Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnKhotba - PredikanSannerligen är de troende bröder

Sheikh Salim Delgado Dassum - 2017-10-20

Tacka Allah, Universums Herre, som gjorde muslimer till bröder och som förbjöd fiendskap, avund och sekterism mellan dem. Jag vittnar om att det inte finns någon gudom värd att dyrkas utom Allah, den Allsmäktige, den sanna Herre och Absolute, och jag vittnar om att Muhammad är Hans tjänare och slutlig budbärare. Må fred och välsignelser vara över honom, hans familj och ädla följeslagare och de som följde dem i godhet tills domedagen.

Kära bröder i Islam, kära Allahs tjänare, ni ska veta att muslimerna verkligen är bröder i tron, bröder i religionen eftersom så har de kallas av sin Herre i boken: De troende är bröder. (49:10) Och i Hans budbärarens ord när han beordrade oss: "Var Allahs tjänare, bröder till varandra". Betydelsen av det förklarades i en annan hadith när han sade "Ingen av er tror verkligen förrän han önskar för sin bror det han önskar för sig själv" (Sammanställt av Bukhari och Muslim). Och i en annan berättelse från Abdullah bin Arm bin al-As, sade han: "Den som längtar efter att bli borttagen från Elden och placerat i Paradiset ska dö som troende på Allah och den Yttersta dagen och ska ge till folk det han förväntar sig av dem."

Dessa uttalanden av Allahs budbärare (fred vare med honom) markerar tydligt att den sanna troende kommer att glädjas av det som gör sin bror lycklig och blir ledsen att det som gör sin bror ledsen. Muslimen önskar för sin bror det han önskar för sig själv.

Detta är en egenskap hos en troende som är fri från ett avundsjukt hjärta eller agg ... eftersom den avundsjuke avskyr när någon överträffar honom i välsignelser, gåvor och tacksamhet, eller att se någon i samma gott skick. Den avundsjuke vill vara den enda som åtnjuter de gudomliga fördelarna och välsignelser men tron handlar om något annat. Den sanna muslimen önskar att det goda som han har blivit välsignad med ska utvidgas till alla sina bröder och systrar i tron. Han fylls inte av stolthet för det han har eftersom han erkänner at de är välsignelser och gåvor från Allah. Allah berömmer dem i sin bok: De eviga boningarna skall Vi skänka dem som inte strävar efter makt och ära på jorden eller försöker störa ordningen och fördärva sederna där - den slutliga segern tillhör dem som fruktar Gud. (28:83)

I en annan vers i Koranen läser vi ett exempel att följa från profetens följeslagare: De som kommer efter dem ber: "Herre, ge oss Din förlåtelse och förlåt våra bröder som gått före oss i tron, och låt inte ovilja mot [någon] troende bli kvar i våra hjärtan! Herre! Du ömmar, full av barmhärtighet, [för Dina tjänare]!" (59:10) Därför är rena hjärtan och goda känslor gentemot sina muslimska bröder en av de mest tydliga egenskaper hos de troende. De säger ingenting som sårar andra och vet hur man förlåter och glömmer andras misstag, dessutom, är dessa närvarande i deras bön.

Dessa egenskaper var ännu starkare hos de första män i islam, profetens berömda följeslagare. De troende har stor respekt för dem eftersom de var direkta lärjungar till det sista Sändebud, frid vare med honom. Vår Allsmäktige Herren refererar till dem i flera suror i sin bok, bland annat: Föregångsmännen, de första av dem som utvandrade och [de första] hjälparna, och de rättsinniga [människor] som följde i deras spår - Gud är nöjd med dem och de är nöjda [där de njuter] Hans [gåvor]: Han har i beredskap för dem lustgårdar, vattnade av bäckar, där de skall förbli till evig tid. Detta är den stora, den lysande segern. (9:100) Och i en annan vers han beskriver dem: men sinsemellan fulla av värme och vänskap (48:29) Dessutom sade profeten Muhammad: "Förolämpa inte min följeslagare. Jag svär vid Honom i vars hand är min själ (Allah) att om någon av er spenderar ett berg som Ojod i guld, inte kommer (att få belöning) för det de har spenderat med en hand, inte ens hälften av en hand." (Bukhari och Muslim).

Allahs tjänare, en troende måste önska för sin bror lika mycket av det goda som han önskar för sig själv, och se till att det onda inte rör honom. Om ni ser att en bror har en defekt, måste ni försöka hjälp honom och inte tala illa om honom, eller få honom i en dålig sitts inför andra. Det är förbjudet och förkastligt. Att tala illa om en muslimsk broder bakom hans rygg är ett mycket allvarligt brott som Allah fördömer i sin bok: ... och tala inte illa om andra bakom deras rygg. [Eller] skulle någon av er vilja äta sin döde broders kött? Nej, den [tanken] skulle ni finna vämjelig! Och frukta Gud! I Sin barmhärtighet går Gud den ångerfulle till mötes! (49:12)

På samma sätt är förtal är avskyvärd och fördömd eftersom Allah säger: Och lyssna inte till den som är färdig att svära på allt och springer med skvaller och illvilligt förtal... (68:10-11). Allahs budbärare strängt varnade om denna attityd och sade: "Baktalaren kommer inte träda in i Paradiset". (Muslim). Så om en muslim gillar inte att någon tala illa om honom, hur kan han tala illa om sin bror? Och om en troende inte gillar att man förolämpar honom, hur han kan förolämpa sin bror? Och om man inte gillar att bli lurad, hur kan han lura sin bror? Och om man inte gillar att bli orättvist behandlad, hur kan man vara orättvis mot sin granne?

Profeten Muhammad uppmanade oss när han sade: "Avundas inte varandra, eller lura i affärer eller hata varandra, inte heller sluta prata med varandra om man bjuder högre i ett köp, eller be om att förlovas med den sin bror har redan frågat om. Var verkliga bröder. O Allahs tjänare! En muslim är bror till en muslim. Han behandlar inte denne orättvist, överger eller föraktar. Det är ont nog för en man att förakta sin muslimska bror. En muslim är heligt för en annan, hans blod, hans ära och hans rikedom." (Muslim)

Vi ber till Allah, den Högste, att ge oss dessa goda egenskaper, vänlighet och uppriktig kärlek till alla våra bröder i tron. Sannerligen besvarar han alla böner och finns nära Sina troende tjänare.

Fredag den 24 Shawwal 1437/ 29 juli 2016

Islamisk Kultur Center "Förvarare av de två heliga moskéerna, kung Fahd"

Buenos Aires – Argentina

Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum