Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnKhotba - PredikanSkyldigheten att älska profeten Muhammed (frid vare med honom)

Sheikh Othman Al Mul
2017-09-08

Prisad vare Gud som vägledde oss (och välsignade oss med tron). Vi skulle inte kunna hitta vägen om det inte varit för Honom. Jag vittnar om att det inte finns någon gud utom Allah ensam, utan partner. Jag vittnar om att Muhammed är hans tjänare och budbärare. Allah! Välsigna Muhammad, hans familj, hans följeslagare och alla dem som följer hans vägledning tills Domedagen.

Allahs tjänare! I mänsklighetens historia, både i det gamla och moderna, har aldrig någonsin antecknats om en man som hade så mycket tillgivenhet och kärlek från sina följeslagare som Profeten (frid vare med honom), inte heller att några män hade blivit så glada över den kärlek deras ledare visade dem, som profetens följeslagare.

Kärleken är en ädel, generös och sublim känsla. Den högsta av de olika typer av kärlek är kärleken till Allah (Hyllning och ära till Honom) och Hans Sändebud som uttrycks genom att tro på Allah, den Ende och hans profet Muhammed. Den Allsmäktige säger i Koranen: Ändå finns det människor som sätter upp medgudar vid Guds sida och ägnar dem en sådan kärlek som [bör] ägnas Gud. Men de troendes kärlek till Gud är starkare. (2:165)

Den som älskar Allah älskar Hans Sändebud Muhammed och den som älskar sändebudet älskar hans sunna. Utan tvekan att älska Profeten innebär att följa hans sunna och agera i enlighet med hans läror. Den muslimska kunnige Al Qurtubi redovisade i sin tolkning av Koranen att muslimer sade: "O Allahs budbärare, vi älskar verkligen vår Herre" Och det var då Allah, den Allsmäktige, uppenbarade versen som säger: Säg [Muhammad]: "Om ni älskar Gud, följ mig och Gud skall älska er och förlåta er era synder. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig." (3:31)

Det som visar att man älskar Allah är att älska den heliga Koranen, och det som visar att man känner kärlek för Koranen är att älska Profeten och om det finns kärlek för profeten älskar då man hans sunna. Dessutom det som bevisar att man älskar Allah, Koranen och Profeten är att man älskar det Andra Livet.

Författaren av "Al Manar", ett verk som analyserar Koranen, säger att Allahs sändebud var ett vackert och perfekt exempel av moralisk kvalitet, utbildning, förtjänst, politik, ledarskap och vägledning. Allah välsignade honom genom att göra honom till profeternas sigill och skickade honom som en nåd till världar och de som följer honom visar att de älskade Allah. Därför älskade profetens följeslagare honom så mycket och så obeskrivligt. Eftersom de trodde att det var kärnan i sitt uppdrag och förädlingen av sin tro. Ingen troende kommer att uppnå den sanna tron förrän Allahs budbärare är älskad mer än sina föräldrar, sina barn och alla människor.

I en hadith rapporterad av Al-Bukhari i hans Sahih, sade profeten: "Tre egenskaper, den som besitter dem har nått trons sötma: Allah och Hans Sändebud är de mest älskade för honom, man älskar sin broder för Allahs skull och avskyr misstron på samma sätt som han avskyr att kastas i elden."

De lärda i Islam säger att innebörden av "trons sötma" är att blir nöjd med handlingar av dyrkan och lydnad till Allah, uthärda svårigheter för Allahs skull, välja denna i stället för det världsliga livet. Och även att tjänaren älskar sin Herre genom handlingar av dyrkan och håller sig borta från olydnad, och naturligtvis också älska Guds Sändebud.

Lyder du inte Herren och säger att du älskar Honom
Vid mitt liv! Detta är avskyvärt.
Om din kärlek verkligen var uppriktig hade du lytt Honom
Eftersom den som älskar lyder sin älskade

Al Qadi Iyad säger att kärleken har tre kategorier, en kärlek som upphöjer och förhärligar, en kärlek av nåd och barmhärtighet och en kärlek av aktning och likvärdighet, det vill säga en universell kärlek till alla människor. Allahs sändebud hade alla dessa egenskaper eftersom hans kärlek är större än föräldrarna, barn och hela mänskligheten.

Vi kommer att nämna några exempel som visar den kärlek följeslagarna kände för profeten Muhammed:

Al-Bukhari rapporterade att Omar Ibn Al Khattab berättade att han sade till Profeten: "Allahs sändebud Jag svär vid Gud att för mig är du mer älskad än allt jag har utom mig själv" Då svarade Profeten: "Jag svär vid den Ende i vars hand är min själ att är tro inte kommer att vara fullständigt tills jag är för honom mer älskad än hans eget väsen-" Då sade Omar "Nu är du älskad av mig mer än mig själv." Och profeten förklarade: "Nu är din tro fullständig Omar.”

"Profeten sade: "Älska Gud för de välsignelser han ger er och älska mig eftersom Han älskar mig".

Anas rapporterade att en man kom till profeten och frågade: "När kommer den sista timmen Allahs budbärare?" Profeten sade, "Vad har du förberett för det ögonblicket?" Den andra svarade: "Jag har inte förberett mycket bön eller fasta eller välgörenhet, men jag älskar Allah och Hans Sändebud." Då sade Profeten: "Du kommer att vara med dem du älskar." Anas tillade, "Inget gjorde oss så lyckliga som dessa ord från Profeten: "Du kommer att vara med dem du älskar."

En av de utmärkta exempel på kärlek är det som berättas av kunniga i den heliga Koranen angående Zawbans historia, må Allah vara nöjd med honom, Allahs sändebuds tjänare. Han älskade Profeten så mycket till den punkten att han inte kunde stå ut att vara borta från honom. En dag såg han honom med bleka, sorgset ansikte, mager och frågade vad som var fel. Han svarade: "O Guds budbärare Jag har ingenting förutom att om jag inte ser dig på ett tag jag saknar dig så mycket. Jag tänkte på det Andra Livet och fruktade att aldrig se dig där, för om jag går till Paradiset du kommer att finnas i kategorin profeterna och jag bland tjänarna. Men om jag inte går till Paradiset kommer jag att inte se dig någonsin. " Det var då som Allah visade följande Koran verser: De som lyder Gud och Sändebudet skall få en plats vid sidan av dem som Gud välsignar med Sina gåvor - profeterna och de sanningsenliga och de som [med sina liv] vittnat om sanningen och de som gjorde det goda och det rätta - en ädel skara! (4:69)

Sådan var kärleken till Guds Sändebud från hans följeslagare, alla utan undantag, och även de som efterträdde dem från anhängarna, och kommer att förbli så tills dagen då Allah ska lämna i ärv jorden till de som är på det. Profeten lovordade dem alla, informerade om dem och bekräftade deras starka kärlek för hans ädla person. Han informerade oss att det finns även de som vill se honom i utbyte mot att allt de har.

Abu Huraira rapporterade att Allahs budbärare sade. "De av min nation med en stark kärlek till mig är de som kommer efter mig. Några av dem skulle ha gett sin familj och rikedom för att ha sett mig".

Må Allah välsigna oss med kärlek till vår profet Muhammed och följa hans sunna både i ord och i handling. Frid och välsignelser över vår Profet Muhammad (frid vare med honom).Fredag den 22 Shawwal 1436/7 augusti 2015

Islamisk Kultur Center "Förvarare av de två heliga moskéerna, kung Fahd"
Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum