Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnKhotba - PredikanTillfredsställelse i Allah

Sheikh Abdulatif Al Otaibi - 2019-09-06

Prisad vare Allah, världarnas Herre, den Majestätiska, den Allsmäktige. Jag vittnar om att det inte finns någon gud utom Honom, och att Muhammad är hans tjänare och budbärare, profeternas segel. Må Allahs frid och välsignelser vara med honom, med hans ädla familj och trofasta lärjungar. Amen

Kära bröder, idag kommer vi att tala om någonting som kommer att hjälpa människan, om hon tycker om det, att leva ett liv i rättvisa och med ett glatt hjärta. Vi kommer att prata om tillfredställelse i Allah, några av dess frukter och hur vi ska uppnå det.

Vår älskade profet Muhammad, fred vare med honom, sade i ett råd till Abu Hurairah och hela den islamiska nationen: "Frukta olydnad och du kommer att bli den bästa av tjänarna med de bästa verken bland folket, var nöjd med vad Allah gav dig och du kommer att vara den rikaste bland folket, behandla din nästa på bästa sätt och du kommer att vara en av de troende, önska för andra det du önskar för dig själv och du kommer att bli en framstående muslim och överdriv inte med skrattet eftersom att skratta för mycket dödar hjärtat."

Sann rikedom finns i tillfredsställelsen med det som Allah gav dig.

Be som Profeten Muhammad gjorde, "Jag tar min tillflykt i Din tillfredställelse från Din ilska".

Det sägs att tillfredsställelse "är acceptansen av Allahs dekret i de goda stunder som i de svåra och smärtsamma och att veta att det som Allah gav dig är det bästa valet för dig, för den som förlitar sig, överlämnar sig till det Allah bestämde och inte till andras beslut utanför Honom."

Det sägs också att den bästa definitionen är: "Tillfredsställelse är ett nöjt hjärta med det som det får enligt dekretet."

De första generationernas fromma brukade säga: "Tillfredsställelsen är detta livs paradis och en lampa för de tjänare som utför dyrkan", och de sade också: "Den som får tillfredsställelse beviljades den yttersta graden". Genom att förstå på ett korrekt sätt tillfredsställelsen är hur man lindrar olyckor och sorger.

En vis man sade i en tolkning av en vers av Koranen: Gud ger hjärtat hos den som tror på Honom dess vägledning (64:11), dvs när tjänaren råkar ut för en olycka, vet han själv att det här kommer från Allah och han accepterar det, han underkastar sig Honom och han är nöjd med det. Därför måste vi förstå väl att tillfredställelse i vår religion inte betyder att sänka våra armar, att förödmjuka oss själva eller att underkasta oss, utan det betyder ansträngning, engagemang, handling och att vidta alla möjliga medel för att följa Allah.

Vår religion är en beslutsreligion eftersom välsignelsen ligger i ansträngningen, engagemangen och handlingen, det är detta vad Allah befaller oss när han säger: Det är Han som har skapat jorden för att tjäna er; färdas då över dess vidder och livnär er av det som Han skänker er för er försörjning och [tänk på att] ni skall återuppstå för att möta Honom. (67:15) Var då nöjd med Allahs dekret och det du fick och du borde veta att allt som händer med tjänaren är bra för honom.

Allahs budbärare säger:

"Den troendes situation är beundransvärd! Varje problem gynnar honom och det här händer enbart med den troende. När något bra händer är han tacksam mot Allah, och det är något bra för honom och när något dåligt händer eller en olycka är han tålmodig och det är också bra för honom." (Muslim)

Några verser som nämns i Koranen om tillfredställelse:

Kan den vars strävan det är att vinna Guds välbehag jämföras med den som ådrar sig Guds vrede och vars tillflykt skall bli helvetet - detta jämmerliga mål? (3:162)

[PÅ DOMENS dag] skall Gud säga: "Denna dag skall de sanningsenliga skörda frukterna av sin kärlek till sanningen. På dem väntar lustgårdar, vattnade av bäckar, där de skall förbli till evig tid." Gud är nöjd med dem och de är nöjda [där de njuter] Hans [gåvor]. Detta är den stora, den lysande segern. (5:119)

Det vore bättre om de nöjde sig med vad Gud och Hans Sändebud ger dem och sade: "Vi litar till Gud för våra behov och Gud skall av godhet ge oss [vad vi behöver - ge oss det] genom Sitt Sändebud. Vi sätter vårt hopp till Gud. (9:59)

Hur man uppnår tillfredsställelse:

Först med accepterandet av Allahs dekret. Tjänaren är nöjd med vad Allah bestämde, Han överlåter sig själv och söker Hans hjälp och det ökar tron. De som kände sin tro växa, när de varnades att [styrkor] hade dragits samman mot dem och att de borde vara på sin vakt, och svarade: "Vi behöver ingen annan hjälpare än Gud. Var finns en mäktigare beskyddare? (3:173)

Man uppnår också tillfredställelse genom att ha säkerhet och acceptera tillfredställelse i Allah som sin herre, Islam som en religion och Muhammad som Hans profet och budbärare.

Genom att vara nöjd med monoteismen som ett sätt att leva och ge vittnesbörd om det genom ett språk som bekräftas med hjärtat och praktiseras med kroppen.

Genom att lära känna Allah, för "Tillfredsställelsens folk" känner verkligen sin Herre och vet att Han är den vise och ber honom att ge alla tillfredsställelse.


Andra Khotba

Tillfredställelsen har regler som man måste följa.

Tillfredsställelsen som motsvarar tålamod, det vill säga att vara tålmodig med Allahs dekret och inte bli arg genom att uttrycka det med ord eller handlingar, utan istället att säga och göra det som gläder vår Herre.

Att berömma Allah i de goda stunder som de svåra är den högsta grad av självkänsla och detta uppnås bara av några, för när provet kommer känner personen stillhet och lugn.

Tjänaren måste också veta att om han testas beror det på att Allah älskar honom.

Vi ber Allah, den Allsmäktige, att göra av oss troende som svarar på bästa sätt, uppriktiga och trogna anhängare av Hans föreskrifter.

Amen

Fredag den 24 Jumada Al-Akher 1440 / 1 mars 2019
Islamisk Kultur Center "Förvarare av de två heliga moskéerna, kung Fahd"
Buenos Aires – Argentina
Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum