Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnKhotba - PredikanFördelarna med Dhul Hijjahs tio dagar

Sheikh Nasser Al Mgbel - 2022-07-01

Prisad vare Allah, universums herre. Vi förhärligar honom, vi ber förlåtelse för våra fel och vi förbinder oss till Honom. Vi söker tillflykt hos Allah från det onda som finns i våra egna själar och från skadan av våra dåliga handlingar. Den som Allah leder, ingen kan missleda, och den som Han missleder, ingen kan leda rätt. Vi vittnar om att det inte finns någon annan gudomlighet utom Allah, den Ene, som inte har någon partner. Och vi vittnar om att Muhammad är hans tjänare och budbärare. Oh Allah! Välsigna Muhammad, hans familj, hans följeslagare och alla som följer hans vägledning fram till Domedagen.

Åh troende! Frukta Allah eftersom gudfrukt är den bästa tillgången och den mest raka vägen som vi alla kan ta.

Och vet att vi är bara reser igenom denna värld och att ni alla kommer att stå inför er Herre. I livet har ni stora tider när belöningen multipliceras och dåliga handlingar försonas. Bland dessa tider finns månaden Dhul Hijjah. I den samlade Allah de bästa dygderna och många olika sätt att tillbedja. Dess första tio dagar är välsignade och utmärkta av Allah, den Högste, när han säger i den generösa Koranen: VID gryningsljuset och vid de tio nätterna! (89:1-2) (Ramadans sista tio nätter och Dhul Hijjahs första)

Allah, hyllning och ära till Honom, svär vid dessa nätter, förstorar dess värde och uppmärksammar dess dygder. Ibn Abbas berättade att Budbäraren, fred vare med honom, sade: ”’Det finns inga dagar där goda verk uppskattas av Allah mer än de första tio dagarna av Dhul Hijjah.’ Följeslagarna frågade: ’Inte ens Jihad (slåss för Allahs skull), Åh, Allahs budbärare?’ Profeten svarade: ’Inte ens detta, såvida inte en man går ut för Allahs skull med sitt liv och sin förmögenhet och inte kommer tillbaka med någonting (det vill säga han spenderar alla sina pengar och dör som en martyr).’” (Tirmidhi, hadiths ursprung nämns i Sahih al-Bukhari) Detta visar att de goda gärningarna som tjänaren gör under dessa tio dagar är mer älskade av Allah än de som gjorts vid en annan tid på året.

I en annan hadith berättade Ibn Omar att profeten sade: ”Det finns inga dagar mer uppskattade av Allah eller det goda arbete som görs i dem vilka Han gillar mest än dessa första tio dagar av Dhul Hijjah, så öka i dem tahlil (att säga La Ilaha Illa Allah, det finns ingen annan gudomlighet utom Allah), takbir (att säga Allahu Akbar, Allah är den största) och tahmid (att säga Alhamdulillah, beröm är för Allah).” (Ahmad)

Liksom dessa dagar vi lever i, får den islamiska nationen varje år en mycket stor händelse dit alla ögon riktas till och för vilka de troendes hjärtan slår med glädje, nämligen Hajj (pilgrimsfärden) till Allahs heliga hus, centrum för det gudomliga budskapet och uppenbarelsen, och ljuskälla för hela mänsklighetens tro. Där är platsen tårarna rinner, barmhärtighet når alla, rangordningar höjs, fel förlåts och Allah beviljar all sin generositet till sina fromma tjänare.

Abu Huraira berättade att profeten sade: "Pilgrimsfärden till Mecka korrekt utförd kommer inte att belönas men ingenting annat än paradiset" och han sade också: "Den som utför pilgrimsfärden till Mecka utan att ha sexuellt umgänge eller överskrida de markerade gränserna kommer att återkomma från den som den dagen när hans mor födde honom.”

Allahs tjänare!

Vet att det finns dyrkans handlingar vars praxis rekommenderas starkt under dessa tio dagar, till exempel att fasta med undantag för det tionde dagen som är dagen för offrets högtid. Det rekommenderas att fasta på den nionde dagen i Dhul Hijjah, Arafah, för dem som inte är på pilgrimsfärd.

Abu Qatada sade: "Allahs budbärare tillfrågades om fastan på Arafahs dag och han svarade: ’Den raderar felen från båda förra och det nuvarande året. (Muslim). Ibn Hibban rapporterade i sin Sahih att Allahs budbärare sade: "Det bästa av dagar är Arafah."

Och det är uppenbart att fasta är ett av de bästa verk och det är vad Allah valde för sig själv som det nämns i hadith qudsi som säger: ”Fastan görs för mig och Jag kommer att belöna det. Individen tar avstånd från sin önskan och sin mat och dryck för min sak.” (Bukhari och Muslim)

Abu Said Al Judri berättade att Allahs budbärare sade: ”Det finns ingen tjänare som fastar en dag för Allahs skull utan att den dagen Han håller hans ansikte borta från Elden sjuttio höstar." (Bukhari och Muslim). Pilgrimen bör emellertid inte fasta på Arafahs dag eftersom den som utför denna Islams pelare behöver styrka för att kunna uppfylla de skyldigheter som det innebär.

En annan handling av dyrkan som rekommenderas för denna dag är åkallelsen av Allah eftersom det är dagen för förlåtelse av synder och frälsning från helvete.

Ibn Hibban berättade i sin Sahih att profeten Muhammad sade: ”Det finns ingen dag mer uppskattad av Allah som Arafahs dag. I den dagen stiger Allah ner till den första himlen och visar för änglarna Hans stolthet för jordens folk och säger: ’Se på mina tjänare som har kommit okammade, dammiga, i ett pilgrimsfärdstillstånd, från någon djup dal, längtande efter Min barmhärtighet och inte såg Min straff. Därför, om deras fel var lika många som sandkorn, regndropparna eller skummet i havet, kommer jag att förlåta dem!’”

Imam Malik berättade i sin Muwatta att profeten sade: "Jag har inte sett Satan mer förminskad, föraktad och förnedrad än Arafahs dag för den gudomliga barmhärtighet som faller ned och de allvarliga synder som Allah accepterar att förlåta."

Därför rekommenderas det, bröder, att ägna sig åt att be till Allah under denna ädla dag. Profeten Muhammad sade: ”Den bästa åkallan och bön är den som gjordes under Arafahs dag. Det bästa som profeterna som föregick mig och jag sa är: La Ilaha Illal Lah Wahdahu la Sharikalah, Lahul Mulk Wa Lahul Hamd Wa Huwa Ala Kul-li Shain Qadir (Ingenting och ingen förtjänar dyrkan utom Allah, Den Ende och utan partner, Hans är kungariket och beröm, och Han har makt över alla saker).” (Tirmidhi)

Det som också har lagstiftats för dessa tio dagar är takbir (at säga Allahu Akbar, Allah är stor) och att minnas Allah. Den Högste säger i den heliga Koranen: för att uppleva vad som tjänar till deras uppbyggelse och under de [av alla] kända dagarna uttala Guds namn. (22:28) Det tolkas att dessa dagar är de tio dagarna av Dhul Hijjah.

I Sahih al-Bukhari registreras det att Ibn Umar och Abu Hurairah brukade gå ut på marknaden och båda sade Allahu akbar och folket när de hörde dem också gjorde det.

Det bör noteras att man betrakta som en del av sunna att säga takbir på ett tydligt sätt från Dhul Hijjahs första dag i moskéer, i hus, på vägar, på marknader etc. Männen säger det högt medan kvinnorna säger det i hemlighet och tillkännager Allahs storhet. Allah, den Högste säger i Koranen: … prisa Gud som har väglett er - kanske skall ni visa [Honom] tacksamhet. (2:185)

Det är inte tillåtet att ta göra takbir i grupp eftersom det inte finns i Islams källor något som visar att föregångarna till Islam gjorde det. Sunna indikerar att var och en måste göra det individuellt, och detta är tillämpligt på alla bön och åkallelser.

Bröder i islam!

Det föreskrivs också denna dag att utföra ett djuroffer. Den som tänker göra det bör veta att profeten förbjöd att klippa håret, skägget eller trimma mustaschen sedan början av månaden, och inte heller naglarna förrän efter offret. Umm Salamah berättade att Allahs budbärare sade: "Den som bevittnar Dhul Hijjahs måne och vill göra offret, ska inte ta något från sina naglar och hår tills offret är utförd."

Vi måste veta, bröder, att denna dags offer måste uppfylla två krav:

Den första är att djuren måste ha uppnått en specifik minimiålder, två år för korna, ett år för getterna och sex månader för fåren.

Den andra är att offert görs på den lagligt definierade tiden, som går från soluppgången på Eid-dagen till solnedgången på den tredje dagen i de så kallade "At-Tashriqs dagar" och det bästa är att göra på Eid dag.

Bröder i islam!

Dhul Hijjah månad utmärker sig för att förena många dygder och välsignelser som den Högste har beviljat oss. Det är därför vi måste tacka Allah för denna enorma barmhärtighet och dra nytta av dessa välsignade ögonblick Han ger oss den här månaden och inte vara en av de som försummar det.

Må Allah välsigna oss med den stora Koranen och hjälpa oss att dra nytta av vår profet Muhammeds vägledning! Be Allah om förlåtelse för era fel och återvänd till Honom i ånger, Han är förlåtande, barmhärtig.Fredag den 24 Dhul Qadah 1435/19 september 2014

Islamisk Kultur Center "Förvarare av de två heliga moskéerna, kung Fahd"

Buenos Aires – Argentina
Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum