Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnKhotba - PredikanTrons nåd och behovet av att förbli lydig efter Ramadan

Sheikh Abdul Latif Al Otaibi - 2020-05-22

Prisad vare Allah, som vägledde oss, vi skulle inte ha hittat den rätta vägen om det inte hade varit för Honom. Jag vittnar om att det inte finns någon annan gudomlighet utom Allah, unik, utan kompanjoner. Jag vittnar om att Muhammad är hans tjänare och budbärare. Allah! Välsigna Muhammad, hans familj, hans följeslagare och alla som följer hans ledning fram till Domedagen.

Allahs tjänare! Visst är Allahs största välsignelse till oss tron. Allah säger i Koranen: … det är en Guds välgärning mot er att Han har velat leda er till tron… (49:17) Tacka er Herre för Han har gjort oss till troende tjänare genom att upphöja Hans befall och förbud!

Troende! Tro är ljuset i hjärtat och belyser vägen till vägledning genom att bekräfta den och gör att tjänaren lever ett bra liv i detta och i det andra. Allah säger i Koranen:

Men om ni nås av Min vägledning - och ni kommer att nås av den - skall den som följer Min vägledning inte gå vilse och han skall besparas lidande [i det kommande livet]. Men den som vänder ryggen åt Mig [och Mina budskap] skall få ett eländigt liv… (20:123-124)

De troende hjärtan är de som med minnet av sin Herre sensibiliseras och blir rädda. Allah säger i Koranen: Gud stärker de troende med det ord vars sanning står fast i denna värld och i evigheten; men de orättfärdiga låter Han gå vilse. - Gud gör vad Han vill. (14:28)

Tron förändrade stor livet för Budbärarens följeslagare och sedan till de som efterträdde dem och sedan de som följde efter dem som lämnade ett liv med vantro för ett liv fullt av tro och monoteism.

När hjärtat slår med tro, har det verkligen kontroll över livets tyglar. Om muslimen vill öka sin tro och hålla fast på rättvisans och vägledningens väg, borde han fylla sitt hjärta med tillbedjan till den ende som har rätt att bli dyrkad, Allah, och upphöja Honom med fruktan och tänka väl om sin Herre och vara säker på vad Han besitter och vad Han lovade sina tjänare.

Så är den troende tjänaren, upptagen på ett annat sätt i förhållande till andra, när de är nedsänkta i det världsliga livet. Hans prioritering och hans längtan är alltid att göra allt som behagar Allah, han ber om Hans barmhärtighet och längtar efter Hans paradis, han strävar ständigt, fulländar sin moral och ökar sina goda verk och försöker närma sig sin älskade, sin Herre.

Välsignad bror! Du tillägnade dig själv till Allah i Ramadan och lämnade alla dina lagliga önskemål under dagen enbart för Honom, du vände dig bort från synder av rädsla för Hans straff och längtade efter hans barmhärtighet och belöning och visade din bästa moral och din bästa agerande, du fyllde din dag med minnet av Allah och med läsningen av Koranen, dina nätter med nattbönen, du bad med ödmjukhet och i hemlighet, strävande hela tiden, och försvagade din inre demon. Du lämnade passioner och charm och när det var möjligt förenade med dina trosbröder. Fortsätt på denna väg! Förlora aldrig detta eftersom det här är det sanna sättet till din lycka i det här livet och i det andra.

Du måste veta att det som leder dig närmare Allah är din tro på Honom och de goda verk du gör, ta hand om det och ansträng dig mer, öka din styrka och vilja, var bestämd, fortsätt i lydnad. Ramadan var en anledning för dig att, efter Allah, förbli på Guds fruktans väg. Allah säger i Koranen:

De som säger: "Gud är vår Herre" och som vill följa den raka vägen, till dem stiger änglarna ned [med hälsningen]: "Ni skall inte känna någon fruktan och ingen sorg skall tynga er! Tag emot det glada budskapet att paradiset som ni har blivit lovade [väntar er]. Vi är hos er och vakar över er i detta liv och i det liv som skall komma; och där skall allt som era själar längtar efter vara ert och det ni ber om skall ni få. [Detta är] välkomsthälsningen från en förlåtande, barmhärtig Herre." (41:30-32)

Vi ber Allah, den Högste, att göra oss till de tjänare som svarar på bästa sätt, till de uppriktiga och trogna anhängare av Hans föreskrifter.

Amen

Fredag den 18 Shawwal 1440/21 juni 2019
Islamisk Kultur Center "Förvarare av de två heliga moskéerna, kung Fahd"
Buenos Aires – Argentina


Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum