Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnKhotba - PredikanDe skäl som upphöjer och hedrar en muslim

Sheikh Osman Muhammad Shareef Al Mul - 2017-09-15

Prisad vare Allah, som har bestämt en stor belöning för dem som ofta minns Honom. Jag vittnar om att det inte finns någon gudom utom Allah, ensam, utan partner, och jag vittnar om att Muhammed är hans tjänare och budbärare. Må fred vare över honom, hans familj, kamrater och alla dem som följer hans vägledning tills Domedagen.

"O ni som tror! frukta verkligen Allah och se till att döden inte kommer till er men när ni är muslimer”, “Frukta Gud som skapade er från en enda varelse, Adam, och från honom skapade Han hans hustru Eva, och från båda gav Han upphov till många ättlingar av män och kvinnor. Frukta Allah i vars namn ni frågar om saker och behåll goda relationer med era anhöriga, Han ser ständigt på er."

Alla, sedan antiken, söker värdighet, status, men var oeniga om hur man skall uppnå detta: Men Gud vägledde de troende i det som de med Hans tillåtelse hade kommit till skiljaktiga meningar om - Gud leder den Han vill till en rak väg. (2:213)


Första khotba

Ärad vare Honom som säger i den heliga Koranen: Den som står efter [jordisk] makt och ära [skall veta att] all ära tillhör Gud. De goda orden stiger upp till Honom och Han förhöjer [värdet av] varje god handling. Men de som i tysthet smider onda planer har ett strängt straff att vänta och deras planer skall slå fel. (35:10)

När det gäller de otrogna som tyckte att deras värdighet grundades på idoldyrkan, Allah förklarar: Dessa [människor] har nämligen tagit sig för att i Guds ställe dyrka gudar som [de tror skall ge dem] mera makt och ära. Nej [de misstar sig]! De [som var föremål för deras dyrkan] skall tvärtom på [Domens dag] svära sig fria från denna dyrkan och bli [sina forna anhängares] motståndare. (19:80-81)

Den som vill uppnå sann värdighet, styrka och stolthet, måste söka det i tron på Allah, eftersom det är Allah som har styrkan och ger den till vem Han vill bland Sina tjänare. Han säger: SÄG: "Gud, all makts Herre! Du skänker makten åt den Du vill och Du tar makten från den Du vill. Du upphöjer den Du vill och Du förnedrar den Du vill. I Din hand ligger det goda och Du har allting i Din makt. (3:26)

Det finns ingen som har makt eller befogenhet att bevilja dem till andra eller ta bort, alla starka och ädla personer har dessa egenskaper eftersom Allah, den Allsmäktige, har beviljat dem det, och han kan förändra deras situation och degradera dem. Den mest värdiga personen är den som underkastar sig Skaparen.

Vi som muslimer, måste söka värdigheten och styrkan i Gud direkt. Värdighet och styrka innebär att styra sina passioner och själen som söker sig till det onda, därför, böj huvudet inför Allah, be inte om hjälp från någon förutom till Allah. Denna känsla är en produkt av lydnad till den Allsmäktige och från att man håller sig borta från synden.

Den tjänaren som har en tro, värdighet och styrka med starka rötter, underkastar sig inte någon annan och förblir skyddad från allt ont. Värdigheten kan inte åstadkommas genom arrogans och förakt för andra. Allah förklarar hur man kan uppnå det när Han säger: "Till Honom stiger de goda ord och upphöjer de goda gärningar", det vill säga att genom goda ord ger oss Allah värdighet och med goda gärningar höjer Han upp oss i grader.

Att recitera Koranen anses finnas bland de goda ord, också att minnas Allah genom ord och lov som upphöjer Honom, att påbjuda det goda och förbjuda det onda, att uppmana att göra gott, att göra välgörenhet. När det gäller de fromma verk, hänvisar man till bön, pilgrimsfärd, bra behandling av sina föräldrar, andra släktingar och grannar, att hjälpa föräldralösa och fattiga. Kom ihåg att genom goda ord, Gud ger dig värdighet, och genom fromma verk upphöjer Han oss i grader.

Ibn Abbas (må Gud välsigne honom) sa: "Det goda verk är ljus för hjärtat, ansiktets lyster, ökat försörjning, och det genererar kärlek i tjänarens hjärta mot den person som beter sig fromt. Istället mörknar det onda verk tjänarens hjärta och ansikte, minskar försörjning, och sprider avståndstagande från honom i andras hjärtan."

När man utför goda gärningar uppnår man Allahs kärlek, och när Allah älskar någon inspirerar Han kärlek i människornas hjärtan för den personen. Finns det någon större källa till stolthet och värdighet än att känna sig älskad och respekterad av andra?

En annan källa som förstärker och ger värdighet till tjänaren är att ha tålamod när orättvisor begås mot honom, Profeten Muhammed (frid vare med honom) sa: "Jag svär vid Allah att en tjänares tillgångar inte minskar genom att göra välgörenhet, att när en tjänare har tålamod inför en orättvisa, förstärker Allah honom och ger värdighet, och när en tjänare börjar be folk om saker, öppnar Allah dörren till fattigdomen."

Bland de skäl som hedrar en troende är att avstå från andras ägodelar. Vid ett tillfälle berättade ängeln Gabriel (fred över honom) för Allahs budbärare:

"Muhammad! Du kan leva länge, men så småningom kommer du att dö, du kan älska vem du vill, men så småningom kommer du att gå ifrån dem, du kan göra som du vill, men en dag kommer du att bedömas enligt dina handlingar. Du ska veta att det som hedrar en troende är att be i djupet av natten, och hans värdighet finns i att avstå från det andra äger.”

Broder! Ju mindre beroende du är av människorna, desto mer värdig är du för Allah och mer älskad av andra, men om du behöver dem och längtar efter det de äger, kommer de att ta avstånd från dig och att hata dig.

Bland de skäl som hedrar oss finns att be mycket och göra många prostrationer. Man frågade Profeten om anledningarna som kommer att få en troende att vara med honom i Paradiset och han sade: "Du måste öka dina prostrationer".

Bland orsakerna till värdighet finns det att ha en fast tro på Allah och Hans budbärare (frid vare med honom). Gud den Upphöjde säger: "Styrkan och värdighet tillhör Gud, Hans Sändebud och de troende".

Dessa är de vägar som leder till den sanna värdighet och styrka i denna värld och i den Andra, utanför detta finns det enda medel som leder till en tillfällig njutning som snart upphör och så småningom kommer man att drabbas av förödmjukelse på Domens dag.

Muslimen är ödmjuk inför Allah och är bra för andra, han vänder sig till andra med goda ord och söker ömsesidighet av sina medmänniskor. Han behandlar inte dem med arrogans. Profeten sa: "Vid Domedagen kommer de stolta att känna sig djupt förödmjukade".

Ödmjukhet är också något som hedrar muslimen och höjer honom i grader. Profeten sade: "Den som är ödmjuk inför Allah, blir höjd av Honom". Därför är ödmjukhet en av de saker som hedrar en muslim, och är en av de dygder som leder oss till Allah. Profeten Muhammed sade: "att le mot din muslimska bror är välgörenhet" och han också sa, "att ta bort ett hinder från väg är välgörenhet."

Han sade också, "att hjälpa din bror är välgörenhet". Sättet att göra välgörenhet är flera och olika, desto mer du närmar dig Allah kommer du att känna glädje i dyrkan och det är detta (dyrkan) som ger värdighet till en muslim och upphöjer honom i grader i detta världsliga liv och i den Andra.

Vi ber Skaparen, den Allsmäktige, att välsigna oss med sann värdighet, att göra oss mer ödmjuka, och låta oss få tillgång till kunskap som kommer att gynna oss i detta livet och det Andra.

Vi ber Allah att höja upp oss i lydnad och i grader genom belåtenhet, barmhärtighet, fromhet och rädsla (taqwa).

Prisad vare Allah, universums Skapare. Vi ber Allah att göra oss fasta i vår tro och göra det lätt för oss att agera fromt.

Fredag den 5 Rabi At-Thani 1437/15 januari 2016
Islamisk Kultur Center "Förvarare av de två heliga moskéerna, kung Fahd"
Buenos Aires – Argentina

Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum