Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnKhotba - PredikanReligionen Islam

Sheikh Ali Al Shamrani - 2020-01-10

Prisad vare Allah, Universums Herre. Det är bara Honom vi förhärligar och dyrkar. Vi ber Honom om vägledning, hjälp och vi söker i Honom fristad från det onda som finns i våra själar. Vi ber förlåtelse för alla våra synder.

Den som Allah vägleder kan ingen få honom att avvika från den rätta vägen, men den som Allah missleder kan ingen kan vägleda förutom Han.

Jag vittnar om att det inte finns någon gud utom Allah, som inte har några partner i Sitt rike och ingenting är dold för Hans syn, och jag vittnar om att Hans tjänare Muhammad är Hans budbärare och profeternas sigill. Må Guds fred och barmhärtighet vara över honom, hans ädla familj och lärjungar, liksom alla som följer dem på islams väg.

Bröder i tron, det bästa ordet är Allahs ord, vår Herre, eftersom det leder människan till det bästa och mest korrekta. Den bästa vägledning är profeten Muhammeds vägledning, fred vare med honom. Hans exempel leder oss på ett rakt sätt mot himlen och jordens skapare, vilket ger oss lycka i detta liv och den eviga.

För Gud är [den sanna] religionen islam (3:19), och Om någon vill anta någon annan religion än islam kommer detta att vägras honom, och i nästa liv skall han stå bland förlorarna. (3:85)

Islam är religionen av total överlåtelse till Skaparen, både i det privata och det offentliga livet. En fullständig underkastelse, utan undantag eller förseningar, utan snedvridningar eller ondska. Det är dyrkan till Allah med sann hängivenhet, det är att hålla Hans bud och vända sig bort från Hans förbud.

... och i sanning är det lätt för den som Allah gör det enkel ...

Bröder i Islam, vet att djävulen inte kommer att låta er utöva er religion fritt och enkelt. Det kommer att sätta hinder och attackera er goda avsikter. Han kommer att förfölja er med lättja, slöhet och motvilja. Han kommer att vilja se er borta från goda gärningar och falla i allt som strider mot islam.

Djävulen och hans allierade vill att vi ska se islam som ett fängelse för friheterna och som ett orättvist förtryck av mänskliga rättigheter.

Han kommer att måla er tro med de styggaste kostymerna som han kan komma på så att ni avviker från dess vackra principer ... och han kommer inte att sluta förföra er förrän ni fördöms som han fördömdes.

Han kommer att viska i era öron så att ni känner i era bröst ett avståndstagande från tron, precis som han gör med de upproriska män och kvinnor som lyssnar på honom och talar och agerar enligt hans förförelser.

Allah, förhärligade vare Han, varnar oss: Djävulen är er fiende; behandla honom därför som en fiende! När han kallar sina anhängare är det hans enda avsikt att [förmå dem att slå in på] vägen som leder rätt in i den flammande Elden. (35:6)

Guds tjänare, denna religion är oskyldig till allt man anklagar den för. Islam är religionen för rättvisa, jämlikhet och sann frihet. Det är lätt, förståeligt, främjar utveckling och lycka.

Det är byggt på fem pelare, vittnesbörd om att det inte finns någon sann gud förutom Allah och att Muhammad är hans budbärare, upprättande av den dagliga bönen, betalningen av zakat, fastan i Ramadan och att göra pilgrimsfärden till den heliga Kaba om man har möjlighet att göra det.

Dessa grundläggande pelare i Islam är lätta att uppfylla, det finns flexibilitet runt dem, förutom att de ger mycket gott och utvecklar människan.

Vittnesbördet är ren monoteism och befrielse från alla former av polyteism som dödar hjärtat. Det representerar engagemanget om uppriktig tillbedjan mot Skaparen och ingen annan. En riktig dyrka av den som skapade oss och gav oss hörsel, syn, tal och intellekt. Sedan stöder Han oss med sin välsignelse. I förhållande till Gud är vi Hans tjänare, men i förhållande till alla andra varelser är vi fria.

Det är fruktansvärt att se människor som utövar islam som om de tvingades göra det ... som den som har ett brinnande kol och vill bli av med det så snart som möjligt. Men när han går på något världsligt roligt, ser du honom fullständigt engagerad med kropp och själ, glad och extatisk. Dessa människor är de som inte har förstått sin religion och är närmare att kallas en tjänare av sina passioner än en guds tjänare.

Att acceptera att Muhammad är Allahs budbärare innebär att ta det som referens och exempel, inte att lägga någon person framför honom. Det innebär att respektera och lära älska honom. Han kommer att tillfrågas om han förmedlade det gudomliga budskapet och vi om vi följer det eller inte. Vi skall förvisso förhöra mottagarna av Vårt budskap, och Vi skall förhöra budbärarna… (7:6)

Den dagliga bönen är en övning och föda till själen, det är enkelt och en bra handling. Det ger enorma fördelar för individen och samhället. Det är bandet som förenar människan med sin Herre. Den troende tillämpar det i praktiken när denne har renats på det fysiska planet och förbereder sig för att rena sig på det andliga planet. Han står framför Allah på ett ödmjukt och fridfullt sätt, hoppas komma närmare honom och knackar på dörrarna till Hans förlåtelse och stora välsignelser. Var hoppfull på Hans barmhärtighet och bli frälst.

Bönen avhåller [den bedjande] från skamlösa handlingar och allt som strider mot rimlighet och förnuft. (29:45)

Zakat är en mycket låg procentandel som den troende betalar för att hjälpa sina bröder som är i nöd. Det rensar hjärtat från girighet och utvecklar samhället. Det är i slutändan en välgörenhet som man har med sig själv.

Var inte av dem som inte känner ånger när de spenderar stora mängder pengar på personliga nöjen eller deras familjer, men blir överväldigad av att behöva spendera några kronor för sin Herrens sak, den generöse, när han ska ge tillbaka.

Fastan under den välsignade månaden Ramadan påminner oss om Skaparens välsignelser på årsbasis, där uppenbarelsen av den heliga Koranen är den mest upphöjda. Fastan är en lite uppoffring som vi erbjuder till Universums Herre för att erkänna Hans nåd och gåvor. Det gynnar oss på många sätt, både materiellt och andligt.

Pilgrimsfärden till Mecka, Hajj är Islams femte pelare: Den representerar en djup upphöjning av religionen, dess heliga ritualer och budskap. Det är obligatoriskt bara en gång i livet och om muslimen är i stånd att göra det.

Det rensar synder och brott såväl som att man får en enorm belöning i livet efter detta, som profeten har sagt: "Den accepterade pilgrimsfärden (av Allah) har paradiset som belöning."

Kära bröder, detta är vår religion, en enkel religion, med tydliga parametrar och solid struktur. Vill de kanske dömas efter den hedniska tidens lagar? Men för dem som har visshet [i tron] finns ingen bättre domare än Gud. (5:50)

När muslimer var sanna troende och utövade sin tro offentligt och privat, erövrade de ära och ledde mänsklighetens utveckling. Tänk på historien om vår trons första människor ... med århundradens gång förändrades det, och skälet var övergivandet av dess verkliga praxis.

Därför ska ni hålla fast vid Islam, praktisera dess läror till fullo, inte bara i det uppenbara ... se upp för att falla i fel eller omvägar som tar dig bort från Allah för evigt.

Var inte av dem som Allah nämnde i Koran vers där det står: Och när de inte längre mindes läxan som de fått, öppnade Vi portarna till allt [livets goda] för dem till dess att Vi, när de ännu gladdes över det som hade kommit dem till del, plötsligt lät Vårt straff drabba dem och de störtades i en avgrund av förtvivlan. Dessa onda människor gick under till sista man. (6:44-45)

Vi ber Allah, vår Herre, att bekräfta oss i Sin religion och leda oss från denna värld som troende, med ett bra slut.

Amen.

Fredag den 16 Jumada Al Awwal 1439/2 februari 2018
Islamisk Kultur Center "Förvarare av de två heliga moskéerna, kung Fahd"
Buenos Aires – Argentina

Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum