Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnKhotba - PredikanFem saker att reflektera över efter Ramadan

Sheikh Abdulatif Al Otaibi - 2019-06-07

Prisad vare Allah, Världarnas Herre, den Barmhärtige, som har välsignat oss med kraft för att fullfölja månaden Ramadan och gjort fastan lätt och gör det möjligt för oss att dyrka Honom i dess nätters djup.

Vi ber Allah att acceptera våra goda gärningar och vi ber om förlåtelse för våra fel. Vi vittnar om att det inte finns någon gud utom Allah, den Ende, utan partner och att Muhammed är hans tjänare och budbärare, Allahs frid och välsignelser vare med honom, hans familj och följeslagare.

Bröder i tron! Frukta Allah, agera för er frälsning och var medveten om det som händer i era liv. Eftersom en troende med ett levande hjärta är den som drar nytta av sina erfarenheter i livet.

Det finns fem sake vi bör reflektera över efter att Ramadan månaden slutar:

1. Omvärdera din inställning om dagarnas och årens gång eftersom ett år har precis börjat när dess slut närmar sig, och solen har precis stigit upp när solnedgången är på väg att inträffa. Och så kommer det att vara tills Allah, Hyllning och ära till Honom, påbjuder denna världs fall och livets slut. Därför måste vi bli medvetna, genom Ramadans slut, om hur flyktiga livet är. Allah säger i den heliga Koranen: Allt på jorden skall förgå; men din Herre förblir i evighet i Sitt majestät och Sin härlighet. (55:26-27)

2. Trötthet i dyrkan. Otvivelaktigt är fastan svår och tröttsam, full av hunger och törst, en enorm insats för att överge livets nöje och passioner. Men vi bör dock veta att den börda som genereras av lydnad till Allah kompenseras av andlig fred och hoppet om belöning i det Andra Livet. I detta avseende sade Profeten, fred vare med honom, "Den fastande har två lyckliga stunder, en vid tiden för att bryta fastan och den andra när han möter sin Herre" (Bukhari, Muslim). Och så är det med andra handlingar av dyrkan där det finns en enorm trötthet men som kompenseras med en belöning i det Andra Livet och ett känslomässigt lugn i det här livet.

3. Njutningen i dyrkan. Ni ska veta bröder att lydnad till Allah, att lyda Hans order, är en triumf och räddning i detta liv och i det Andra. Dessutom är det en glädje som fyller hjärtat med hälsa och välbefinnande. Många människor vet att dyrkans handling är en bestämmelse som ger oss frälsning på Domedagen, men är ovetande om att lydnad genererar lycka och sötma i det här livet. Allah säger: Den man eller kvinna som gör gott och lever rättskaffens och som har tron skall Vi skänka ett gott liv och Vi skall bestämma deras [slutliga] belöning efter deras bästa handlingar. (16:97)

4. Den dagliga åkallan och böner. Bland de saker som hjälper till att uppfylla våra handlingar som visar lydnad för Allah och underlättar uthålligheten finns att definiera, era och veta vad man ska göra. På så sätt bir uppgiften lättare och man blir engagerad i dess förverkligande. Titta på Islams pelare och hur de har identifierats och förklaras i islamisk lag. Det finns fem dagliga bönerna (Salat), den årliga allmossan (Zakat), den årliga fastemånaden (Ramadan) och en obligatorisk pilgrimsfärd (hajj). Därför är det lättare att uppfylla dem med engagemang och beslutsamhet.

O Allahs tjänare! Vi måste upprätta en pakt med oss själva och utföra frivilliga handlingar av dyrkan för att komma närmare vår Herre, den Högste, skörda frukterna och få Allah att förlåta våra synder.

Bland dessa handlingar finns en välsignad fasta av sex dagar under Shawwal. Profeten sade: "Den som fastar Ramadan och fortsätter med sex dagar i Shawwal, kommer det att vara som om man hade fastat hela året."

Att fasta tre dagar varje månad, att be två raka för Dhuha och udda bön sent på kvällen eller före sänggåendet om man är rädd att inte kunna utföra Qiyam bön.

En annan handling av dyrkan är den dagliga läsningen av en passage från den heliga Koranen så att läsning avslutar en gång i månaden.

5. Håll dig borta från synden. Vissa människor tror att avstå från det otillåtna under Ramadan ger upphov till att kompensera det som redan har hänt, och sedan gör misstag för att hitta ursäkter och motiveringar för sina handlingar, så mycket att en del tycker att begå några misstag under Eid är acceptabel. Och när någon ger dem goda råd uttrycker de sitt missnöje med att säga att dessa dagar är för firande och glädje och att man inte ska vara så allvarliga. Tyvärr detta liknar den situation där man löser upp det man har stickat omsorgsfullt.

Må Allah välsigna oss med Koranen och med vår Profet Muhammeds ledning! Be Allah om förlåtelse för era synder och vänd er till Honom i ånger; Han är förlåtande, barmhärtig.

Fredag den 3 Shawwal 1437/ 8 juli 2016
Islamisk Kultur Center "Förvarare av de två heliga moskéerna, kung Fahd"
Buenos Aires – Argentina
Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum