Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnKhotba - PredikanLögnen, ett allvarligt fel

Sheikh Mohammad Al Harbi - 2018-07-20

Alla lovordningar är för Allah, Universumsherre. Vi förhärligar honom, vi söker hans hjälp och vi ber om förlåtelse för våra misstag. Vi tar tillflykt till Allah från det onda som finns i oss själva och från de skador som våra dåliga handlingar kan orsaka. Den som Allah vägleder kan ingen få honom att gå vilse och för den Allah bestämmer att gå vilse kan ingen leda på rätt väg. Jag vittnar om att det inte finns någon annan gudom än Allah, Unik utan någon partner och att Muhammad är hans tjänare och budbärare. Allah skickade honom som barmhärtighet för världarna, vittne, förkunnare och varning. Han uppmanar människan att tro på Allah med hans tillåtelse och han är som en ljus fackla som leder de som befinner sig i mörkret in i trons ljus. Han kallar oss till monoteism och varna om avgudadyrkan. Allahs frid och välsignelser är över honom, med sin familj och följeslagare fram till Domedagen.

Allahs tjänare! Jag uppmanar er och min själ att frukta Allah, att handla enligt Hans lagstiftning och följa Hans profets Sunna, frid vare med honom. Vet att Allah, den Högste, säger i den heliga Koranen: TROENDE! Frukta Gud [i ert tal och i era handlingar] och håll samman med dem som älskar sanningen! (9:119)

Bröder i tron! Visst befallde oss Allah att göra det goda och förbjöd oss det onda precis som Hans ädla Budbärare som Allah skickade som lärare för folket, uppmanar oss att utföra goda handlingar och ha ett dygdigt beteende. Profeten sa: "Faktum är att jag bara skickades för att förbättra och komplettera det goda utförandet." Det är sant att sanningen är en av de största egenskaperna som Allah uppmanade sin budbärare att främja. Istället är lögnen en av de mest repulsiva mänskliga egenskaperna.

Imam Muslim hänvisade i sin Sahih att Abdullah Ibn Masud hörde Allahs budbärare säga: "Du måste vara sannenligt eftersom sanningen leder till gudsfruktan och det till Paradiset, man ska fortsätta att arbeta och tala med uppriktighet tills Allah registrerar en som en av de sanningsenliga. Ta avstånd från lögnen eftersom det leder till ondska och detta leder till Helvetet, man fortsätter att ljuga tills Allah registrerar en som en lögnare."

När det gäller innebörden av profetens ord: "sannerligen leder sanningen till gudsfruktan och det till Paradiset, och lögnen leder till ondska och detta leder till Helvetet" sade de lärda i Islam: sanningen leder till dygdiga handlingar som är fria från allt som är avskyvärt, dessutom är fromhet är ett omfattande begrepp av det goda. Istället leder lögn till omoraliska handlingar, vilket innebär att man avviker från rättfärdigheten och låter sig ledas av ondskan.

Dessutom kan man härleda från den profetiska hadithen att man borde fråga efter sanningen och varna för att ljuga och inte tolerera det. För att om man en gång har tolererat det, blir ljugandet en vana och ett drag som blir inneboende i lögnarens personlighet. Och samma sak händer med sanningen, därför kommer båda att präglas av dessa två egenskaper och registreras inför Allah som en lögnare och sanningsenlig. Den första kommer att förtjäna sitt straff och det andra sin belöning. Registreringen av dessa egenskaper är avsedd att göra det tydlig för tjänaren så att både den sanningsenliga personen och lögnaren kan kännas igen precis om deras öde i Nästa Liv.

Allahs tjänare! Lögnen är att göra ett medvetet uttalande om något som inte motsvarar sanningen och verkligheten. Profeten förbjöd oss och varnade oss om att ljuga eftersom det leder till det omoraliska och korruption. Och om man insisterar med att ljuga, blir det en naturlig vana som är väldigt svårt att befria sig från och man blir registrerad som en lögnare. Vi ber Allah att vara en av de sanningsenliga. Vissa form av lögner kommer att kvalificeras som stora fel, andra som mindre fel och andra som vantro. Vi tar vår tillflykt till Allah, den Upphöjde, från allt detta.

Om lögnen inte orsakar den troende någon skada så anses det i detta fall som ett mindre fel. Men små saker ska inte underskattas eller försummas eftersom bergen är bildade av små stenar. Ahmed och At-Tabarani berättade att Profeten sade: "Exemplet om dessa obetydliga fel är som historien om vissa resenärer som gick ner för att vila i en dal och spreds sig för att samla ved, alla återvände med bara en pinne, men när de tände alla pinnar tillsammans kunde de laga mat och göra bröd. På samma sätt kommer alla obetydliga felsteg tillsammans att bränna de som begår dem." Denna hadith visar att små fel leder till stora fel. Så är det, hur många obetydliga fel gör man utan att ge den betydelse och som leder oss till slut att begå ett större fel eller till och med en handling mot tron.

Nu, om lögnen utgör en nackdel för den troende, ska vi inte betrakta det som ett allvarligt fel? Och bland de typerna av förkastliga lögner kan vi nämna att ljuga om Allahs sändebud, eftersom det är en hemsk avskyvärd handling och ett mycket allvarligt fel. Till exempel när man bedömer som otillåtet i frågor om vilka det finns rättsutlåtanden eller tvärtom när man avgör själv i frågor där det inte finns något rättsutlåtande såsom med uppmaningar. Det är så att alla lögner där man tillskriver något profeten är olaglig och ett mycket allvarligt fel, det är baserat på konsensus från alla muslimer. Allahs budbärare sade: "Att ljuga om mig är inte som att ljuga om andra frågor. Den som medvetet ljuger om mig kommer att ha sin plats i elden." (Bukhari och Muslim)

Om man genom denna typ av lögner vill tillåta något som redan är sanktionerad som otillåtet genom de muslimska lärdas konsensus om något som otrohet, sodomi, mord, stöld, rån eller beteckna som otillåtet något som är tydligt tillåtet som handel och äktenskap, då faller man i vantro.

Vissa människor hittar på lögner för att få folk att skratta och säger: "Allah den Högste säger: ’Om du ser en blind man, få honom att falla nedåt. Visst är du inte mer generös än din Herre.’" Detta är ett uttalande av vantro. Vi tar tillflykt till Allah från det. Och vet, bröder, att en lögn som uttalas med allvar eller som ett skämt för att få folk att skratta är otillåtet. Allahs Budbärare sade: "Att ljuga är inte bra, varken på allvar eller som ett skämt." (Ibn Abi Shiba). Profeten sade också: "Förbannad kommer att vara den som berättar en historia för att få folk att skratta och ljuger för det, förbannad kommer att vara han! Förbannad kommer att vara han!"

På samma sätt bör vi varna våra bröder om det som vanligtvis kallas för aprilskämt. Jo, det är förbjudet att ljuga antingen den 1 april eller ett annat datum. Tyvärr, det som händer med dessa skämt är att man ofta försöker skrämma sin muslimska bror och säger till exempel: "Din son dog" eller "din fru var sådan". Det man uppnår med det är att skrämma honom och införa rädsla i sitt hjärta.

Abdurrahman ibn Abi Laila berättade: "Vi hörde från Profetens följeslagare att en gång när de gick med honom en av dem somnade, och då en av dem tog tillfälle i akt för att ta bort en av hans pilar, men då vaknade han upp och blev rädd och alla brast i skratt. Allahs Budbärare frågade varför de skrattade och då berättade de för honom vad som hade hänt. Sedan sa Allahs sändebud: "Det är förbjudet för en muslim att orsaka rädsla hos en annan muslim."

Allahs tjänare! Att ljuga är inte lämplig varken i stunder av allvar eller som skämt, även om syftet är att få folk att skratta utan att skada någon, eftersom det är otillåtet. Allahs Budbärare sa: "Sannerligen skämtar jag men jag säger ingenting annat än sanningen". Således informerade profeten oss om att han inte är en lögnare.

Vi måste också varna folk om att upprepa vissa uttryck som "lögnen är människans salt" eller "Ve den som är uppriktig i sina ord" eftersom båda är uttalanden som visar vantro. I det första finns det beröm för något som för varje muslim är religiöst avskyvärd och i det andra ett fördömande av något som är bra i religion.

SÅ, var försiktigt med lögnen och varna om dess fara, för det är en dålig vana som talar om den dåliga sidan av ens personlighet. Frukta Allah och var uppriktig. Må Allah skydda oss från lögnen och allt som är otillåtet! Han är den Barmhärtigaste.

Må Allah välsigna oss med den stora Koranen och vår profet Muhammeds vägledning! Be Allah om förlåtelse för dina fel och återvänd till honom omvänd Han är förstående, barmhärtig.

Sannerligen välsignar Allah och Hans änglar profeten. Oh troende, be om välsignelser och fred för honom!

Fredag den 14 Jumadah 1436/3 april 2015

Islamisk Kultur Center "Förvarare av de två heliga moskéerna, kung Fahd"

Buenos Aires – Argentina
Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum