Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnKhotba - PredikanProfeten Mohammeds rättigheter

Sheikh Abdulatif Al Otaibi - 2019-10-11

All pris tillhör Allah, Herren över de sju världar och himlen. Jag vittnar om att det inte finns någon annan gudomlighet utom Allah, Unik, utan partner. Jag vittnar om att Mohammed är hans tjänare och budbärare. Allah! Välsigna Mohammed, fred vare med honom, hans familj, hans följeslagare och alla som följer hans vägledning fram till Domedagen.

Frukta Allah! och observera och vet att Allahs budbärare har rättigheter som Allah har upprättat på oss och genom att uppfylla dem kan vi närma oss till vår Herre.

För det första, profetens största rätt är att vi måste acceptera hans budskap och tro på honom och vara övertygade om att han är Allahs budbärare.

Allah säger i koranen: MUHAMMAD är Guds Sändebud. (48:29) och säger: ETT SÄNDEBUD har nu kommit till er, [en man] ur era [egna] led. [Tanken] att ni kan drabbas av straff tynger hans sinne, alla hans omsorger gäller er. Han ömmar för de troende, full av kärlek. (9:128)

För det andra är vi skyldiga en enorm kärlek till Allahs budbärare och denna kärlek måste större än till våra egna föräldrar, barn eller våra fruar, till och med större än till oss själva.

Anas Ibn Malik berättade att Allahs budbärare sade: ”Ingen av er kommer att tro förrän jag är mer älskad än dina egna föräldrar och barn och mer än var och en av er.” De kunniga säger att tecknen på kärlek till profeten är att vilja känna mer om honom och träffa honom, att ha äran att följa hans exempel och hans vägledning och placera kärleken för honom över allt annat i skapelsen.

För det tredje, bland Allahs Budbärares rättigheter finns att älska hans kamrater, hans fruar och folket i hans hus. Anas sade: ”En man kom till Allahs budbärare och frågade: ’När kommer tiden att komma?’ Han sade: ’Och vad har du förberett för det ögonblicket?’ Mannen sa: ’Ingenting, utom kärleken till Allah och Hans budbärare.’ Då sade Allahs Budbärare: ’Du kommer att vara med dem du älskar’. Anas sade, ’Vilken glädje vi kände när vi hörde orden "Du kommer att vara med dem du älskar", och jag älskar budbäraren, Abu Bakr och Omar och jag ser fram emot att vara med dem för den kärlek jag känner för var och en av dem, även om jag inte har kunnat göra någonting av det de gjorde.” (Bukhari)

Fjärde, tro på det han berättade för oss, var lydig med det han föreskrev och håll dig borta från det han förbjöd. Argumentet för detta är vad Allah berättar för oss: Tag alltså emot vad [Hans] Sändebud ger er [av detta] och avstå [villigt] från det som han nekar er… (59:7)

Muslimer! Bland Allahs Budbärares rättigheter finns det att vi måste följa hans exempel i all han har föreskrivit, vare sig det är religiöst eller i våra dagliga liv.

Allah säger: I GUDS Sändebud har ni ett gott föredöme för alla som [med bävan och hopp] ser fram mot [mötet med] Gud och den Yttersta dagen och som ständigt har Gud för ögonen. (33:21)

Vi följer hans exempel i tillbedjan, i relationen med andra, i moral och beteende. Allahs budbärare var noggrann med att lära människor och uppmuntrade andra att följa hans exempel, han brukade göra wudu framför andra och även bad för att lära hur det gjordes och sa: "Be som ni såg mig göra." (Bukhari)

Vi måste veta att vi inte kan tillbe Allah förutom som profeten lagstiftade och lärde oss, och den som gör på annat sätt kommer han dyrkan inte att bli accepterad och kommer att vara e av innovationsfolk. Aisha berättade att Allahs budbärare sade: "Den som gör ett verk som inte är av vår din kommer att förkastas." (Muslim)


Andra Khotba:

Beröm tillhör Allah, som undervisade och lärde människan det hon inte visste, Allahs fred och välsignelser vare med budbärarnas sigill och den mest älskade av dem, med hans familj, hans följeslagare, hans fruar och med alla som följer hans vägledning fram till dagen vi ska möta vår Herre.

Frukta Allah! Allahs budbärare var den som bevarade religionen från innovationer. I sina predika brukade han varna om det i alla frågor genom att säga: "De mest sanningsenliga ord är de i Allahs bok, den bästa vägledning är Muhammeds, och de värsta frågorna är innovationer." (Muslim)

Och han gav denna varning i slutet av sitt liv, i arvet han lämnade till oss: "Den av er som fortfarande lever efter min död kommer att se stora skillnader och var vaksamma för innovationer eftersom all innovation är en missledning." (Tirmidhi)

Idag har innovationer spridit sig till följd av okunnighet och för att man följer och imiterar blint dem som säger att de har kunskap.

Muslimer! En annan av profetens rättigheter är att muslimen inte ska överdriva i sitt beröm av Allahs budbärare, det vill säga han måste ge honom den rätt Allah beviljade honom och inte höja honom till en grad som inte hör till honom eller någon grad av gudomlighet.

Det är också hans rättighet att bli hälsad när man nämner hans namn eller hör det. Allah säger i Koranen: Gud och Hans änglar välsignar Profeten; be Gud välsigna honom, ni troende, och hälsa honom med en vördnadsfull hälsning! (33:56) och Allahs Budbärare sade: "Den som ger mig hälsningar, Allah ger honom tio välsignelser."

Det rekommenderas starkt att hälsa Allahs Budbärare hela tiden och det bekräftas ännu mer i bönen, där det är en plikt inom bönen.

Att säga "Allahs fred och välsignelser vara med honom" är vår vädjan till Allah att välsigna honom och detta uttryck innebär också att änglar berömmer honom och ber Allah för budbäraren. Vår Herre berömmer honom med de bästa sätten framför dem. Allah säger i Koranen: Gud och Hans änglar välsignar Profeten; be Gud välsigna honom, ni troende, och hälsa honom med en vördnadsfull hälsning! (33:56)

Vi ber Allah, den Högsta, att göra oss till de tjänare som svarar på bästa sätt, till de uppriktiga och trogna anhängarna av Hans föreskrifter.

Amen

Fredag den 9 Dhul Qadah 1440 / 12 juli 2019
Islamisk Kultur Center "Förvarare av de två heliga moskéerna, kung Fahd"
Buenos Aires – Argentina

Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum