Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnKhotba - PredikanVarning om konsumtion av alkohol, droger och andra rusmedel

Sheikh Abdulatif Al Otaibi - 2019-10-04

Pris hör till Allah, De sju landens och himlarnas Herre som förbjöd oss obsceniteter och oanständighet och som gjorde olaglig konsumtion av alkohol och alla slags ämnen som förvirrar förståndet för att skydda den enskilde och alla samhällens hälsosamma förhållanden.

Jag vittnar om att det inte finns någon annan gudomlighet utom Allah, Unik, utan partner. Jag vittnar om att Muhammad är hans tjänare och budbärare. Allah! Välsigna Muhammad, fred vare med honom, hans familj, hans följeslagare och alla som följer hans vägledning till Domedagen. Jag vittnar om att det inte finns någon gud utom Honom, och att Muhammad är Hans tjänare och budbärare, profeternas segel. Må Allahs frid och välsignelser vara med honom, med hans ädla familj och trofasta lärjungar. Amen

Frukta Allah, oh muslimer, och bevara er religion! Och bevara er själva från allt som olagligt. Allah vet absolut allt om er och vet vilka ni är, det Han gjorde olagligt är på grund av det är skadlig och farlig för er och Han förbjöd inte allt som är bra för er, liksom det som ger sann lycka.

Muslimer! idag kommer vi att ta upp i denna predikan ett tema om en farlig sjukdom, ett tyst och hemskt ont. Det är en dödlig sjukdom, en förödande epidemi, en sjukdom som har förstört och dödat många av våra ungdomar och förstört deras framtid, den är moder till allt ont, den kommer från alkohol och berusningsmedel (allt som förstör och förvirrar vårt resonemang).

Troende! Det finns många argument för förbudet att konsumera dem och starka varningar om det, Allah säger i Koranen: TROENDE! Rusdrycker och spel om pengar, alla hedniska bruk och spådomskonst är ingenting annat än Djävulens skamliga påfund; håll er borta från allt sådant, för att det skall gå er väl i händer. Djävulen vill med hjälp av rusdrycker och spel om pengar framkalla fiendskap och hat mellan er och få er att glömma Gud och plikten att förrätta bönen. Vill ni inte upphöra [med allt detta]? (5:90-91)

Utan tvekan, den som konsumerar alkohol förlorar sin tro när det konsumeras, Profeten, fred vare med honom, sade: "Äktenskapsbrytare är inte troende vid tiden han begår äktenskapsbrott, drickaren är inte troende då han dricker alkohol, tjuven är inte en troende i det ögonblick som han stjäl, angriparen är inte troende vid det tillfälle han angriper och folk ser på honom." (Berättat av al-Bukhari och Muslim.)

Alkohol är modern till alla laster och leder till andra laster och obsceniteter. Abi Dhara sade: "Min vän rådde mig att inte associera något eller någon med Allah, och att inte dricka alkohol eftersom vin är nyckeln till allt ont." (Berättad av Ibn Majah)

Muslimer! Hur kan man dricka vin när Allah har förbannat det? Precis som Han har förbannat alla som närmar sig alkohol. Abdullah Ibn Omar sade: "Allahs budbärare sade att Allah förbannade vinet, den som dricker det och den som serverar det, den som säljer vin och den som ber om att köpa det, som producerar och den som ber att den ska produceras, den som transporterar det och den som frågar om transport." (Abu Dawd, legitimerade av Al-Albani)

Broder! Straffet för att dricka alkohol är för svårt för att tolereras. Abdullah Ibn Umar berättade att Allahs Sändebud sade: "För den som dricker alkohol, kommer Gud att inte acceptera någon bön i fyrtio dagar. Men om han ångrar sig, kommer Gud att acceptera hans ånger. Sedan, om han kommer tillbaka till det, kommer Gud att inte acceptera någon bön från honom i fyrtio dagar, men om han ångrar sig, accepterar Gud hans ånger. Sedan, om han kommer tillbaka till det, kommer Gud att inte acceptera någon bön från honom i fyrtio dagar, men om han ångrar sig, kommer Gud att acceptera hans ånger.

Sedan om han återvänder till det igen en fjärde gång, kommer Gud att inte att acceptera någon bön från honom i fyrtio dagar, och om han ångrar sig, kommer Gud att acceptera hans ånger och han kommer att dricka från floden Al-Jabal." (Klassificerad som autentisk av Al-Albani i Sahih at-Tirmidi. I en annan berättelse, (Al-jabal är var - i helvetet).

Allahs Sändebud sade: "Varje rusmedel är förbjudet. Gud har lovat till dem som konsumerar berusningsmedel, att de kommer att dricka var (från Helvetets invånare)" (Muslim). Han sade också:" Den som dricker alkohol i det här livet och inte ångrar sig, kommer att vara förbjudet att dricka alkohol i det Andra." (Al-Bukhari och Muslim)

Allahs tjänare! En av dem som är förbjudet att komma in i Paradiset är alkoholdrickaren, Allahs sändebud sade: "Till tre grupper av människor förbjöd Allah Paradiset" och han nämnde "alkoholdrickaren." (Ahmad)

Vi ber Allah, den Högste, att göra oss bland de tjänare som svarar på bästa sätt, de uppriktiga och trofasta anhängarna av Hans föreskrifter.

Amen

Fredag den 2 Dhul Qadah 1440 / 5 juli 2019
Islamisk Kultur Center "Förvarare av de två heliga moskéerna, kung Fahd"
Buenos Aires – Argentina
Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum