Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnKhotba - PredikanDet goda livet

Sheikh Moustapha Hassane - 2019-03-22

All pris vare Allah, Universums Herre. Den som skapar och ger form. Vi förhärliga Dig, vi söker hjälp och be om förlåtelse för våra tillkortakommanden. Vi tar vår tillflykt till Allah från det onda som finns i oss själva och den skada som våra missgärningar kn orsaka. Den som Allah vägleder kan ingen avleda och den som Allah bestämmer ska gå vilse, kan ingen vägleda. Jag vittnar om att det inte finns någon gud utom Allah, ensam enastående, inget undgår Honom och jag vittnar att Muhammed är hans tjänare och budbärare, frid vare över honom. Må Allahs frid och barmhärtighet vara med honom, hans ädla familj och lärjungar, liksom med alla dem som följer dem genom Islams väg.

As-salam alaykum wa rahmatullah wa barakatuhu.

I dagens khotba kommer vi att tala om det goda livet. Det är i våra dagar när det finns brist på samexistens och en glömska över vad som är livets mål. Islam bjuder in oss att leva bra, under den profetiska traditionen där leende och goda handlingar finns med. Att leva är ett mandat i Koranen, att göra det på ett bra sätt är att uppnå excellens (ihsan).

Detta goda liv är en del av underkastelse till Allah, hyllning och ära till Honom, en erkännande av hans herravälde (rubbubiyya). Han har skapat världen för att njuta av den, men också för att vi ska erkänna mångfalden, olikheterna och framför allt respektera dem.

Vår värld lider idag för att vi har glömt allt detta. Vi har glömt det som Allah har påbjudit för oss och vi har ägnat oss åt det lätta. Vi har satt fokus och ägnat oss åt oss själva utan att förstå att vårt måste vara framförallt andra. Och detta sätter oss i en mycket svår situation eftersom Allah säger i Koranen:

VI HAR sannerligen visat Adams söner stor heder. Vi har gjort det möjligt för dem att färdas över land och hav och försörjt dem med god och hälsosam föda och gynnat dem framför många av de andra varelser som Vi har skapat. (17:70)

Vi måste vara medvetna om att vi har varit mycket gynnade framför hela skapelsen. Vi är favoriserade som Allahs favoritskapelse. Vår resonerande och vårt hjärta står bakom allt detta. Vi är tydligt välsignade, men samtidigt får vi riktlinjer om hur vi ska bete oss. Ett beteende som borde leda oss och uppmuntra oss att bli bättre med oss själva, men också med andra. Således varnar Koranen oss om att följa det rätta uppförandets väg:

Den som låter sig vägledas, vägleds till nytta för sig själv; och den som går vilse, går bara vilse till skada för sig själv. Och på ingen bärare av bördor skall läggas en annans börda. Vi straffar inte [ett folk] förrän Vi sänt Vårt sändebud [till dem]. Men när Vi har beslutat att låta ett folk gå under, varnar Vi dem i deras mitt som bara lever för nöjen och njutningar, och [om] de ändå [fortsätter] att trotsa Oss faller den ofrånkomliga domen över dem och Vi förintar dem alla. (17:15-16)

Men gör inget misstag, att följa den rätta vägen är inte att vara en puritan, förtryckt eller en person utan ett hjärta. Strängheten är inte typisk för en muslim, det är lättare, islam är en djupt social övertygelse som flyr från det som fördärvar individen och samhället. Därför varnar Koranen, i sin oändliga visdom, att de som bara söker efter sig själva kommer att få straff, ett straff som kan komma att radera deras handlingar från jorden. Svåra ord som visar vad människan kan uppnå med sin saknad av medvetenhet, förnekelse av den andra, förnekelse av ett gott liv.

Bortom det så kallade framsteg, livets sanna framsteg är att vara medveten om att Allah är den ultimata och att vi måste tjäna Honom. Vi tjänar Honom på många sätt och ett av dem är att njuta av livet. I islam finns inget utrymme för förödelse eller lidande eftersom Allah är bestämmelsen (rizq) och Han ger den när Han vill och som Han vill. Och Han är alltid generös med den som tjänar Honom väl.

Vi utvecklas inte genom materiella varor eller rikedomar, vi gör det genom vårt hjärtas renhet. Som det redan sagts i andra predikan är renhet ett krav för att träda in i Paradiset. Föreställ dig då hur viktigt renheten är för att leva! Denna renhet i vårt hjärta är det som gör att vi kan leva bra. Allah lämnar ingenting meningslöst och även om Han har skapat oss svaga som denna vers säger:

Gud vill lätta era bördor, eftersom människan är skapad svag. (4:28)

Allah lättar våra bördor, som första delen säger. Därför måste vi övervinna egot (nafs) varje dag, nå längre i varje ögonblick och bli bättre. Genom att bli bättre kommer vi att bli fullfyllda. Vi måste söka fred och harmoni, bekämpa det som ser ut att vara enkelt och leva vår enkelhet.

Att leva är att hitta vägar för förbättring, att njuta att vara oss själva varje ögonblick. Ett gott liv är ett påbud för oss själva, för andra och för hela skapelsen. Låt oss lära från vår älskade profet Muhammad, frid vare med honom, som har gett oss sitt exempel i sunna, det finns ingen bättre modell än han. Låt oss leva intensivt som han gjorde, låt oss underkasta oss till Allah och skapa en bättre värld. Först då kommer vi att skapa en bättre värld där islams känsla översvämmar allt.

Vi ber Allah att låta oss njuta av ett gott liv tillsammans med våra familjer, vårt samhälle, våra bröder och resten av mänskligheten.

Vi ber Allah om fred för alla människor som lever i konflikt.

Vi ber Allah att genom respekten för våra föräldrar öka vår tro, rensa våra hjärtan och fylla dem med vilja att följa Muhammeds exempel.

Vi ber Allah att rena våra förfäder själar, vår själ, våra föräldrars och alla troende.

Vi ber Allah att vägleda oss på den raka stigen och att acceptera vår dyrkan (ibada).

Med detta sagt ber jag Allah och alla om förlåtelse. Må våra ord lyda vår Herre, Världarnas herre.

Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum