Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnKhotba - PredikanAtt främja det goda och förbjuda det onda

Sheikh Ibrahim El Alfi - 2018-11-30

Prisad vare Allah som har befallt oss att förlåta, göra gott och vara behagliga. Jag vittnar om att det inte finns någon annan gud utom Allah, Unik utan kompanjoner och att vår Profet Muhammad är hans tjänare och Budbärare. Må Allahs frid, välsignelser och barmhärtighet vara över honom, sina släktingar, följeslagare och anhängare fram till Domedagen.

Vår älskade profet Muhammad, Frid vare med honom, sade: "Den av er som ser något ont ska ändra det med sin hand, och om denne inte har någon möjlighet att göra det, eller inte har den position att göra det, ska då ändra det med sina ord och om denne inte kunde göra det heller, då ska honom förkasta det från sitt hjärta, och det skulle vara det minsta tecken på tro."

Allahs tjänare vet att detta är en grundläggande princip för vår religion, det är en inneboende egenskap hos vår islamiska nation. Allah säger i sin bok: NI UTGÖR det bästa samfund som fått uppstå [bland och] för människorna: ni anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt och ni tror på Gud. (3:110)

Vi muslimer har denna egenskap som kanske inte finns i något annat samhälle och det är därför som Allah valde oss. Vi muslimer beordrar varandra det goda, det rätta, det erkända och det moraliskt godkända och i sin tur hindrar vi oss från att falla in i ondska, vi förbjuder det omoraliska och olydnad mot Allah.

Tack vare denna ädla egenskap kan det muslimska samhället leva bra och undvika att korruption och perversitet konsumerar oss. Man kan skilja det goda från det onda, det sanna från det falska och sunna från bidah.

Den bland oss som har tro på sitt hjärta kommer att ha denna stora egenskap levande i sitt beteende. Denne kommer inte att skämmas för att proklamera vad som är rättvis och korrekt eller att säga öppet vad som är fel och orättvist.

Allah bekräftar oss i den meningen med Sina ord: MEN DE troende, männen såväl som kvinnorna, är varandras [sanna] vänner och fasta stöd; de anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt och förrättar bönen... (9:71)

Men å andra sidan har vi motsatsen: de som främjar det onda och förbjuder det goda. Det är hycklarnas tecken. Allah berättar för oss i sin bok: Hycklarna, männen såväl som kvinnorna, är alla skurna ur samma stycke. De anbefaller det som är orätt och förbjuder det som är rätt och de håller ett hårt grepp om penningpåsen. De glömmer Gud och då skall Vi glömma dem. De har sannerligen, dessa hycklare, förhärdat sig i trots och synd. (9:67)

Allahs tjänare, vet att en nations frälsningsark är just denna egenskap. Vi borde aldrig lämna den åt sidan. Många nationer som föregår oss föll till förstörelse genom att överge denna egenskap som alltid bör vara berömd bland oss.

I Islams historia har vi från början haft vackra exempel på goda män och kvinnor som tillägnade sina liv att lära sig religionen och vara facklor som främjar det goda, det rätta och förbjuda det onda det felaktiga.

I ett värdefullt uttalande berättade profeten Muhammad för oss: "Ni måste främja det goda och förbjuda det onda, annars svär jag vid Honom som har min själ i Sina händer, att Allah kommer att skicka er ett straff som får er att bedja Honom, men man kommer inte att besvara er."

Vi ber till vår Herre att göra oss till korrekta muslimer som söker det goda och rättvisan och främjar det, och som förhindrar ondskan, orättvisan och alla syndiga och omoraliska handlingar.

Amin.

Fredag den 25 Safar 1438/26 november 2016

Islamisk Kultur Center "Förvarare av de två heliga moskéerna, kung Fahd"

Buenos Aires – Argentina
Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum