Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnKhotba - PredikanGoda nyheter för dem som ångrar sig

Sheikh Abdulatif Al Otaibi - 2019-06-14

Jag vittnar om att det inte finns någon gud utom honom, och att Muhammad är hans tjänare och budbärare, profeternas segel. Må Allahs frid och välsignelser vara med honom, med hans ädla familj och trofasta lärjungar.

På grund av sin natur felar människan och begår synder, men Allah vägleder så att man ångrar sig på så sätt att hans Herre accepterar det. Och det är en av Allahs välsignelser att ha placerat i tjänarens hjärta vägledningen så att denne återvänder till Honom, på så sätt blir han en av de som fruktar och ångrar sig.

Satan ständigt förföljer människan och förskönar alla saker så att denne inte lyder sin Herre. Allah säger i Koranen: [Iblees] sade: "Eftersom Du har låtit mig begå ett felsteg, svär jag att jag skall lägga mig i bakhåll för dem längs Din raka väg, och jag skall ansätta dem framifrån och bakifrån, från höger och från vänster; och Du kommer att finna de flesta av dem otacksamma." (7:16)

Och Allahs barmhärtighet innebär att ha ångerns dörr öppen för sina tjänare och bjuda in dem, därför bör tjänaren fråga efter förlåtelse från endast sin Herre och inte från någon människa Allah säger i Koranen: Troende! Vänd er i uppriktig ånger [över era synder] till Gud! Kanske skall er Herre ur er [bok] utplåna era dåliga handlingar och föra er till lustgårdar, vattnade av bäckar. (66:8)

Om vi reflekterar säger versen: Vänd er i uppriktig ånger [över era synder] till Gud! Den säger inte till en sheikh, eller en referent eller någon enastående, en människa, Han säger, ångrar er inför Allah. Självklart finns det absolut ingen mellan dig och din Herre.

Och den som ångrar sig och ber om Allahs förlåtelse, bör göra det bara inför sin Herre, oavsett vilken synd han har begått. Allah säger i Koranen: SÄG [Muhammad] till Mina tjänare: "Om ni har gjort orätt mot er själva genom att överträda [Mina bud], misströsta då inte om Guds nåd. Gud förlåter alla synder; Han är Den som ständigt förlåter, Den som ständigt visar barmhärtighet!" (39:53)

Det är inte bara så att han får förlåtelse, men Allah byter dåliga verk för goda gärningar: De skall inte straffas som visar ånger och blir troende och lever ett rättskaffens liv. I stället för deras dåliga handlingar skall Gud sätta goda handlingar, därför att Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig… (25:70) Det står också: de som, om de begår en skamlös handling eller [på annat sätt] tillfogat sig själva orätt, minns Gud och ber Honom om förlåtelse för sina synder - vem kan förlåta synderna utom Gud? - och som inte fortsätter att begå sådana handlingar mot bättre vetande. (3:165) och: Den som begår en dålig handling eller [på annat sätt] syndar mot sig själv och som därefter ber Gud förlåta honom, skall finna att Gud är förlåtande, barmhärtig. (4:110)

Och profeten Muhammad, fred vare med honom, sa att Allah sade: "O mina tjänare! Ni gör misstag dag och natt, och Jag förlåter alla fel, så leta efter Min förlåtelse och Jag kommer att förlåta er." (Muslim)

Vilken stor nåd ger oss Allah! Att låta tjänaren veta att Han förlåter alla deras synder och beordrar honom att ångra sig.

Profeten Muhammad som inte talade utom genom gudomlig inspiration, sade att Allahs nåd är mycket större och oöverträffad än en mors nåd till sin son. och vi ber Allah att ge oss hans barmhärtighet.

Allah informerar oss om Sin kärlek till de som ångrar sin när han säger i Koranen: Gud älskar dem som vänder tillbaka till Honom i ånger [om de har syndat] och Han älskar dem som vill rena sig. (2:222) och det står också: Han är Den som ständigt förlåter, den Kärleksfulle… (85:14)

När vi observerar i Koranen att det i samma vers finns två av Allahs sublima namn, finns det en större fördel, för den som ångrar sig återvänder till Allahs kärlek som den var tidigare innan han syndade, eller kanske till en mer intensiv kärlek enligt uppriktigheten, styrkan, nivån och perfektionen av den ånger som tjänaren hade mot sin Herre.

Allahs profet och sändebud bad om Allahs förlåtelse hundra gånger om dagen och beordrade människor att be om förlåtelse från sin Herre: "Människor! Ångra er inför Allah och be om förlåtelse, för jag ber om Hans förlåtelse hundra gånger om dagen!" (Muslim)

Tjänaren måste meditera om sina verk, Allah säger: TROENDE! Frukta Gud, och tänk på vad ni sänder framför er, var och en, till morgondagen! Ja, frukta Gud! Han är väl underrättad om vad ni gör. (59:18)

Vi måste alla skynda till ånger innan det är för sent och vi inte kan göra något annat: [DEN IHÄRDIGE förnekaren framhärdar i att förneka sanningen] till dess att han känner dödens närhet. Då säger han: "Herre! Låt mig få återvända, ja, låt mig få återvända [till livet]… (23:99)

Vi ber Allah, den Högste, att hjälpa oss att bli de tjänare som svarar på bästa sätt, de uppriktiga och trofasta anhängarna av Hans föreskrifter.

Amen

Fredag den 21 Shaban 1440/26 april 2019
Islamisk Kultur Center "Förvarare av de två heliga moskéerna, kung Fahd"
Buenos Aires – Argentina

Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum