Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn

Khotba - PredikanVissa uppmaningar till fastande

Sheikh Mohammad Al Harbi
2016-06-10

Prisad vare Allah som har gjort det möjligt för oss att nå månaden Ramadan, överflöd, välsignelse och välviljans månad. Jag vittnar om att det inte finns någon gud utom Allah ensam, utan någon partner, Skaparen av universum, och att Muhammed är hans tjänare och budbärare. Frid och välsignelser vare med honom, hans familj och följeslagare tills Domedagen.

Bröder i tro! Allahs, den Högste, uppmaning till människan i alla tider och platser är: Troende! Frukta Gud så som det åligger er att frukta Honom och underkasta er Hans vilja, innan döden överraskar er! (3:102) Bröder! Vi upplever redan Ramadans dagar och nätter efter att ha ivrigt väntat och längtat efter dem. Nu är det bara att exponera sig till dess andliga vindar och dygder. Allah (HoäH) säger i den heliga Koranen: För att ge människorna vägledning [inleddes] i månaden Ramadan uppenbarelsen av Koranen i vilken vägledningen klargörs och en måttstock ges med vilken rätt kan mätas och skiljas från orätt. (2:185) och Han säger också: SE, VI har uppenbarat denna [heliga Skrift] under Allmaktens Natt. (97:1)

I hadithen som nämns i Sahih Bukhari och Sahih Muslim sade Profeten (fvmh): "När Ramadan kommer öppnas barmhärtighets portar, Helvetets portar stängs och djävlarna kedjas." Och i den version som finns i Ahmads Musnad: "Ramadan har kommit till er, en välsignad månad i vilken Allah har föreskrivit fasta, under vilken himlens portar öppnas, helvetets portar stängs och djävlarna kedjas. I den finn en kväll som är bättre än tusen månader, och den som berövas sin belöning är i sanningen berövad."

I samband med denna hadith sade Ibn Rajab: "Hur kan man inte berätta de goda nyheterna för den troende om att Paradisets portar är öppna? Hur kan man inte berätta de goda nyheterna för syndaren om att helvetets portar kommer att vara stängda! Och hur kan man inte berätta de goda nyheterna för den som är utrustad med intellekt om att demoner kommer att kedjas?" Sedan förklarade han: "Det finns ingen tid som kan likna det här".

Allah den Allsmäktige har gjort givandet till en sina verk, därför föredrar Han platser, människor och tider framför andra. Och så är det med månaden Ramadan som har flera belöningar och meriter.

Allahs tjänare! Vi kommer att citera några reflektions egenskaper som tillhör månaden Ramadan som förenar oss med Allah och Hans tjänare.

  1. Den första är den som upprättas mellan oss och Allah (HoäH) och den är ånger och förlåtelse. Gud, den Allsmäktige, säger: Troende! Vänd er i uppriktig ånger [över era synder] till Gud! (66:8) Vårt exempel att följa, profeten (fvmh) berättar också: "Be om Allahs förlåtelse och ångra er inför honom, för sannerligen gör jag det hundra gånger om dagen." (Rapporterad av An-Nasai) Att be om förlåtelse är en form av själsrening så att mottagningen är den rätta och början riktigt där det finns gott om det goda, stora förhoppningar och enorma, fördubblade belöningar med Allahs välvilja.

  2. Den andra är mellan oss och Allahs tjänare, med andra ord att få tolerans, förlåtelse och inrättandet av rättvisa att råda. Allah (Hyllning och ära till Honom) säger i den heliga Koranen: ÖVERSE med människornas natur [och deras brister], och uppmana [alla att visa] hövlighet och vänlighet och undvik [alla ordväxlingar med] dem som [står kvar i hednisk] okunnighet. (7:199)

    Därför ska man inte starta en relation eller en handling av stor dyrkan under Ramadan med hjärtat fullt av hat, lögn och bitterhet, brutna band på grund av oenighet och konflikter. Det finns inget värre än dessa farliga sjukdomar som lever i hjärtat som leder till att man blir blind inför Allahs nåd och välsignelser, därför måste vi utrota och undvika dem. En gång frågade man Profeten (Fred vare med honom) om vem som var den bästa av människor, och han sade: "’Den bästa av människor är den som har ett gott hjärta och en tunga som säger sanningen.’ Då frågade man honom: ’Vad det betyder ett gott hjärta?’ Han svarade: ’ Det är den som är ren och fri från all synd och avund.’"

    Därför är det viktig Profetens hadith där han säger: "Den som har skadat sin bror ska be om förlåtelse nu, innan det finns inga dinarer eller dirham (på Domedagen) när om man har några goda gärningar och välsignelser till sin fördel, kommer dem att tas bort i proportion till de orättvisorna man begått, och om man inte har någon välsignelse på sin meritlista, kommer en del av sitt offers fel att belasta ens rygg." (Berättad av al-Bukhari i hans Sahih). Och i An-Nasai och Ahmads version står det, "Den som har begått en orättvisa mot sin bror om hans ära eller egendom, ska be om förlåtelse idag innan det finns inga dinarer eller dirham att tjäna."

  3. En tredje reflekterande attityd är mellan detta liv och nästa. I denna mening, måste vi bromsa detta livs hektiska rytm och förbereda oss för den andra. Vi har tagit emot en period av lydnad och dyrkan som är som ett spår att tävla i riktning mot livet efter detta. Dessutom är det ett tillfälle att underkasta oss en självkritik om vår tro och utbildning, en självkritik som kan hjälpa oss att rätta till vår kurs. Därför måste det finnas något för att förbättra vår karaktär och undvika detta livs hektiska rytm där vi bekymrar oss över vad vi äter och vad vi tittar på. Något som kommer att hjälpa oss att rikta våra hjärtan till lydnad, vänja våra tungor att minnas Allah, Koran recitation och böner och ockupera våra sinnen med meditation och reflektion om vårt öde och bortom döden.

Detta är säsongen och detta är handelsvarorna. Detta är den största oro och dessa är de verkliga hopp vi har. Gemensamt råd liksom individuella insatser och tålamod är viktiga faktorer.

Bröder i islam! Ramadan är en fromhets skola och dess tid är av oerhört storhet. Allah säger i den heliga Koranen: TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er - kanske skall ni frukta Gud. (2:183) Här finns vissa krav för de som fastar efter att Allah har hedrat oss med nå denna heliga månad, fasta under det och utför dina böner:

  1. Den första är relaterad till bönen. Bror! Försök alltid att stiga upp tidigt för att uppfylla det och när böneutropen kommer är du redan i moskén. Detta är en typ av flyktig utmaning som vi har bara en månad. Istället kom ihåg att våra föregångare gjorde det regelbundet under hela sitt liv. Said ibn al-Musayyib, hadith skrivare, jurist och Koranens tolk var extremt försiktig i att utföra sina dagliga böner i församling i Profetens moské. Han brukade säga: "Jag har alltid uttalat bönens första takbir strax efter imamen i fyrtio år." Och han sade också: "Aldrig i mitt liv har jag sett en bedjandes nacke framför mig", det vill säga att han inte bad på andra raden, men alltid i den första.

  2. Den andra är relationen vi bör ha med den heliga Koranen. Därför bror måste du läsa ofta och på ett makligt sätt. Läs aldrig det utan att uppfylla det minsta av de riktlinjer som kräver denna stora bok. Eftersom det har överförts från Ibn Masud som sa: "Recitera inte Koranen snabbt som man gör med poesi, och se till att din oro inte finns i att avsluta suran". Dessutom bör man medan man läser, reflektera varje dag på en sida eller en vers. Och lär andra det du har lärt dig även om det är bara en vers du lärde dig väl eller ett ord vars innebörd du kände till eftersom Profeten sade i en hadith rapporterad av Uthman: "Det bästa bland er är han som lär sig Koranen och lär ut det"

  3. Den tredje är välgörenhet. Vänj dig vid att ge allmosor, bror, varje dag om än i små mängder, så att du har i slutet av dagen en balans för livet efter detta. Håll också släktskapsbanden och glöm inte de missgynnade inom vår islamiska Ummah, särskilt våra bröder som lider av tragedier som väcker känslor av sorg och smärta i hela mänskligheten, föreställ dig hur det känns då hos de muslimska troende. Slutligen, bröder, ni vet att fasta ställer krav på oss om uppriktighet och avhållsamhet som är kärnan i fastan, eftersom det är ögonen, tungan och öron som också avhåller sig. Och vi måste ta hand om vår hälsa under fastan och inte överdriva med mat och dryck för att inte förstöra den både gudomliga och andliga visdom som det fysiska, och på så sätt beakta fastan i alla dess bemärkelser.

Vi ber Allah, den Allsmäktige, att hjälpa oss att fasta, at be och göra goda gärningar. Och att detta blir för Muhammads umma (frid vare med honom) en månad av välsignelse, överflöd och välstånd, och en tid av harmoni där vi parkerar all orsaker till oenighet och splittring.

Må Allah hjälpa oss att fasta i perfekt skick, att utföra nattbönen och andra former av lydnad och undvika styggelser! Han den Allsmäktige. Be Allah om förlåtelse för era synder och vänd er till Honom i ånger, Han är Förlåtande, Barmhärtigast.

Fredag den 2 Ramadan 1436/19 juni 2015

Islamisk Kultur Center "Förvarare av de två heliga moskéerna, kung Fahd"

Buenos Aires – Argentina

Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum