5 olika typer av Tawaf i Islam

Shabbir Hassan – Pilgrim Knowledge

 

”Tawaf”’ är ett arabiskt ord som betyder ”att omringa något” eller ”att gå runt”. Det är en av de viktigaste riterna för både den stora pilgrimsfärden (Hajj) och den mindre pilgrimsfärden (Umrah).

I Islam betyder Tawaf att omringa den heliga Kaaba sju gånger i en rörelse moturs, vilket säkerställer att varje runda börjar och slutar vid Hajar-Aswad (svart sten). Fortsätt läsa för att lära dig typerna av Tawaf i detalj.

 

Tawafs historia

Visste du att under Jahiliyyahs era, utförde avgudadyrkarna tawaf runt Kaaba helt nakna? Enligt dem var detta deras förfäders sed. Polyteisterna tog av sig sina kläder, kastade dem på marken och gick runt Kaaba och lät dem bli trampade och slitna under andras fötter.

Icke-muslimerna gjorde det för att de trodde att deras kläder hade blivit nedsmutsade av deras synder, och att ta avstånd från sina kläder var ett sätt att rena sig.

Ibn Kathir skrev: ”Araberna, med undantag för Quraysh, brukade utföra tawaf nakna. De hävdade att de inte skulle utföra tawaf medan de bar de kläder som de inte lydde Allah i. När det gäller Quraysh, känd som al-Hums, brukade de utföra tawaf i sina vanliga kläder. Den som än bland araberna lånade ett plagg från en av al-Hums, han skulle bära det under tawaf. Och den som bar ett nytt plagg skulle kassera det, och ingen skulle bära det efter honom när tawaf hade slutförts. De som inte hade ett nytt plagg, eller inte fick ett av al-Hums, skulle utföra tawaf nakna. Kvinnor skulle också utföra tawaf nakna, vanligtvis på natten. Detta var en praxis som avgudadyrkarna uppfann på egen hand och endast följde sina förfäder i detta avseende. De hävdade felaktigt att vad deras förfäder gjorde i själva verket var att följa Allahs order och lagstiftning.”

Med islams tillkomst befallde Allah att awrah skulle täckas: SÖNER av Adam! Anlägg vårdad klädsel var gång ni går till bön – och ät och drick [det som är gott och hälsosamt], men visa måtta [i allt]; Gud är inte vän av dem som går till överdrift. (7:31)

Ibn Kathir, som förklarar denna vers, skriver: ”Det fanns människor som brukade utföra tawaf runt huset nakna, och Allah beordrade dem att ta prydnad, vilket betyder att bära rena, ordentliga kläder som täcker de privata delarna. Människor beordrades att bära sina bästa kläder när de utför varje bön.”

Enligt islamisk tradition, ett år före avskedets Hajj, fokuserade profeten Muhammad om tawaf mot dyrkan av Gud och förhindrade bruket att utföra tawaf naken. (Al-Bukhari)

Abu Hurairah berättader: ”Året före Profetens sista Hajj när Allahs Sändebud gjorde Abu Bakr till pilgrimernas ledare, sände den sistnämnde (Abu Bakr) mig i sällskap med en grupp människor för att göra ett offentligt tillkännagivande: ’Ingen hedning får utföra Hajj efter detta år, och ingen naken person får utföra tawaf runt Kaaba.’”

 

Vad är Tawaf Qudum?

Tawaf Qudum görs vid ankomsten till Al-Haram moské i Mecka, Saudiarabien, av pilgrimer som reser utanför Miqats gränser. Även känd som ”Ankomst tawaf”, ”Tawaf al-Tahiyyah” (Hälsnings tawaf). Att utföra Tawaf Qudum är obligatoriskt för alla pilgrimer som anländer med avsikten att utföra Hajj al-Ifrad eller Hajj al-Qiran före Wuquf den 9:e av Dhul-Hijjah.

Man måste genomföra Tawaf Qudums ritualer i Ihram tillstånd. Att framföra Rami och Idtiba är dock sunna.

Aisha berättade, ”Det första som profeten Muhammad gjorde när han nådde Mecka, var tvagningen och sedan utförde han Kaabas tawaf, och det var inte Umrah (ensam), (utan Hajj-al-Qiran) .” (Sahih al-Bukhari)

 

Vad är Tawaf al-Umrah?

Tawaf al-Umrah utförs av pilgrimer som har kommit till Mecka med avsikt att utföra Hajj al-Tamattu eller Umrah utanför Hajj säsongen.

Hajj al-Tammattu utförs vanligtvis av muslimer som bor utanför Saudiarabien eftersom de vill utföra både Hajj och Umrah samtidigt.

Tawaf al-Umrah bör utföras i Ihram tillstånd tillsammans med Rami och Idtiba. Pilgrimer utför vanligtvis Tawaf al-Umrahs ritualer medan de utför Umrah, varefter de utför Sai. Observera att din Umrah kommer att vara ogiltig utan Tawaf al-Umrah.

 

Vad är Tawaf al-Wada?

Annars känd som ”Farväls Tawaf”, Tawaf al-Wada bör utföras av pilgrimer efter att ha fullbordat Hajj riterna och innan de lämnar staden Mecka. Enligt Hanbali och Hanafi tankeskolor är att utföra Tawaf al-Wada wajib (obligatoriskt) i Islam, så att hoppa över ritualen kan omintetgöra din pilgrimsfärd.

Det bör endast utföras av pilgrimer som reser utanför Meckas gränser. Tawaf al-Wada kan utföras i vanliga kläder.

Allahs Budbärare, frid vare med honom, sade, ”Låt ingen av er lämna Mecka innan man gör en tawaf runt Kaba, som den sista av Hajj riterna.” (Muslim)

 

Vad är tawaf al-Ziyarah eller Tawaf al-Ifadah?

Tawaf al-Ziyarah (Besöks tawaf) utförs av pilgrimer den 10:e Dhul-Hijjah efter att ha utfört Qurbani (offring av djuren), Halq och Taqsir (rakning av huvudet eller trimning av hår) och lämnat Ihram tillstånd.

Även känd som Tawaf al-Ifadah (Att hälla fram tawaf), bör Tawaf al-Ziyarah-ritualerna utföras innan de åker till Mina för att utföra Rami av de tre Jammarats.

 

Vad är Nafl Tawaf?

Nafl Tawaf eller ”Frivillig tawaf” kan utföras när som helst av vem som helst, så många gånger de vill. Vanligtvis utför folk Nafl Tawaf när de utför Umrah i Al-Haram moské.

Att utföra Nafl Tawaf är ett av de heligaste sätten att få ut det mesta av din tid under pilgrimsfärden (Umrah eller Hajj).

 

Hur man utför tawaf

Abdullah bin Umar berättade, ”Jag hörde Allahs Budbärare säga: ’Den som kretsar runt Kaaba sju gånger (tawaf) och ber två rakaa ska få en belöning som om han har befriat en slav. En man höjer inte sin fot och drar ner den igen förutom att tio goda gärningar kommer att skrivas för honom, tio dåliga gärningar kommer att raderas och han kommer att höjas med tio grader.” (Ahmad, Hadith nr 27862)

I en annan händelse sa profeten Muhammad, ”Vem som helst som gör 50 Kaabas tawaf (dvs femtio gånger sju varv), kommer att vara fri från alla sina synder, precis som den dag hans mor födde honom.” (Al-Tirmidhi, Hadith nr 866)

Tawaf är handlingen att gå runt den heliga Kaaba sju gånger. När man utför tawaf, startar en pilgrim från Hajar-e-Aswad (svart sten) och omger den i moturs riktning.

För att göra det enklare har de saudiska myndigheterna installerat ett grönt ljus på väggen mittemot den heliga Kaaba som indikerar utgångspunkten för Tawaf.

Recitera följande vers för att göra avsikten för Tawaf:

Allahumma inni uridu l-ṭawwafa baytika l-ḥarami fa yassirhu li wa taqabbalhu minni.

(O Allah, jag tänker utföra Tawaf från den heliga moskén, så acceptera det från mig och gör det enkelt för mig.)

Efter att ha fullbordat den första omgången måste man utföra Istilam – kyssa, röra eller hälsa på Hajar-e-Aswad. Efter att ha genomfört alla sju omgångarna uppmanas pilgrimer att be två rakaa av Nafl bakom Maqam Ibrahim (Ibrahims station).

 

Vilken tawaf är känd som Ankomst tawaf?

Tawaf Qudum är känd som ”Ankomst Tawaf.” Pilgrimerna som reser utanför Miqats gränser är skyldiga att utföra denna tawaf så snart de anländer till Mecka, Saudiarabien.

Ritualerna för Ankomst tawaf utförs före Hajj i Ihram tillstånd.

 

Sammanfattning – Typer av Tawaf

Tawaf är en av de viktigaste riterna för pilgrimsfärd (Hajj eller Umrah). Tawaf hänvisar till handlingen att gå i cirklar eller gå runt den heliga Kaaba sju gånger i moturs riktning och be två rakaa bakom Ibrahims Station (Maqam Ibrahim).

Det finns fem typer av tawaf i Islam, som var och en har sin egen uppsättning regler och föreskrifter: Tawaf Qudum, Tawaf al-Umrah, Tawaf al-Wada, Tawaf al-Ifadah och Nafl Tawaf. Må Allah, hyllning och ära till Honom, ge oss alla möjligheten att besöka Hans hus (Heliga Kaaba).