Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnKhotba - PredikanSju medel för att få ro och få ångest att försvinna – Del 2

Sheikh Abdul Latif Al Otaibi - 2019-12-13

Prisad vare Allah, världarnas herre, den upphöjde, den allsmäktige. Jag vittnar om att det inte finns någon gud utom honom, och att Muhammad är hans tjänare och budbärare, profeternas sigill. Må Guds fred och välsignelser vara över honom, med hans ädla familj och trofasta lärjungar. Amen.

I den tidigare predikan nämnde vi nämnt fyra sätt att lindra ångest och bredda bröstet:

- Monoteism i Allah
- Islamisk kunskap
- Att minnas Allah och öka bönerna
- Lämna bort synderna och granska er situation.

Idag kommer vi att nämna de återstående medel.

För det femte, utför de obligatoriska handlingar och öka de frivilliga.

Att utföra alla obligatoriska handlingar som upprättats av Allah och öka de frivilliga som upprättats av sunna, är medel genom vilka du vinner Allahs kärlek.

När Allah älskar dig, är det din största lycka, för nattbönen, witr, morgonbönen, att fasta tre dagar varje månad, att recitera Koranen, dua på morgonen, natten och innan man lägger sig att sova, att öka "Attasbih" (Subhannah Allah) och "Attahlil" (La ilaha illa Allah) är handlingar som Allah blir nöjd med när du utför dem.

Abu Huraira berättade att Allahs budbärare, fred vare med honom, sade: Allah sa: "Den som visar fiendskap mot en älskad av Mig (Uali), kommer jag att förklara krig mot denne. Min tjänare närmar sig inte Mig med något mer älskad av Mig än det Jag har befallt honom, och min tjänare fortsätter att närma sig Mig med frivilliga handlingar tills Jag älskar honom, och när Jag en gång älskar honom, är Jag hans öra med vilket han hör, hans syn med vilken han ser, hans hand med vilken han tar, hans ben med vilken han går. Om han ber Mig om något beviljar Jag det till honom, och om han ber Mig om tillflyktsort, skyddar Jag honom.” (Bukhari)

Öka följande bön i din prostration (sujud) och innan den sista hälsningen i din bön, leta efter de ögonblick där bönen besvaras och säg, "Oh Herre, hjälp mig att komma ihåg dig, tacka dig och älska dig på bästa sätt."

Den sjätte, läsningen av Koranen.

Detta är det största medlet för att undvika att lida sorg och ångest. Läsningen av Koranen ger stillhet till tjänarnas hjärtan, lindrar och utvidgar deras bröst.

Allah den högsta säger: MÄNNISKOR! Ni har nu fått ta emot förmaningar och varningar från er Herre och en läkedom mot det [onda] som bor i människors bröst, och vägledning och nåd för dem som tror. (10:57)

Läs det varje dag, även om bara en vers och inte överge den ett ögonblick, läs den när som helst, under nattbönen eller efter salat al Fajr. Vilken barmhärtighet! Närma dig din Herre och gör så att din recitation blir orsaken till att minska ångest och trycket på ditt bröst.

Allah ger framgång med stora välsignelser till tjänaren som närmar sig Honom med uppriktighet.

För det sjunde, var nöjd med vad Allah har förordnat för dig.

Detta är en av de väsentliga sakerna i tron. Allahs budbärare sade följande när han frågades om trons betydelse: ”Att tro på Allah, på hans änglar, på hans böcker, på hans budbärare, på Domedagen och att tro på ödet vare sig den är bra eller dåligt.” (Muslim)

Var nöjd med vad Allah har förordnat för dig och du kommer att ha ett bra liv, ett lugnt sinne, titta inte på vad andra har, för det kommer att överväldiga dig och i slutändan får du ingenting av det.

Allah, den Högste, säger: Och kasta inga [avundsamma] blickar på de stunder av jordisk lycka som Vi skänker några [människor] för att på så sätt pröva dem. Den lön Gud ger er [i evigheten] är det bästa och det som består. (20:131)

De mest oerhörda saker med vilka Allah utvidgar och lindrar ditt bröst är att vara nöjd och acceptera det när olyckor och motgångar inträffar för dig och att ha tålamod inför smärta, om du blir frustrerad får du ångest och blir ledsen och det kommer inte att förändra något av den olycka som drabbar dig. Välj vilka vägar du ska ta!

Allahs budbärare sa: ”Det är beundransvärt en troendes situation! Varje sak gynnar honom, och detta händer bara med den troende. När något bra händer med honom, är han tacksam mot Allah, och det är bra för honom. Och när något dåligt händer med honom, är han tålmodig och det är också bra för honom.” (Muslim)

Vi ber Allah den Allsmäktige att göra oss trofasta följare av hans föreskrifter.

Amen.

Fredag den 28 Jumada Al Akhira 1439/16 mars 2018
Islamisk Kultur Center "Förvarare av de två heliga moskéerna, kung Fahd"
Buenos Aires – Argentina
Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum