Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnKhotba - PredikanFastemånadens dygder och föreskrifter

Sheikh Abdulatif Al Otaibi - 2019-05-17

Prisad vare Allah, som i sin lagstiftning har gjort alla stora och viktiga handlingar av dyrkan varierande och i olika tider. Han har gett oss favörer och överflöd, och hedrat oss med månaden Ramadan. Jag vittnar om att det inte finns någon gudom utom Allah, och vittnar om att Muhammed är hans tjänare och budbärare, den bästa av dem som bad, fastade och gick runt Allahs hus, fred vare över honom, hans familj och följeslagare tills Domedagen.

Bröder i tro! Frukta Allah och reflektera över de många belöningar som Han ger oss i månaden Ramadan med fastan. Det är en månad då Allah (Hyllning och ära till Honom) inrättade som en skyldighet för oss att fasta precis som nationerna före oss. Den Allsmäktig säger i Koranen: "O ni som tror att fasta har förskrivits till dig som de före dig att du kan få fromhet" (2:183).

Genom Ramadans fasta uppnår vi Allahs tillfredsställelse och så manifesterar vi vår uppriktighet, vår upphöjda etiska beteende och fulländar vår religion.

Bröder och systrar! Fastan har många fina dygder som avlägsnar hungern och törstens svåra känslor. Om detta berättade Sahl att Profeten (frid vare med honom) sade: "I Paradiset finns det en port som heter Al Rayyan. Genom denna port kommer de som fastar att komma in vid Domedagen och ingen annan kommer att komma in förutom dem. Man kommer att säga: ’Var är de fastande?’ De kommer att stiga upp och ingen annan kommer att komma in bortsett från de fastande. När de fastande väl har kommit in genom dörren, kommer den att stängas och ingen annan kommer att gå in genom det."

Abu Huraira rapporterade att Allahs budbärare sa: "Allah, den Upphöjde, sade: ’Adams sons alla handlingar är för honom, förutom fastan som är för Mig och jag belönar det.’ Fastan är en sköld. Om någon av er fastar ska den dagen inte uttala obsceniteter eller höja rösten, och om någon förolämpar eller attackerar er ska ni säga: ’Jag fastar.’ Vid Honom i vars hand är Muhammads liv! För Allah kommer vid Domedagen den dåliga andedräkten hos en fastande att vara behagligare än mysk. Och den fastande har två glädjeämnen när denne är klar (med fastan), glädjen av att vara klar och när denne träffar sin Herre, kommer han att vara glad för sin fasta.’"

Abu Huraira berättade att: "Allahs budbärare sade: ’Alla Adams son (goda) gärningar kommer att multipliceras, hans belöning kommer att bli tio till sju hundra gånger.’ Allah den upphöjde sade: ’Med undantag för fastan som är för Mig och Jag är den som belöna det, eftersom passioner och mat överges för Min skull.’"

Ni ska veta bröder, att denna stora belöning inte beviljas till någon annan än den som är troende och som fastar med en längta att bli belönad av Allah. Det har överförts från Abu Huraira att Profeten sade: "Den som fastar under Ramadan med tro och hopp att bli belönad, kommer att bli förlåten från sina tidigare synder".

Oh ni som tror! Visst är Ramadans fasta inte obligatoriskt men för dem som uppfyller vissa krav:

- Att vara muslim

- Att ha den rätta ålder

- Att vara ansvarig för sina handlingar

- Att vara fysiskt kapabel att fasta

- Att befinna sig på sin bostadsort, det vill säga, inte på resande fot

- Att inte gå igenom någon omständighet som förhindrar fastan trots att man uppfyller ovanstående villkor.

1. Icke-muslimer är uteslutna av det första villkoret, och därför behöver inte fasta. Om en icke-muslim konverterar till islam, är han inte skyldig att göra upp fastan under Ramadan månader före sin omvändelse.

2. Det andra villkoret är muslimen måste vara myndig, dvs som har passerat puberteten. Den minderårige har ingen skyldighet att fasta. Men om denne gör det, kommer han/hon att belönas för sin fasta och även hans/hennes förmyndare kommer att belönas för att de uppmuntrar deras fasta.

3. En muslim ansvarig för sina handlingar och med gott omdöme är den som inte har någon sjukdom som hindrar dennes mentala förmågor. Den som har förlorat sitt sinne är inte ansvarig enligt islamisk lag och inte heller är skyldig att göra någon av Islams obligatoriska handlingar som bön, fasta eller att stödja de fattiga. Aisha rapporterade att Profeten sade: "Det finns tre personer vars handlingar inte registreras, den sovande tills han vaknar, ett barn tills denne når puberteten och en person utan kontroll av sina sinnen tills denne återfår kontroll av dem." (Rapporterad av Ahmed).

4. Det fjärde villkoret är att vara fysiskt kapabel att fasta. Den som på grund av sitt fysiska och mentala tillstånd inte orkar med fastansbörda ska inte fasta. Men tillståndet av vara fysiskt inkapabel att fasta har två kategorier, tillfälligt och permanent tillstånd. För de som har en tillfällig sjukdom från vilken man förväntar sig återhämtas, är det tillåtet att inte fasta men de måste ersätta de förlorade fastedagar när deras hälsotillstånd har förbättrats. I denna tillåtelse att inte fasta men att komplettera senare räknas med de resande. De som har ett permanent tillstånd som inte tillåter dem att fasta, till exempel en sjukdom som inte kan botas eller om man har uppnått hög ålder, man eller kvinna, och därför är deras hälsotillstånd inte det bästa, de ska ge mat till en behövande för varje dag de inte fastar.

5. Det femte villkoret är att muslimen ska vara i sin bostadsort, det vill säga, inte på resande fot. Om man är ute på resa, då är fastan inte obligatoriskt för denne, men om han/hon fastar är den giltig. Om resenären anser att fasta kommer att försvaga honom/henne, då är det bättre att inte fasta, eftersom Allah är tillfredsställd med att sina tjänare använder sig av det som Han har tillåtit och hatar när de är olydiga.

I alla de ovannämnda buden är men och kvinnor lika, det finns bara ett tillägg till det och det är ifall en kvinna har sin menstruation eller har postpartum blödning, i sådana situationer ska en kvinna inte fasta.

O Allahs tjänare! De saker som gör fastan ogiltigt är åtta:

- Att äta, dricka eller injicera näring.

- Att ha sexuellt umgänge med sin make/maka, vilket anses vara en allvarlig synd och därför är dess försoning mycket svår. Om man har sexuellt umgänge under dagtid, måste man sona det med två månader i följd av fasta och om man inte kan göra det, då ska man ge mat till sextio behövande.

- Att medvetet och med vilja provocera fram en ejakulation gör fastan ogiltig, men det kräver ingen extra försoning förutom att ersätta den missade fastedag.

- Att tappa blod med sugkoppar. Men blod som tas ut för analys bryter inte fastan eftersom den är liten och påverkar inte något fysiskt. Inte heller bryter fastan oavsiktligt näsblod men man bör svälja det eftersom det är förbjudet för den som fastar och den som inte gör det. När det gäller bloddonation, det bryter fastan, men en liten ingripande för att desinficera en mindre skada där man blöder gör inte det. Kräkningar om det är avsiktligt gör fastan ogiltig.

Det är viktigt att veta att alla dessa händelser inte upphäver fastan om personen gör det inte avsiktlig, fullmedveten om att det är dags att fasta och har tydlig kunskap om vad som upphäver fasta.

Allah, den Högste, säger i den heliga Koranen: Om ni här begår ett misstag, skall ni inte klandras för detta - nej, [det som är av betydelse är] vad ni innerst inne syftar till. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig. (33:5) Abu Huraira rapporterade att Allahs budbärare sade: "Om någon glömmer och äter eller dricker bör denne fortsätta med sin fasta, eftersom det var Allah själv som matade honom och gav honom att dricka." (al-Bukhari och Muslim).

Må Allah välsigna oss med kunskap om den heliga Koranen och Hans Profets sunna, med visdom för att agera rätt och kraft att genomföra allt vi har just hört.

Vi ber om Allahs förlåtelse för våra synder och vi vänder oss till Honom i ånger.

Bröder och systrar i Islam, be om frid och välsignelser för profeten Muhammed som Allah säger i den heliga Koranen: Gud och Hans änglar välsignar Profeten; be Gud välsigna honom, ni troende, och hälsa honom med en vördnadsfull hälsning! (33:56)

Fredag 5 Ramadan 1437/10 juni 2016
Islamisk Kultur Center "Förvarare av de två heliga moskéerna, kung Fahd"
Buenos Aires – Argentina

Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum