Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnKhotba - PredikanRättfärdigheten i Islam

Sheikh Ahmad Mohammed Ragab - 2019-04-12

Berömmet tillhör Allah, Världarnas Herre, Den Barmhärtige, Den Nåderikes. Allt pris tillhör Allah som har lagstiftat vår rättfärdiga religion och väglett oss genom sin barmhärtighet på den rätta vägen. Han har uppfostrat oss i enlighet med den högsta moral och beordrade oss att agera utifrån det. Jag vittnar om att det inte finns någon eller något med rätt att bli dyrkad, endast den Ende, utan partners, och jag vittnar om att Muhammad är hans tjänare och budbärare, frid och välsignelser vara hos honom, hans familj, hans följeslagare och de som följer hans vägledning fram till Domedagen.

De som säger: "Gud är vår Herre" och som vill följa den raka vägen, till dem stiger änglarna ned [med hälsningen]: "Ni skall inte känna någon fruktan och ingen sorg skall tynga er! Tag emot det glada budskapet att paradiset som ni har blivit lovade [väntar er]. (41:30)

Man frågade Profeten, frid varmed honom: "Allahs sändebud lär mig något av islam som jag inte kommer att behöva fråga någon annan om efter dig”. Han sa: "Säg: Jag tror på Allah och uppträd då rättvist." (Bukhari)

Bröder i tron, ämnet för vår predikan idag är rättfärdigheten och religionen Islam är rättfärdighet.

Allah säger i Koranen: SÄG: "Min Herre har lett mig till en rak väg, till den sanna tron, Abrahams rena, ursprungliga tro - han som vägrade avgudarna sin dyrkan." (6:161)

Rättfärdigheten, mina bröder, är balansen mellan elakhet och överdrift, mellan tålamod och förlust. Den är vågen för att uppfylla Allahs order, det innebär också människans rättfärdighet i Islam och han förändrar det inte det genom att luta sig mot någon sida. Allah säger: De som säger: "Gud är vår Herre" och som vill följa den raka vägen… (41:30)

Det grundläggande i rättfärdigheten är monoteismen och att inte associera varken något eller någon till Allah, att inte falla i den större eller mindre associering och uppfylla det som Allah har etablerat som obligatorisk, att hålla sig bort från allt som är olagligt och förbjudet, men också göra de frivilliga handlingarna, det tillrådliga och hålla avstånd ifrån det avskyvärda. Allt detta gör att man bevarar sin religion.

Den kunnige Ibn Rajab al-Hambali sade: "Grunden för rättfärdighet är hjärtats rättsinnighet i monoteismen".

Detta förklarades av Abu Bakr med följande vers: De som säger: "Gud är vår Herre" och som vill följa den raka vägen… (41:30) eftersom de rättfärdiga inte vänder sig till någon annan än Allah. Och den rättfärdiges hjärta vet om sin Herre, Hans storhet, Hans majestät, Hans vilja, mm. Han veta att han kan be och underkastar sig helt i alla sina angelägenheter till den Högste.

Resultatet av allt detta är att hela ens väsen och kropp lyder hjärtat. Kroppen kommer att agera rättvist och kommer att lyda Allah och säkerligen den som styr kroppen är hjärtat och kroppens lemmar är hans armé.

Om hjärtat är rättfärdigt kommer resten av individen också att vara det, utan tvekan är efter hjärtat, tungan som måste vara rättfärdig eftersom det förmedlar vad kroppen upplever.

Rättfärdig är den tjänare som klamrar sig fast till tron och låter inte sig luras av djävulens trick.

Detta betyder inte att han måste vara en ängel eller en profet, kanske kan han vara den svagaste av all tjänare men genom rättfärdighet kan han bli den mest älskade och nära sin mäktiga och majestätiske Herre.

Rättfärdig är den unga mannen som växer i lydnad mot Allah, moskén är hans hem och moskén är hans hjärta.

Rättfärdig är den man som när han bjuds av en vacker och rik kvinna att vara olydig gentemot Allah, säger till henne: Jag är fruktar verkligen min Herre.

Rättfärdiga i religionen är den kvinnan som skyddar sig och visar sig inför andra av rädsla för Allah. De är de kvinnor som växer upp i att lyda Allah och följer exemplet från de troendes mödrar, de dygdiga och fromma kvinnorna.

Rättfärdig är den som bevarar sin religion genom att följa de obligatoriska handlingar som fastställts av Allah och håller sig bort från de olagliga och de förbjudna.

Om tjänaren är en köpman och fruktar sin Herre, han varken lurar, förråder eller ljuger i en affärstransaktion.

Rättfärdighet måste också finnas i interagerande med alla människor, oavsett vem, för att de vet att han/hon är muslim och representerar islam, hans/hennes handlingar ligger före ordet och detta kommer att leda denne att inte fuska, ljuga, förråda eller att förtrycka någon.

Med sin etik och moral visar muslimen vad innebär att vara uppriktig i religionen, Allahs Budbärare sade: "Frukta Allah var du än befinner dig, efter en dålig handling gör en god som kommer att radera den och behandla människor med en trevlig inställning."

Kära bröder, det här är några sätt att uppnå rättfärdighet:

Först: Ha en uppriktig tro. Allahs Budbärare sade: "Säg: Jag tror på Allah och uppträd då rättvist."

För det andra: Följ Allahs sändebuds sunna, Al Fadil ibn Iyad sade i förklaringen av versen: Han som har skapat döden och livet för att sätta er på prov [och låta er visa] vem av er som i sitt handlande är den bäste. Han är den Mäktige, Den som ständigt förlåter. (67:2), det vill säga de mest uppriktiga och rättfärdiga. De frågade: "Vad menas med de mest uppriktiga och rättfärdiga? Han sa: att handlingarna är för och till Allah och i enlighet Allahs sändebuds sunna.

Tredje: Att uppfylla de obligatoriska handlingarna.

Fjärde: Att hålla sig bort från det förbjudna och avskyvärda.

Femte: Öka de frivilliga handlingarna.

Sjätte: Gör konstant goda verk.

Sjunde: Att vara rättvis och måttlig.

Åttonde: Att ta hand om sin kropp och bevara sin tunga.

Nionde: Att försöka rena själen.

Tionde: Sträva efter lydnad mot Allah, Han kräver inte någonting som man inte kan bära.


Andra khotba:

Rättfärdigheten är en bra sak, så varje troende lever på det sättet, med att be Allah för framgång och att ge honom rättfärdighet.

Allahs tjänare, du måste vara vaksam och noggrann med att göra gott, skynda dig dit och vänd inte bort dig från det. Tvärtom måste du vara mycket försiktig med att göra ont och komma bort från rättfärdigheten och de medel som leder dig till det. Detta liv är en plats där vi testas och en möjlighet att arbeta för det Andra livet.

Allah skapade oss för att dyrka Honom och Han skickade till oss budbärare och med dem himmelska böcker, Han gav dem lydighet, hörsel och syn, och Han satte dem också på prov. Det är en plikt för oss att agera så som de gjorde, för de är våra exempel, vi bör följa deras exempel på hur de agerade inför de prövningar som Allah utsatte dem för samt skydda oss från allt som är skadligt.

Detta världsliga liv, Guds tjänare, är inte den absolut lyckan eller den absolut glädjens hem, snarare är det en plats för att agera och inte låta sig förföras av lättsinnighetens och distraktionerna.

Allah säger i Koranen: MÄNNISKOR! Guds löfte är sanning. Låt er då inte förledas av jordelivets [lockelser] och låt inte Djävulen föra er bakom ljuset vad Guds [dom] beträffar. (35:5). Han säger också: är ni så intagna av vad denna världen [kan erbjuda] att ni [glömmer] evigheten? Detta liv ger er bara torftiga fröjder jämfört med den eviga glädjen. (9:38)

Då bröder, rättfärdigheten är en plikt för tjänaren, man eller kvinna. Var sannenlig, uppfyll det obligatoriska och håll dig borta det olagliga, och utför det som rekommenderas eftersom allt detta är att frukta och ökar tron. Man måste också komma ifrån allt som skadar än, även om det är något man älskar.

De som bekänner "Gud är vår Herre" och så håller fast [vid detta] skall inte känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem. De har paradiset till arvedel och där skall de förbli till evig tid - lönen för deras handlingar! (46:13-14)

Vi ber Allah, den Allsmäktige, att göra av oss tjänare som svarar på bästa sätt, bland de rättfärdiga, ärliga och trogna anhängare av Hans föreskrifter.

Amen

Fredag den 3 Jumada al-Akhir 1440/8 februari 2019

Islamisk Kultur Center "Förvarare av de två heliga moskéerna, kung Fahd"

Buenos Aires – Argentina
Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum