Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnKhotba - PredikanSocialt och personligt ansvar

Sheikh Moustapha Hassane - 2019-02-15

All pris vare Allah, Universums Herre. Vi förhärliga Dig, vi söker hjälp och be om förlåtelse för våra tillkortakommanden. Vi tar vår tillflykt till Allah från det onda som finns i oss själva och den skada som våra missgärningar kn orsaka. Den som Allah vägleder kan ingen avleda och den som Allah bestämmer ska gå vilse, kan ingen vägleda. Jag vittnar om att det inte finns någon gud utom Allah, ensam enastående, inget undgår Honom och jag vittnar att Muhammed är hans tjänare och budbärare, frid vare över honom. Må Allahs frid och barmhärtighet vara med honom, hans ädla familj och lärjungar, liksom med alla dem som följer dem genom Islams väg.

As-salam alaykum wa rahmatullah wa barakatuhu.

I dagens khutba (predikan) kommer vi att tala om socialt och personligt ansvar. Detta är den moraliska skyldighet som vi har i vår existens. Som muslimer uppmanas vi att vara ansvariga för att ta hand om vad Allah, hyllning och ära till Honom, har gett oss, att svara på allt vi äger. Ansvaret är en grundläggande faktor för vår religiösa tillväxt, men också för vår sociala, kulturella och personliga utveckling.

I det samhälle vi lever i måste vi vara villiga att vara engagerade i skapandet av allas välstånd och ta ansvar för alla aspekter av vårt liv. Vi ska respektera Allahs lag och respektera de lagar som överenskommits av människan, vilket ger oss ett livsramverk. Det är grundläggande att vi, för alla individers bästas skull, inte bryter mot den lagen. Det vi söker är harmonin för Allahs skapelse som kombinerar det synliga (hadhir) och det osynliga (ghayb). Den harmoni som måste manifesteras i varje fas av vårt liv, i varje ögonblick, i varje medvetandets tillstånd.

Allah säger i sura Al-Isra' (Den nattliga resan):

... Och håll vad ni lovar; ni kommer att ställas till svars för [era] löften. Och mät med fullt mått när ni mäter, och väg med rättvis våg. Det är ett gott [i sig] och det främjar [er eviga välfärd...] (17:34-35)

Detta är det mandat med vilket vi uppmanas att ta ansvar eftersom vi kommer att redovisa varje avtal vi ingick, varje åtgärd vi har vidtagit. Där finns skyddet för den svaga eller samexistensen med grannen, vem det än är. Sökandet efter excellens är en nödvändig plikt för oss. Och Allah vet mer.

I en hadith som berättades av Ubaydah bin Shamit och som överfördes av Ahmad, av Ibn Abbas och från Malik till Yahya, sade vår Profet: "Det är inte tillåtet att skada sig själv, eller skada andra." (Muwatta 36:1435)

Hikma, visdomen som finns i varje ?adith, är lika kristallklar som vatten: vi ska söka efter det goda och hålla oss undan det onda. Men vi måste också skydda, med ansvar, det som är vårt och andras. Detta är utmaningen i varje ögonblick av vårt liv, vårt ansvar går från ett leende till grannen till halal som innebär att leva i enlighet med de regler som Allah har lärt oss.

Sharia, de normer som härstammar från Koranen och vår profets sunna (tradition), representerar ansvaret gentemot världen och sökandet efter en harmoni. Vi ska tänka ut det och meditera, men dess närvaros helhet är ett underverk som Allah har lagt för oss. Efter meditationen kommer dialogen, och för den dialogen behöver vi utbildas och ha en levande kultur.

Detta är ett annat islamiskt ansvar vi har, inte bara gentemot oss själva utan gentemot samhället, gentemot våra barn. En bra utbildning och en solid formation garanterar vårt barns framtid och slutligen undviker den sociala obalansen på alla nivåer. Kunskap är något heligt och något befriande.

Till kunskapen måste vi lägga till både godhet och välvilja mot hela skapelsen. Detta ansvar, inte nödvändigtvis materiell, på lång sikt ansvarar för en förändring i människans öde och bidrar till fred, lycka och rikliga välsignelser (baraka) till oss själva och till alla runt omkring oss.

Allah säger i Koranen: Gud förändrar inte människornas villkor, förrän de ändrar sitt sinnelag; och om det är Guds vilja att ett folk drabbas av olyckor kan ingen avvärja det och ingen utom Gud kan hjälpa dem. (13:11)

Han, den mäktigaste, uppmanar oss att överväga Hans påbud, att respektera naturen, att var och en ska svara i enlighet med sina möjligheter för att uppnå det bästa möjliga. Så Allah säger till oss: Gud når alltid Sitt syfte [och] Gud har fastställt ett mått för allt. (65:3), som sagt Han har fastställt ett öde för alla saker och gett det som tillfaller var och en. Allah lägger aldrig en börda på någon som denne inte kan bära, även om det är en belöning, men samtidigt kräver ansvar med det Han ger. Således berättade Ali, profetens svärson och följeslagare:

"En dag låg han i skuggan av en trasig mur som såg ut att den skulle falla. Plötsligt stod han upp och gick för att sitta i en annan väggs skugga. De frågade honom: ’Flyr du från vad Allah har bestämt för dig?’ Och han sade: ’Jag tar min tillflykt till Allahs kraft från det Han har bestämt för mig.’ Det han menade var att han flydde från ett öde till ett annat genom att gå upp och sitta någon annanstans, men båda var föremål för ödet. Om den trasiga väggen faller på mig och skadar mig, kommer det att bli mitt öde, och om jag flyttar ifrån en farlig zon och flyr från allt ont, så blir det också ödet."

Vi ber Allah att ge oss förmåga att resonera och visdom för att leva med harmoni, fred och kärlek tillsammans med vår familj, vårt samhälle, våra bröder och resten av mänskligheten genom att acceptera vårt ansvar och det gudomliga påbudet.

Vi ber Allah om fred för alla människor som lever i konflikt.

Vi ber Allah att öka vår tro, rensa våra hjärtan och fylla dem med vilja att följa Muhammeds exempel.

Vi ber Allah att förlåta våra förfäder, oss, våra föräldrar och alla troende.

Vi ber Allah att vägleda oss på den raka stigen och att acceptera vår dyrkan (ibada).

Med detta sagt ber jag Allah och alla om förlåtelse. Må våra ord lyda vår Herre, Världarnas herre.
Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum