Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnKhotba - PredikanPilgrimfärdens dygder

Sheikh Mohamed Bellahcen - 2019-08-09

Kära bröder i Islam, muslimer just nu över hela världen vänder sig till det heliga landet i Mecka för att observera den femte pelaren i islam, pilgrimsfärden. Tyvärr är det många som slarvar med det, många lata muslimer som inte bryr sig att utföra sin religiösa plikt trots deras goda ekonomiska resurser och god hälsa. Dessa människor glömmer vår älskade Profets varning, fred vare med honom, till dem som bryter mot denna plikt även om de kan utföra det, nämligen att den som dör utan att ha uppfyllt, har dött i ett tillstånd av okunnighet som vi kommer att förklara senare, vi tar skydd hos Allah, den Upphöjde, om en sådan död.

Vi talar i dag om Hajj och de dygder som finns i denna stora praxis av dyrkan med syftet att uppmuntra folk och höja deras moral så att de skyndar sig för att uppfylla denna stora pelare i vår religion och lämna bakom sig lättjan som är orsaken till att vi inte uppfyller de flesta av våra plikter.

Innan vi nämner några dygder och förträffliga aspekter som finns i Hajj, vill jag först definiera ordet "Hajj" och markera dess skyldighet inom Islam. "Al-Hajj" betyder på arabiska att gå och börja en resa vars syfte är något härligt. Och i "sharia" (d.v.s. islamisk lag) är det resan till Allahs hus i Mecka under Hajj månaden för att följa bestämmelserna om att gå runt Kaba, mellan Safa och Marwa, närvaron på Arafat och andra riter för att uppfylla Allahs order och därmed söka Han glädje och tillfredsställelse.

När det gäller dess obligatoriska status, finner vi i Guds bok följande vers:

Vallfärden till denna Helgedom är en plikt gentemot Gud för var och en som har möjlighet att genomföra den. Och den som förnekar sanningen [skall veta att] Gud är Sig själv nog och inte behöver [någon eller något i] Sin skapelse. (3:97)

Pilgrimsfärden är en skyldighet för endast muslimer och icke-muslimer är befriade från den. Said Ibn Khubair berättade om att Abdullah ibn Abbas sade: "Om Ibrahim hade sagt, ’och gör att människornas hjärta vänder sig mot dem’, skulle det ha varit en skyldighet för judar, kristna och alla människor, men han sade: ’afidatan min annas’, d.v.s. vissa människors hjärtan. Och "mina" i det här sammanhanget är ’litabidh’ med andra ord betyder "mina" här "baadh" (vissa) och vissa människor är som Albagawi sade, en hänvisning till muslimer”. Dessutom ett av de villkoren för den obligatoriska pilgrimsfärden är islam.

Beviset från sunna om att pilgrimsfärden är en skyldighet finns i en hadith från AbdAllah Ibn Umar att Profeten sade:

"Islam är byggt på fem pelare: ’Vittnesbörden om att inte finns någon gud utom Allah och att Muhammed är Allahs budbärare, bönen; att betala zakat, pilgrimsfärden till huset och Ramadans fasta.’" (Berättad av Bukhari och Muslim)

Ett ytterligare bevis är hadithen överförd av Abu Huraira som sade:

"Allahs budbärare, Gud välsigne honom och ge honom frid, talade med oss och sade: ’Män, sannerligen har Allah infört en obligatorisk pilgrimsfärd. Gör er pilgrimsfärd då!’ En man frågade, ’Varje år Allahs budbärare?’ Han förblev tyst och svarade inte, tills han frågades tre gånger. Sedan sade Allahs budbärare, ’Om jag sa ja, skulle jag tvinga er, och ni skulle inte klara det.’" (...) (Berättad av Muslim)

Om detta verkligen är ett bevis på någonting, är det på Guds Sändebuds barmhärtighet med sitt samhälle, för pilgrimsfärden är en skyldighet en gång i livet så länge man har de medel och resurser till att göra det och detta, kära bröder, är ett tydligt bevis på denna stora religions lätthet och flexibilitet som kräver från sina anhängare endast det de orkar med.

Islams forskare och kunniga är överens om Hajjs obligatoriska status och de säger att den som förnekar denna skyldighet anses vara avfälling och icke troende.

För alla som är vid god hälsa och kan uppfylla Hajjs riter, som kräver viss fysisk ansträngning, och har ekonomiska resurser för att täcka Hajjs kostnader, måste skynda sig med att uppfylla detta krav, annars måste man välja att dö som en kristen eller en jude, för profeten sade i en hadith följande:

"Den som har ett djur (transportmedel i de gamla tiderna) ska ta den till Allahs Hus."

Alhassan Albasri berättade att Umar Ibn Al Khattab sa: "Jag tänkte skicka mina män till olika provinser för att de skulle kontrollera om det fanns någon som hade ekonomiska resurser och ändå hade inte utfört Hajj för att kräva att de skulle betala al khizya (den speciella skatt som åligger icke-muslimska personer i områden kontrollerade av muslimer) eftersom de är inte muslimer." De vise säger att den som förnekar Hajjs obligatoriska status är utan tvivel icke troende och att den som tror på dess obligatoriska status med inte gör det på grund av lättja, är i stor fara och endast Allah den Allsmäktige vet bäst.

Nu ska vi mina bröder nämna några av Hajjs dygder för att uppmuntra folk att skynda sig till uppfyllande av Hajj. Allah lovade sina tjänare som gör pilgrimsfärden en stor belöning och många fördelar. Allah Den Allsmäktige säger i den Ädla Koranen:

Så att de kan vittna om de förmåner de har erhållit (…) (22:26)

Sheikh Muhammad Asharawi kommenterade denna vers: "ordet manafi är ett generellt ord, den förlänger och innebär alla bra och fördelaktiga världsliga eller religiösa ämnen kopplade till livet efter detta. Och vi bör inte minska det som Allah expanderade, för allt som är relaterat till pilgrimsfärden, livets rörelse, anses vara fördelaktiga (...).” Sedan säger han, "att köpa och sälja på Hajjs platser, alla är av ömsesidigt intresse mellan människor, eftersom säljaren säljer du och husägaren hyr den till dig och taxiföraren transportera dig.

Sedan nämner Sheikhen hur pilgrimen lär sig respekt, uppfostran och god sed även med de djur som inte kan jagas eller dödas (i Ihram tillstånd, invigning), man kan inte heller klippa träd. Man lär sig även med det livlösa som anses vara den minsta sort bland det som skapades, när man strävar efter att kyssa den svarta stenen och om man inte kan göra det, pekar man med handen från avstånd som om man hälsade. Detta om de världsliga fördelar än pilgrimer får och de som finns omkring honom.

När det gäller fördelarna med det Andra Livet, som Profeten sade i en hadith som Abu Huraira berättade:

"Den som gjorde pilgrimsfärden och avhöll sig från alla äktenskapliga relationer och inte heller uttalade obsceniteter, är det som om han gick tillbaka till det tillstånd han hade den dag han föddes!" (Bukhari och Muslim)

Om detta var den enda fördelen med pilgrimsfärden, skulle det ha varit tillräckligt, men pilgrimsfärdens dygder och dess förträfflighet är så många att vi inte kan nämna all i en predikan, men vi kommer att nämna några för att få muslimer att bli intresserade av dem.

Bland dess bästa egenskaper finns det faktum att pilgrimerna är Allahs gäster eftersom Abu Huraira rapporterade att Profeten sade:

"Pilgrimerna och de som utför den mindre pilgrimsfärden är Allahs delegationer (d.v.s. Hans gäster), (tänk för ett ögonblick vad en person förbereder för sina gäster och hur mycket gästfrihet visas för dem när han tar emot besöket, särskilt om den som besöker en är en viktig person, och detta händer mellan människor, men här pratar vi om det som Herren förbereder för människan), om de ber, kommer Han att svara på deras böner, och om de frågar om något, kommer Han att bevilja det de önskar och om de ber om Hans förlåtelse, kommer Han att förlåta dem." (Ibn Majah)

Hajj är en anledning till att komma in i Paradiset, som Profeten sade:

"En mindre pilgrimsfärd (Umrah) till en annan, renar de fel som har gjorts mellan de båda. Och den stora pilgrimsfärden (Hajj), felfri (ordentligt uppfyllda), har ingen mindre belöning än Paradiset!" (Al-Bukhari och Muslim)

Med felfri menas att pilgrimsfärden inte har befläckats av synd.

I många hadith jämförts Hajj med Jihad, det vill säga att slåss för Allahs sak.

”En man kom till profeten och sa: ’Jag är feg, en vekling’, så Profeten sade, ’Kom till en jihad där det inte finns taggar’ menande en jihad där det inte finns någon strid.” (Attabarani och AbdArrazaq)

Aisha sade: "’O Allahs budbärare, vi ser att kampen för Allah (Jihad) är den mest föredragna handling! Varför slåss vi inte?’ Han sade sedan: ’Men den bästa Jihad är att göra en oklanderlig pilgrimsfärd’" (Bukhari) Aisha sade sedan: ”Jag har inte slutat att göra pilgrimsfärden sedan dess”.

Bortsett från detta, raderar pilgrimsfärden och de mindre besök som görs kontinuerligt synderna och skyddar mot fattigdom som Profeten sade i en hadith återberättad av Annasai och Tirmidhi.

Jag avslutar denna predikan med att säga att den som har de ekonomiska medel och fysisk förmåga att utföra pilgrimsfärden måste skynda sig att göra det och bör inte skjuta upp det utan en legitim ursäkt eftersom personen inte vet vad som kan hända i framtiden. Man kan bli sjuk, fattig, dö eller kan hända något annat som hindrar en från att göra pilgrimsfärden. Därför sade Profeten i en hadith: "Skynda er att utföra Hajj eftersom man inte kan veta vad som kommer att hända (i framtiden)."

Allt jag har sagt väl är Allahs förtjänst och mina fel måste tillskrivas min svaga jag och djävulen. Och prisad vare Allah, Herre över världarna och frid och välsignelser vare med Hans budbärare, hans familj, hans följeslagare och hans anhängare tills Domedagen.

Fredag den 28 Dhul Qadah 1434/4 oktober 2013

Almuhsininde Moské

Puerto Rico
Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum