Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnKhotba - PredikanEn varning i Rajab månad

Sheikh Abdul Latif Al Otaibi - 2020-02-28

Prisad vare Allah, världens herre, den Nåderike, den Barmhärtige, all pris hör till Allah som lagstiftade vår religion och vägledde oss på rätt väg, Han utbildar oss under den högsta moral och beordrar oss att arbeta. Jag vittnar om att det inte finns någon med rätten att bli dyrkad utom Allah, Unik utan kompanjoner och jag vitnar om att Muhammad är Hans tjänare och budbärare, fred och välsignelser över budbäraren, hans familj, hans följeslagare och de som följer hans vägledning fram till Domedagen.

Visst har Allah valt från året, fyra månader som är heliga, och ifrån Hans kloka visdom finns skälet till varför Han valde dem från sin skapelse.

Allah säger i den heliga Koranen: Gud utser sändebud bland änglarna såväl som bland människorna och Han hör allt, ser allt. (22:75)

Och Han nämnde också i sin bok de här heliga månaderna: ANTALET månader är tolv enligt Guds dekret - vilket Han fastställde den dag då Han skapade himlarna och jorden. Av dem är fyra helgade; detta är [Guds] evigt sanna lag. Vanhelga därför inte dessa [månader] till skada för er själva. (9:36)

Allahs budbärare, fred vare med honom, klargjorde för oss om dem när han sa: ”Tiden kretsar som den dag Allah skapade himlarna och jorden, året har tolv månader varav fyra är heliga, tre i rad: Dhul Qadah, Dhul Hijjah och Muharram, sedan finns det Rajab Mudar som ligger mellan Jumada och Shaaban.” (Bukhari och Muslim)

Vet mina bröder i tron att Rajab månad är av de heliga månaderna och att i den bör man förstärka det som Allah beordrade och överge det som den Allsmäktige förbjuder oss som i någon annan månad, men vi kan inte påstå att dyrkan i denna månad har viss egenhet i förhållande till resten av månaderna.

Det finns muslimer som tror att visa dyrkanshandlingar har något speciellt i den här månaden och de faller in i innovation utan att inse det.

Sociala nätverk samarbetar mycket och snabbt för att föra ut dessa innovationer med falska ord som Allahs budbärare aldrig nämnde.

Och en av dessa innovationer är att tillskriva Rajab månaden något speciellt och förmånligt framför resten, men det är inte så, eftersom den här månaden är en av de heliga månaderna och Allahs Budbärare har aldrig upprättat någon speciell dygd i den.

Sammanfattningsvis finns det inte några speciella eller unika dyrkanshandlingar som ska prioriteras i denna Rajab månad, att ge något speciellt till Rajab månad när det gäller dyrkan är en innovation och Allah har beordrat oss att följa Allahs budbärare precis som Han varnade oss från innovation.

Allah säger i Koranen: "Följ det som har uppenbarats för er av er Herre, och följ inte [andra som ni har tagit till] beskyddare i Hans ställe." (7:3)

Allah accepterar inte något verk som inte har lagstiftats och föreskrivits av Honom, ära och hyllning hör till Honom, även om verken längtar efter Hans generösa ansikte och Allahs budbärare varnade för innovation när han sa: ”Den som förnyar något i vår religion som inte tillhör henne, kommer att avvisas.” Det vill säga, kommer det inte att accepteras. (Bukhari och Muslim)

Han sade också i en annan hadith: ”Håll er fast vid min sunna och de rätt vägledda kalifernas sunna som efterträder mig. Håll fast vid det med tänderna och akta er från innovationer, för all innovation är en vilseledning.”

Frukta Allah Oh muslimer, och vet att innovationer inom religionen är grunden för all katastrof och stora meningsskiljaktigheter, och shaytan (djävulen) väntar för att säkerställa att människan inte följer den verkliga religionen.

När shaytan ser dem motvilliga i religionen, lockar han dem, pressar dem mer mot den, förskönar synden och önskningar och öppnar dörrar för passion, och om han ser att det finns tjänare som älskar deras religion, kommer han in genom dörren till innovation och förskönar det som förstör deras religion.

Var försiktig med det och vet att Allahs lagstiftning är perfekt och kom till oss fullständig, det finns ingen möjlighet att lägga till eller ta bort något eftersom Allah säger i den heliga Koranen: Denna dag har Jag fullbordat det religiösa regelverket för er… (5:3). Då finns det inte något utrymme för innovation i Allahs religion. Imam Malik sa: ”Den som uppfinner en innovation inom islam och ser den som bra, har anklagat Muhammed för att ha förrått budskapen, för att Allah säger: Denna dag har Jag fullbordat det religiösa regelverket för er…’" (5:3)

Vi ber Allah, den Högste, att göra oss till de tjänare som svarar på bästa sätt, till de uppriktiga och trogna anhängare av Hans föreskrifter.

Amen

Fredag den 8 Rajab 1439/15 mars 2019
Islamisk Kultur Center "Förvarare av de två heliga moskéerna, kung Fahd"
Buenos Aires – Argentina
Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum