Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnKhotba - PredikanSkvaller

Sheikh Mohammad Al Harbi - 2017-12-22

All pris vare Allah, Universums Herre. Vi förhärliga Dig, vi söker hjälp och be om förlåtelse för våra tillkortakommanden. Vi tar vår tillflykt till Allah från det onda som finns i oss själva och den skada som våra missgärningar kn orsaka. Den som Allah vägleder kan ingen avleda och den som Allah bestämmer ska gå vilse, kan ingen vägleda. Jag vittnar om att det inte finns någon gud utom Allah, ensam enastående och att Muhammed är hans tjänare och budbärare, frid vare över honom.

Allahs tjänare! Allah den Allsmäktige säger i den heliga Koranen: Troende! Frukta Gud, var rättframma [i ert tal] och håll er till sanningen; då skall Han hjälpa er att leva ett rättskaffens liv och ge er förlåtelse för era synder. Den som lyder Gud och lyder [Hans] Sändebud har uppnått en stor seger. (33:70-71)

Allah (hyllning och ära till Honom) uppmanar er att vara rädd och tala ordentligt och har gett oss ett löfte att förlåta oss, återställa våra affärer till gott skick och ge oss harmoni och balans i våra liv. Således kommer den som fruktar Allah genom att förorda det goda och förbjuda det onda, att uppnå en stor prestation, och den som sluta frukta och följer hans lustar ut ur Allahs vägledning kommer att ha en allvarlig straff.

Allahs tjänare! Den andra pesten som tillsammans med muttrande matas från samma källa är skvaller.

Det är en av de största onda handlingar och består i att berätta för en tredjeperson det man hör från någon annan, på ett sådant sätt att det leder till missförstånd mellan dem. Det är en av de främsta orsakerna till oenighet och vrede mellan människor. Därför varnade Allahs sändebud om denna dåliga vana och berättade om det hårda straffet som väntar på alla som agerar på det sättet.

Att skvallra är det när muslimen avslöjar för någon annan information från sin egen muslimska bror för att alienera dem. Det han gör här är att korrumpera det Allah har gjort dygdigt, medvetet bryter det band som binder människor för att förvandla det till fiendskap mellan dem. Det är en handling som leder till stor korruption och till allt det onda. Därför sade profeten:

"Den som sprider skvaller som han hört där ute kommer inte in i paradiset", därför att denne är en av Satans soldater och spioner, han främjar missämja för att lösa upp banden som förenar de troende.

Hur många frön av ondskan finns där som sår skvaller, delar bröder, makar och vänner. De förvandlar kärlek till hat och hjärtats renhet till avsky och bitterhet. Det är så eftersom skvallret är en fiende till fred, närhet och enighet. Vad skvallret gör är att sprida vrede och hat, därför anser islams kunniga att det är en av djävulens påhitt för att lura oss.

Ibn Abdulbar berättade att Yahia Ibn Abi Kathir sade: "Skvallerbyttan och lögnaren kan på en timme orsaka mer skada än en trollkarl under ett helt år".

Människor med höga känslor, handla långtifrån skvallret eftersom det är den mest avskyvärda av alla vanor. Det är det drag som karakteriserar onda varelser som inte respekterar andras integritet och privat liv och sprider hemligheter. Vi måste också veta att skvallret ruinerna hem fulla av liv, bryter band i nära familjer och orsakar oskyldiga människors död.

Akta er från den informationen som kan skada känslor och som överförs av skvallerbytta eftersom denne är en dum person. Allah, den Högste, säger i den heliga Koranen: TROENDE! Om en människa som inte åtnjuter stadgat rykte [för tillförlitlighet] kommer till er med en upplysning, försök då reda ut [vad som är sanning], så att ni inte utan att inse det tillfogar [andra] skada och sedan måste ångra vad ni gjort. (49:6)

Var försiktig så att du inte blir lurad av förtalare och skvallerbytta, eftersom den som orsakar skada på andra genom att överföra skvaller kommer att göra detsamma med dig. Skvallerbyttan är en förrädare, även om denne talar sanningen, eftersom det underskattar de gudomliga läror som uppenbarligen censurerar och varnar alla som gör narr av andra med sina ord och attityder, liksom alla angivare och förtalare som varnas om att de inte kommer att komma in i Paradiset vilket nämndes av profeten i en hadith.

Bröder i tron, frukta Allah och respektera dina bröders ära, precis som islam respekterade honom. Det var Allahs budbärares uppmaning på en av de största församlingarna, stående på berget Arafat under sin sista predikan till folket: "Troende! Precis om ni betraktar denna månad, denna dag och denna stad som helig, på samma sätt se på varje muslims liv, egendom och ära som helig."

Bröder, kort sagt, det är dessa Islams läror som visar oss tydligt det skamliga slut på skvallerbyttan och den negativa resultat de lämnar över till samhället genom sitt förnedrande och upprörande beteende och det de sprider, de är som flugor attraheras enbart av det stinkande. Vi måste komma ihåg att islam förbjuder oss kraftfullt från att engagera oss om att avslöja andra muslimers defekter.

Allah säger i den heliga Koranen: De som gärna ser att skamligt förtal sprids mot de troende har ett plågsamt straff att vänta i denna värld och i det kommande livet. - Gud vet, men ni vet inte [hela sanningen]. (24:19)

Allah vill att vi ska vara dygdiga och göra det goda, at vi är säkra från syndiga beteende och onda handlingar, och vägleda oss till den raka vägen. Visst är Han välvillig och generös!Fredag den 7 Jumadah Athani 1436/27 mars 2015

Islamisk Kultur Center "Förvarare av de två heliga moskéerna, kung Fahd"

Buenos Aires – Argentina

Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum