Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnKhotba - PredikanDe heliga månaderna

Sheikh Mohammad Al Harbi - 2017-12-15

All pris vare Allah, Universums Herre. Vi förhärliga Dig, vi söker hjälp och be om förlåtelse för våra tillkortakommanden. Vi tar vår tillflykt till Allah från det onda som finns i oss själva och den skada som våra missgärningar kn orsaka. Den som Allah vägleder kan ingen avleda och den som Allah bestämmer ska gå vilse, kan ingen vägleda. Jag vittnar om att det inte finns någon gud utom Allah, ensam enastående och att Muhammed är hans tjänare och budbärare, frid vare över honom.

O Allahs tjänare! Vet att Allah (hyllning och ära till Honom) har hedrat denna ummah och gynnat den framför andra genom att göra den till det bästa nation som har uppstått av mänskligheten, den främjar det goda och förbjuder det onda och tror på Allah. Dessutom har Han utmärkt den med den bästa av profeter och budbärare, Muhammad, (fred vare med honom).

Allah den Allsmäktige säger i den heliga Koranen: DIN Herre skapar vad Han vill och Han väljer för [människorna] det bästa. Stor är Gud i Sin härlighet, höjd högt över allt vad de sätter vid Hans sida! (28:68). När ett tecken [från Gud] når dem, säger de: "Vi kommer inte att tro förrän vi får se detsamma som Guds sändebud [har tagit emot]." Men Gud vet åt vem Han anförtror Sina budskap. (6:124)

Allah har utmärkt denna nation med några heliga platser, således Han har gett en preferens för Mecka över Medina, för Medina över Jerusalem, och för Jerusalem över andra platser. Han har även gjort belöningen för att utföra dyrkan i den heliga moskén i Mecka högre än den man får om gör det i profetens moské, och samma sak med det jämfört med Aqsa moskén.

Allah har utmärkt denna nation också med välsignade tidsperioder, som fredagen, Allmaktens Natt, månaden Ramadan och de fyra heliga månaderna.

Allah den Allsmäktige säger i Hans heliga bok: ANTALET månader är tolv enligt Guds dekret - vilket Han fastställde den dag då Han skapade himlarna och jorden. Av dem är fyra helgade; detta är [Guds] evigt sanna lag. Vanhelga därför inte dessa [månader] till skada för er själva. (9:36)

Reflektera om denna hedervärda vers av i kapitlet Ångern. Som Al Qurtubi säger, versens början ANTALET månader är tolv enligt Guds dekret anger att skyldigheten är att associera föreskrifterna om dyrkan med månader och år enligt den islamiska kalendern.

vilket Han fastställde den dag då Han skapade himlarna och jorden betyder att Allahs plan var redan uppsatt i Tabellen som sparades innan skapelsen av himlarna och jorden, som sedan etablerade månaderna med deras namn vilka uppenbarades för Hans profeter i de heliga böckerna.

Av dem är fyra heliga , de kallas så på grund av den högre rang av välsignelse de har, dessutom är synderna under dessa perioder allvarligare och välgörenhets handlingar större. Ibn Talha som hörde från Ibn Abbas berättade att: " Bland månaderna har Allah valt fyra som Han gjorde heliga, ty Allah tilldelade dem en särskild status och har förbjudit oss att begå synder av respekt för dess heliga karaktär, eftersom synder under dessa månader är ännu allvarligare, och Han har också gjort så att goda gärningar och belöningar under denna period är enorma, Han har också förbjudit orättvisor under dessa månader på grund av deras särställning, även om orättvisor straffas hela tiden."

Qatadah sade. "Allah valde band Änglarna budbärare, bland människor budbärare, bland Koranens ord, bland jordens moskéer, bland månaderna Ramadan och de heliga månader, bland dagarna fredag och bland nätterna Allmaktens natt. Därför, som resonerande människor borde vi prisa det Allah själv prisar och avsky alla större överträdelser."

De månader som är heliga beskrivs i sunna. Abu Bakrah berättade att Profeten sade vid Farväls predika, "Tiden går som den dag då Allah skapade himlarna och jorden, året har tolv månader av vilka fyra är heliga, tre på varandra följande: Dhul Qadah, Dhul Hijjah och Muharram, sedan finns Rajab Mudar mellan Jumada och Shaban". (Al-Bukhari och Muslim)

Bröder i Islam! Om vi fortsätter med samma vers, Allah säger i den heliga Koranen: detta är [Guds] evigt sanna lag , det vill säga den raka lagstiftning som innebär att lyda Allahs order om okränkbarhet av de heliga månaderna.

Vanhelga därför inte dessa [månader] till skada för er själva, det vill säga begå inte synd och brott, vare sig mindre eller större, eftersom Allah fördubblar straffen för de avskyvärda handlingar som begåtts under den här tiden på året, och för goda gärningar multipliceras belöningen. Så den som lyder Allah i en helig månad på en helig plats, inte kommer att ha samma belöning som den som gör det i en helig månad på en icke helig plats. Inte heller den som lyder Allah i en icke helig månad på en helig plats, skulle få samma belöning som den som gör det i en icke helig månad på en icke helig plats.

Den största orättvisa är avgudadyrkan, att associera andra med Allah, som nämns i den heliga Koranen: Och Luqman talade till sin son och förmanade honom: Käre son! Sätt inte medhjälpare vid Guds sida; att sätta medhjälpare vid Hans sida är att begå en svår orätt! (31:13). Och att förvandla det olaglig till laglig och vice versa, att manipulera Allahs bud så som gjorde de första avgudadyrkande araberna.

De kallades för heliga månader eftersom araberna ansåg att det var förbjudet att slåss under dessa perioder. I synnerhet respekterades Rajab och man undvek att slåss under denna månad, men de andra tre månader brukade man inte respektera på samma sätt och skjut upp dess uppfyllande till en annan månad vilket kallades "An-Nasi", det avskaffades av Allah när han säger i Koranen: Genom att lägga till [en månad] ger de mer kraft åt förnekandet av sanningen och därmed växer förnekarnas förvirring - ett år förklarar de detta är tillåtet och ett [annat] år förbjuder de det så att det stämmer överens med antalet av Gud helgade månader. På så sätt förgriper de sig på det som Gud har heligförklarat. De har förmåtts att se det onda de gör i ett fördelaktigt ljus, men Gud vägleder inte dem som förnekar sanningen. (9:37) och Han säger även: Säg: "Vad anser ni om det som Gud har låtit komma er till del för er försörjning, om vilket ni säger att [något] är förbjudet och [något] tillåtet?" Säg: "Har Gud gett er tillstånd [till detta] eller tillskriver ni Gud vad ni [själva] tänker ut?" (10:59) och i en annan vers: Låt därför ingen osanning komma över era läppar då ni talar om [dessa ting och kallar] det ena lovligt och det andra förbjudet, så att ni lögnaktigt påbördar Gud era egna idéer. Det kommer inte att gå dem väl i händer som lögnaktigt påbördar Gud vad de själva finner på. (16:116)

Med hänvisning till Allahs ord som säger, Vanhelga därför inte dessa [månader] till skada för er själva, förklarar Muhammad Ibn Ishaq att man inte bör omvandla det förbjudna till lagligt i dessa perioder och vice versa, så som brukade göra avgudadyrkande människor genom att ändrad månad, eftersom det ledde verkligen till att öka deras misstro.

O Allahs tjänare! Vi är orättvisa med oss själva när vi låter oss följa de som orsakar förstörelse i detta liv och i det Andra livet genom att vända ryggen åt allt som vi lärt oss av Allahs religion, det vill säga att veta vad som är olagligt och begå det, det som är obligatoriska och inte göra det. Att vara orättvisa mot oss själva är att missa perioder av överflöd och använd dem bara för att samla pengar och ignorera sanningen om hur vågen och våra goda handlingar ska interagera på Domedagen. Att vara orättvisa mot oss är att förneka Allahs välsignelse och tacka för dem. Eftersom vi har använt Guds välsignelser, synen och tungan, i förkastliga handlingar som förtal, skvaller, lögner, falskt vittnesbörd, etc.

Vet bröder, att orättvisan är förbjudet på alla platser och tider, men in under de heliga månaderna är förbudet mycket allvarligare. Qatada sade: "Orättvisan i de heliga månaderna är en enorm synd och dess börda större än i andra månader, även om orättvisa i vilket fall som helst är en stor synd, men Allah upphöjer Sina frågor som Han vill."

Allah säger i den ädla Koranen: Vallfärden [skall fullgöras under] de kända månaderna. Den som då beger sig i väg skall så länge vallfärden varar avhålla sig från intim samvaro med kvinnor, grovt tal samt trätor och tvister. Gud vet det goda ni gör. För med er det som ni kan ha behov av, men den bästa vägkosten är gudsfruktan. Och frukta Gud, ni som har förstånd! (2:197)

Allahs tjänare! Reflektera över de otaliga favörer, både öppna och dolda, som Allah har skänkt oss, och se om vi verkligen har nyttjat varje nåd och favör som i något som behagar Honom, om vi är tacksamma eller om vi har dragit nytta av hans nåd för inte lyda Honom och begå synd. Allah säger i den heliga Koranen: Skulle belöningen för den som gör gott vara annat än gott (55:60). Ingenting gott kommer er till del som inte är från Gud. Och när ett ont drabbar er är det Honom ni anropar om hjälp. (16:53). Om ni ville räkna Guds välgärningar, skulle ni aldrig kunna fastslå deras antal. Helt visst är Gud ständigt förlåtande, barmhärtig. (16:18).

Må Allah välsigna oss med den stora Koranen och låta oss dra nytta av vår Profet Muhammeds vägledning! Be om Allahs förlåtelse för era synder och vänder er till Honom i ånger; Han är förlåtande, barmhärtig!Fredag den 20 Dhul-Qadah 1436/4 september 2015

Islamisk Kultur Center "Förvarare av de två heliga moskéerna, kung Fahd"

Buenos Aires – Argentina
Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum