Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnDe hadith kunniga kvinnorna (1)

Rasoulallah - Webislam

Historien registrerar få akademiska uppdrag, åtminstone före modern tid, där kvinnor har spelat en viktig och aktiv roll tillsammans med männen. Hadiths vetenskap är ett anmärkningsvärt undantag i detta avseende. Islam var aldrig en religion som (till skillnad från kristendomen) vägrade att tillskriva kön till det gudomliga och utsåg en man från prästeliten för att tjäna som en mellanhand mellan varelsen och skaparen, tvärtom, den började sitt liv med vetskapen om att medan män och kvinnor är av naturen utrustade för komplementära och icke-identiska funktioner, finns det ingen andlig överlägsenhet som är inneboende i de manliga principerna. Som ett resultat glädjades det muslimska samfundet att överlämna ansvaret för olika frågor till både män och kvinnor, båda av lika värde i Guds syn. Endast detta kan förklara varför, till skillnad från klassiska västerländska religioner, producerade islam ett stort antal framstående kvinnliga forskare, vars vittnesbörd och goda omdöme är till stor del grunden för byggandet av islam.


Under Islams tidiga dagar

Från de första dagarna av islam spelade kvinnor en ledande roll i bevarande och främjande av hadith, och denna funktion fortsätter fortfarande genom århundradena. I varje period av muslimsk historia fanns det många kvinnliga forskare, hadith kunniga, som behandlades av sina bröder med vördnad och respekt. Det finns många artiklar om många av dem i biografiska ordböcker.

Efter profetens död ansågs många av hans kvinnliga följeslagare, särskilt deras hustrur, vara de viktigaste vårdnadshavarna av kunskap.

Under profetens liv, fred vare med honom, var många kvinnor inte bara instansen för utvecklingen av många hadither, utan de överförde dem också till sina systrar och bröder i tron. Efter profetens död betraktade man hans kvinnliga följeslagare, särskilt hans hustrur, som viktiga vårdnadshavare av kunskap, och de andra följeslagare närmade sig dem på jakt efter instruktioner, som de utan problem delade med sig av deras rika samling av kunskap som de hade samlat i profetens sällskap.

Hafsa, Umm Habibah, Maymuna, Umm Salama och Aisha är kända namn för alla hadith studenter som en av deras första och utmärkta sändare. Närmare bestämt är Aisha en av de viktigaste namn i Hadith litteraturens historia, inte bara som en av de första reportrarna med största antalet hadither, utan också som en av de mest försiktiga tolkar.


Under efterträdarnas period

Under efterträdarnas period hade kvinnor också viktiga positioner som hadith forskare. Hafsah, dotter till Ibn Sirin, den unga Umm Ad-Darda (d. 81/700 e.Kr.) och Amrah bint Abdur-Rahman, är bara några av de viktigaste forskarna i Hadith under denna period. Umm Ad-Darda ansågs av Ibn Iyas Muawiyah, som en viktig hadith lärare på den tiden och en meriterade domare med obestridd kapacitet som var överlägsen den tidens andra hadith forskare, inklusive kända hadith kunniga som Al-Hasan Al-Basri och Ibn Sirin. Amrah ansågs vara en stor auktoritet i de traditioner som berättades av Aisha. Bland hennes studenter beordrades Abu Bakr Ibn Hazm, den berömda domaren i Medina, av kalif Umar ibn Abdul-Aziz för att skriva ner alla traditioner som var kända av hans myndighet.

Förutom dem utmärkte sig Abidah Al-Madaniyyah, Abdah bint Bishr, Umm Umar Ath Thaqafiyyah, Zaynab, barnbarn till Ali ibn Abd Allah ibn Abbas, Nafisah bint Al-Hasan ibn Ziyad, Jadiya Umm Muhammad, Abdah bint Abdur-Rman och många andra kvinnor i presentationen av offentliga föreläsningar om hadith. Dessa hängivna kvinnor kom från de mest mångfaldiga sektorerna, vilket indikerar att varken klass eller kön var hindren för utvecklingen av flera kunniga inom Islam.

Till exempel lärde sig Abidah, som började sitt liv som en slavinna som ägdes av Muhammad ibn Yazid, ett stort antal hadither med mästarna i Medina. Hon lämnades över av sin mästare till Habib Dahhun, Spaniens stora hadith kunnig, när hon besökte den heliga staden Jerusalem på väg till Hajj. Dahhun var så imponerad av hennes kunskap att han frigjorde henne och sedan gifte sig med henne som följde med honom till Andalusien. Det sägs att hon berättade 10 000 hadither under myndighet av sina lärare i Medina.

Zaynab bint Sulayman (d. 142/759 e.Kr.), å andra sidan, var en prinsessa av födelsen. Hennes far var en kusin till As-Saffah, grundaren av Abbasid dynastin och hade varit guvernör i Basra, Oman och Bahrain under Al-Mansurs kalifat. Zaynab, som fick en bra utbildning, förvärvade hadith kunskap och fick ett rykte som en av de mest framstående forskarna i hadith på den tiden och hade många viktiga män bland sina studenter.


Hadith sammanställningen

Denna sammanslutning av kvinnor och män som främjade arbetet kring kunskapen om den profetiska traditionen fortsatte under den tid då de stora hadithernas antologier sammanställdes. En studie av texterna avslöjar att alla viktiga sammanställare av hadith från den första perioden fick många av dessa hadither från kvinnliga hadith kunniga, alla huvudsamlingar refererar till kvinnor som myndigheter omedelbart efter författaren. Och när dessa verk sammanställdes, dessa kunniga kvinnor visade at de behärskade denna vetenskap och höll föreläsningar för ett stort antal studenter, för vilka de utfärdade sin egen ijazah (tillstånd att överföra hadither eller hadith böcker).

Under det tredje århundradet hittar vi Fatima bint Abdur-Rahman (d. 312/924 e.Kr.), känd som As-Sufiyyah på grund av hennes stora fromhet, Fatima, barnbarn till Abu Dawud, den välkänd Suna sammanställare, Amat Al-Wahid (d. 377/987), dotter till Al-Muhamilis en utmärkta jurist, Umm Al-Fath Amat As-Salam (d. 390/999 e.Kr.), dotter till Abu Bakr Ahmads domare (d. 350/961), Jumuah bint Ahmad, och många andra kvinnor, vars lektioner var alltid fylld av en vördnadsfull allmänhet.

Den islamiska traditionen med kvinnliga hadith forskare fortsatte under den fjärde och femte århundrade efter Hijra. Fatima bint Al-Hasan ibn Ali ibn Ad-Daqqaq Al-Qushayri, var berömd inte bara för sin fromhet och sin behärskning av kalligrafi, men också för sin kunskap om hadith och kvaliteten på isnads (berättarkedjor) som hon kände.

Ännu mer utmärkt var Karimah Al-Marwaziyyah (d. 463/1070 e.Kr.), som ansågs vara den högsta myndigheten i Al-Bukharis sahih under hennes levnadstid. Abu Dhar av Herat, en av tidens ledande forskare, tillskrev så stor betydelse till hennes auktoritet att han rådde sina studenter att bara studera Sahih med henne för kvaliteten i hennes kunskap. Därför betraktas hon som den centrala punkten i överföringen av denna viktiga text av islam. I själva verket, skriver Goldziher, framträder hennes namn med extraordinär frekvens i tillåtelsen för berättelserna i denna boks text. Bland hennes studenter fanns Al-Khatib Al-Baghdadi och Al-Humaydi (428/1036, 488/1095).

Förutom Karimah finns det också en serie hadith forskare som ockuperar en framstående plats i historien om överföringen av Sahih text. Dessa inkluderar särskilt Fatima bint Muhammad (d. 539/1144 e.Kr.), författaren Shahdah (d. 574/1178 e.Kr.). Sitt Al-Wuzara bint Umar (d. 716/1316 e.Kr.) berättar om Fatima i boken med tillåtelse av den stora hadtih lärde Said al-Aiyar, att hon fick från hadith specialister den stolta titeln musnidat Asfahan (Asfahans Hadith stora myndighet).

Shahdah var en berömd kalligraf och forskare, de som har skrivit hennes biografi beskriver henne som Kalligrafen, hadith stora myndighet och kvinnlighetens stolthet. Hennes farfar hade varit nålhandlare, så hon fick smeknamnet Al-Ibri (nålssäljare). Men hennes far, Abu Nasr (d. 506/1112 e.Kr.), hade förvärvat en passion för hadith och lyckades studera med flera lärare i ämnet. I enlighet med sunna (profetens traditioner och hans läror) gav han sin dotter en solid akademisk utbildning, och säkerställde att hon studerade med många hadith forskare med gott renommé.

Hon gifte sig med Ali ibn Muhammad, en viktig figur med några litterära intressen, som senare blev en stor hjälpkamrat till kalifen Al-Muqtadi och grundade en skola och en Sufi grupp som han generöst stödde. Hans fru var emellertid bättre känd, hon förtjänade sitt rykte inom hadith området och hade en välförtjänad reputation på grund av kvaliteten på hennes isnads. I hennes föreläsningar om Sahih al-Bukhari och andra Hadith-samlingar deltog stora mängder studenter, och på grund av hennes stora rykte hävdade vissa människor till och med falskt att de varit hennes lärjungar.

Sitt Al-Wuzara var också känd som en auktoritet för Bukhari, som förutom hennes erkända behärskning av islamisk lag, var känd som musnidah (hadith stora myndighet) under sin levnadstid och föreläste om Sahih och andra verk i Damaskus och Egypten. Umm Al-Khayr Amatil-Khaliq (811/1408) gav också lektioner om Sahih och ansågs vara den sista stora studenten av Hiyaz hadith. En annan myndighet i Bukhari var Aisha bint Abdul-Hadi.
Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum