Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnKhotba - PredikanMänniskans behov av korrekt tro

Sheikh Muhammad Al Ruwaili - 2017-11-17

Prisad vare Allah som vägledde oss och gav oss tron. Vi skulle ha inte kunnat hitta vägen om det inte varit för Honom Jag vittnar om att det inte finns någon gud utom Allah, ensam, utan partner. Jag vittnar om att Muhammed är Hans tjänare och Budbärare. Gud! Välsigna Muhammad, hans familj, hans följeslagare och alla som följer hans vägledning tills Domedagen.


Första Khotba

Allahs tjänare, den största nåden vi har fått är Allahs Budbärare, frid vare med honom, som sändes till oss med en ren tro som bekräftar allt det goda, avfärdar allt det onda, säkerställer jämlikhet och broderskap, han främjar jämlikhet och frihet i islam och hans moraliska exempel renar själen och uppfostrar samvetet att förvärva generösa egenskaper och stora dygder.

Profeten satte grunderna för ett islamiskt liv vars källa är det goda som leder till lycka, för den som praktiserar det på korrekt sätt, och följer hans vägledning, Helt visst skall det gå den väl i händer som [i detta liv] strävar efter att rena [sin själ], men den som begraver den [i synd och mörker] skall gå mot fördärvet. (91:9–10)

Det goda trädet bär alltid frukt, oavsett tidens gång och dåligt väder: HAR DU inte tänkt på den liknelse som Gud framställer om det goda ordet? [Det goda ordet] är som ett starkt och friskt träd, fast rotat, som sträcker sina grenar mot skyn - [ett träd] som enligt sin Herres vilja ständigt bär frukt. Gud framställer [Sina] liknelser för människorna för att [väcka dem till] eftertanke. (14:24-25)

Grunderna för den islamiska tron var en skatt profeten bar med sig med vilken han kunde konfrontera svåra tider, Allah säger: VID DEN flyende tiden! Människan förbereder helt visst sin egen undergång, utom de som tror och lever ett rättskaffens liv och råder varandra [att hålla fast vid] sanningen och råder varandra [att bära motgång med] tålamod. (103:1–3)

Tron som Profeten förde med sig var ett tillrättavisande element och främjande av det goda. Han kunde alltid skydda sig från förföljelser och falska anklagelser och var alltid fast i sina principer och böjde sig inte för passioner, … och de som följer Min vägledning skall inte känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem. (2:38). Allah säger: DENNA Koran leder [människan] till den rätta, den raka vägen (17:9)

Bröder i tron! Den korrekta tron gör att individen känner till sin rätta plats, han/hon belyser sig med detta livs verkliga värde, följer efter vägledning och kunskap, antar ett anständigt beteende under tydliga koncept och bestämda steg, med ett fast och bestämt mål, han/hon lever i denna värld med avsikten att göra det goda och är ett bra exempel för att denne följer ett dygdigt liv i samklang med den rena naturen.

Muhammeds nation påverkade i hög grad med sin tro sin omgivning och frukterna av en korrekt tron hade en överraskande effekt, till exempel, i hur man renar själen. De satte högt värde på tron som gav dem styrka och tålamod i alla situationer, inre frid och hopp i alla livets sammandrabbningar de konfronterade, i valet mellan det goda och det onda, sant och falskt, lycka och elände, det gav det dem total säkerhet och ett fullständigt ljus: de som tror och vars hjärtan blir stilla när Guds namn nämns - är det inte så att då Guds namn nämns blir människohjärtat stilla? (13:28) Och Allah säger: [Det är] de som tror och inte låter sin tro förmörkas av orätt som de begår. De kan känna sig trygga; de har funnit den rätta vägen. (6:82)

Den som lever med tron och klamrar sig fast vid den med fasta handtag, utstrålar ljus, och bär ett tydligt liv. Han/hon förstår Allahs visdom, Hans barmhärtighet, som omfattar allt, och Hans oändliga makt, och på så sätt lugnar ner sin själ med vetskapen om att det som händer med honom kunde inte gått förbi honom och det som inte hänt, kan omöjlig hända, därför är inte hans hjärta upprörd.

Profeten gav några kloka råd: "Ta hand om Allah och Han kommer att ta hand om dig. Ta hand om Allah och du kommer att hitta Honom framför dig, om du frågar om något, fråga Allah, om du måste be om hjälp be till Allah, och du bör veta att om en nation samlas för att göra en god sak för dig, de skulle inte kunna göra något gott om inte Allah har skrivit ner det för dig och om alla samlas för att skada dig kommer de inte kunna skada dig på något sätt om det inte är så att Allah har skrivit ner något mot dig, pennorna har lifts upp och bläcket har torkat redan." (Tirmidhi). I en annan version: "Ta hand om Allah och du kommer att hitta Honom framför dig, erkänn Allah i goda tider och Han kommer att hjälpa dig i de svåra, du bör veta att framgång uppnås med tålamod och att lättnad kommer efter en svår situation, och att med svårigheterna finns med lättnad."

Den korrekta tron ökar kraftigt säkerheten och förtroendet hos tjänaren, denne blir fylld med tålamod och lugn, när han får beröm blir han inte uppblåst, men är tacksam och prisar Allah, och om han drabbas av olyckor blir han inte förtvivlad eller sitt hjärta krossad av oro, men denne tar tillflykt i tålamodet, accepterar ödet. Ja! Det är så eftersom han lever med en fast tro, som alstrar en tydlig vilja, som leder honom att uppträda korrekt i tider av elände och frestelser. Ingenting får honom att vika från det Allah har bestämt. Profeten sade: "Det är förunderlig med de troendes angelägenheter, allt leder till det goda och det är bara för troende, om det händer något gott, tackar han Allah och det är bra för honom, och om han drabbas av ett bakslag har han tålamod och det är också bra för honom." (Muslim).

Islams nation är en nation som styrs av ren monoteism, en nation med en stark karaktär, som gör det möjligt att övervinna livets motgångar, olyckor och frestelser.

Tjänaren står inför en källa av söt tro, med livets verklighet, och att avvika från detta ljus är en fara och en orsak till allvarliga problem, vars källa är permanent elände. Om man inte följer ljuset blir personen alltid törstig och i mörkret utan fred och lugn: Men den som vänder ryggen åt Mig [och Mina budskap] skall få ett eländigt liv och på Uppståndelsens dag skall Vi låta honom stiga fram blind. (20:124)

Åkalla Allah den Barmhärtige för att Han alltid kommer att komma ihåg er och tacka Honom för Hans nåd som Han kommer att öka dem för er.

Vet att Han är välinformerad om vad ni gör, så frukta Honom och be om välsignelser för profeten Muhammad.

Fredag den 24 Rajab 1435/23 maj 2014

Islamisk Kultur Center "Förvarare av de två heliga moskéerna, kung Fahd"

Buenos Aires – Argentina
Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum