Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnAktuellt


Förtydligande av Koranen med hjälp av sunna

Imam al-Qurtubi, Zakaria Maza - At-Taqwa moské

Allah, den Högste, sade i den ädla Koranen:

[Vi sände dem] med klara vittnesbörd och med upptecknad visdom. Och för dig har Vi uppenbarat Koranen för att du skall klargöra för människorna allt som sänts till dem [av vägledning och visdom]; kanske skall de väckas till eftertanke. (16:44)

De som vill sätta sig emot hans befallningar bör ta sig i akt; de skall få utstå [hårda] prövningar [i denna värld] och ett plågsamt straff väntar dem [i nästa liv]. (24:63)

… leda [dem] till den raka vägen… (42:52)

Allah, den Högste, har ålagt folk att lyda Sin budbärare i mer än en vers i Hans generösa bok. Och han har likställt lydnad mot Allah, den Högste, med lydnad mot Hans Budbärare, Allahs fred och välsignelser är över honom, när han säger:

Troende! Lyd Gud och lyd Sändebudet och dem bland er åt vilka myndighet och ansvar anförtrotts… (4:59)

Tag alltså emot vad [Hans] Sändebud ger er [av detta] och avstå [villigt] från det som han nekar er… (59:7)

Ibn AbdelBarr nämnde, i sin Kunskapsbok, en berättelse från AbderRahman ibn Yazid som såg en invigd man till pilgrimsfärden i vanliga kläder och förbjöd honom (eftersom han skulle bära ihram). Han sa till honom: ”Nämn en vers från Allahs bok, den Högste, som ska få mig att ta bort mina kläder.” Och han svarade med att och recitera versen:

Tag alltså emot vad [Hans] Sändebud ger er [av detta] och avstå [villigt] från det som han nekar er… (59:7)

Det överfördes från Hisam ibn Huyair som sa: ”Taus bad två raka efter asr bönen (eftermiddag), och Ibn Abbas sa till honom: ’Sluta göra dem! Eftersom det har förbjudits, så att det inte tas som sunna’. Och Ibn Abbas tillade: ’Allahs budbärare förbjöd att göra bön efter asr, och jag vet inte om man straffas eller belönas för det. Eftersom Allah, den Högste, sade i den heliga Koranen: Och när en fråga som rör en troende man eller kvinna har avgjorts av Gud och Hans Sändebud, har dessa inte rätt att själva döma i det som rör dem…'" (33:36)

Abu Daud berättade från Al-Miqdam ibn Maad Yakrib, som berättade att Allahs budbärare sade: ”Har jag inte fått Boken och en annan som den med den? Finns det inte en man som är mätt och från hans fåtölj redo att säga dig: ’Du måste observera Koranen. Vad du hittar i den som är lagligt, gör det lagligt. Och vad du hittar i den som är olagligt i det, gör det olagligt.’ Är det inte olagligt för dig kött från tam åsna och från bytesdjur som är begåvade med huggtänder? Och ett fynd på en mötesplats är inte heller lagligt för dig, såvida inte dess ägare tillåter det och avsäger sig det. Och den som stannar hos ett folk, ska dessa välkomna och underhålla honom, eftersom om de inte gjorde det, skulle han ha rätt att få en kompensation från dem i den omfattningen som motsvarar underhållning som han har rätt till.”

Al-Khattabi sa om hadithen: "Har jag inte fått Boken och en annan som den med den?" Detta innehåller två aspekter i dess tolkning: En av dem innebär att han har fått den dolda inspiration som inte reciterats, på samma sätt som han har fått den uppenbarade inspiration som reciterats. Den andra är att Boken har givits honom som en reciterad uppenbarelse, precis som han har fått förtydligande. Med andra ord, han har fått tillstånd att förtydliga vad som finns i Boken, så att han kan generalisera, specificera, öka och förklara vad som finns i Boken, dess genomförande och fortsatta acceptans är obligatoriskt, precis som Koranens reciterande av dess innehåll.

Och när hadithen säger: "Finns det inte en man som är mätt och från hans fåtölj redo att säga." Den varnar för skillnaderna i den etablerade sunna, om vad som inte tillhör Koranen. Och här nämner han de vilseledda människorna.

När hadithen hänvisar till fåtöljen (arika) är det sängen, rummet. Han sa: Man menar med fåtöljen de som förblir i deras hem välbefinnande och inte söker kunskap utanför dem för att de är för stolta.

När han säger: "såvida inte dess ägare tillåter det och avsäger sig det." Det betyder att dess legitima ägare överlåter den till den som har hittat den, och avsäger sig det. Som Koranen säger: och så förnekade de sanningen och vände ryggen till. Men Gud behöver dem inte… (64:6)

Meningen är att Allah lämnade dem, avsa sig dem.

Och när hadithen säger: "skulle han ha rätt att få en kompensation från dem i den omfattningen som motsvarar underhållning som han har rätt till." Detta är situationen för dem som inte kan hitta mat och fruktar för sin fysiska integritet. Så du har inget annat val än att ta din rätt från deras rikedom i förhållande till det som denne inte har fått. Och i hadithen finns det en tydlig indikation på att det inte finns något behov av att kontrollera det mot Boken (Koranen) eftersom allt som har bekräftats från Allahs budbärare utgör ett argument i sig själv.

Han sade när det gäller vad som har berättats: "När en hadith kommer till dig, kontrollera den mot Allahs Bok och om den håller med den, ta den och om den inte håller med den, avvisa den." Detta är ett falskt hadith och utan någon äkthet.

När det gäller den detaljerade förtydligande av Allahs budbärare, består den av: Förklaring av hela uppsättningen i Boken, som hans förtydligande av de fem böner i deras respektive tider, deras postrationer, böjningar liksom resten av deras lagar, eller hans förtydligande om zakats proportionella mängd, dess tid och vad som ska tas från tillgångarna, och hans förtydligande av Hajj ritualerna. Om detta sade Allahs budbärare: "Ta från mig era ritualer!" Och han sade: "Be som ni har sett mig göra det!"

Ibn al-Mubarak berättade från Imran ibn al-Husain som sade till en man: ”Du är verkligen en dum man. Har du funnit i Allas bok att middagens bön har fyra raka och recitationen inte är högt? Därefter nämnde han bönen och zakat. Då tillade han: Hittar du verkligen detta med förklaring i Allahs bok? Egentligen har Allahs Bok lämnat det otydlig och sunnan har klargjort den.”

Al-Auzai berättade från Hassan ibn Atiya som berättade att: ”Uppenbarelsen brukade komma ner till Allahs budbärare, och ängeln Gabriel presenterade för honom sunnan som förklarade denna uppenbarelse.” Said ibn Mansur berättade det som överfördes från Makhul som sade: ”Koranen är i större behov av sunnan än sunnan av Koranen.” Yahya ibn Abi Katir sade: "Sunnan står över Boken, men Boken står inte över sunnan."

Al-Fadl ibn Ziyad sa att han hörde Abu Abdullah, det vill säga Ahmad ibn Hanbal, som frågades om hadithen där man påstår att sunna står över Boken och han sade: ”Jag skulle inte våga säga så mycket, däremot skulle jag säga att sunna förklarar Boken och klargör den.”

En andra förtydligande som sunna gör är det som läggs till i lagarna i Boken, till exempel förbudet att gifta sig med en kvinna som är samtidigt sin faster eller moster eller förbudet att äta köttet från åsnan eller från köttätande djur med huggtänder och andra.

Anteckningar:

Utdrag ur boken ”General Compilation of the Laws of the Quran”, Imam Abu Abdullah Muhammad al-Qurtubis berömda exegesis (tafsir)


Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum