gud, säkerheten i hjärtat och sinnen i tron på Allah och beslutsamhet, dvs. att agera efter
denna tro. Ingen tvekan, man tror eller inte, man är en troende (från det latinska Fidelis, trogen, den som är konsekvent i
sin tro och känslor, och fullgör sina skyldigheter och inte sviker det förtroende) eller icke troende (kafireen, som inte
erkänner sanningen) som är borta från det gudomliga i disharmoni och obalans, i mörkret istället för ljuset.

3. Till de lydiga (både män och kvinnor)

Att lyda, som innebär att uppfylla viljan hos den som bestämmer. Al Sirat al mustaqim är att uppfylla Hans vilja, att
underkasta vår vilja till Hans vilja, att följa Hans gudomliga universella lagar, istället för våra begär och passioner.
Troende är den som lyder Guds bud om principer och universella, moraliska och sociala värden, som tillåter oss att leva i
harmoni, balans och i fred med oss själva och med varandra och hela skapelsen. I Islam är ordet religion Din, som betyder
”sätt att leva”, och reglerar alla aspekter av livet, hos en individ och familjen, på alla plan, sociala, politiska,
ekonomiska, miljö, hälsa, näring, handel mm., och deras förhållande till Allah.

4. För de sanningsenliga (både män och kvinnor)

Sanningsenlig är ett ord som innebär att säga, använda sig av eller bekänna sanningen. Att tala sanning är en spegling i
den troendes hjärta av det gudomliga attributet Al Haqq (Gud, Sanningen). Troende är den som alltid säger sanningen oavsett
konsekvenserna, för precis som ordspråket säger ”sanningen kommer att göra oss fria.” Kom ihåg att den som berättar en
liten lögn är som den som har en lite förkylning och inte tar hand om det, den blir så småningom lunginflammation och
orsakar hans död. Ty så börjar den stora lögnare, med en liten lögn, så börjar alla sjukdomar med en mikroskopisk bakterie
eller virus, och om det inte botas från början, kommer det att infektera hela kroppen tills man dör.

I en hadith berättas att profeten Mohammad (fvmh)
sade att ”… I kroppen finns ett stycke kött. Om den är frisk kommer hela kroppen att vara frisk, men om den är rutten
kommer hela kroppen att rutna, det stycke kött är hjärtat.” Och i en annan hadith talar han om tungan och att den ska
bemästras. Likaså, om en person ljuger eller är korrupt, kommer hans familj att vara det och sjukdomen om den inte tas hand
om kan komma att sprida sig till hans samhälle, hans stad, hans land och så småningom hela mänskligheten.

5. De tålmodiga, både män och kvinnor (i motgång)

Tålamod definieras som förmågan att lida eller tåla något utan att bli upprör, det är förmågan att utföra tunga och
grundliga uppgifter och en attityd av att vänta för något man vill så gärna.

Tålamod i islam kommer från det gudomliga attributet as Sabur (Allah den mest tålmodig), och återspeglas i hjärtat hos en
troende som ett tillstånd av tacksamhet och tillfredställelse med den man har eller inte har och för allt negativ kan hända
oss. Den är också tro (Imam), den absoluta säkerhet och tillit till Gud om att allt som sker, sker av en anledning, ibland
mycket dolda, alltid bitter som medicin för vårt helande och vår frälsning. Den rätta vägen är en väg av rosor och törnen
för att nå den gudomliga essensen. Tålamod är ett prov på vår kärlek till Allah, för Allah säger i Koranen:

Vi skall helt visst låta er utstå prövningar genom fruktan, hungersnöd, förlust av egendom och liv och frukten [av ert
arbete]. Förkunna för de tålmodiga och uthålliga ett glatt budskap.
(2:155)