Al-Iqd, äktenskapskontrakt – Om äktenskapskontraktet och hemgift enligt Koranen och sunna

Yasmin Matuk – Webislam

”När en man tar sin fru till sitt hus och sammanbor med henne, är hemgift obligatoriskt.” (El-Muwatta)

Hur skulle ni kunna göra detta efter det att ni har kommit varandra nära och sedan hon har fått ert
högtidliga löfte…
(4:21)

Äktenskapskontrakt

Den föregående versen hänvisar till skilsmässa och senare, makens avsikt att vilja återfå hemgiften
(mahr) som tidigare hade givits hustrun. Tack vare Islams ankomst utvidgas och garanteras kvinnors
rättigheter i uppenbarelsen först, dvs Koranen, och sedan genom profeten Muhammads sunna (1), fred
vare med honom.

Tack vare existensen av ett äktenskapskontrakt (iqd) får den muslimska kvinnan ange sina egna villkor
och bestämma sin hemgifts storlek. Och detta var en av de viktigaste erövringarna i civilrätten, till
skillnad från de pre-islamiska samhällen där hemgiften tillhörde fadern. Med uppenbarelsens ankomst
fastställde Allah att denna rätt uteslutande tillhör kvinnan och att hon är den som bestämmer om hon
vill dela den och med vem.

Al-iqd görs alltid framför den muslimska gemenskapens ledare (emir) eller framför en domare (qadi)
för dess korrekta legitimitet och i kontraktet måste de uttryckligen ange beloppet för den
överenskomna hemgiften, på arabiska adaq al-musamma (2), mellan de blivande makar.

Sahl ibn Saad Al-Saidi berättade:

”En kvinna kom till Allahs budbärare och sa: ’O Allahs budbärare! Jag har kommit för att ge dig mitt
förtroende (dvs. att gifta mig bort med den du anser passande).’ Då tittade Allahs Budbärare på henne
från topp till tå. Sedan sänkte Allahs budbärare huvudet. Och när kvinnan såg att han inte fattade
ett beslut om henne, satte hon ner sig. Då stod en man bland hans följeslagare upp och sa:

’O Allahs budbärare! Om du inte behöver henne, gift henne med mig’.

Han frågade: ’Har du något (att ge henne som hemgift)?’

Han svarade: ’Nej, o Allahs budbärare! Vid Allah, jag har ingenting.’

Han sa: ’Gå till din familj för att se om du hittar något.’

Han gick och kom sedan tillbaka och sa: ’Nej, vid Allah! Jag hittade ingenting.’

Då sade Allahs budbärare: ’Titta noga, även om det är en järnring.’

Han gick och kom sedan tillbaka och sa: ’Nej, vid Allah! inte ens en järnring, men jag har denna izar
(3) som tillhör mig och jag kan ge hälften av den.’

Allahs budbärare sade: ’Vad ska du göra med din izar? Om du använder det är det värdelöst för henne
och om hon använder det blir det värdelös för dig.’ Då satte mannen sig ner och eftersom mötet pågick
steg han upp och när Allahs Budbärare såg att han skulle gå kallade han honom, och när han kom
frågade han:

’Vad vet du om Koranen?’

Han sa: ’Jag kan denna sura och den andra (och listade dem).’

Han frågade: ’Kan du recitera utantill?’

Han svarade: ’Ja.’

Han sa: ’Gå, jag ger dig henne i äktenskapet på grund av vad du vet om Koranen.’

(Sahih Muslim, hadith nummer 3316).

…men ingå inga tysta överenskommelser med dem och säg inte till dem annat än vad som är passande och
hedersamt.
(2:235)

Kvinnornas status i islamisk rättspraxis har alltid varit föremål för debatt av västerländska
forskare som bara ser en ”patriarkal underkastelse” i de föreskrifter som anges i den gudomliga
uppenbarelsen. Sanningen är att tack vare Sharia, dvs den islamiska lagen, är både kvinnors och mäns
villkor aldrig underordnad. I själva verket finns det inte ens tvång i religionen. Både man och
kvinna måste underkasta sig Allah och enligt deras egna verk i denna värld kommer de båda att få sin
rättmätiga belöning i det följande.

Det är mycket viktigt att ta hänsyn till denna ständiga jämställdhet mellan könen i islam, jämlikhet
som är den troendes rätt och en garanti etablerad i Koranen. Exempel på denna jämlikhet är att alla
religiösa skyldigheter är desamma för både män och kvinnor. Båda måste utföra bönen fem gånger om
dagen, fasta under den heliga Ramadan månad, göra pilgrimsfärden, betala zakat baserat på deras
inkomst, bete sig enligt de lärdomar som berättats i haditherna, mm. Av detta kan man dra slutsatsen
att kvinnor på inget sätt är undantagna från någon av dessa skyldigheter.

Det är inte tillåtet för er att återta något av det ni har gett er hustru om inte båda parterna
fruktar att inte kunna iaktta de av Gud [fastställda] gränserna.
(2:229)

Men det är kvinnan som bestämmer med vilken man ska hon gifta sig och fastställa sin hemgift,
eftersom hon har den berättigade rätten att kräva vad hon anser vara acceptabelt vid tiden innan
al-iqd:

Ni gör ingenting klandervärt om ni skiljer er från en kvinna, om ni ännu inte har rört henne och inte
heller bundit er för brudgåvan. Men ge henne skälig ersättning – den förmögne vad han förmår och den
som lever i små omständigheter vad han förmår. Detta är en plikt för dem som vill göra det goda och
det rätta.
(2:236)

Dessutom är lagstiftningen både bred och tydlig. Kvinnor kan ärva, få sina egna ekonomiska vinster
genom sitt arbete eller på något annat lagligt sätt, få sin hemgift. De har också rätt till ett
anständigt underhåll som inkluderar utgifter för mat, kläder, bostäder, personliga ägodelar,
läkarvård, utbildning, mm.

Med tanke på att Islams lag och dess rättspraxis är så tydlig i familjerätten, varför kvarstår denna
negativa inställning, denna tanke om att det finns en underliggande underkastelse i behandlingen av
våra kvinnor?

Orsaken, det kan bevisas, är social och inte religiös. Människans beteenden, seder och attityder
formas efter det sociohistoriska ögonblick där hon befinner sig. Sociala, ekonomiska, politiska och
kulturella faktorer har en påverkan när man försöker förstå ett samhälle som styrs av olika etiska
och moraliska parametrar. Ett samhälle som regleras av den heliga uppenbarelsen har i sig vanor och
sätt som skiljer sig från andra sammanhang, särskilt från amerikaner och européer.

Inför denna kulturella relativism kan man konsultera bibliografin över skolor för kulturantropologi
från mitten av 1900-talet till i dag, och där kommer man att hitta enbart uttalanden om de implicita
skillnaderna i varje samhälle och om omöjligheten att jämföra dem. Eftersom en jämförelse mellan
olika kulturer bara skulle gynna den ena över den andra.

Vissa hadither att tänka på

”Allahs budbärare sade: ’Oh unga män! Den av er som kan försörja en hustru ska gifta sig, på så sätt
kommer denne att kontrollera blicken och skydda sig mot omoraliska handlingar. Och den som inte kan
ska fasta, eftersom detta kommer att hjälpa honom att kontrollera sina önskningar.’” (Sahih Muslim
hadith 3231. Äktenskapets bok)

”Ibn Umar berättade att Allahs budbärare förbjöd shigar. Shigar är när en man ger sin dotter i
äktenskap till en annan med villkoret att han ger honom i sin tur sin dotter och varken den ene eller
den andre betalar hemgift.” (Sahih Muslim, hadith 3295. Äktenskapets bok. (Och inte heller ge bort
systrar. 3299))

Den som är tiger accepterar

Abu Hurayrah berättade att Allahs budbärare sade: ”’En kvinna utan make (en änka eller skild) bör
inte gifta sig utan att ha konsulterats och man bör inte gifta bort en jungfru utan hennes samtycke’.
De sa: ’Oh Allahs budbärare! Och hur är hennes samtycke?’ Han svarade: ’Tystheten’”. (Sahih Muslim,
hadith 3303)

Sufyan berättade med samma kedja av sändare att (profeten) sade: ”Kvinnan som tidigare varit gift har
mer rätt över sig själv än sin vårdnadshavare. När det gäller en jungfru, måste hennes far be om
hennes samtycke, och hennes tystnad är hennes acceptans”. Eller kanske sa han: ”Hennes tystnad är
hennes bekräftelse.” (Sahih Muslim, hadith 3308)

Anas berättade att Abdu Rahman ibn Awf gifte sig med en kvinna för vikten av en dadelkärna i guld.
Och profeten sade till honom: ”Håll en bröllopsfest även med bara ett får.” (Att erbjuda en måltid
till familjen och grannarna, även om det är enkelt, är en del av walimah eller bröllopsfesten, som
har det sociala målet att kommunicera äktenskapet och välsigna det.) (Sahih Muslim, hadith 3321 –
Al-Muwatta, Äktenskapets bok)

Allahs budbärare sade: ”Be inte en kvinna att gifta sig med dig när en annan muslim redan har gjort
det.”

Malik sade: ”Förklaringen på uttalandet från Allahs budbärare enligt vad vi tror, och Allah vet mer,
är att: ’Be inte en kvinna att gifts sig med dig när en annan muslim har redan gjort det’ betyder att
när en man har frågat en kvinna om äktenskap och hon har accepterat honom och de har gått med på en
hemgift, som hon har föreslagit och som båda är nöjda med, är det förbjudet för en annan man att be
den kvinnan om äktenskap. Det betyder inte att när en man har frågat en kvinna om äktenskap, och hans
begäran inte accepteras av henne, att ingen annan kan be om hennes hand. Det är en dörr till
människors olycka.”

Malik berättade för mig från Abdallah Ibn al-Fadl, från Nafi Ibn Jubayr Ibn Mutim, från Abdallah Ibn
Abbas att Allahs budbärare sade: ”En kvinna som har varit gift tidigare har mer rättigheter om sin
egen person än hennes vårdnadshavare, och en jungfru bör man fråga om hennes samtycke och hennes
samtycke är hennes tystnad.”

Yahya berättade för mig från Malik de Nafi, från Abdallah Ibn Umar att Allahs budbärare, förbjöd
shighar, det vill säga att en man att ge sin dotter i äktenskap utan att någon betalar hemgiften.

Anteckningar:

1. Risala av Ibn Abi Zaid Al-Qairawani. Översättning av Sheikh Ali Laraki.

2. Izar, tyg som täcker från midjan ner till knäna. Det var hans enda klänning.