Svar 1

Islam är inte någon ny religion utan det är samma sanning som Gud uppenbarade genom alla sina profeter till alla folk. Islam är förutom en religion, ett komplett sätt att leva för en femtedel av världens befolkning. Muslimerna följer en religion som förespråkar fred, barmhärtighet och förlåtelse. Översätter man det arabiska ordet islam så får vi på svenska en mängd olika betydelser som alla är aspekter av detta rika ord, såsom: överlämnande, underkastelse, lydnad och fredstiftande m fl. Islam är därför inte bara namnet av världens största religioner och en civilisation utan även benämningen på det anliga tillstånd där människan i kärlek och tilltro överlämnar sig till Gud – Allah på arabiska – varigenom, hon uppnår inre frid och yttre fred.

Islam är vägen tillbaka till Gud som Han har uppenbarat i Koranen och visat genom Profeten Muhammeds liv (fvmh). Islam är människans ursprungliga religion. Från den förste människan och Profeten Adam till den siste profeten Muhammed (fvmh) har Gud uppenbarat ett och samma budskap: Tron på en Enda Gud, ett liv efter detta, en räkenskapens dag, en uppmaning till goda gärningar och dygder osv. Islam i den slutgiltiga form som uppenbarades i och med Profeten Muhammed (fvmh) är den kompletta och sanna religionen som Gud skänkt människan och uppmanat henne att följa. Islam är ingen religion i ordets snävare bemärkelse, utan snarare ett sätt att leva, en livshållning och praxis som omfattar alla aspekter av människans liv.