Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn

Khotba - PredikanDen ädla ängeln Gabriels stora rekommendationer

Sheikh Muhammad Al Ruwaili
2012-09-21

Prisad vare Allah som vägledde oss välsignade oss med tro. Vi skulle inte kunnat hitta vägen om det inte vore för honom. Jag vittnar om att det inte finns någon gud utom Allah, den Ende, utan partner. Jag bär vittne om att Muhammad är Hans tjänare och budbärare. Gud Välsigna Muhammad och hans familj, hans följeslagare och alla som följer hans vägledning till Domedagen.


Första predikan

Sahl ibn Sa’d rapporterade att ängeln Gabriel talade inför Guds budbärare och sade: "Muhammad! Lev medan du har liv och glöm inte att en dag kommer du att dö, älska vem du vill och var medveten om att en dag du kommer att överge honom och agera som du vill och vet att du en dag kommer att dömas." Han tillade "Muhammad! Att gå upp för att be på natten är det som utgör en muslims storhet och att inte be folk om hjälp ökar dennes värdighet." Denna stora Hadith ger värdefulla rekommendationerna från den ädla ängeln Gabriel, och det är viktigt att stanna upp och reflektera över hans ord. han sade:

"Lev medan du har liv och glöm inte att en dag kommer du att dö ..."

Med andra ord, glöm inte att oavsett hur många år du lever, en dag kommer döden. Gud säger: Varje människa skall smaka döden. Men först på Uppståndelsens dag skall ni få er fulla lön. Den som då rycks bort från Elden och förs till paradiset har sannerligen vunnit en stor seger. Livet i denna värld [skänker] bara bedräglig glädje. (3:185)

Han säger också: Du skall dö [Muhammad], och de skall dö. Och till sist, på Uppståndelsens dag, skall tvisten mellan er avgöras inför er Herre.(39:30-31)

Abu Hurairah sade: "Dödsängeln skickades till Moses, men när han kom till honom, slog Moses honom och skadade hans öga. Ängeln återvände till sin Herre och sade: ’Du skickade mig till en tjänare som inte vill dö.’ Gud återställde hans ögon och sade: 'Gå och säg till honom att sätta sina händer på en levande tjur och att han kommer att leva ett antal år motsvarande det antal hårstrån som finns under hans hand.’ Ängeln gjorde så, och Mose sade: ’Min Herre! Efter det vad?’ Han svarade Döden. Då sade Moses: ’Gör det nu.’ Och han bad Gud att låta honom komma närmare det heliga landet till ett avstånd av en sten. Guds budbärare sade: "Om jag var där jag skulle visa Moses grav, nära den röda dyn."

Den troende bör alltid hålla i minnet att förr eller senare kommer döden att överraska honom. Gud säger: Och ge av det som Vi har skänkt er för er försörjning innan ni känner döden närma sig och ni säger: "Herre! Ge mig bara ett kort uppskov; då skall jag ge åt de behövande och leva som en rättskaffens människa!" Men Gud beviljar inte uppskov åt den vars tid har löpt ut, och Gud har full kännedom om vad ni gör. (63:10-11)

Det är därför vi inte bör låta oss förföra av det världsliga livets charm och vara beredd att möta vår Herre. Gud säger: Den som med hopp ser fram emot mötet med Gud [kan vara förvissad om] att den av Gud utsatta [dagen för räkenskap] skall komma. - Han är Den som hör allt, vet allt! (29:5). Han säger också: MÄNNISKOR! Guds löfte är sanning. Låt er då inte förledas av jordelivets [lockelser] och låt inte Djävulen föra er bakom ljuset vad Guds [dom] beträffar. (35:5)

"älska vem du vill och var medveten om att en dag du kommer att överge honom ..."

Det vill säga, älska vad du vill och vem du vill, älska dina barn, din fru, pengar, makt, auktoritet, och allt annat som du vill ha från detta charmiga världsliga liv, för snart kommer du att säga adjö till allt för alltid.

Anas Ibn Malik rapporterade att Allahs budbärare sade: "När en man dör, hans familj, egendom och handlingar följer med till hans begravning, men både hans familj och hans egendom går tillbaka, det är bara hans handlingar som stannar kvar hos honom tills Domedagen."

Den troende är alltid beredd att säga adjö till sina nära och kära, eftersom han vet att en dag kommer att ske det oundvikliga, och denna förberedelse lättar hans sorg. Dessutom vet muslimen att han/hon ska ägna sig åt att göra goda gärningar, de är det enda som inte överger honom/henne efter döden.

"och agera som du vill och vet att du en dag kommer att dömas."

Gud säger: Och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av gott skall se det, och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av ont skall se det. (99:7-8). Han säger också: Här är det inte fråga om vad ni önskar eller vad efterföljarna av äldre tiders uppenbarelser önskar och hoppas. Den som gör ont skall straffas för detta och han skall varken finna beskyddare eller hjälpare vid sidan av Gud. (4:123). Han säger också: Den man eller kvinna som gör gott och lever rättskaffens och som har tron skall Vi skänka ett gott liv och Vi skall bestämma deras [slutliga] belöning efter deras bästa handlingar. (16:97)

Gud sade detta, högt, i följande vers: Och frukta den Dag då ni skall föras åter till Gud! Då skall var och en fullt ut erhålla den lön som han förtjänat, och ingen skall lida orätt. (2:281)

"Att gå upp för att be på natten är det som utgör en muslims storhet...”

Detta är en anspelning på den höga grad av heder som den troende som ger upp livets nöje når när han ägnar sig åt Guds dyrkan och därmed uppnå Hans välbehag.

Gud säger: de som avstår från sömn för att med fruktan och hopp åkalla sin Herre och som ger åt andra av det som Vi har skänkt dem för deras försörjning. Ingen människa vet vilka dolda [skatter av] djup glädje som väntar de [troende] som belöning för deras handlingar. (32:16-17) Och Han säger också: de ägnade inte mera än en kort del av natten åt sömn och i den tidiga gryningen bad de om Guds förlåtelse för sina synder. (51:17-18)

Abu Umamah rapporterade att Allahs budbärare sade: "Jag rekommenderar er att gå upp för att be på natten, eftersom det är de frommas sed. Det är ett sätt att närma sig Skaparen, som används för att sona synderna och förhindrar det onda".

"och att inte be folk om hjälp ökar dennes värdighet."

Att bevara värdighet är en plikt för varje muslim och ett sätt att bevara det är, att hålla sig till tron, till den som har absolut makt och utesluta dem som inte kan hjälpa eller skada en, om inte Gud har fastställt det för honom. Gud säger: Men [den verkliga] makten ligger hos Gud - och Hans Sändebud och de troende - och det vet inte hycklarna. (63:8)

Han säger också: Den som står efter [jordisk] makt och ära [skall veta att] all ära tillhör Gud. De goda orden stiger upp till Honom och Han förhöjer [värdet av] varje god handling. Men de som i tysthet smider onda planer har ett strängt straff att vänta och deras planer skall slå fel. (35:10)

Han säger: Låt dessa hycklare veta att de skall få utstå ett plågsamt straff. Hoppas de som tar förnekare till bundsförvanter hellre än troende [att bli mottagna] av dem med ärebetygelser? Nej, all makt och all ära tillkommer Gud. (4:138-139)

Abu Sa’id Al Khudri berättade att vid ett tillfälle bad om något en grupp av Medinas invånare till Guds budbärare, och han gav det till dem. Vid ett annat tillfälle frågade de honom igen och han gav det till dem, och senare återvände de för att fråga honom en gång till och han gav till dem tills slutligen han inte hade något kvar att ge och sade sedan: "Det jag har att ge, kommer jag inte att behålla, men vet att Gud ger den som avstår från att fråga andra personer, och berikar den som är nöjd med vad det han har och ger tålamod till den som uthärdar. Och kom ihåg att det inte finns någon bättre och större välsignelse än tålamod."

Må Gud välsigna oss med den stora Koranen och leda oss att frukta honom som han förtjänar. Och jag ber Gud att förlåta våra misstag, ty han är ständigt förlåtande, barmhärtig.


Andra predikan

Prisad vare Gud, som stärker och lyfter de troende. Jag vittnar om att det inte finns någon gud utom Gud, den ende, utan partner, och jag vittnar att Muhammed är Hans tjänare och budbärare, må frid och välsignelser vara över honom, hans familj och kompanjoner.

Bröder! Håll fast vid Islam och vet att Gud är med gemenskapen och den lämnar det kommer att straffas på Domedagen.

Gud Jag ber dig om överseende och välsignelser i detta liv och i den andra. Gud Jag ber dig om överseende och välbefinnande i mina religiösa och världsliga angelägenheter, min familj och min egendom. Gud hjälp mig med mina svagheter och lugna mina rädslor. Gud Skydda mig. Jag söker skydd hos din storhet från att sväljas av jorden.

Gud säger: GUD befaller att rätt och rättvisa skall råda [människor emellan och befaller dem] att göra gott och att vara givmilda mot de närmaste, och Han förbjuder alla skamlösa handlingar och allt som strider mot rimlighet och förnuft och allt som innebär en kränkning av andras rätt. Han förmanar och varnar er, för att ni skall lägga det på hjärtat. (16:90)

Be till Gud, den store, som alltid minns er och tacka Honom för Hans nådegåvor som Han kommer att öka.

Vet att han är medveten om vad ni gör, frukta Honom och be om välsignelser över profeten Muhammad.

Vi ber till den Allsmäktige att gynna oss genom den heliga Koranen och Guds budbärares lärdom.

Fredag, 2 Rabi Al Athani 1433/24 februari, 2012 Islamisk Kultur Center "Försvarare av de två heliga moskéerna, Fahd King" Buenos Aires - Argentina


Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum