Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnKhotba - PredikanFred

Sheikh Mustapha Hassane - 2018-11-09

Lov till Allah, Skaparen, den som ger upphov till allt och skapar formerna. Allahs bön och fred vare hos den som öppnar, den som förseglar, den som upprätthåller absolut mod och på Hans folk och är Hans följeslagare i det goda tills domens dag.

I vår predikan kommer vi idag att tala om fred (salam). Att vara i fred är ett av målen i vårt liv, för att genom det uppnår vi en bättre värld och båda här i den materiella världen (dunya) som i den Andra (akhira).

Fred är närvarande i alla ögonblick av våra liv. När vi hälsar någon och önskar denne fred (as-salam alaykum), när vi lämnar sällskapet säger vi gå med fred (maa salam). I det arabiska språket är fred (salam) relaterad till hälsa (salama), att må bra är att vara i fred. Att vara i fred är att vara i harmoni med Allah och hans skapelse, att uppfylla de mandat som Allah har bestämt för oss.

I Koranen nämns det som värdet som korsar genom verkligheten eftersom det finns en mångfald i skapandet som Allah, hyllning och ära till Honom, förklarar det i Koranen (49:13). Och det måste vara inom den mångfalden av människor där freden måste bibehållas och skyddas.

Fred, salam, är skapelsens ryggrad. Metaforiskt sätt är skapelsen som ett fruktträd och i detta fruktträd skulle fred vara den starka stammen som upprätthåller skapelsen med sina grenar och frukter. Om freden upprätthåller trädet, upprätthåller det också våra egna handlingar, representerade av dessa grenar, liksom resultaten av dem i form av frukter som hänger på dem. Utan fred, utan salam skulle grenarna dvs våra handlingar och deras resultat inte kunna hållas upp, de skulle falla innan de blir mogna pga. vårt egos (nafs) svagheter, precis som en vind som angriper trädet. Men freden står emot alla former av svaghet och en person som är rotad i fredens grunder kan stå fast och stark som ett stort träd. Och hans skördar av frukter kommer att vara mer än fantastiska vilket kommer att ge denne tillgång till inte bara till Paradiset utan till vad Allah har markerat som underbart i denna värld.

Låt oss be Allah med uppriktighet i hjärtat att freden håller oss fast, att stödja oss mot egots vindar och låter växa stark med bra hälsa.

I islam är freden den gyllene regeln och kriget är den sista av möjligheterna. Freden är nödvändighet, skyldighet och rättvisa. Där är denna rättvisa (adl) som är grunden för fred eftersom det inte finns någon fred utan att det finns rättvisa. Vår tro kräver från oss rättvisa i varje handling, i varje uttalande, i varje ögonblick. Om vi har rättvisa kommer vi genast att få fred.

Krig ger aldrig fred, bara rättvisa ger det. Oenighet överskuggar fred och förblindar våra ögon. Vi ser inte, vi känner inte, vi är inte friska. För oss, att söka fred är att söka den skatt som Allah har bestämt för oss. När vi väl hittar det, växer vårt hjärta och vi kan leva till fullo med Skapelsen. Om vi inte hittar det, vandrar vi sårade genom Allahs Skapelse full av otacksamhet och blindhet, med en arrogans som får oss att tro att vi inte behöver underkasta oss Honom för att uppnå denna fred.

Fred är så viktig och så stark rotad i Islam att när vi talar om vår älskade profet säger vi "Allahs fred vare över honom." Och när vi ber för honom, den mest rättvise och fredsälskande av alla budbärare, instruerar Allah sina änglar att återsända denna fred över oss. Tusen välsignelser faller på oss, för det första steget för att erhålla den längtade freden är att känna igen källorna till denna fred, och utan tvekan kom vår älskade profet till jorden för att ge oss fred.

Och inte bara vår älskade Muhammed, men Koranen nämner att alla profeter, alla budbärare är människor av fred. Allah skickar sin fred i Koranen:

och Vi lät hans minne bevaras av senare släkten [som ber:] "Fred och välsignelse över Abraham!" (37:108-109) Och Vi lät deras minne bevaras av senare släkten [som ber:] "Fred och välsignelse över Moses och Aron!" (37:119-120) Och Vi lät hans minne bevaras av senare släkten [som ber:] "Fred och välsignelse över Elia och dem som följde honom!" (37:129-130)

Dessa verser av Koranen visar oss hur Allah själv präglar sina profeter med fred. Det är en belöning för deras attityder, för sina resultat, för deras arbete med att överföra kunskap. Därför är fred ett av tecknen på profetskapet som överförs från Adam till varje profet och som avslutas med den siste av alla, vår älskade Profet.

Och till slut kan vi inte glömma att ett av Allahs vackraste namn är Al-Salam (Freden, Välsignaren, Fredens källa). Allah, i sin storhet, fred och full av barmhärtighet (rahma) ser på oss och förmedlar till oss denna kvalitet, som är så fylld av fördelar och som förbättrar alla världar.

Vi ber Allah, den Barmhärtige, att ge oss fred och visdom för att leva i harmoni, fred och kärlek med vår familj, vårt samhälle, våra bröder och resten av mänskligheten och att hjälpa oss att acceptera vårt ansvar och det gudomliga mandatet.

Vi ber Allah om fred för alla folk som befinner sig i konflikt.

Vi ber Allah att öka vår imam genom hans fred, att rensa våra hjärtan och fylla dem med Hans ljus.

Vi ber Allah att förlåta och ge fred till våra förfäder, till oss, till våra föräldrar och till alla troende.

Vi ber Allah att vägleda oss med fred genom den raka vägen (Sirat al-Mustaqim) och att Han accepterar vår dyrkan (ibadah).

Med detta sagt ber jag Allah om Hans förlåtelse och er alla. Må våra ord vara lydig mot vår Herre, Världarnas herre.Fredag den 22 Jumada Al-Awwal 1439/9 februari 2018

Islamisk Kultur Center "Förvarare av de två heliga moskéerna, kung Fahd"

Buenos Aires – Argentina

Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum