Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnKhotba - PredikanIslam, en måttlig och i härdande religion

Sheikh Mohammad Al Harbi - 2018-10-05

All pris vare Allah, Universums Herre. Vi förhärliga Dig, vi söker hjälp och be om förlåtelse för våra tillkortakommanden. Vi tar vår tillflykt till Allah från det onda som finns i oss själva och den skada som våra missgärningar kn orsaka. Den som Allah vägleder kan ingen avleda och den som Allah bestämmer ska gå vilse, kan ingen vägleda. Jag vittnar om att det inte finns någon gud utom Allah, ensam enastående och att Muhammed är hans tjänare och budbärare, frid vare över honom.

Allahs tjänare! Frukta Honom och vet att islam har bevarat människans religion, kropp, sinne, egendom och ära. Det har gjort några själar okränkbara, vissa varor förbjudna och äran respekterade. Faktum är att när Profeten, frid vare med honom, levererade sin sista predikan sa han i den: "Precis som ni betraktar denna månad, denna dag, denna stad som helig, så ska ni se på varje muslims liv och egendom, som helig".

Allah den Allsmäktige säger i den heliga Koranen: Av denna orsak föreskrev Vi för Israels barn att om någon dödar en människa, som inte själv har dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv, skall det anses som om han hade dödat hela människosläktet. Och om någon räddar ett människoliv, skall det anses som om han hade räddat hela människosläktet. Trots att Våra sändebud har kommit till dem med klara vittnesbörd, fortsätter många bland dem att begå ohämmat övervåld på jorden. (5:32)

Precis som islam bevarade muslimernas liv, deras egendom och ära gjorde det också med de som accepterade en pakt och inte var muslimer. I detta avseende sade Profeten: "Den som dödar en man från Ahl dhimmah (människor av annan tro som bor i områden som står under islamiskt styre) kommer inte att känna doften av paradiset." (al-Bukhari)

Han sade också: "Den som överlämnar min nation och straffar både ärliga som omoraliska människor, i strid med ingångna överenskommelse, är inte en del av Mig och Jag är inte en del av honom." (Muslim)

Muslimska bröder! Islam har testats med en sorts människor som förvrider dess image, som skadar dess folk och låter blodsutgjutelsen i dess namn. På så sätt är de långt ifrån den moderation- och rättviseprincipen som denna religion innehåller och istället valt extremismen och fanatismen. Man träffar dem både här och där prisande dödandet och bombningar, sabotage och förstörelse, till och med attacker mot Allahs hus (moskéer) och de som besöker dem. De följer inte Allahs riter och därför är Islam oskyldigt för dessa avskyvärda handlingar. Vi tvivlar inte om olagligheten i dessa handlingar, men vi måste veta deras skäl och motiv, så att vi kan skydda oss själva och våra barn från att falla i deras grundlösa arguments fälla och inte ryckas med deras falska metoder.

Allahs tjänare! Vi måste veta att dessa handlingar som begås av dessa brottslingar har sina orsaker som förklarar dem, bland annat:

1. Okunskap om islam, dess föreskrifter och lagar. Khawarij var en avvikande sekt som uppstod under Profetens följeslagares tid och genom deras okunskap om Islam höjde svärd mot muslimer. Profeten berättade för oss om dem när han sade: "De kommer att låta vara avgudadyrkare och döda muslimer", och han sade också: "Islams (läror) passerar genom dem som en pil går igenom bytet", trots att de reciterade den heliga Koranen, följde de föreskrivna bönerna och fastade, men de hade en felaktig förståelse av islam.

2. Man hämtar inte kunskapen från kunniga inom islam. De istället lär sig från människor som är lika okunniga som dem.

3. Man ansluter sig till förvirrade grupper som indoktrinerar unga människor om begreppen fanatism och extremism och får dem att törsta efter blodsutgjutelse.

4. Man läser böcker av författare som har avstått från den raka vägen, böcker som främjar hatet i läsarens hjärta och avståndstagandet från sanningen och måttligheten.

5. Misslyckandet i livet. Många av dessa unga människor som efter flera misslyckanden i sitt liv, följer denna typ av sekter och grupper. Det kan vi lätt se bland alla dessa arbetslösa som börjar med knarkhandel.

6. Vissa muslimska kunniga gör narr av unga muslimer med sina ord och attityder, vilket får dem att känna sig åsidosatta och ovälkomna. På så sätt förlorar de den religiösa kunskap de kan ha fått från dessa kunniga och utbildas under överinseende av dem som vilseleder dem.

7. Försummelse av viktiga saker. Till exempel man visar ingen intresse för sina barns omgivning och vänner. Det är föräldrarnas skyldighet att ta hand om sina barn och varna dem om möjliga dålig sällskap och den negativa påverkan från dem som följer sina lustar eller beter sig misstänksam.

8. Ogillande av myndigheter. Unga människor som växer med hat mot sitt land, dess folk och dess härskare. Det bör noteras att det finns många koraniska texter och den profetiska traditionen som insisterar på skyldigheten att lyssna och lyda, samtidigt som man varnar för risken för segregering och vikten av tillhörighet. Det är varje muslims plikt att vara försiktig och varna andra om överträdelsen av denna grundläggande princip.

Jag söker skydd hos Allah från djävulen, Säg: "Efterföljare av Evangeliet! Överskrid inte sanningens gränser i utövningen av er religion. Och rätta er inte efter önsketänkandet hos dem som förut gick vilse och drog många med sig och som helt har förlorat den raka vägen ur sikte." (5:77)

Bröder i tron! Om vi nu vet motiven bakom dessa avfällingar som har lämnat Islams tolerans, dess rättvisa och barmhärtighet, är det mycket viktigt att försöka bekämpa detta gissel som återspeglas i alla försök att få muslimer att känna osäkerhet och rädsla och alla andra som bor i muslimskt territorium och angriper deras egendom och ära.

Det första vi behöver göra om denna situation är att bekämpa okunskap som finns angående sharia (islamisk lag), att ge mer tid till Allahs Bok och profetens traditioner genom en korrekt förståelse, eftersom i dem finns frälsningen från allt ont och problem.

Vi måste också uppmuntra våra barn att delta i religiösa kunskapscirklar och inte möten där de kan bli vilseledda och även välja för dem kunniga människor som vi litar på som kan berika dem med kunskap och förståelse för Allahs religion.

Samtidigt ska lärare i skolor och moskéer, predikanter och föreningsansvariga samt alla de som har förmågan att få ut budskapet varna om denna epidemi som när den har fått fotfäste i ett land störtar dess folk i ruin och vanära.

Bland de medel som måste användas för att sätta stop för denna pest citerar vi följande:

1. Peka ut alla de som leder dessa grupper som utnyttjar islam för att uppnå sina subversiva ändamål.

2. Stäng alla dörrar som kan leda till fanatism och extremism i alla dess aspekter. Agera bestämd i frågor som rör säkerhet och rättvisa och låt inte mildheten ta över i dessa frågor. Folk ska skyddas med utan att glömma att frukta Allah, främja det som är till folkets fördel och ta avstånd från det som kan korrumpera dem.

3. Återställ medias korrekta funktion så att de är konstruktiva och icke-destruktiva genom att peka ut och arbeta för att avlägsna det som förstör och korrumperar hjärtan och själ. Fanatism i passionerna producerar fanatism i tendenser och inställningar.

Vi söker vår tillflykt till Allah från alla problem, både de vi kan se och de dolda! Må Allah hjälpa våra ungdomar att bli bättre genom att underlätta kontakt mellan dem och de som leder på rätt väg och skydda dem från de som bjuder till ondska och missförstånd! O Allah, inspirera oss rättfärdighet och skydda oss från det onda i vårt ego och från ditt straff på Domedagen!

Fredag den 18 Shaaban 1436/5 juni 2015

Islamisk Kultur Center "Förvarare av de två heliga moskéerna, kung Fahd"

Buenos Aires – Argentina
Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum