Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnKhotba - PredikanTålamodet och dess dygder

Sheikh Ahmad Ragab - 2020-09-25

Prisad vare Allah, som vägledde oss och välsignade oss med tron och vi skulle inte ha kunnat hitta rätt om det inte hade varit för Honom. Jag vittnar om att det inte finns någon annan gudomlighet utom Allah, unik, utan medarbetare. Jag vittnar om att Muhammad är Hans tjänare och budbärare. Allah! Välsigna Muhammed, hans familj, hans följeslagare och alla som följer hans vägledning fram till domedagen. Må Allahs fred och välsignelser vara över honom, med hans ädla familj och trofasta lärjungar. Amen

Kära bröder, idag kommer vi att prata om tålamod, dess typer och dygder och hur profeternas liv ger oss exempel på tålamod inför prövningar.

Bröder och systrar i Islam: Allah säger i Koranen: Troende! Uthärda allt - ja, tävla om att ge prov på tålamod och uthållighet och var alltid beredda att kämpa [för tron] och frukta Gud! Kanske skall det gå er väl i händer. (3:200)

Tålamodet är indelat i tre delar:

Tålamodet för att inte bli olydigt mot Allah, tålamodet för att lyda Allah och tålamod över Allahs dekret. Det vill säga, du har alla möjligheter att begå synd, men du kommer ihåg din Herre, du är rädd för Hans straff och du inser att du står inför en stor prövning, därför går du bort från olydnad av rädsla för Allah.

Profeten Yusuf, fred vare med honom, ger oss denna lektion när härskarens hustru bjöd in och förförde honom. Allah hindrade honom från att begå det onda och olagliga. Allah säger i Koranen: Hon hade fattat begär till honom och även han kände begär till henne; om han inte hade sett ett tecken från sin Herre [kunde han ha gett efter för frestelsen]. - Vi ville hålla allt ont och all skamlöshet borta från honom eftersom han var en av Våra sant hängivna tjänare. (12:24) Då sattes Yusuf i fängelse, men han hade tålamod inför den stora prövningen och Allah gjorde sedan honom till Egyptens härskare.

Tålamod i lydnad mot Allah är den andra typen av tålamod och det innebär att anstränga sig för att inte förblindas av allt som finns i det världsliga livet och vad som presenteras som ett hinder för att lyda Allah. Det är därför som det sägs att tålamod att lyda Allah är mer fullständigt och bättre än tålamod för att vända sig från synder.

Allah säger i Koranen om dem som tillhör folket som håller nattbönen och anstränger sig: de som avstår från sömn för att med fruktan och hopp åkalla sin Herre och som ger åt andra av det som Vi har skänkt dem för deras försörjning. (32:16)

Tålamod om Allahs dekret:

O ni som jag älskar för Allahs skull! Den sanna muslimen, den förnuftiga, den intelligenta, borde vara nöjd med vad Allah förordnade för honom. Självmedvetenhet är en nivå som endast kan nås av de tålmodiga, människor som har tro och styrka. Det är därför många inte är nöjda när de får höra att tålamod är en plikt medan självmedvetenhet rekommenderas starkt. Därför satte Allah sina profeter på prov.

Saad ibn Abi Waqqas berättade: ”Jag sade: ’O Allahs budbärare, vem av alla människor genomgår de största prövningar?’ Han svarade: ’Profeterna, därefter de som följer dem i gott beteende och sedan dm som följer de senare.

En man kommer att prövas enligt den nivån på religiöst engagemang han har uppnått. Om ditt religiösa engagemang är starkt testas det mer rigoröst. Om ditt religiösa engagemang är svagt testas det i enlighet därmed.

Olyckor kommer att fortsätta att drabba människor tills de vandrar jorden utan synd på sina axlar.’”

Och det var verkligen så, Allah satte vår profet Muhammad på provet när de planerade mot honom och förnekade hans budskap genom att belägra honom och hans följeslagare i tre år och berövade dem mat och dryck. Och när han prövades med den falska anklagelsen som gjordes mot Aisha, men Allah beviljade honom segern och räddade honom och höjde honom till den högsta rang.

Allah berättar för oss om tålamod och dess dygder i många verser:

Vi skall helt visst låta er utstå prövningar genom fruktan, hungersnöd, förlust av egendom och liv och frukten [av ert arbete]. Förkunna för de tålmodiga och uthålliga ett glatt budskap – för dem som när de drabbas av olycka och motgång säger: "Vi tillhör Gud och till Honom skall vi återvända". (2:155-156)

Och ha tålamod! Gud låter inte dem som gör det goda och det rätta gå miste om sin lön. (11:115)

[Och] de utbrast: "Är du då Josef?" Han svarade: "Jag är Josef och här är min broder. Gud har sannerligen varit god mot oss! Den som fruktar Honom och bär motgången med tålamod [skall se att] Gud inte låter den som gör det goda och det rätta gå miste om sin lön." (12:90)

Och Allahs budbärare, fred vare med honom, sade: ”Den troendes situation är beundransvärd! Varje sak gynnar honom, och detta händer inte utan med den troende. När något bra händer med honom, är han tacksam mot Allah, och det är bra för honom. Och när något dåligt händer med honom är han tålmodig och det är också bra för honom.”

Vi ber Allah den Högsta att göra oss trogna följare av Hans föreskrifter.

Amen.

Fredag den 11 Muharram 1440/21 september 2018
Islamisk Kultur Center "Förvarare av de två heliga moskéerna, kung Fahd"
Buenos Aires – Argentina

Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum