Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnKhotba - PredikanRamadans dygder II

Sheikh Mohamed Bellahcen
2018-06-09

Kära bröder, idag kommer vi att fortsätta att prata om fördelarna med den välsignade månaden Ramadan och vi kommer att bygga vår diskussion, liksom förra fredagen, på vissa profetiska berättelser som belyser vissa aspekter av denna viktiga månad vi lever i. Vi kommer att använda oss av enkla förklaringen på vissa profetiska uttalanden även om många av dem inte behöver någon förklaring på grund av dess enkelhet i sitt uttryck och sin betydelse.

I dagens predikan kommer jag att nämna bara de mest kända hadith och bland dem, de som är erkända som autentiska. Som jag sa förra veckan huvudsyftet med att studera dessa hadither är att uppmuntra och motivera människor att sträva mer, öka de goda gärningar och överlämnande till Allah, den Upphöjde, så att i denna månad kan de uppnå Allahs glädje och Hans belöning.

Profeten (må Allah ge honom frid och välsignelser) sade:

"Fastan och Koranen kommer att medla vid Domedagen. Fastan kommer att säga: ’O Allah, denna tjänare har jag fått att avstå från att äta och andra önskemål, så acceptera min förbön för honom.’ Koranen kommer att säga: ’Han sov inte på natten för mig, så acceptera min förbön för honom.’ Allah kommer att acceptera båda förbön". (Rapporterad av Ahmed och andra)

Förbön här innebär, i korthet, mellanhanden via tal för att uppnå en fördel i det Andra Livet, d.v.s. Koranen och fastan kommer att be Allah, den Upphöjde, att acceptera deras förbön för den fastande och den som reciterar Koranen och därmed befria dem från helvetet. Må Allah rädda oss från helvetets eld! Så, vilka stora fördelar mina bröder!

Månaden Ramadan är generositeten och välgörenhetens månad par excellence. I själva verket:

"Allahs budbärare var den mest generösa av män för när han gav till välgörenhet, men han var ännu mer generös under Ramadan. Jibril träffade honom varje år under månaden Ramadan tills det var över. Därefter reciterade Allahs budbärare Koranen för honom. När han träffade Jibril var han mer generös med välgörenhet än videns bris (i fråga om snabbhet och frikostighet)". (Bukhari och Muslim)

Så vi, kära bröder, måste ta initiativet och hjälpa de fattiga och behövande och ge mat till de fastande för att få en stor belöning. Det råder ingen tvekan om att ge i Ramadan är en speciell möjlighet som vi inte kan missa, framförallt att ge mat till de fastande, något jag kommer att förklara, om Gud vill.

Det är också viktigt att komma ihåg att under månaden Ramadan är himlens portar öppna, helvetets portar stängda och Allah den Upphöjde, ger order om att kedja fast demonerna. I själva verket sade Profeten (fvmh) i en hadith: "Under månaden Ramadan öppnas Paradisets portar, helvetets portar stängs och djävlarna är fastkedjade." (Bukhari och Muslim)

I en annan hadith som berättades av Abu Huraira (mGvnh) sade profeten (fvmh): "När den första natten av Ramadan kommer, kedjas fast djävlar och upproriska djinn, och helvetets portar stängs, ingen av dem öppnas, medan Paradisets portar öppnas och ingen av dem är stängs (tills slutet av månaden). Och en utropare proklamerar, du som söker det goda, kom närmare och du som letar det onda gå härifrån och Allah befriar människor från helvetet, och det varje natt." (Rapporterad av At-Tarmidhi, Ibn Majah och Ibn Juzaima, Shaikh al-Albani sade att det är en tillförlitlig hadith)

Däremot kan man fråga sig: Hur är det möjligt att när demonerna är fastkedjade under Ramadan, vissa människor syndar och felar? Svaret på denna fråga, i min mening, är att förutom djävulen, det finns andra saker som uppmuntrar människan att begå synder och kapitulera för sina passioner såsom instinkt och själen som befaller det onda.

Även om endast Allah vet. I vilket fall som helst, synderna minskar betydligt i en muslims liv under månaden Ramadan på grund av månadens helighet å ena sidan, och den konsekventa miljön som uppmuntrar att överlämna sig till Allah och minskningen av demonernas påverkan i denna månad bland annat å den andra. Allt detta bidrar till att hålla sig borta från fel och synd. Dessutom frigör Allah många människor från helvetet från och med den första natten av Ramadan och fram till slutet av månaden och detta är en stor välsignelse som Allah ger till sina trogna tjänare.

Detta bevisar och visar denna månads stora värde, och dess stora betydelse finns i predikan som profeten gav den sista dagen i Shaban. Där han sade, enligt Salaman Alfarisis, (mGvnh) berättelse:

"O människor, en lyckobringande och välsignade månad har kommit ner till er. I denna månad finns Allmaktens Natt som är bättre än tusen månader. Allah den Upphöjde har gjort obligatoriskt att fasta under denna månad och natt bönen är frivilligt. Den som utför en frivillig handling i denna månad med målet att närma sig Allah är som om han hade utfört en obligatorisk uppgift utanför denna månad och den som utför en obligatorisk uppgift denna månad med målet att närma sig Allah, är det som om han hade utfört sjuttio obligatoriska uppgifter utanför denna månad.

Det är tålamodets månad, och belöningen för tålamod är Paradiset och detta är en månad som tar bort sorger, och det är en månad då den troendes försörjning ökar. Den som ger en fastande person mat för att bryta fastan, kommer att få sina raderad, han kommer att räddas från helvetet, och kommer att få samma belöning utan att det minskas på något sätt.

Folket frågade, ’Om inte alla har tillräckligt för att ge mat till en fastande?’ Profeten (fvmh) sade: ’Denna belöning ges även till dem som ger en dadel, ett glas vatten eller mjölk.

Detta är en månad vars början är barmhärtighet, vars mitt är förlåtelse och vars ände är frihet från elden. Den som uppför sig väl mot sin slav och minska deras arbete, kommer Allah att förlåta honom och befria honom från Elden.

Säg fyra saker: med två saker kommer ni att glädja er Herre, och med de andra två ska ni inte missa. När det gäller de första två, vittna om att det finns ingen gud utom Allah, och fråga efter Hans förlåtelse, och när det gäller de två sistnämnda, ta er tillflykt hos Allah från elden, och fråga efter paradiset. Den som ger något satt dricka till en fastande (när man bryter fastan), kommer Allah att ge honom från min flod att dricka en drink som kommer att tillfredsställa honom tills man kommer in i paradiset." (Överförd av Abu Juzaima, Al-Bayhaqi och andra. Denna hadith är svag i termer av kedjan av återberättare)

Denna hadith, kära bröder, nämner många dygder och jag skulle vilja uppehålla mig lite med följande uttalande: " Den som utför en frivillig handling i denna månad med målet att närma sig Allah är som om han hade utfört en obligatorisk uppgift utanför denna månad och den som utför en obligatorisk uppgift denna månad med målet att närma sig Allah, är det som om han hade utfört sjuttio obligatoriska uppgifter utanför denna månad." Vilket betyder att den som ber Dhuha bön, som är en frivillig bön, för att ge ett exempel, under månaden Ramadan är det som om han utförde en obligatorisk bön utanför Ramadan och den som ber Dhuhr, d.v.s. middagsbönen som är en obligatorisk bön, till exempel, är det som om han hade bett middagsbönen sjuttio gånger och detta är en förmån som Allah ger till den Han vill, och Allah är Herre över den Stora Förmån.

Sedan säger Profeten (fvmh) att fastan är en del av tålamodet och belöningen för detta är paradiset. Dessutom säger han att månaden Ramadan är en månad då den troendes försörjning ökas och, faktiskt, folk ofta kallar denna månad för välsignelsers månad. Mot slutet av hadith lägger profeten (fvmh) stor vikt vid frågan om att ge mat till de fastande, även med lite mat, och när man sade till honom att inte alla hade tillräckligt till att ge mat till en fastande, sade han att om man gav en dadel eller ett glas vatten eller mjölk, skulle man få den fastande personens fulla belöning utan att dennes belöning skulle påverkas på något sätt.

Det är också värt att notera att månaden Ramadan är en värdig möjlighet att få Guds förlåtelse eftersom den som lämnar denna månad utan att bli förlåten, har gått mot sin undergång utan tvekan som Profeten (fvmh) påpekar. Anas (mGvnh) rapporterade att:

”När Allahs profet besteg första steget i predikstolen sade: ’Amin’, när han besteg den andra sade han: ’Amin, och vid den tredje sade han igen: ’Amin’. När han kom ner sade vi till honom: ’O Allahs budbärare, vi hörde dig säga Amin! Och vi vill veta varför’. Han sade: ’När jag besteg det första steget, kom Jibril till mig och sa, ’Ve den som träffar månaden Ramadan och låter det passera utan att få förlåtelse’ och då sade jag amin. När jag besteg det andra steget sade han, ’Ve honom inför vilken ditt namn nämns och inte skickar hälsningar och be välsignelser till dig’ och sade jag amin, och när jag klättrade det tredje steget, sade han, 'Ve den person som har sina föräldrar eller en av dem vid liv utan att komma till Paradiset’ (dvs. inte tar hand om sina föräldrar och behandlar dem vänligt för att träda in i Paradiset), och då sade jag amin’”.

Även denna version har en svag kedja av återberättare, men själva hadith har bestyrkts av andra liknande versioner som de lärda av hadith säger.

Uttrycket "Ve den person" betyder "förlorat är den", eller "Allah avlägsnar honom" som det står i en annan version av hadith. Allt detta innebär att månaden Ramadan är en aktningsvärd möjlighet att bli av med synder och felsteg och få förlåtelse och överseende som vi sade i förra vecka.

Jag avsluta den första predikan med att säga att om man fastat under månaden Ramadan och sex dagar av Shawwal är som om han fastat hela året. I själva verket, Abu Ayub al-Ansari (mGvnh) rapporterade att Allahs sändebud (fvmh) sade:

"Den som fastar Ramadan och sedan följer det med sex dagars fasta i Shawwal är det som om han fastar oavbrutet". (Berättad av Muslim)

Vilket betyder att om månåret har 360 dagar, och om vi tar hänsyn till att varje god gärning multipliceras tiofalt, så att fasta Ramadans trettio dagar är som att fasta tre hundra dagar och Shawwals sex dagars fasta är lika med sextio dagar så om vi fastar Ramadan och Shawwals sex dagar, är det som om vi fastade hela året och om vi gör så varje år är det som om vi fastar oavbrutet.


Andra predikan:

Kära bröder, jag påminner er och påminner mig själv om att vi måste anstränga oss mycket för att dra fördel av den välsignade månaden Ramadan genom att öka alla olika typer av andäktiga handlingar och göra goda gärningar för att få belöningen av Allah, den Upphöjde, och Hans välbehag.

Vi bör sträva efter att recitera den Ädla Koranen under Koranens månad, eftersom våra förfäder kämpade obeveklig för att läsa Koranen och reflektera över dess innehåll. Det sägs att Ashafi'i (mGvnh) läste hela Koranen under Ramadan sextio gånger, d.v.s. han läste den två gånger dagligen.

Vi måste också visa Allah vårt engagemang med att ge mat till de fastande, hjälpa fattiga och behövande och ge välgörenhet på inrådan av Profeten (fvmh), särskilt i denna månad som generositetens månad och när sorgerna tas bort.

Dessutom måste våra sinnen också fasta (de ska avstå) från förtal, förolämpning, brott, lögner, svek, bedrägeri, den lustfyllda och sjukliga blick till det motsatta könet och vad Allah förbjöd i allmän samt från att utföra oanständiga aktiviteter och allt som skadar andra i allmänhet. Allahs Sändebud (fvmh) sade:

"Om en person inte avstå från att ljuga, ge falskt vittnesbörd och utöva oanständiga aktiviteter, har Allah inget behov av denne avstår från att äta och dricka." (Bukhari)

Vi måste sluta spendera så mycket tid framför TV och undvika att följa oanständiga såpoperor och titta på oanständiga filmer som visas i denna välsignade månad i syfte att förstöra vår fasta och ogiltigförklara den. Vi måste också avstå från en del av vår TV tittande och surfandet på Internet och fylla vår fritid med dyrkans handlingar och goda gärningar, med särskild hänsyn till utförandet av de obligatoriska bönerna i tid bland annat. Allt detta är viktigt eftersom månaden Ramadan kommer att lämna oss snart och den kommer inte tillbaka förrän Sista Dagen och kanske döden kommer till oss före ankomsten av nästa Ramadan, så man måste använda tiden på bästa möjliga sätt.

Slutligen, har jag ett tips jag vill ge er, nämligen att minska en del av maten på kvällen, eftersom Profeten (fvmh) sade: "Fasta för att få god hälsa" och han sade inte "fasta för att bli sjuka". Så att äta för mycket speciellt nattetid orsakar många sjukdomar och gör att personen blir lata, trötta och proppmätta och svag för att röra på sig och därför inte kan utföra sina nattböner och därmed missa denna lovvärda möjlighet att bli belönade å ena sidan, och få underhållning å den andra, eftersom nattens bön underhåller dig och tar bort dina bördor, och därför kallas det på arabiska Tarawih som kommer från tarwih, d.v.s. rekreation.

Jag avslutar med att säga att kvinnor inte bör låta denna möjlighet att få Allahs förlåtelse och hans överseende i denna välsignade månad försvinna. Jag säger detta eftersom jag vet att många av våra systrar tillbringar större delen av tiden i köket med att laga olika typer av rätter och att baka, och lägger stor vikt vid det och lämna dyrkan och Koran läsning. Månaden Ramadan är inte en tid för överdrivet ansträngning med att laga mat och dess utsmyckning och slösa tid och döda den, men det är ett unikt tillfälle att öka goda gärningar och strävar efter att komma närmare Allah, den Upphöjde, och få Hans glädje. Således kommer vi att lämna denna dyrkan skola som är Ramadans skola med våra synder raderade och våra halsar befriade från elden.

Jag ber att Allah hjälper oss att fasta denna månads dagar och be under dess nätter på det sätt som behagar Honom och att Han frigör oss, våra föräldrar, våra hustrur, våra barn och alla muslimer från Helvetet. Prisad vare Allah, Herren över världarna och frid och välsignelser från Allah vara över Hans Sändebud, hans följeslagare, hans familj och de som följer hans vägledning till den Sista Dagen

Fredag 1 Ramadan 1433/ 20 juli 2012

Puerto Rico Välgörares moské

Mogán - Spanien

Anteckningar:

Publicerad även 130726

Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum