Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnKhotba - PredikanKärleken för Allah

Sheikh Ali Al Shamrani - 2020-07-10

Prisad vare Allah och vi berömmer Honom och ber Honom om hjälp, vi vägleds enbart av Honom och vi tackar Honom och ber om förlåtelse. Vi söker vår tillflykt hos Allah från det onda i våra egna själar och våra onda gärningar, den som Allah vägleder kan ingen missleda och den som är missled kan ingen kan vägleda på rätt väg.

Jag vittnar om att det inte finns någon gudomlighet utom Allah ensam utan kompanjoner, ingen är lik Honom. Han är Allah, den Ende, den som alla behöver men Han behöver ingen.

Han är Allah den enda som höjde himlen utan kolumner och tog ner Koranen till vår profet Muhammad, fred vare med honom, Han är Allah allsmäktig över alla saker och absolut ingenting och ingen försvagar Honom, Han är Allah som ingenting eller ingen liknar Honom och Han är den som lyssnar på allt och ser allt.

Och jag vittnar om att vår älskade, vår förebild, glädjen för våra ögon, är Muhammad, Allahs tjänare och budbärare, den som Allah skickade som barmhärtighet för alla världar, den som kommer med glädjande nyheter och varningar. O vår Herre, ge våra hälsningar till vår profet Muhammad, som bjuder in till det goda och är en vägledare. Han bjuder in till goda råd, till kärlek till Allah. O vår Herre! Ge hälsningar till vår profet Muhammad, profeterna och budbärarnas herre och hans familj.

Allahs tjänare! Jag råder er som mig själv att frukta Allah, den Högste, Den Allsmäktige, som talar i sin bok: De troende är bröder. Försona därför två bröder [som är oense] och frukta Gud - kanske skall ni erfara barmhärtighet. (49:10)

Och Allahs budbärare sade: "Hata inte er själva, avundas inte er själva, och vänd inte ryggen åt varandra och var Guds tjänare, broder till varandra."

Det största som en människa kan göra i detta liv så att han kan dra nytta av det i det andra är att älska sin muslimska bror.

Kärlek är det där det finns samarbete mellan de två som Allah är nöjd med och den som agerar i enlighet därmed kommer att vara i skuggan av Allah på Domedagen, och den dagen kommer inte solens intensitet att vara som i detta liv, men det kommer inte att påverka dig alls.

Åh Herre ge oss vår belöning på den titaniska dagen och gör oss till de som älskar och rådgör varandra! Åh Du som är den mest barmhärtiga!

Begreppet kärlek till Allah är att samarbeta med varandra i allt som Allah älskar, att man inte lurar varandra på något sätt och att man inte leder varandra till olydnad mot Allah eller synd, men till goda råd.

Muslimen vill och önskar för sin bror det han vill och önskar för sig själv. Med andra ord, han vill ha gott för sig själv och även för sin bror.

Allah förbjuder ondska och muslimen hatar det onda för sig själv som för sin bror, och denna fråga leder muslimen till perfektion.

På detta sätt är muslimen inte helt troende förrän han når denna nivå, vilket verkligen är en mycket hög rang, det vill säga att han önskar för sin bror vad han önskar för sig själv. Och om ni inte vill lyssna på mig då får ni lyssna på orden från ledaren till de första och de sista, från den som älskas av världarnas Herre när han säger:

"Det har kommit till er det som förstörde de tidigare nationerna, avund och hat, det är de som rakar, rakar religionen inte håret, för Den i vars händer är Muhammeds själ, kommer ni inte in i paradiset förrän ni tro och ni kommer inte att tro förrän ni älskar varandra. Vill ni att jag delar med mig något som om ni gör det, kommer ni att älska varandra? Ge till varandra fredhälsningen.” (Ahmad, At-Tirmidhi)

Med andra ord, det som har nått de tidigare nationerna har nått dem, en hjärtsjukdom som var mycket vanlig bland dem: avund och hat.

När han säger att de rakar sig, menar man något som förstörde dem och raserade dem, och profeten leder oss till det som tar bort hat och fiendskap och leder oss till kärlek när han säger: Ge till varandra fredens hälsning" och Allah säger: " och mot det onda i avunden från den som avundas. (113:5) söka därför tillflykt hos Allah från den avundsjuke när dennes avund uppenbaras.

Den första synden i olydnad mot Allah i paradiset var avund. Iblis avundade profeten Adam. Och den första synden och olydnad mot Allah på jorden var också avund när Kain dödade Abel av den anledningen.

Visst Allah, den Högste säger med ett heligt ordstäv: "De som besöker varandra för Min skull förtjänar Min kärlek, de som älskar sig själva för Min skull förtjänar Min kärlek, de som råder sig själva för Min skull förtjänar Min kärlek, de som hjälper varandra för min Skull förtjänar Min kärlek."

Vi måste anta dessa egenskaper för att komma till Paradiset med den lycka som infinner sig hos dem som accepteras.

Vi måste vara de som råder varandra, älskar varandra för Allahs skull och besöker varandra. Ingen av oss bör följa de dåliga gärningarna som en annan bror gör.

Välsignad är han som tar hand om sina egna brister och inte andras! Den som när någon är orättvis mot honom vet hur man ursäktar och förstår att det bästa för sig själv är att behandla dem på bästa sätt.

Det berättades från Anas ibn Malik att profeten Muhammed, fred vare med honom, var med en av hans följeslagare när han sa till honom: "Åh, Allahs budbärare, jag älskar den brodern." Allahs budbärare sade till honom: "Har du berättat det för honom?" Han svarade: "Nej". Då sade profeten Muhammad till honom: "Säg det till honom." Då gick följeslagaren till honom och sa: "Jag älskar dig, för Allahs sak." Den andra svarade: "Måtte den för vars skull du älskar mig älska dig också." (Berättat av Abu Dawud)

O Herre, förlåt oss! Ge oss av din barmhärtighet till de som älskar varandra för din skull, och som söker bara Din tillfredställelse och gör oss till de som är under Din skugga den dagen då inte kommer att finnas någon skugga än Din, Du är verkligen allsmäktige. Amen.

Vi ber Allah den Högsta att göra oss trogna anhängare till hans föreskrifter.

Amen.

Fredag den 18 Muharram 1440/8 september 2018
Islamisk Kultur Center "Förvarare av de två heliga moskéerna, kung Fahd"
Buenos Aires – Argentina

Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum