10 Verser från den heliga Koranen om tålamod

TVM

 

Under vår livstid kan vi alla vara säkra på att vi kommer att uppleva tider av glädje, tider av sorg, tider av rädsla och tider av ilska. Den enda säkerheten i våra liv är det faktum att det alltid kommer att finnas osäkerhet, och vi måste därför finna tröst i den enda sanningen och stabiliteten, Allah. Genom att minnas Allah och den heliga Koranen kan vi förhoppningsvis komma ihåg att under våra liv – oavsett om de är under tider av turbulens eller tider av fred – måste vi vara tålmodiga med vad Allahs vilja än må vara.

Tålamod, i sin sanna form, är en av de största tillbedjanshandlingarna – genom att vara tålmodiga förbinder vi oss helt och hållet till Allahs vilja och accepterar vad han än har skrivit för oss. Även om det kan vara svårt, måste vi kollektivt sträva efter att leva ett liv i fullständig tillit och tro på Gud och komma ihåg att den ansträngande handlingen med tålamod alltid kommer att ha de sötaste belöningarna.

I hopp om att vi alla kan bli välsignade med förmågan att verkligen förstå tålamod, här är vad den heliga Koranen säger om denna tillbedjan:

 

  1. Belöningen för dem som gör gott

Och ha tålamod! Gud låter inte dem som gör det goda och det rätta gå miste om sin lön. (11:115)

I den här versen påminner Koranen oss om att ha tålamod i sig själv kan vara en belöning – det är en handling av tro och dyrkan att förbli ståndaktig och tålmodig. Oavsett vilken prövning eller skrämmande uppgift vi kan ställas inför, här påminner Koranen oss om att Allah aldrig kommer att förbise belöningarna för dem som förtjänar det.

 

  1. Tålamod är bara på grund av Allahs hjälp

Bär allt med tålamod men [minns att du bara får] kraft att visa tålamod från Gud. Och var inte bedrövad för [förnekarnas] skull och känn dig inte beklämd på grund av den ohederlighet de visar [i sina tvister med dig]. (16:127)

Här säger den heliga Koranen att vi i slutändan måste komma ihåg att även välsignelsen med att ha tålamod kommer från Allah – vi måste ständigt vara tacksamma för förmågan att ha tålamod och att sträva mot att vara muslimer som uppskattar skönheten i att ha full tro i Allah.

 

  1. Allahs löfte är sant

[Muhammad,] visa tålamod! – Guds löfte är sanning! Och låt inte dem som saknar övertygelse rubba dig i ditt lugn [och din beslutsamhet]! (30:60)

Det är lätt för många av oss att bli tveksamma eller rädda under våra liv, och den här versen från Koranen påminner oss om att vara fasta i vår tro. Genom att förbli tålmodiga och lita på Allah kan vi vara säkra på att vår styrka definitivt kommer från orubblig tro.

 

  1. Tålamod för de ödmjuka

Sök med tålamod [Guds] hjälp i bönen! Det är förvisso en svår [väg] utom för de ödmjuka, (2:45)

I den här versen påminner Koranen oss om att äkta tålamod endast är till för de ödmjuka och för dem som kan förstå att alla glädjeämnen och svårigheter är lika välsignade från Allah. Vi måste ständigt sträva efter att bli bättre muslimer som ödmjukt kan förbli tålmodiga oavsett vad vi står inför.

 

  1. Att uppnå sådan godhet

Men ingen annan än den som bär [oförrätter] med tålamod finner [styrka] att handla så; bara den lyckligast lottade finner [sådan styrka]. (41:35)

Även här betonar den heliga Koranen behovet av att vi alla förstår tålamod för att uppnå godhet. Att kunna öva och agera på tålamod är ingen lätt bedrift – men när det övas med hjärtats uppriktighet kan tålamod vara det mest givande av allt.

 

  1. Håll ut i tålamod så att du får blomstra

Troende! Uthärda allt – ja, tävla om att ge prov på tålamod och uthållighet och var alltid beredda att kämpa [för tron] och frukta Gud! Kanske skall det gå er väl i händer. (3:200)

Även om det kan tyckas lätt att ha tålamod under en kort period eller bara en gång, måste vi komma ihåg att tålamod är ett långsiktigt mål. Den här versen i Koranen är en påminnelse om att vi alla måste vara tålmodiga och att belöningen kommer från Allah själv.

 

  1. Allah är med patienten

Och lyd Gud och Hans Sändebud och undvik tvister och osämja; de skulle komma ert mod att sjunka och er trosvisshet att försvagas. Och håll stånd! Gud är med de uthålliga. (8:46)

I den här versen berättar den heliga Koranen för oss att Allah kommer att förbli med oss medan vi har tålamod. För oss som troende borde det inte finnas något mer tröstande än att veta att Allah kommer att förbli vid vår sida medan vi har tålamod, och detta borde uppmuntra oss att sträva mot att vara ståndaktiga oavsett vad.

 

  1. Tappa aldrig hjärtat

Hur många profeter har inte måst kämpa [för tron], följda av skaror av män som vigt sina liv åt Gud. De fällde inte modet inför de [prövningar] de måste utstå för Guds sak; de sviktade inte och gav inte vika [för fienden] – Gud älskar dem som håller stånd. (3:146)

Den här versen i Koranen förklarar att även Guds profeter ställdes inför prövningar där deras tålamod testades – och att detta borde vara ett tecken för oss att ta tro och styrka från dessa berättelser och komma ihåg att vara tålmodiga själva.

 

  1. Håll ut tålmodigt

Käre son! Förrätta bönen och anbefall det som är rätt och förbjud det som är orätt. Och bär med jämnmod det [onda] som drabbar dig! Och stå fast vid dina föresatser! (31:17)

Koranen säger också här att genom att visa tålamod och bön kan detta vara ett tecken på att vi verkligen litar på Allahs beslut och vilja. Genom att förbinda oss att acceptera vårt öde – vad det än må vara – kan vi hjälpa oss själva att växa i tro och som muslimer.

 

  1. Allah kommer att testa oss alla

Vi skall helt visst låta er utstå prövningar genom fruktan, hungersnöd, förlust av egendom och liv och frukten [av ert arbete]. Förkunna för de tålmodiga och uthålliga ett glatt budskap – för dem som när de drabbas av olycka och motgång säger: ”Vi tillhör Gud och till Honom skall vi återvända” – [förkunna för dem] att deras Herre skall välsigna dem och innesluta dem i Sin nåd; det är de som är rätt vägledda. (2:155-157)

Slutligen, i den här versen i den heliga Koranen, säger Allah till oss att oavsett hur trygga vi än känner oss kommer vi alla att testas under denna livstid. Men, som Koranen påminner oss om, genom att bekräfta vår tro och säga ”Till Allah tillhör vi, och till Honom är vår återkomst”, kommer vi förhoppningsvis att kunna vinna tålamodets välsignelser och leva ur våra liv som verkligt trogna muslimer.

Trots att våra liv är tillfälliga, fortsätter många av oss att känna pressen att snabbt lyckas och klara sig bra när det gäller moderna samhälleliga standarder. Det är dock absolut nödvändigt att vi kommer ihåg den sanna innebörden av framgång och förblir tålmodiga oavsett vilken prövning som kan möta oss – vi är trots allt bara här för ett syfte: att enbart dyrka och älska Allah.