Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnKhotba - PredikanReligion är lätthet

Sheikh Salim Delgado Dasumen - 2020-04-03

Vi tackar Allah, som är nöjd med sin religion, Islam och är glad över att vi följer den väg som är full av lätthet och godhet. Allah, hyllning och ära till Honom, säger i sin Bok: Han har utvalt er och Han har inte lagt på er svåra eller tunga plikter i [utövningen av er] religion, den rena, ursprungliga tro som var er fader Abrahams. Det är Han som i gången tid och i denna [Skrift] har kallat er "dem som har underkastat sig Guds vilja". Om detta skall Sändebudet vittna mot er och ni skall vittna mot människorna. (22:78)

Allahs tjänare! Jag uppmanar er och mig själv att frukta Allah, vår Herre, och att visa tacksamhet för Hans stora godhet, liksom den stora välsignelsen i utövandet av Islam.

Allah skickade oss en ädel budbärare som bar med sig det mest värdefulla för umma: uppenbarelsen, som vår Herre nämner i sin bok: Gud visade sannerligen de troende [en stor nåd], då Han lät ett sändebud komma till dem, [en man] ur deras egna led, för att framföra Hans budskap till dem och rena dem [från synd] och undervisa dem i Skriften och [profeternas] visdom; innan dess var de helt uppenbart på orätt väg. (3:164)

Det råder ingen tvekan om att uppenbarelsen som Budbäraren förde till oss, Fred vare med honom, är en din av rättfärdighet och barmhärtighet, lycka och godhet för mänskligheten. Det har inte funnits en bättre religion och sätt att leva än islam. Det är den mest kompletta, förståelige, lätt att acceptera, logisk och full av underlättande. Det har inga dolda hemligheter eller oklarheter i trosfrågor. Allah den Högste har beordrat oss att hålla fast vid denna tro tills den dagen vi dör, Han säger: Troende! Frukta Gud så som det åligger er att frukta Honom och underkasta er Hans vilja, innan döden överraskar er! (3:102)

De är bön från Guds stora profeter, precis som det står i Koranen om Abraham och hans son Ismaels böner: Herre! Gör att vi underkastar oss Din vilja och gör våra efterkommande till ett samfund av [människor] som underkastar sig Din vilja. (2:128)

Jag vittnar om att det inte finns någon gud förutom Honom, utan partner i Sitt kungarike, och jag vittnar om att Hans tjänare Muhammad är Hans budbärare och profet, som alltid valde den enklaste vägen när han fick valet.

Måtte Guds fred och barmhärtighet vara över honom, hans ädla familj och lärjungar, liksom med alla dem som följer dem på Islams väg.

Men hur kan islam göras begriplig? Islam är det fullständiga överlämnandet till Gud, både i trosbekännelse och i lydnad. Det är att acceptera Allahs perfekta enhet och att bli av med alla former av polyteism och avgudadyrkan.

Och det bör noteras att islams religion är religionen för varje profet som Allah skickat till världen, det är så vi läser i den ädla Koranen i Noahs ord: "... och jag har blivit befalld att vara en av dem som underkastar sig Hans vilja." (10:72)

Islam är Allahs religion, som fastställdes för hela mänskligheten och fördes med alla profeter genom århundraden och årtusenden. Alla dessa budskap som profeterna främjade var en del av denna unika religion, till dess att profeternas sista, Muhammed, kom. När denna sista profet anlände, stängdes det gudomliga budskapet, och alla som utövar någon tidigare himmelsk religion bör omfamna den sistnämnda.

Det är därför Allahs åtagande gentemot sina profeter i början, Allah den Högste säger: [EFTERFÖLJARE av äldre tiders uppenbarelser! Minns att] Gud erbjöd er Sitt förbund genom profeterna. [Han sade:] "Jag har låtit er få del av uppenbarelse och visdom. [En gång] skall ett sändebud komma till er med bekräftelse av den sanning som [redan] är i er hand; då skall ni tro på honom och stödja honom." [Och Han] sade: "Är det ert beslut att ingå förbund med Mig på denna grund?" De svarade: "Ja, det är vårt beslut." [Och Gud] sade: "Vittna då om detta; Jag skall vittna med er. De som efter detta drar sig ifrån [sin plikt] är de som har förhärdat sig i trots och olydnad." (3:81-82)

Allah gör många referenser om detta ämne i Hans sist uppenbarade Bok, den ädla Koranen. Islam och hans sista budbärare måste följas, och denna sista uppenbarelse som härstammar från Honom är en religion som ger många underlättande och tillåtelser som inte fanns tidigare, den upphäver många lagar för att befria de trogna och som barmhärtighet från deras Skapare.

Allah säger i Sin bok: …som följer Sändebudet, den olärde Profeten, som de kan finna omnämnd i sina egna [Skrifter], i Tora och i Evangeliet; och han skall anbefalla dem det som är rätt och förbjuda dem det som är orätt och förklara tillåtna för dem alla goda och nyttiga ting och otillåtet allt som är ont och skadligt och befria dem från deras bördor och lösa dem från de bojor som har bundit dem. De som tror på honom och ärar honom och stöder honom och låter sig ledas av det ljus som åtföljer honom - dem skall det gå väl i händer." Säg: "Människor! Jag är Guds Sändebud, [utsänd] till er alla av Honom som äger herraväldet över himlarna och jorden! Det finns ingen gud utom Han - Han som skänker liv och skänker död. Tro därför på Gud och Hans Sändebud, den olärde Profeten, som tror på Gud och Hans ord, och följ honom så att ni får vägledning." (7:157-158)

Och Han säger också med hänvisning till sin sist uppenbarade lag: Han har inte lagt på er svåra eller tunga plikter i [utövningen av er] religion… (22:78). Gud lägger inte på någon en tyngre börda än han kan bära. (2:286), Frukta därför Gud efter måttet av er förmåga… (64:16)

Profeten Muhammad sade: "Jag skickades med en ren religion av underlättande och förlåtelse." Och han sa: "Om jag beordrar er något, gör det så mycket ni kan."

Det är så här vår Herre Allah har ordnat alla frågor i denna vackra religion, i parametrar som underlättar för muslimer. I den har Han gett tillstånd som gör det enkel för en resenär att välja att fasta eller inte under Ramadan, möjligheten att förkorta bönerna från fyra rakah till två, tillåtelse att förena några böner med andra, att de sjuka eller äldre kan be sittande eller liggande, enligt deras möjlighet. För de som inte mår bra är det möjligt att utföra torr tvagning (tayammum), liksom för den bedjande som inte hittar vatten, det och andra tillåtelser.

Dessutom räknas inte bland den troendes handlingar de som utförs av glömska, misstag eller tvång. Vi läser i den ädla Koranen: Herre! Ställ oss inte till svars för glömska eller oavsiktliga fel. (2:286). Och det rapporteras att Allahs budbärare sade: "Visst har Allah tagit bort från min nation (bristen) som görs av misstag, glömska eller tvång". (Ibn Jibban)

Dessa är exempel på den underlättande som Sharia (islamisk lag) ger till troende och verser och ord om dess välsignelser, barmhärtighet och förståelse med dem som följer den. Allah är medkännande, klok.

Det är därför det är inte heller tillåtet med överdrivning i religionsfrågor, det är förbjudet. Islam fördömer extremism på alla sätt eftersom det strider mot själens anda. Islam är barmhärtighet, inte lidande. Överdrivande är förbjudet även i fråga om dyrkan. Det finns flera berättelser där profeten avvisade handlingarna från dem som överdrev, till exempel mannen som fastade och stod i solen och undvek skuggan. Profeten sade: "Allah behöver inte att denne man straffar sig själv ..." Det finns också berättelser om att utöva bönen och fasta på ett måttligt och hälsosamt sätt, han sade en gång: "De som överdriver är förlorad." (Muslim). Och han sade: ”Visst är denna religion lätt, den som insisterar på att överdriva med det kommer att bli besegrad av den. Handla med mått, gör det goda och sprid goda nyheterna ... ” (Bukhari och Muslim)

Må Allah förse oss med det goda och korrekta utövandet av Hans religion, utan överdrivande eller försumlighet. Må Allah göra oss till goda människor, kännare av islam och bärare av sund bedömning. Visst svarar Allah på bönen.

Amen

Fredag den 27 Muharram 1438/ 28 oktober 2016
Islamisk Kultur Center "Förvarare av de två heliga moskéerna, kung Fahd"
Buenos Aires – ArgentinaCopyright © 2007 Islamiskt Informations Forum