Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnKhotba - PredikanSalat al Fajr

Sheikh Mohammad Al Harbi - 2018-09-14

Alla lovordningar är för Allah, Universumsherre. Vi förhärligar honom, vi söker hans hjälp och vi ber om förlåtelse för våra misstag. Vi tar tillflykt till Allah från det onda som finns i oss själva och från de skador som våra dåliga handlingar kan orsaka. Den som Allah vägleder kan ingen få honom att gå vilse och för den Allah bestämmer att gå vilse kan ingen leda på rätt väg. Jag vittnar om att det inte finns någon annan gudom än Allah, Unik utan någon partner och att Muhammad är hans tjänare och budbärare. Allah skickade honom som barmhärtighet för världarna, vittne, förkunnare och varning. Han uppmanar människan att tro på Allah med hans tillåtelse och han är som en ljus fackla som leder de som befinner sig i mörkret in i trons ljus. Han kallar oss till monoteism och varna om avgudadyrkan. Allahs frid och välsignelser är över honom, med sin familj och följeslagare fram till Domedagen.

Allahs tjänare! Jag uppmanar er och min egen själ att frukta Allah, hyllning och ära till Honom, som säger i den heliga Koranen: TROENDE! Frukta Gud [i ert tal och i era handlingar] och håll samman med dem som älskar sanningen! (9:119)

Bröder i islam! När Allah, den Högste, vill det bästa för hans tjänare, ger Han honom ett friskt hjärta som är van vid att göra det goda och får honom att utöva det, och som föraktar det onda och leder honom att avstå från den. Därför finns inte en gudfruktig människa i hans handlingar av dyrkan som ägnar sig åt goda gärningar som inte har ett livligt hjärta, en frisk person med stark tro, ivrig att göra det som gynnar honom och benägen att göra det goda. På samma sätt finns det inte en person van och ihärdig med att begå brott som inte har ett sjukt hjärta, en svag tro och dolda missbruk. En av Islams fromma föregångare sade en gång. "Om du ser en man göra en god handling är det för att denna handling är en fortsättning på andra fromma handlingar, och så är det också med de som begår onda handlingar. Det är ett faktum att en snäll åtgärd leder till en annan likadan och detsamma sker med dåliga åtgärd".

Tyvärr är det många som misslyckas med att respektera en magnifik och värdig handling av dyrkan som anses vara en odelbar del av ett integrerat strukturellt system. Det är inget mindre än salat Al Fajr. Basstrukturen är de fem böner som, som vi alla vet, är en av Islams pelare som upprättar en tydlig skillnad mellan den islamiska tron och otro, mellan troende och hycklare.

Profeten, frid vare med honom, sade: "Allah säger: ’Sannerligen har Jag fastställt för din nation fem böner. Den som uppfyller dem i sin förutbestämda tider och med den uppmärksamhet de kräver får Mitt löfte om att komma in i Paradiset. Och den som inte uppfyller dem kommer inte att ha något löfte, om Jag vill att kommer Jag att plåga honom och om Jag vill kommer Jag att vara barmhärtig mot honom’”.

Profeten sade: "Den som framhärdar i att uppfylla de fem obligatoriska böner, med strikt iakttagande av tvagningen som föregår och dess stunder av böjning och koncentration kommer att ha ett argument till sin fördel för att Allah ska förlåta honom, och den som försummar dem kommer inte att ha något förbund med Allah, som om Han vill kommer att förlåta honom eller utsätta honom för straff".

Bröder! Jag kommer inte att ta upp frågan om dygd och betydelse av Fajr bön, eftersom den ofta har utvecklats och jag tror inte att det är något som är okänt för en muslim. Jag vill dock varna för en mycket viktig fråga som utelämnas av många människor och som har en negativ inverkan på Fajr bönens uppfyllande. Det är känt att dyrkans handlingar har en välsignelse i sig under tiden man utför den, det överför en kraft till kroppen och hjälper med de goda gärningarna.

Om ni tittar på hur livet ter sig för dem som inte uppfyller eller är vårdslösa när det gäller Fajr bönen eller kommer sent till bönen i gemenskap, kommer ni att märka att andra böner påverkas också av denna fördröjning och misslyckande, eftersom deras passioner gör dem upptagna för att möta sin skyldighet att be och bibehålla denna handling av dyrkan. Och om ni tittar närmare på deras ursäkta kommer ni att se att dessa vanligtvis inte har några grundvalar och stöds av ohållbara pretexter. Det är därför som sådana människor utesluts från att se Fajr bönen som ett straff enligt vad de begått. Din Herre är inte orättvis med sina tjänare!

Ingen troende som är respektfull med de dagliga bönestunderna på dagen och natten och som är noga med att vara närvarande vid gemenskapens bön när han har vaknat, skulle acceptera att dagligen försumma en enda bön med ursäkten att han hade somnat, eftersom han skulle känna att sitt beteende kommer att vara orsaken till sitt fördärv och sin avvikelse.

Så de som fylls av en känsla av apati som hindrar dem från att utföra Fajr bönen och känner ovilja att gå upp, måste vara uppmärksam på Allah i alla sina böner och uppfylla dem på det sättet som gläder Honom. De borde inte vara slarviga, så att de inte underskattas av Allah och skördar misslyckandet. Allah, den Allsmäktige, säger i den heliga Koranen: … men det skulle vara för deras eget bästa om de gjorde vad de uppmanas att göra, och det skulle stärka deras tro. (4:66), men de som vill låta sig vägledas, dem ger Han en allt fastare ledning och fördjupar deras gudsfruktan. (47:17)

Ni ska veta bröder att Allah är medkännande och barmhärtig och varken avvisar eller vänder ryggen till den som kommer till Honom. Men den som glömmer Honom och försummar Hans åkallan resulterar i det Allah berättade för oss i den heliga Koranen: Hycklarna, männen såväl som kvinnorna, är alla skurna ur samma stycke. De anbefaller det som är orätt och förbjuder det som är rätt och de håller ett hårt grepp om penningpåsen. De glömmer Gud och då skall Vi glömma dem. De har sannerligen, dessa hycklare, förhärdat sig i trots och synd. (9:67) Han säger också: Var inte som de som glömmer Gud och som Han låter glömma själens [välfärd]; det är de som har förhärdat sig i synd och trots. (59:19)

Allahs tjänare! Frukta den Högste och var uppriktig mot Honom för att bli behandlat på samma sätt. I en hadith sahih berättade Talha Ibn Ubaidullah att: "En man från Nejd med vilt hår gick till profeten. Vi kunde höra hans röst, men vi kunde inte förstå vad han sade tills han var nära till profeten och då förstod vi att han frågade om islam, Allahs budbärare sade: ’Det finns fem obligatoriska böner var tjugofyra timmar’. Han frågade: ’Är jag skyldig till andra utöver dessa?’ Profeten svarade: ’Nej, om du inte vill göra frivillig bön.’ Och han fortsatte med att säga: ’Sedan kommer fastan under Ramadans månad.’ Mannen frågade: ’Är jag skyldig något utöver det?’ Profeten svarade: ’Nej, om du inte vill utföra frivillig fasta.’ Då berättade profeten honom om Zakat och mannen ställde samma fråga och fick samma svar. Mannen gick bort och sade: "Jag sätter Allah som ett vittne att jag inte kommer att lägga till någonting eller missa någonting!’ När profeten hörde honom sa: ’Han kommer att lyckas, om han följer vad som har sagts.’” (Bukhari och Muslim)

Jag söker skydd hos Allah från den förbannade Satan. Allah säger: FÖRRÄTTA regelbundet [de dagliga] bönerna och [särskilt] den bön som har en central plats och res er i from ödmjukhet inför Gud. Om ni hotas av fara kan bönen förrättas under marsch eller ritt, och när ni åter är i säkerhet, åkalla då Gud så som Han lärde er när ni var okunniga. (2:238-239)

Från Abu Bakr Ibn Umarah Ibn Ruaibah överfördes att hans far hörde Allahs budbärare säga: "Den som ber före soluppgången och solnedgången kommer inte att träda in i Helvetet" med hänvisning till Fajr och Asr bön.

Bröder! Hur kan man förvänta sig hjälp från Allah för att uppfylla Fajrs bön om man är lat med de andra bönerna och inte lyssnar på Allah?

Allah säger: Och de uppmanas att svara när Jag kallar och att tro på Mig - kanske skall de ledas på rätt väg. (2:186). Den som svarar positivt på Allahs uppmaning genom tro och tillit på Hans löfte och varning kommer att vara väl led och framgångsrik. Men den som inte lyfter huvudet vid sin Herres order, går tillbaka och undviker sitt ansvar, kommer inte att förebrå någon annan än sig själv för att han inte leds på den rätta vägen. Allah, den Allsmäktige, säger i den heliga Koranen: Nej, det förhåller sig tvärtom! [Gud känner] dem som är trogna förbundet med Honom och fruktar Honom; Gud älskar de gudfruktiga. (3:76) Men den som är nöjd med förödmjukelse kommer att ha förnedring.

Frukta den Allsmäktige, Allahs tjänare, var tålmodiga och uthålliga. Ta saker med fasthet och beslutsamhet. Ta er tillflykt till Allah från oförmågan och latheten och var inte försumliga. Från Jarir ibn Abdullah överfördes att Profeten sade. "Sannerligen kommer ni att se er Herre som ni ser på denna måne utan att känna era ögon trötta. Och om ni inte är förhindrade att göra bönen före soluppgången (Fajr) och före solnedgången (Asr), gör det då!" Sedan reciterade Jarir: och lova och prisa din Herre före solens uppgång och före dess nedgång… (20:130)

Akta er för hycklarna. Abu Hurairah rapporterade att han hörde Allahs budbärare säga: "Det finns ingen tyngre bön för en hycklare än Isha och Fajr, och om de visste vad som finns i dem skulle de komma dit även krypande."

Må Allah välsigna oss med den stora Koranen och vår profet Muhammeds vägledning! Be Allah om förlåtelse för era fel och återvänd till honom omvänd. Han är förlåtande, barmhärtig.

Fredag den 28 Jumadah Al Akhira 1436/17 april 2015

Islamisk Kultur Center "Förvarare av de två heliga moskéerna, kung Fahd"

Buenos Aires – Argentina

Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum