Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn

Ordlista
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M  

N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z


A


Abd

Slav.

Ahl al-kitab

Bokens folk (Judar, Kristna och Muslimer).

Al alim

Den som vet allt (Guds namn)

Al basir

Den som ser allt (Guds namn)

Al fatiha

Inledningsbönen, den första suran i Koranen.

Al hakim

Den visaste (Guds namn)

Al Ikhwan al-muslimun

Det muslimska brödraskapet.

'Alim

Se Ulama

Al isra

Profeten Muhammeds nattliga resa

Al jamil

Den skönaste (GUds namn)

Al karim

Den mest givmilde (Guds namn)

Al miraj

Profeten Muhammeds himmelsfärd

Al murabitun

Almoraviderna

Al nafs al ammara

Den själ som får människan att utföra onda gärningar.

Al safa

En höjd i Mecka, platsen för en av valfärdsriterna.

Al sahihayn

Muslim och al Bukharis hadithsamlingar, de två som anses äkta.

Al salaf al salih

De fromma förfäderna, syftar på de tre första generationerna muslimer.

Al sami

Den som hör allt (Guds namn)

Al siddiq

den som har stark tro, Abu Bakrs tillnamn.

Amir al mu'minin

Muslimernas befälhavare.

Ansar

Betyder hjälpare och används som beteckning på de personer i Medina som gav sitt stöd åt Profeten Muhammed under hans tid där (622-632).

Aqiqa

Fest för den nyfödda.

Aqeeda

Bokstavligen betyder tro. I islamiska termer innebär det att tro på följande sex artiklar:
  1. Tro på Allah, den Ende Guden.
  2. Tro på Allahs änglar.
  3. Tro på Hans uppenbarade böcker.
  4. Tro på Hans budbärare.
  5. Tror på Domedagen.
  6. Tro på ödet och den gudomliga lagen.

Aql

Förnuft, förnuftig argumentation (Rättsterm).

Ashura

Den tionde i den muslimska månaden Muharram, då shiamuslimer firar minnet av imamen Husayns martyrskap vid Karbala.

Aya

Vers i Koranen, eg. tecken.

Ayatolla

"Guds tecken", titel för en högt rangordnad religiös ledare inom shiaislam.B


Bajram

Högtidsdag (Turkiska, persiska).

Baraka

Välsignelse.

Bida

Innovation; avvikelse från den islamiska traditionen.

Bismillah

"I Guds namn".

Bokens folk

ISlamisk beteckning för de abrahamitiska religionerna. Förutom muslimerna själva hör alltså judar och kristna enligt Koranen till dessa.

Burqa

Slöja som täcker ansiktet (Kvinnlig klädsel).C


Chador

Beteckningen i Iran på muslimska kvinnors traditionella fotsida klädnad.D


Dar al ahd

Kontraktens hus.

Dar al harb

Krigets hus; icke-islamiskt territorium.

Dar al islam

Islams hus; islamiskt territorium, det vill säga ett territorium där den islamiska rätten gäller.

Dar al kufr

Otrons hus.

Dar al sulh

Fredens hus.

Dawa

"Kallelse till islam", spridning av tron; mer allmänt: social omvårdnad och väckelsemission.

Dhikr

Gudserinran, åkallan av Gud. Det sufiska bruket att uppreoa eller erinra sig Guds namn för att bli mer medveten om Guds närvaro.

Dhimmi

"Skyddat" eller tryggat folk; icke muslimsk medborgare som är skyldig att betala huvudskatt.

Din

Religion.

Djinn

Intelligenta varelser, vanligen osynliga andar som kan synda likaväl som vara heliga.

Du'a

Personlig bön.

Dunya

Världen.E


Eid

Islamisk högtid, högtidsdag, fest. Ibland kan skrivas som Id eller Aid.

Eid al adha

Offerfesten, "slaktandets dag", tionde dagen i vallfärden. Den kan också kallas för Eid al qurban "offergåvans dag".

Eid al fitr

Fest som markerar slutet på fastemånaden Ramadan.F


Faqih

Lagstiftare, rättslärd.

Faqir

Fattig eller tiggare; en anhängare av sufismen som har valt fattigdom eller avsaknad av världsliga ting

Fard

Obligatorisk.

Fard ayn

Obligatorisk för den enskilde (Juridisk term).

Fard kifaya

Obligatorisk för kollektivet (Juridisk term).

Fatwa

En muftis rättsuppfattning eller rättsliga avgörande i en islamisk rättsfråga.

Fiqh

"Förståelse"; den islamiska rättsvetenskapen.

Fitna

Oro, oreda, inre stridigheter.G


Ghusl

Den stora reningen eller ablution.H


Hadith

Profettraditon. Berättelser om Profeten Muhammeds uttalanden och handlingar. Eftersom hans liv är normbildande är haditherna viktiga för muslimer. De ligger till grund för kunskapen om Profeten Muhammeds sunna, alltså hans sed eller vana.

Hajj

Den årliga pilgrimsfärd till Mecka som det åligger varje muslim att genomföra en gång under sitt liv. Ordet betyder även manlig pilgrim. - Hajja, kvinlig pilgrim.

Halal

Tillåten, laglig verksamhet.

Hanbaliterna

En av islams lagskolor. Hanbaliter har också framträtt som teologer och då understrukit betydelsen av att hålla sig till de heliga texterna. De har därför betytt mycket för muslimer som vill "rena" islam eller framhålla islams egenart gentemot inflyttande från andra traditioner.

Hanif

Term i Koranen för en ren eller samm monoteist; användes om Abraham och dem i det förislamiska Arabien som före Koranens uppenbarelse förblev monoteister trots den tidens hedendom och polyteism.

Haram

Förbjuden, olaglig verksamhet.

Hasan

En god hadith.

Hijab

Den slöja eller huvudbeklädnad som muslimska kvinnor bär.

Hijra

Profeten Muhammeds utvandring år 622 från Mecka till Medina, där han upprättade ett muslimskt samfund en muslimsk stat.

Hizbullah

Guds parti.I


Ibadat

Religiösa plikter, förhållandet till gud.

Iftar

Måltiden som den fastande intar efter solens nedgång.

Ihsan

Den fullkomnade tron.

Ijma

Konsensus, eller samfundets enighet, en av den islamiska rättens källor.

Ijtihad

Självständigt analys, tolkning eller nytolkning av den islamiska rätten (Juridisk term).

Ikhtilaf

Olika meningar (Juridisk term).

Ikhwan

Bröder.

Ilm

Intellektuell kunskap.

Il al kalam

Teologi.

Imam

"Ledare", böneledare. I Shiaislam beteckning på Profeten Muhammeds efterträdare, en ättling till Ali som fungerar som gudomligt inspirerad ledare för det islamiska samfundet.

Iman

Tro. Religiös tro på islams grundläggande läror.

Insan

Människan.

Islam

Underkastelse under Guds vilja.

Isnad

Tradentkedja för hadith.

Istihsan

Som är att föredra från juridisk synpunkt (Rättsterm).J


Jahannum

Helvetet.

Jahiliyya

Förislamisk tid, okunnighetens tid.

Jami'a

Moské, eg. platsen där man samlas.

Janna

Paradiset.

Jihad

"Sträva, kämpa och anstränga sig" för att följa Islam; kan omfatta försvar av tron, väpnad kamp, heligt krig. I väst har jihad återgivits enbart som heligt krig men den ursprungliga innebörden ligger långt ifrån detta uttryck. För strid finns i Koranen ordet qital

Jilbab

Fotsid rock som bärs av kvinnor.

Jizya

Den huvudskatt som läggs på dhimmi (icke-muslimer) och som ger dem rätt till skydd och till att utöva sin tro.K


Kaba

Den kubbformade helgedom som ligger mitt i Stora moskén i Mecka; fokus för de dagliga bönerna och vallfärden

Kafir

"vantroende" eller otrogen, en som är "otacksam" och förkastar Islams budskap.

Khalifa

Högste ledare för muslimerna (Historisk term). Efterträdare till Profeten Muhammed inom sunniislam.

Khalifa allah

Guds ställföreträdare.

Khalifa allah fi al ard

Guds ställföreträdare på jorden.

Khalifa rasul allah

Profetens efterträdare/ställföreträdare.

Khotba

Predikan framförd i en moské vid fredagens församlingsbön.

Kuffar

Plural form av kafir.

Kufr

Otro, brist på tro, frånvaro av tro.L


Laylat al-Qadr

Ödesnatten.M


Madrasa

Religiöst universitet, undervisningsmoské.

Madhhab

Rättsskola.

Mahr

Brudgåva.

Mahram

Manlig släktning.

Makruh

Icke berömvärt, inte att rekommendera (men inte förbjudet).

Mandub

Rekommenderad, förstjänstfull (handling).

Masjid

Moské, eg. platsen där man faller ned i bön.

Mawlid

Profetens födelsedag.

Medina al rasul

Profetens stad.

Mihrab

"Nisch" i en moskés vägg som anger riktningen mot Mecka och som muslimer vänder sig mot när de förrättar sina dagliga böner.

Minbar

Predikstol från vilken en predikan hålls vid fredagsbönen.

Miraj

Himmelsfärd.

Mu'akhkhar

Brudgåva som betalas om mannen skiljer sig från kvinnan (Rättsterm).

Mu'azzin

Böneutropare.

Mufti

Specialist på islamisk rätt med rätt att utfärda en fatwa.

Muhaddith

Hadithlärd.

Mujahid

Krigare, den som för jihad. (Pl. Mujahidin)

Mulla

Lokal religiös ledare.

Mu'min

Troende.

Mutaziliterna

En teologisk skola som hade sin glanstid under 800-talet. Dess läror utformades under inflytande av grekisk filosofi. Förnuftet påverkade mutaziliternas uppfattningar i så hög grad att de anses ha kommit i konflikt med Koranens lära. Bland annat framhölls att Koranen var skapad och att människan hade fri vilja. Deras höga uppskattning av förnuftet har gjort att reformatorer i modern tid kallats "nymutaziliter" eftersomde också hyllar förnuftet, men på många andra punkter skiljer de sig starkt från varandra.N


Nabiy

Profet.

Nadif

Ren.

Nafs

Själ.

Niyya

Intention, avsikt, inställning.

Nizam

System, till exempel nizam al islam , islamiskt styrelsesystemO

P


Pir

Sufimästare.

Purdah

Den klädnad som muslimska kvinnor bär offentligt eller de levnadsregler som håller man och kvinna skilda åt.Q


Qadar

Öde, försyn.

Qadi

Domare.

Qanun

Nationell lagstiftning.

Qiblah

Den riktning i vilken Kaba i Mecka ligger och som muslimer följer när de förrättar sina dagliga böner.

Qiyas

Juridiskt analogislut, islamisk rättskälla.R


Rabb

Herre, mästare.

Rak'a

Fast uttryck eller sekvens i bönen.

Rasul

Sändebud.

Riba

Ocker.S


Sadaqa

Välgörenhet.

Sahaba

Profetens följeslagare.

Salat

Den officiella bönen, som utförs fem gånger dagligen.

Sahih

Autentisk hadith.

Salaf

De tre första generationerna muslimer.

Salat

Bön.

Salat al asr

Eftermiddagsbönen.

Salat al haja

Bön om att få en önskan uppfylld.

Salat al isha

Kvällsbönen.

Salat al istikhara

Bön om vägledning.

Salat al jum'a

Fredagsbönen. >br>

Salat al maghrib

Bönen efter solnedgången.

Salat al subh

Morgonbönen.

Salat al zuhr

Middagsbönen.

Sawm

Fasta. Islams fjärde pelare som kräver att man avhåller sig från att äta och dricka från gryning till solnedgång under månaden Ramadan.

Shahada

Trosbekännelse: "Det finns ingen Gud utom Gud och Muhammed är Guds sändebud".

Sharia

Betyder Vägen till vattenkällan, den islamiska rätten.

Shi'at Ali

Alis parti (Vid uppkomsten beteckning för shiiterna).

Shirk

Att sätta någon eller något vid Guds sida, polyteism.

Shura

Samråd, informell rådgivande församling.

Sira

Profetbiografi.

Sufier

Anhängare av sufism, islams mystik.

Sufism

Beskrivs som islams mystik

Sunna

Betyder sed, vana eller praxis och är beteckningen för Profeten Muhammeds normativa praktik eller exemplariska beteende.

Sunniter

Den största gruppen av muslimer. Man räknar med att 90-95% av världens muslimer är sunniter.T


Tafsir

Korankommentar.

Tahir

Rituellt ren.

Talaq

Ett uttalande där mannen förkunnar sin avsikt att skilja sig.

Tarawih bönen

Bönen som utförs efter kvällsbönen i Ramadan.

Tawakkul

Tillit till Gud.

Tawhid

Guds enhet (absolut monoteism), Allahs absoluta suveranitet över universum.U


Ulama

"De lärda", specialister i islamisk teologi och rättsvetenskap.

Ummah

Islamiskt samfund, syftar på det världsomspännande muslimska samfundet.

Umra

Besök, den lilla vallfärden till Mecka som kan utföras när som helst under året.

Usul al fiqh

Den islamiska rättsvetenskapens principer. Den islamiska rättens källor (Koranen, Profetens sunna, konsensus (ijma), analogislut (qiyas) )V


Vilayat-i-faqih

Den övervakning som en expert på islamisk rätt gör.W


Wahhabism

En form av islam som utvecklades på Arabiska halvön under 1700-talet. Wahhabismen uppstod som en protest mot sufismen och det västliga inflytandet inom Islam. Wahhabismen ville rena islam. Ledningen var auktoritär och disciplinen sträng. Den gamla beduinkrigare var förebild för en god muslim.

Waqf

Donation av egendom för religiösa syften, t.ex. byggande av moskéer, skolor, sjukhus, mm.

Wudu

Rituell rening.X

Y

Z


Zakat

Årlig religiös avgift på 2,5% av förmögenheten som går till de fattiga.

Zaqat al fitr

Allmosa efter Ramadan, till avslutningsfesten.

Zina

Olagligt sexuellt umgänge.

Copyright © Islamiskt Informations Forum 2007